KSPO/5Sd/82/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/82/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8014201133 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8014201133.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľky D. D., bytom S. č. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 12. júna 2014 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozhodnutie odporkyne zo dňa 12. júna 2014 číslo: XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 12.6.2014 odporkyňa odňala navrhovateľke podľa § 70, § 71 ods. 1 a § 112 ods. 2, 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákona) od 2.11.2013 invalidný dôchodok.

V odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia citovala § 112 ods. 2, 6 a uviedla, že základným predpokladom trvania nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu je, že poistenec spĺňa zákonom stanovené podmienky uvedené v § 70 ods. 1 zákona. Pretože navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky K. nad J. zo dňa 23.9.2013 nie je od 23.9.2013 invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nárok na invalidný dôchodok jej zanikol. Odporkyňa poukázala aj na rozsudok Krajského súdu v Prešove č. k. 1Sd/107/2013-18 zo dňa 28.2.2014 v zmysle ktorého bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočka K. nad J. dňa 26.5.2014. Lekárska správa - posudok tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala preskúmania tohto rozhodnutia. Nesúhlasila s tým, že jej zdravotný stav už nepodmieňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Poverený zástupca odporkyne navrhol preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie ktoré mu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, lebo rozhodnutie a postup odporkyne boli v súlade so zákonom.

Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že navrhovateľka bola od roku 2000 poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku, od roku 2004 bola uznaná za invalidnú, od 21.1.2005 za invalidnú podľa zákona č. 461/2003 Z. z. s určenou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Dňa 23.9.2013 bol zdravotný stav navrhovateľky prehodnotený na základe kontrolnej lekárskej prehliadky, určenej na 09/2013, kde nebola uznaná za invalidnú z dôvodu, že nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutím zo dňa 4.10.2013 preto odporkyňa odňala navrhovateľke invalidný dôchodok od 2.11.2013. Na základe odvolania navrhovateľky Krajský súd v Prešove rozsudkom sp. zn. 1Sd/107/2013-18 zo dňa 27.2.2014 zrušil rozhodnutie odporkyne zo dňa 4.10.2013 v spojení s rozodnutím zo dňa 14.1.2014 a vrátil jej vec na ďalšie konanie. Dôvodom zrušenia bol nedostatočne zistený skutkový stav a nepreskúmateľnosť rozhodnutí, pričom úlohou odporkyne v ďalšom konaní bolo zistiť presne a úplne skutkový stav, predovšetkým sa vysporiadať s novými lekárskymi nálezmi predloženými navrhovateľkou a rozhodnutie náležite odôvodniť. Následne bol zdravotný stav navrhovateľky posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky K. nad J. dňa 26.5.2014. V posudku je opísaný doterajší skutkový stav, je v ňom konštatované, že navrhovateľka trpí prieduškovou astmou, hypertenznou chorobou, dorzalgiou a za rozhodujúce zdravotné postihnutie boli určené choroby dýchacej sústavy, zaradené pod Kapitolu VIII, oddiel B, pod položku 3b prílohy 4 zákona, so stanovenou 30 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku je uvedené, že zdravotný stav posudzovanej bol opakovane posúdený na základe rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 27.2.2014, ktorým bolo zrušené rozhodnutie SPÚ Bratislava zo dňa 14.10.2013 v spojení s rozhodnutím zo dňa 14.1.2014, ktorým bol menovanej odňatý invalidný dôchodok od 2.11.2013. Jedná sa o XX - ročnú posudzovanú so základným vzdelaním, pracovala ako robotníčka, t. č. nezamestnaná. V roku 2000 bola uznaná čiastočne invalidnou pre chronické ochorenie priedušiek - bronchiálnu astmu, hodnotenú ako stredne ťažký stupeň s obštrukčnou ventilačnou poruchou ľahkého stupňa a ťažkou obštrukciou v periférnych (malých) dýchacích cestách) pri pravidelnej kombinovanej liečbe - inhalačnými kortikoidmi, krátkopôsobiacimi betamimetikami a bronchodilatanciami v tabletkovej forme. V roku 2001 zdravotný stav menovanej posúdený na základe kontrolnej lekárskej prehliadky. Pri nezmenenej liečbe dokumentovaná obštrukčná ventilačná porucha stredne ťažkého stupňa (FEV 50,23%, FEV1/FVC 49,5%). Pneumológom stav naďalej hodnotený ako stredne ťažká perzistujúca bronchiálna astma. V auguste 2004 zdravotný stav menovanej prehodnotený a stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 80% pre ťažkú perzistujúcu bronchiálnu astmu. Posudkový lekár v posudku podrobne nezdôvodnil, v čom došlo ku zhoršeniu zdravotného stavu. Pľúcne vyšetrenie zo dňa 13.7.2004 potvrdzuje stredne ťažkú perzistujúcu bronchiálnu astmu s obštrukčnou ventilačnou poruchou ľahkého stupňa (FEV1 44,3%, FEV1/FVC 72,9%) s ťažkou obštrukciou v periférnych dýchacích cestách. Medikamentózna liečba bez zmeny, t. j. identická ako v roku 2000 a 2001. V januári 2005 vykonaná riadna kontrolná lekárska prehliadka (určená na november 2004), pri ktorej bol zdravotný stav opätovne prehodnotený a stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50% pre stredne ťažkú prieduškovú astmu s obštrukčnou ventilačnou poruchou stredne ťažkého stupňa (FEV1 51,9%, FEV1/FVC 44,3%) pri nezmenenej medikamentóznej liečbe (inhalačné kortikoidy, krátkopôsobiace betamimetiká a bronchodilatanciá). V roku 2007 posúdený zdravotný stav na základe žiadosti občana. Pneumológ stav aj naďalej hodnotí ako stredne ťažkú perzistujúcu bronchiálnu astmu. Funčné vyšetrenie pľúc potvrdilo ľahkú obštrukčnú ventilačnú poruchu so stredne ťažkou obštrukciou v periférnych dýchacích cestách (FEV 77,7%, FEV1/FVC 66,7%). Pľúcnym vyšetrením je dokumentovaná úprava medikamentóznej liečby - zníženie dávky inhalačných kortikoidov, krátkopôsobiace betamimetiká len podľa potreby (to znamená nie denne) a bronchodilatanciá denne. Ďalšia kontrolná lekárska prehliadka vykonaná v roku 2010. Pri nezmenenej liečbe oproti roku 2007 je dokumentovaná obštrukčná ventilačná porucha ľahkého stupňa (FEV1 68,7%, FEV1/FVC 77,1%) a stredne ťažká obštrukcia v periférnych dýchacích cestách. V roku 2013 posúdený zdravotný stav menovanej na základe riadnej kontrolnej lekárskej prehliadky. Doložené odborné lekárske nálezy - pľúcne vyšetrenia od októbra 2012 do mája 2014 dokumentujú zlepšenie zdravotného stavu menovanej - zlepšenie pľúcnych parametrov, ktoré nevykazujú patologické hodnoty, zníženie potreby pravidelnej bronchodilatačnej liečby (lieky rozširujúce priedušky), bez potreby pravidelnej protizápalovej liečby. V uvedených odborných pľúcnych nálezoch už nie je prieduškovaná astma hodnotená ako stredne ťažká forma ale ako ľahká forma. Pri pravidelnej terapii bronchodilatanciami v jednej dávke a krátko pôsobiacimi betamimetikami podľa potreby (bez nutnosti kortikoterapíe aj v nízkych dávkach). Opakované funkčné vyšetrenie pľúc dokumentuje normálnu pľúcnu funkcie, nedokumentuje obštrukčnú ventilačnú poruchu, len ľahké zúženie v periférnych - malých dýchacích cestách (FEV1/FVC v norme, resp. viac ako 70% nesvedčí pre obštrukčnú ventilačnú poruchu). Doložené pľúcne vyšetrenia z rokov 2012, 2013 aj 2014 jednoznačne dokumentujú zlepšenie zdravotného stavu menovanej - zlepšenie ventilačných parametrov (funkcie pľúc) oproti rokom 2010, 2007, 2005, 2004, 2001 aj 2000 pri minimálnej medikamentóznej liečbe (nie je nutná pravidelná protizápalová liečba), preto ochorenie nespĺňa kritériá stredne ťažkej perzistujúcej bronchiálnej astmy. Vzhľadom k vyššie uvedenému z posudkového hľadiska hodnotená priedušková astma ako ľahká forma. Diagnostikovaný trombofilný stav nevyžaduje pravidelnú liečbu, len tromboprofylaxiu v rizikových situáciách. Ochorenie nie je posudkovo významné. Je liečená internistom pre chorobu vysokého krvného tlaku bez dokázaných orgánových zmien. Hodnoty tlaku krvi sú na liečbe uspokojivé vzhľadom na neprítomnosť orgánových komplikácií (napríklad infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, obličkové zlyhávanie a iné) nemožno chorobu hodnotiť ako ťažkú formu. Jedná sa o ľahkú formu hypertenzie, ktorá vyžaduje režimové opatrenia a medikamentóznu liečbu. Ochorenie nie je posudkovo významné. Chronické bolesti driekovej chrbtice s miernym funkčným postihnutím (obmedzenou pohyblivosťou, stuhnutým chrbtovým svalstvom, bez známok dráždenia nervov a svalov) nie sú posudkovo významné, pretože doposiaľ bola liečená len ambulantne a nejedná sa o ťažkú formu funkčnej poruchy, pretože nie sú prítomné známky trvalého dráždenia nervov (šľachovo okosticové reflexy sú výbavné), nie je prítomná hypotrofia ani atrofia svalov, ani obrna DK ani výraznejšie známky poruchy citlivosti. Angiologické vyš. potvrdzuje chronické žilové ochorenie DK - kŕčové žily s miernym opuchom DK, bez trofických zmien kože, bez opakovaných zápalov žíl a bez recidivujúcich vredov predkolení. Ochorenie nie je posudkovo významné. V januári 2014 vyšetrená ortopédom pre bolesti chrbtice s vyžarovaním do HK a DK. RTG vyš. sú potvrdené degeneratívne zmeny na bedrových kĺboch lif. stupňa a na kolenách II. st. Objektívnym vyš. je potvrdené ľahké obmedzenie hybnosti v bedrových kĺboch (redukcia rozsahu pohybov cca o 1/3 fyziologického rozsahu) a zachovaná pohyblivosť v oboch kolenách (bez obmedzenia, bez známok nestability kolien). Je predpoklad progresie rtg zmien aj zhoršenie hybnosti vo váhonosných kĺboch, avšak t. č. funkčné postihnutie vyplývajúce z chorobných zmien neodôvodňuje invaliditu. Po komplexnom zhodnotení zdravotného stavu bola za rozhodujúce zdravotné postihnutie určená perzistujúca bronchiálna astma kde z daného percentuálneho rozpätia bola zvolená horná hranica, t. j. 30% vzhľadom na dlhoročnú anamnézu respiračných ťažkostí a robotnícku profesiu. Vzhľadom na uvedené už navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe tohto posudku odporkyňa vydala preskúmavané rozhodnutie.

Po tom čo navrhovateľka podala opravný prostriedok bol jej zdravotný stav opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v D. dňa 24.9.2014. K zmene rozhodujúceho zdravotného postihnutia nedošlo, aj podľa tohto posudku sú spomedzi chorôb priedušková astma, hypertenzná choroba, dorzalgia, rozhodujúcim zdravotným postihnutím choroby dýchacej sústavy, zaradené pod Kapitolu VIII, oddiel B, pod položku 3b prílohy 4 zákona, so stanovenou 30 % mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku posudkový lekár uviedol, že zdravotný stav navrhovateľky bol opakovane posúdený na základe rozsudku Krajského súdu v Z. zo dňa 27.2.2014, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Sociálnej poisťovne ústredie I. zo dňa 4.10.2013 o odňatí invalidného dôchodku navrhovateľky. Navrhovateľka predložila súdu nové lekárske nálezy, súd preto dospel k záveru, že vzhľadom na uvedené lekárske nálezy je nevyhnutné zdravotný stav navrhovateľky a jej rozhodujúce zdravotné postihnutie posúdiť v týchto nových súvislostiach. Taktiež podľa súdu napadnuté rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku, ktoré zo svojej podstaty musí byť založené na zistení radikálnej zmeny zdravotného stavu navrhovateľky, bolo nedostatočne odôvodnené. Posudzovaná bola uznaná čiastočne invalidnou od roku 2000 podľa zákona č. 100/1988 Zb. pre stredne ťažkú prieduškovú astmu. Podľa nových právnych predpisov následne bola uznaná invalidnou s MPSVZČ 50 % podľa zákona č. 461/2003 Z. z. bez navýšenia rozhodujúceho zdravotného postihnutia pre ostatné zdravotné postihnutie - ako hypertenzia ľahká forma bez orgánových komplikácii a chronické bolesti chrbtice bez koreňového dráždenia, nakoľko boli posudkovo nevýznamné. Pri KLP v 09/2013 na základe chronologického výpisu pľúcnych vyšetrení od roku 2012 - 2013 zisťujeme, že došlo k výraznému zlepšeniu rozhodujúceho zdravotného postihnutia prieduškovej astmy pri minimálnej medikamentóznej liečbe. Funkčné vyšetrenia pľúc vykazujú opakovane normálne hodnoty pľúcnych funkcií bez obmedzenia. Pneumológ hodnotí rozhodujúce zdravotné postihnutie ako priedušková astma dobre kontrolovaná - ľahkého stupňa. Posudzovaná je sledovaná aj v rôznych odborných ambulanciách pre polymorfné ťažkosti. Internou ambulanciou sledovaná pre hypertenziu, ktorá je ľahkého stupňa, liečbou dobre kompenzovaná, bez orgánových komplikácii. Hematológom raz ročne vyšetrená pre trombofilný stav - ide o nezáväzné ochorenie, ktoré nevyžaduje žiadnu liečbu, len sledovanie. Pre chronické bolesti chrbtice vyšetrená neurológom opakovane, v objektívnom neurologickom funkčnom náleze prítomná mierna porucha statodynamiky chrbtice bez známok koreňového dráždenia, bez motorického deficitu. Cievne vyšetrenie dokumentuje chronické žilové ochorenie dolných končatín - kŕčové žily s miernym opuchom, bez dokumentovania opakovaných zápalov žíl, bez výskytu vredov na predkoleniach. Od 01/2014 sledovaná aj ortopédom, ktorý dokumentuje obojstrannú koxartrózu objektívne, funkčne s ľahkým obmedzením pohyblivosti a obojstrannú artrózu kolenných kĺbov bez obmedzenia pohyblivosti. Po opakovanom a dôkladnom preštudovaní všetkých odborných vyšetrení za rozhodujúce zdravotné postihnutie - stanovená naďalej prieduškovú astmu s dokumentovaním zlepšenia a so zaradením do kapitoly VIII, oddiel B, položka 3, písmeno b s MPSVZČ 30 % - ide o dobre kontrolovanú prieduškovú astmu, liečbou bez obmedzenia pľúcnych funkcií. Taktiež boli posúdené všetky ostatné zdravotné postihnutia pričom tieto sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované, neovplyvňujú pracovnú schopnosti posudzovanej a nezdôvodňujú ani percentuálne navýšenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia.

Aj podľa tohto posudku navrhovateľka už nie je už invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71. ods. 2 zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 5 zákona lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len posudkový lekár).

Podľa prílohy 4 zákona, Kapitola VIII, oddiel B, položka 3b bronchiálna astma ľahká perzistujúca, pred začatím adekvátnej liečby, príznaky častejšie ako jeden krát týždenne ale nie denne, nočné príznaky viac ako dva krát mesačne, ale menej ako jeden krát týždenne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami podmieňuje 20 % až 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa § 112 ods. 2, 6 zákona dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku alebo ak sa zistí, že sa dávka priznala neprávom. Dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Ako to vyplýva z vyššie citovaných zákonných ustanovení jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, keď posúdenie zdravotného stavu prislúcha posudkovým lekárom.

V danom prípade bol zdravotný stav navrhovateľky posúdený posudkovými lekármi sociálnej poisťovne pobočky aj a ústredia. V obidvoch prípadoch sa posudkoví lekári náležite zaoberali zdravotnými postihnutiami navrhovateľky, ich dlhodobosťou a vplyvom na jej zárobkovú činnosť. V obidvoch prípadoch dospeli k záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie - bronchiálna astma s dokumentovaným zlepšením a zaradením do Kapitoly VIII, oddiel B, položka 3b nepodmieňuje priznanie invalidity. Ide o liečbou kontrolovanú prieduškovú astmu, bez obmedzenia pľúcnych funkcií. Posudkoví lekári posúdili aj všetky ďalšie zdravotné postihnutia a dospeli k záveru, že tieto sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované, neovplyvňujú pracovnú schopnosť navrhovateľky a neodôvodňujú percentuálne navýšenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Posudky posudkových lekárov sú podrobné, jasné, zrozumiteľné to znamená, že odporkyňa pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia v potrebnom rozsahu zistila skutkový stav a keďže neoddeliteľnou súčasťou preskúmavaného rozhodnutia je aj posudok posudkového lekára zo dňa 26.5.2014, je rozhodnutie náležite odôvodnené.

Z uvedených dôvodov krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove na Najvyšší súd SR v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.