KSPO/5Sd/95/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/95/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015201180 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8015201180.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky G. E., bývajúcej v E. H. č. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 11. septembra 2015 číslo: XXX XXX XXXX X rozhodol

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Návrhom na preskúmanie rozhodnutia zo dňa 3.10.2015 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 11.9.2015 č. XXX XXX XXXX 0.

Písomným podaním bez dátumu oznámila, že súhlasí s posúdením zdravotného stavu dňa 9.12.2015 a zmenou miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 80 %, taktiež súhlasí s dátumom zmeny od 18.11.2015, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Z obsahu zaslaného posudkového spisu vyplýva, že posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie pracovisko Poprad zo dňa 9.12.2015 bola od 18.11.2015 uznaná za invalidnú, so stanovenou 80%-ou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (do 18.11.2015 so stanovenou 55%-ou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). Na základe tohto posudku odporkyňa vydala rozhodnutie zo dňa 23.12.2015 č. XXX XXX XXXX 0, ktorým zvýšila navrhovateľke od 18.11.2015 invalidný dôchodok na 247,60 Eur mesačne, od 1.1.2016 na 249,30Eur mesačne.

Podľa ustanovenia § 250o zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.), ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

V danom prípade odporkyňa novým rozhodnutím zo dňa 23.12.2015 vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľky v celom rozsahu, preto súd konanie zastavil.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak bolo konanie zastavené.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.