KSPO/5Tos/18/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Tos/18/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8716010944 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Rešatková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8716010944.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Evy Rešatkovej a sudcov JUDr. Vladimíra Monoka a Mgr. Iva Maruščáka na neverejnom zasadnutí konanom dňa 23.08.2017 v Prešove, takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. poriadku z a m i e t a sťažnosť odsúdeného H. H. proti uzneseniu Okresného súdu Poprad sp. zn. 5Nt/10/2016 zo dňa 27.03.2017.

odôvodnenie:

Okresný súd Poprad uznesením sp. zn. 5Nt/10/2016 zo dňa 27.03.2017 podľa § 399 ods. 2 Tr. poriadku v spojení s ustanovením § 394 ods. 1 Tr. poriadku zamietol návrh odsúdeného H. H. na povolenie obnovy konania vedeného na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 5T/39/2015.

Proti tomuto uzneseniu podal odsúdený sťažnosť ihneď po jeho vyhlásení, priamo do zápisnice o verejnom zasadnutí. Predmetnú sťažnosť až do rozhodnutia sťažnostného súdu bližšie neodôvodnil.

Na základe takto riadne a včas podanej sťažnosti odsúdeným ako osobou na to oprávnenou krajský súd v zmysle § 192 ods. 1 Tr. poriadku preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia, a dospel k záveru, že sťažnosť nie je dôvodná.

V prvom rade sťažnostný súd preskúmal správnosť postupu konajúceho súdu, pričom nezistil žiadne chyby takého charakteru, na podklade ktorých by bolo nevyhnutné napadnuté uznesenie zrušiť. Odsúdený po podaní návrhu bol zastúpený obhajcom, ktorého si zvolil, k svojmu návrhu ústne predložil aj argumentáciu na verejnom zasadnutí, na ktorom mal možnosť navrhnúť dôkazy, o ktorých bolo súdom rozhodnuté, pričom mal možnosť v rámci konečného návrhu predložiť argumenty pre povolenie obnovy konania. Konajúci súd na verejnom zasadnutí vykonal dôkazy v súlade s pravidlami procesného predpisu, preto tieto mohli tvoriť podklad pre napadnuté rozhodnutie.

Konajúci súd v dôvodoch svojho rozhodnutia potom náležitým spôsobom odôvodnil výrok, ku ktorému dospel, a sťažnostný súd v podrobnostiach pre správnosť dôvodov na tieto aj poukazuje.

Sťažnostný súd z odôvodenia napadnutého rozhodnutia zistil, že konajúci súd svoje rozhodnutie založil na závere, že skutočnosti uvádzané odsúdeným nie sú skutočnosťami alebo dôkazmi skôr neznámymi, ktoré by mohli samé osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o treste.

V reakcii na uvedené sťažnostný súd len dopĺňa argumentáciu konajúceho súdu v odôvodnení napadnutého rozsudku skutočnosťami vyplývajúcimi z už vykonaného dokazovania. Z návrhu ods. H. H. vyplýva, že tento napáda výrok o treste rozsudku Okresného súdu v Poprade zo dňa 22.4.2015 sp. zn. 5T 39/2015, ktorým mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 32 mesiacov s podmienečným odkladom jeho výkonu na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Za novú skutočnosť a dôkaz súdu konajúcemu v základnom konaní skôr neznámy považuje to, že súd nemal vedomosť o jeho zdravotnom stave, ktorý vyšiel najavo až v trestnom konaní vedenom pod sp. zn. 6T 149/2015 v rámci znaleckého dokazovania z odboru psychiatrie - sexuológie, a to zo záverov znaleckého posudku I.. S. X. - D.. Odsúdený totiž má zato, že v čase spáchania skutkov, pre ktoré bol odsúdený v trestnom konaní vedenom pod sp. zn. 5T 39/2015, trpel sexuálnou deviáciou - sexuálnou agresivitou. Ak by súdu táto skutočnosť bola známa, mohol by v tomto prípade pristúpiť k použitiu ust. § 39 Tr. zákona tak, ako to urobil aj súd v konaní sp. zn. 6T 149/2015. Za účelom objasnenia tejto novej skutočnosti navrhol vypočuť menovanú znalkyňu, ktorá mu túto skutočnosť mala osobne potvrdiť.

Vzhľadom na charakter tohto konania sťažnostný súd v prvom rade poznamenáva, že obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorého zmyslom je odstránenie nedostatkov v skutkových zisteniach alebo vo výroku o treste, ku ktorým došlo preto, lebo v pôvodnom konaní neboli známe všetky rozhodné skutočnosti a dôkazy, pričom tieto chýbajúce skutočnosti a dôkazy vyšli najavo až po tom, čo pôvodné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle ustanovení procesného predpisu týmto mimoriadnym opravným prostriedkom možno zrušiť právoplatné rozhodnutie, ktorým sa skončilo trestné stíhanie, avšak len vtedy, pokiaľ sú splnené podmienky na takýto postup. Súd rozhodujúci o návrhu na povolenie obnovy konania však nie je oprávnený preskúmavať správnosť právoplatného rozhodnutia. Podmienky obnovy konania sú upravené v § 394 Tr. poriadku, pričom pre posudzovaný prípad je rozhodným ods. 1 § 394 Tr. poriadku, keďže trestné stíhanie skončilo právoplatným rozsudkom.

Dôvody na povolenie obnovy konania podľa vyššie citovaného ustanovenia spočívajú predovšetkým v tom, že po právoplatnosti rozsudku vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený trest by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Prvým predpokladom na to, aby podmienky obnovy konania boli splnené, je existencia novej skutočnosti alebo nového dôkazu, ktoré vyšli najavo až po právoplatnosti rozhodnutia a ktoré by mohli mať podstatný význam pre zmenu rozhodnutia. Za novú, skôr neznámu skutočnosť je potrebné považovať takú, ktorá v pôvodnom konaní nebola dokazovaná alebo zisťovaná. Novým, skôr neznámym dôkazom je dôkaz, ktorý nebol v pôvodnom konaní vedený v spise, uplatnený niektorou z procesných strán alebo vykonaný. Ide predovšetkým o taký dôkaz, ktorý nebol v pôvodnom konaní vôbec známy, ale tiež môže ísť o dôkaz, ktorý bol síce v pôvodnom konaní vykonaný, avšak jeho obsah v konaní o obnove konania vypovedá o nových poznatkoch, ktoré majú rozhodný a iný význam pre posúdenie podstatných okolností.

Z pohľadu vyššie uvedeného sťažnostný súd preskúmaval, či skutočnosti, na ktoré poukazuje sťažovateľ, sú novými súdu skôr neznámymi, alebo či tieto existovali v čase pred rozhodnutím súdu v pôvodnom konaní.

Vychádzajúc z podstaty návrhu odsúdeného, čo správne zistil aj konajúci súd, je zrejmé, že odsúdený sa domáha možnej zmeny pôvodného rozhodnutia vo výroku o druhu a výmere trestu na podklade existencie novej skutočnosti konajúcemu súdu v pôvodnom konaní (sp. zn. 5T 39/2015) neznámej, a to, že už v čase, kedy mal páchať trestnú činnosť, pre ktorú bol uznaný vinným a bol mu uložený trest v predmetnej trestnej veci v základnom konaní, trpel sexuálnou deviáciou - sexuálnou agresivitou.

V prvom rade sťažnostný súd konštatuje, že tvrdenie odsúdeného, že už v čase, kedy malo dochádzať k páchaniu trestnej činnosti vo veci sp. zn. 5T/39/2015, mal trpieť zistenou sexuálnou deviáciou, nie je možné oprieť o žiadny dôkaz produkovaný v trestnom konaní sp. zn. 6T/149/2015, lebo táto skutočnosť nevyplýva zo znaleckého dokazovania I.. X. - D. a I.. I., ale ani z vyjadrení v tom čase obžalovaného, či obhajcu na hlavnom pojednávaní. Naviac, na čo správne poukázal aj konajúci súd, v konaní napadnutom návrhom odsúdeného bol posudzovaný jeho duševný stav znaleckým skúmaním z odboru psychiatrie bez zistenia existencie symptómov prejavujúcich sa v podobe sexuálnej agresivity. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že skúmanie duševného stavu odsúdeného sa predovšetkým dotýka otázky viny, až po uznaní ktorej následne nadväzuje rozhodovanie o ukladaní trestu. Znalci z odvetvia psychiatrie v pôvodnom konaní nezistili žiadne okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť odsúdeného, resp. iné okolnosti, ktoré by jeho trestnú zodpovednosť v čase spáchania skutkov znižovali. Duševná spôsobilosť odsúdeného odlišne posúdená v inom trestnom konaní pri neskôr páchanej inej trestnej činnosti nemôže sama osebe spochybniť duševnú spôsobilosť odsúdeného v čase spáchania skutkov v pôvodnom konaní, ak medzi nimi nie je bezprostredná alebo minimálne blízka časová súvislosť (v posudzovaných prípadoch ide o dobu 10 mesiacov medzi spáchanými trestnými činmi).

Pri posudzovaní obsahu návrhu odsúdeného nemožno tiež opomenúť vyjadrenia odsúdeného pri jeho znaleckom vyšetrení vo veci sp. 6T/149/2015, z ktorých možno usúdiť, že v čase spáchania skutkov vo veci sp. zn. 5T/39/2015 mal partnerku. Podľa záverov znalcov vo veci sp. zn. 6T/149/2015 je sexuálna agresivita u odsúdeného s najväčšou pravdepodobnosťou štartovaná v období sexuálnej abstinencie bez schopnosti vôľou ovládať naliehavosť libida, čo vylučuje potom tvrdenie odsúdeného, že už v čase páchania skutkov vo veci sp. zn. 5T/39/2015 trpel deviáciou poruchy koordinácie sexuálnych motivačných systémov, a teda nemôže spochybniť závery znaleckého posudku z odvetvia psychiatrie podaného znalcami I.. Y. Y. a I.. B. Y..

S poukázaním na vyššie rozvedené odôvodnene preto konajúci súd zamietol návrh odsúdeného na vypočutie znalkyne I.. X. - D., ktorá by sa nemohla vyjadriť k duševnému stavu odsúdeného v pôvodnom konaní, keďže ho znalecky nevyšetrovala.

Vzhľadom k tomu, že nebola zistená žiadna nová skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné dospieť k záveru, že uložený trest je v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, sťažnostný súd vyvodil záver, že rozhodnutie konajúceho súdu je vecne správne a zodpovedá zákonu. V súvislosti s namietaným trestom vo veci sp. zn. 5T/39/2015 je nevyhnutné ešte uviesť i to, že odsúdenému bol uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon mu bol podmienečne odložený, pričom k namietaniu druhu trestu a jeho výmery došlo až po tom, čo odsúdenému bol nariadený výkon trestu odňatia slobody (09.06.2016) z dôvodu, že sa v skúšobnej dobe určenej mu pri podmienečnom odklade výkonu trestu neosvedčil, hoci skutočnosť, ktorá by podľa odsúdeného mala zakladať povolenie obnovy konania vo výroku o treste, mu bola známa už dňa 27.11.2015, kedy sa oboznámil s výsledkami vyšetrovania v trestnej veci vedenej pod sp. zn. 6T/149/2015. Jeho návrh na obnovu konania podaný dňa 10.11.2016 tak možno hodnotiť aj ako účelový.

Pretože nebolo zistené splnenie podmienok pre povolenie obnovy konania, postup konajúceho súdu, ktorý návrh odsúdeného zamietol podľa § 399 ods. 2 Tr. poriadku, je tak v súlade so zákonom.

To boli podstatné dôvody, pre ktoré sťažnostný súd nevyhovel sťažnosti odsúdeného. jednohlasne

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.