KSPO/6Co/206/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6Co/206/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8414205477 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Straka ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8414205477.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Martina Kopinu v právnej veci žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 792 752, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, proti žalovanej: E. A., nar. X.XX.XXXX, trvale bytom R., O.. K. XXX/XXX, toho času R., C. XXX/X, právne zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Rybár, s.r.o., so sídlom Košice, Kuzmányho 29, IČO: 47 234 466, o zaplatenie 1 894,20 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Kežmarok č.k. 4C/233/2014-47 zo dňa 29.03.2016 takto

rozhodol:

I. M e n í sa rozsudok vo výroku II. tak, že žalobkyňa je povinná zaplatiť náhradu trov prvoinštančného konania právnemu zástupcovi žalovanej - JUDr. Peter Rybár, s.r.o. vo výške 539,61 Eur do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

II. Náhrada trov odvolacieho konania sa nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Kežmarok (ďalej len „súd prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom žalobu zamietol. Žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť žalovanej na náhrade trov právneho zastúpenia 550,40 eur k rukám zástupcu žalovanej Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybár, s.r.o., so sídlom Košice, Kuzmányho 29, IČO: 47 234 466, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Vo vzťahu k rozhodnutiu o trovách konania uviedol, že žalovaná bola v konaní úspešná. Preto jej prislúcha právo na náhradu trov konania, ktoré účelne vynaložila na bránenie svojho práva v plnej výške. Predpokladom priznania náhrady trov konania je riadne uplatnenie nároku na náhradu trov konania v konaní. Žalovaná si nárok na náhradu trov v konaní riadne neuplatnila. Konečné trovy zástupca žalovanej vyšpecifikoval a vyčíslil v lehote ust. § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku na sumu 550,40 eur podaním doručeným súdu 29. 3. 2016. Súd vychádzajúc z toho podania zástupcu žalovanej a Vyhlášky MS SR 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení (ďalej len vyhláška) mal za to, že žalovanej prislúcha právo na náhradu trov právneho zastúpenia nasledovne: a) tarifná odmena za zastupovanie advokátom (§ 10 ods. 1 vyhlášky): rok 2015 - príprava a prevzatie zastúpenia 81,33 eur

rok 2016 - písomné vyjadrenie k žalobe z 2. 3. 2016 81,33 eur - účasť na pojednávaní 29. 3. 2016 81,33 eur spolu: 243,99 eur

b) náhrady (§ 16 ods. 3, § 17 ods. 1, § 15): - režijný paušál - 2 x 8,39 eur 16,78 eur 1. 1 x 8,58 eur 8,58 eur - náhrada za stratu času na ceste Košice - Kežmarok a späť (celkom 242 km) v súvislosti s účasťou na pojednávaní konanom 29. 3. 2016 v rozsahu b) 10 polhodín x 14,30 eur 143,10 eur - náhrada cestovného na ceste Košice - Kežmarok a späť (celkom 242 km) v súvislosti s pojednávaním konaným 29. 3. 2016 osobným motorovým vozidlom zn. X. B., ev. číslo E pri priemernej spotrebe X,XX l á 100km, cene pohonných hmôt 1l á 1,119 eur a základnej náhrade 1 km á 0,183 eur 242 km x 0,062 l x 1,119 eur + 0,183 eur x 242 km 61,06 eur náhrady spolu: 229,52 eur

Spolu odmena a náhrady = 473,51 eur + 20 % DPH 568,21 eur

Vzhľadom na uvedené súd žalobkyni uložil povinnosť zaplatiť žalovanej náhradu trov konania v požadovanej výške 550,40 eur.

2. Proti rozsudku, a to proti výroku o trovách konania podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobca. Namietal, že výrok o trovách konania priznáva nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v rozsahu väčšom, než aký je možný v zmysle platných právnych predpisov. Poukázal na § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. a uviedol, že cesta Kežmarok - Košice a späť trvá podľa verejne dostupných údajov spolu najviac 208 minút (2 x 104 minút), teda začatých 7 polhodín. Napadnutý rozsudok vychádza z počtu 10 polhodín, čo je v rozpore s § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z.. Ako dôkaz pripojil výpis zo všeobecnej dostupnej informácie o dĺžke cesty medzi sídlom súdu a sídlom zástupcu žalovaného. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý výrok zmenil a priznal náhradu zastúpenia v súlade s ustanoveniami vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z., alternatívne aby napadnutý výrok zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na nové rozhodnutie. Zároveň si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania.

3. Žalovaná vo vyjadrení k odvolaniu uviedla, že náhradu za stratu času si uplatnila za najkratšiu a najrýchlejšiu možnú trasu. Poukázala na skutočnosť, že pri prejazde Prešovom je dlhodobo nepriaznivá dopravná situácia z dôvodu výstavby cesty a na vjazde z Košíc do Prešova sa bežne tvoria kolóny, čo však do straty času nezapočítala. Trovy za stratu času boli správne vyčíslené a priznané.

4. Krajský súd v Prešove ako odvolací súd príslušný na rozhodnutie o odvolaní v zmysle § 34 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) preskúmal rozhodnutie v napadnutom rozsahu spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v súlade s § 379 a § 380 CSP v spojení s § 470 ods. 1 a 2 CSP, bez nariadenia pojednávania, pričom dospel k záveru, že napadnutý výrok je potrebné zmeniť.

5. Podľa § 137 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účinného v čase rozhodovania súdu prvej inštancie trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

6. Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

7. Podľa § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.

8. 1/60 výpočtového základu v roku 2016 predstavovala sumu 14,30 Eur.

9. Z obsahu spisu vyplýva, že právny zástupca žalovanej, ktorého sídlo sa nachádza v Košiciach sa zúčastnil pojednávania pred súdom prvej inštancie dňa 29.03.2016. V súvislosti s účasťou právneho zástupcu žalovanej na pojednávaní si žalovaná v rámci náhrady trov konania uplatnila náhradu za stratu času s poukazom na § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. v rozsahu 10 polhodín, t.j. 10 x 14,30 Eur. 10. Odvolací súd porovnaním údajov o trvaní cesty Košice - Kežmarok, prístupných na viacerých internetových stránkach zistil, že táto jednosmerná cesta trvá približne 1 hod. 45 minút, teda 4 začaté polhodiny, čo pri spiatočnej ceste (Košice - Kežmarok- Košice) činí 8 začatých polhodín. Správne teda malo byť v rámci náhrady trov konania za stratu času priznaných o 28,60 Eur menej (2 x 14,30 Eur). Súd prvej inštancie ustálil celkovú výšku náhrady trov konania, na ktorú žalovanej vzniklo právo na sumu 568,21 Eur (sumu 550,40 Eur priznal z dôvodu, že bol viazaný návrhom žalovanej), čo po odrátaní sumy 28,60 Eur činí 539,61 Eur. Z tohto dôvodu odvolací súd napadnutý výrok postupom podľa § 388 CSP zmenil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

11. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 255 ods. 1 v spojení s § 396 ods. 1 CSP. Odvolací súd dospel k záveru, že priznanie náhrady trov odvolacieho konania žalobcovi, ktorý nebol vo veci samej úspešný ani len čiastočne, by nezodpovedalo zásade spravodlivého usporiadania vecí. Výrok o trovách odvolacieho konania tak zodpovedá výsledku konania vo veci samej.

12. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).