KSPO/6Co/210/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/210/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8813203582 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8813203582.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Martina Kopinu v právnej veci žalobcu: CD Consulting s.r.o., Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 29 705, právne zastúpený Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanej: M. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXX/XX, D. nad U., o zaplatenie príslušenstva zo sumy 324 Eur, o späťvzatí žaloby po vyhlásení rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. 11C/390/2013-146 zo dňa 25.04.2016 takto

rozhodol:

I. Pripúšťa sa späťvzatie žaloby, zrušuje sa rozsudok súdu prvej inštancie a konanie sa zastavuje.

II. Žalovanej sa náhrada trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 11C/390/2013-146 zo dňa 25.04.2016 žalobu zamietol. Náhradu trov konania žalovanej nepriznal. Predmetný rozsudok bol žalobcovi doručený dňa 30.05.2016 a žalovanej dňa 02.06.2016.

2. Dňa 09.06.2016 bolo súdu prvej inštancie doručené podanie žalobcu, ktorým vzal žalobu späť v celom rozsahu a navrhol konanie zastaviť. Späťvzatie žaloby s výzvou na vyjadrenie bolo žalovanej doručené dňa 10.08.2016. Žalovaná sa v súdom určenej lehote k späťvzatiu žaloby nevyjadrila.

3. Podľa § 370 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

4. Odvolací súd skúmal procesnú situáciu, ktorá nastala po vyhlásení rozsudku súdu prvej inštancie č.k. 11C/390/2013-146 zo dňa 25.04.2016 a zistil, že žalobca vzal svoju žalobu späť po tom, čo súd prvej inštancie rozhodol vo veci, ale jeho rozhodnutie nebolo zatiaľ právoplatné. Žalovaná nesúhlas so späťvzatím žaloby nevyjadrila. S ohľadom na vyššie uvedené odvolací súd späťvzatie žaloby pripustil. Za tejto procesnej situácie zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a konanie zastavil.

5. O trovách prvoinštančného a odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 CSP za použitia § 256 ods. 1 CSP. Žalobca procesne zavinil späťvzatím žaloby bez uvedenia dôvodu zastavenie konania, a preto mu vznikla povinnosť nahradiť trovy konania protistrane. Žalovaná si náhradu trov konania neuplatnila, žiadne trovy konania jej zo spisu nevyplývajú, preto odvolací súd žalovanej náhradu trov konania nepriznal. 6. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).