KSPO/5Sd/88/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/88/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015201090 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8015201090.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľa C. R., bytom W. nad F. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 17. augusta 2015 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozhodnutie odporkyne zo dňa 17. augusta 2015 číslo: XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 17.08.2015 odporkyňa zamietla podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ( ďalej len zákona ) žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 28.07.2015 z dôvodu, že nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania tohto rozhodnutia. Poukázal aj na iné zdravotné problémy ( zrak, arytmia, bolesti chrbtice, úraz v roku 2014 ) v dôsledku čoho vyslovil nespokojnosť s určenou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ( 40% ).

Poverený zástupca odporkyne sa z neúčasti na pojednávaní ospravedlnil a súhlasil, aby súd konal a rozhodol v jeho neprítomnosti.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ( ďalej len O.s.p. ) preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie, ktoré mu predchádzalo, vypočul navrhovateľa s tým, že podľa § 250g ods. 2 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. konal a rozhodol v neprítomnosti zástupcu odporkyne, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu a dospel k záveru, že opravnému prostriedku nie je možné vyhovieť.

Na základe žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 28.07.2015, bol jeho zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Vranov nad Topľou dňa 28.07.2015. Podľa posudku trpí navrhovateľ chorobami obehovej sústavy, ktoré boli určené za rozhodujúce zdravotné postihnutie. Zaradené boli pod kapitolu IX., oddiel A, pod položku 7 prílohy 4 zákona so stanovenou 40%-tnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku je uvedené, že ide o 52-ročného posudzovaného so stredoškolským vzdelaním, pracuje ako SZČO v oblasti stavebníctva. V auguste 2014 mu bol pre poruchu srdcového rytmu (syndróm chorého sínusu - brady - tachy forma) implantovaný trvalý kardiostimulátor. Kontrolným monitorovaním srdcového rytmu (Holter) za účelom zistenia efektivity antiarytmickej liečby už bez záchytu supraventrikulárnej tachykardie alebo fibrilácie predsiení, s normálnou frekvenciou komôr, funkčne s hraničným poklesom výkonnosti kardiovaskulárneho aparátu. V júni 2014 pri páde zo strechy utrpel zmliaždenie lumbálnej oblasti vpravo, tržnú ranu v oblasti záhlavia, bez poškodenia kostných štruktúr, poškodenia mozgu, parenchýmových orgánov, funkčne bez neurodeficitu. V novembri a decembri 2014 vyšetrený ortopédom pre bolesti ramien, bez závažného obmedzenia pohyblivosti v ramenných kĺboch, bez dokumentovaného dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Po komplexnom posúdení zdravotného stavu určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40%, čo je na dolnej hranici daného percentuálneho rozpätia, pre neprítomnosť závažného poklesu výkonnosti kardiovaskulárneho aparátu, po implantácii trvalého kardiostimulátora už neprítomnosť arytmie. Posúdené boli aj ostatné lekárske nálezy a subjektívne ťažkosti posudzovaného, z posudkového hľadiska sú nevýznamné a nepodmieňujú vznik invalidity.Vzhľadom na uvedené navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe tohto posudku vydala odporkyňa preskúmavané rozhodnutie.

Po tom, čo navrhovateľ podal opravný prostriedok bol jeho zdravotný stav opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Košiciach dňa 11.11.2015, k zmene posudkových záverov nedošlo. Aj podľa tohto posudku sú rozhodujúcim zdravotným postihnutím choroby obehovej sústavy, zaradené pod Kapitolu IX., oddiel A, položka 7 prílohy 4 zákona, so stanovenou 40%-tnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku posudkový lekár uviedol, že posudzovaný pracuje v oblasti stavebníctva. Vážnejšie chorý doteraz nebol. V júli 2014 spadol zo strechy pri práci, utrpel zmliaždenie v driekovej oblasti, bez závažného poškodenia iných orgánov, bez zlomeniny. Od 08/2014 bol uznaný dlhodobo PN pre zistenú poruchu srdcového rytmu. Po kompletnom vyšetrení bola indikovaná implantácia kardiostimulátora - vykonaná dňa 28.8.2014 s následným nasadením antiarytmickej liečby a so zlepšením stavu. V 12/2014 jednorázovo vyšetrený otopédom a neurológom pre bolesti ľavého ramena. Po vyšetrení zistené blokové postavenie krčnej chrbtice s následnou úpravou po liečbe. V 03/2015 pre tráviace ťažkosti bol odoslaný aj na gastroenterologické vyšetrenie, po kompletnom vyšetrení bez závažného ochorenia tráviaceho traktu. Rozhodujúce zdravotné postihnutie - stav po implantácii kardiostimulátora pre poruchu srdcového rytmu zaradené do kapitoly IX, oddiel A, položka 7, s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 %. Pre iné zdravotné postihnutie dlhodobo nepriaznivé posudzovaný nie je liečený. Ani podľa tohto posudku navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobu.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 2 zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Podľa § 71 ods.3 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.2) Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Podľa § 71 ods. 5 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4. Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Podľa § 71 ods. 7 zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Podľa § 71 ods. 8 zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podľa § 153 ods. 1, písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 5 zákona lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len posudkový lekár). Podľa prílohy č. 4 zákona, Kapitoly IX, oddiel A, položka 7 implantácia kardiostimulátora bez podstatného zníženia výkonnosti podmieňuje 30% - 40% mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ako to vyplýva z vyššie citovaných zákonných ustanovení jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobu, keď posúdenie zdravotného stavu prislúcha posudkovým lekárom. V danom prípade bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne, pobočky aj ústredia. V obidvoch prípadoch sa náležite zaoberali zdravotnými postihnutiami navrhovateľa, ich dlhodobosťou a vplyvom na jeho zárobkovú činnosť. V obidvoch prípadoch dospeli k záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie (choroby obehovej sústavy) podmieňujú 40%-tnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keď pri zákonnom rozpätí 30 - 40 % bola stanovená horná hranica zákonného rozpätia. V posudkoch posudkoví lekári vysvetlili prečo ďalšie zdravotné problémy nepodmieňujú zvýšenie percentuálnej miery. Keďže navrhovateľ nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobu, nesplnil medicínsku podmienku, preto v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, ak z týchto dôvodov zamietla žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok. Preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdil. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove, na Najvyšší súd SR v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.