KSPO/5Sd/74/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/74/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200938 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200938.1Rozhodnutie Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľky Y. Y., bytom T., V. X/XXXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 29. júna 2015 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozhodnutie odporkyne zo dňa 29. júna 2015 číslo: XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 29.6.2015 odporkyňa zamietla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákona) žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 1.6.2015 z dôvodu, že nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia. Poukázala na diagnózu F-70 ktorá trvá od narodenia, preto žiadosť treba posúdiť ako žiadosť o invalidný dôchodok z mladosti. Namietala, že posudkový lekár zmenil diagnózu F -70-8 mentálna retardácia s poruchami správania na diagnózu F-70 - ľahká duševná zaostalosť.

Poverený zástupca odporkyne navrhol preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie ktoré mu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa obsahom administratívneho spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok nie je dôvodný.

Na základe žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 1.6.2015, odporkyni doručenej dňa 8.6.2015, ktorou žiadala o priznanie invalidného dôchodku od 1.6.2012, bol jej zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Prešov dňa 1.6.2015. Podľa posudku navrhovateľka trpí ľahkou duševnou zaostalosťou, keď za rozhodujúce zdravotné postihnutie boli určené duševné choroby a poruchy správania, zaradené pod Kapitolu V, pod položku 6a prílohy 4 zákona, so stanovenou 40 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku je uvedené, že 22 ročná posudzovaná so základným vzdelaním, toho času nezamestnaná evidovaná na úrade práce. Podľa predloženej zdravotnej dokumentácie, posudzovaná bola v roku 1998 vyšetrená kardiológom - má diagnostikovaný akcidentálny (Stillov) šelest (na kontrolnom kardiologickom vyšetrení nebola). 12.1.2008 vyšetrená psychológom pre absencie na vyučovaní po preradení z maturitného odboru strednej školy do trojročného učebného pomeru - vyšetrením bola preukázaná ľahká duševná zaostalosť s ťažkosťami v adaptačnom procese. Psychologické vyšetrenie z 23.2.2015 dokumentuje posudzovanú ako osobnosť menej diferencovanú, ľahšie ovplyvniteľnú, hypobulickú s intelektovým výkonom vo verbálnej zložke v pásme subnormy: IQ=79, performačná zložka - IQ=64, pamäťové schopnosti: MQ=67. Podľa psychiatrického vyšetrenia z 10.2.2015 a 12.3.2015 posudzovaná je v evidencii psychiatra od roku 2008 kvôli záškoláctvu a poruchám správania (doporučenú liečbu - Seroquel nebrala), uvedenými vyšetreniami má diagnostikovanú mentálnu retardáciu s poruchami správania s doporučením liečby (Tiapridal 100mb 3x1/2). Pre ľahkú duševnú zaostalosť s poklesom intelektového výkonu do pásma subnormy až ľahkej mentálnej retardácie - je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti 40% (podľa hĺbky deficitu intelektových schopností je priznaná dolná hranica daného rozpätia príslušnej kapitoly).

Na základe tohto posudku vydala odporkyňa preskúmavané rozhodnutie.

Po tom čo navrhovateľka podala opravný prostriedok, bol jej zdravotný stav opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Prešove dňa 16.9.2015. K zmene posudku nedošlo, aj podľa tohto sú rozhodujúcim zdravotným postihnutím duševné choroby a poruchy správania, zaradené pod Kapitolu V, položka 6a prílohy 4 zákona, so stanovenou 40 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkový lekár v posudku uviedol, že posudzovaná je 22 ročná s ukončeným základným vzdelaním a neukončeným stredoškolským vzdelaním pre záškoláctvo, je nezamestnaná, evidovaná na ÚPSVaR. Ponúknutú prácu pri výrobe káblov odmietla. Na základe predloženej dokumentácie bola v r. 2008 pre záškoláctvo vyšetrená psychológom so záverom ľahkej duševnej zaostalosti s ťažkosťami v adaptačnom procese. V r. 2015 bolo opakovane realizované psychologické aj psychiatrické vyšetrenie, ktoré v zložke verbálnej poukazuje na populačný podpriemer v performačnej zložke na hraničný nález pre ľahkú mentálnu retardáciu. Z tohto dôvodu posúdená posudkovými lekármi SPP Prešov na dolnej hranici zákonom predpísaného rozpätia v položke pre mentálnu retardáciu. Posudkoví lekári v celkovom posudku zdôvodnili, že priznaná dolná hranica predpísaného rozpätia je na základe dokumentovanej hĺbky deficitu intelektových schopností, čo je správne dokumentované. Posudzovaná pri dnešnom vypočutí dokumentovala normálny kardiologický nález (matka uviedla, že kontrolné kardiologické vyšetrenie bolo v norme). Posudzovaná je fajčiarka, poučená o uskutočnení pracovného pokusu na základe jej získaného vzdelania prevažne v robotníckom povolaní. Posudkový lekár považoval posudok posud. lekárov SPP Prešov za správny a nemením ho. Ani podľa tohto posudku, v súlade s § 263 ods. 15, v súvislosti s § 70 ods. 2 zákona nie je navrhovateľka invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť je 40%.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 70 ods. 2 zákona fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Podľa § 71 ods. 1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71. ods. 2 zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 5 zákona lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len posudkový lekár).

Podľa prílohy č. 4 zákona, Kapitola V, položka 6a mentálna retardácia - ľahká mentálna retardácia, horné a dolné pásmo (IQ v pásme 50 - 69, s prihliadnutím na sociálnu prispôsobivosť) podmieňuje 40 % až 60 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ako to vyplýva z vyššie citovaných zákonných ustanovení, jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

V danom prípade bol zdravotný stav navrhovateľky posúdený posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne pobočky aj ústredia. V obidvoch prípadoch sa náležite zaoberali zdravotnými postihnutiami navrhovateľky, ich dlhodobosťou a vplyvom na jej zárobkovú činnosť. V obidvoch prípadoch dospeli k záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie (ľahká mentálna retardácia) podmieňuje 40% mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keď pri zákonnom rozpätí 40 % až 60 % náležite odôvodnili, prečo bola stanovená dolná hranica zákonného rozpätia.

Keďže navrhovateľka nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nesplnila medicínsku podmienku, preto v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, ak z týchto dôvodov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok. Vzhľadom na zaradenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia - Kapitola V, položka 6a ľahká mentálna retardácia, neobstojí námietka navrhovateľky o zmene dg F - 70.8 (mentálna retardácia) na dg F - 70 ľahká duševná zaostalosť.

Preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove na Najvyšší súd SR v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.