KSPO/5Sd/63/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/63/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200803 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8015200803.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľa V. F., bytom K., A. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 27. júla 2015 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 27. júla 2015 číslo: XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 27.07.2015 odporkyňa zamietla podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ( ďalej len zákona ) žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 30.06.2015 z dôvodu, že nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania tohto rozhodnutia. Vyslovil nesúhlas so stanovenou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ( 30% ). Poukázal na svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý sa od roku 1989 ( po pracovnom úraze ľavej hornej končatiny ) neustále zhoršuje.

Poverená zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ( ďalej len O.s.p. ) v spojení s § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku ( ďalej len S.s.p. ), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016 a podľa ktorého konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov, preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie, ktoré mu prechádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu, doplnil dokazovanie a dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nie je možné vyhovieť.

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok.

Na základe žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 30.06.2015, bol jeho zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Poprad dňa 30.06.2015. Podľa posudku trpí navrhovateľ chorobami: Synovitída a tendosinovitída, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie bolo určené nervové poškodenie n. medianus, zaradené pod Kapitolu XV. - G - 29.9 prílohy 4 zákona, so stanovenou 30%-tnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku je uvedené, že ide o 49-ročného stolára, ktorý v r. 1989 utrpel na cirkulári rezné poranenie na ľavej ruke s prerušením šliach II.- V. prsta, odvtedy čiastočný deficit flexie prstov ľavej ruky. Dňa 24.11.2014 mal ha Neurochir. klinike v Košiciach operovanú Dupuytrenovu kontraktúru pravej ruky, ktorá podľa emg vykazovala postihnutie II.st. prístredného nervu. Pooperačné elektromyografické vyšetrenie v rámci neurochirurgického konziliárneho vyšetrenia konštatuje zlepšený nález, čím z tohto pohľadu nie je nutná žiadna reoperácia. Môžu pretrvávať pocity tŕpnutia, avšak lokálny nález na pravej ruke je uspokojivý. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je syndróm karpálneho tunela v rámci položky „Nervové poškodenie n.medianus“, čo v súlade s kap. XV - G - 29.9 podmieňuje rovnú mieru poklesu 30%.

Na základe tohto posudku vydala odporkyňa preskúmavané rozhodnutie.

Po tom čo navrhovateľ podal opravný prostriedok bol jeho zdravotný stav opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Poprade dňa 19.11.2015. K zmene rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ani k zmene percentuálneho poklesu nedošlo. Aj podľa tohto posudku je rozhodujúcim zdravotným postihnutím nervového poškodenie n. medianus, zaradené pod Kapitolu XV. - G - 29.9 prílohy 4 zákona, so stanovenou 30%-tnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku posudkový lekár uviedol, že ide o 49 ročného stolára, ktorý v roku1989 utrpel na cirkulári rezné poranenie na ľavej ruke s prerušením šliach ll.-V. prsta, odvtedy čiastočný deficit flexie prstov ľavej ruky. Dňa 24.11.2014 mal na Neurochirgickej klinike v Košiciach operovanú Dupuytrenovu kontraktúru pravej ruky, ktorá podľa EMG vyšetrenia vykazovala postihnutie II. stupňa prístredného nervu. Pooperačné elektromyografické vyšetrenie v rámci neurochirurgického konziliárneho vyšetrenia konštatuje zlepšený nález, čím z tohto pohľadu nie je nutná žiadna reoperácia. Môžu pretrvávať pocity tŕpnutia, avšak lokálny nález na pravej ruke je uspokojivý. Ani novo doložené neurologické vyšetrenie zo dňa 10.11.2015 nepopisuje zhoršenie funkcie pravej a ľavej ruky v zmysle obmedzenia úchopovej schopnosti pravej a ľavej ruky, je len mierne znížená úchopová schopnosť, oslabený stisk viac vpravo, kompletne neurobí štipku, extenzia pravej ruky je voľná, viazne flexia, bolesti a tŕpnutie pravej, ako aj ľavej HK môžu byť aj v súvislosti s degeneratívnymi zmenami v krčnej časti chrbtice, ktoré sú mierneho stupňa, bez útlaku nervových štruktúr. Po vyhodnotení všetkých doložených lekárskych vyšetrení, ako aj pri subjektívnych ťažkostiach posudzovaného, možno konštatovať, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím je syndróm karpálneho tunela v rámci položky nervové poškodenie n. medianus, čo v súlade s kapitolou XV, oddiel G, položka 29.9 podmieňuje 30% mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ďalej v posudku je uvedené, že posudkový lekár na dnešnom posudzovaní zdravotného stavu nezistil zmenu v zdravotnom stave posudzovaného od posledného posúdenia posudkovým lekárom pobočky Sociálnej poisťovne v zmysle zhoršenia, preto považuje predchádzajúci posudok za správne vypracovaný a nie je dôvod na jeho zmenu.

Ani podľa tohto posudku navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe nových lekárskych nálezov bol dňa 03.03.2016 vypracovaný dopĺňací posudok, avšak ani podľa tohto nedošlo k zmene rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Navrhovateľ má naďalej pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 30% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V dopĺňacom posudku je uvedené, že na základe uznesenia Krajského súdu v Prešove zo dňa 11.02.2016 posudkový lekár vyhodnotil lekárske správy, ktoré boli predložené krajskému súdu. Neurologické vyšetrenie z príjmovej ambulancie na neurologickom oddelení zo dňa 14.09.2015 už bolo hodnotené pri posudzovaní zdravotného stavu dňa 19.11.2015. Prepúšťacia správa z hospitalizácie na neurologickom oddelení v čase od 08.12.2015 do 14.12.2015 popisuje opakujúce sa bolesti pri chronickom krčno- ramennom syndróme vpravo, pri miernych degeneratívnych zmenách v oblasti krčnej chrbtice, ktoré boli dokumentované MR vyšetrením. V závere prepúšťacej správy sa píše, že po komplexnej liečbe došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu, bolesti v krčnej oblasti ustúpili. Funkčné vyšetrenie v oblasti krčnej chrbtice bez závažných porúch. Je prítomné len mierne funkčné obmedzenie, ktoré je posudkovo nezávažné a neodôvodňuje percentuálne navýšenie. Poškodenie nervu medianus v oblasti ľavej HK, ktoré bolo predmetom posudzovania zdravotného stavu v minulosti, nevykazuje zhoršenie funkcie ľavej ruky oproti posudzovaniu zdravotného stavu dňa 19.11.2015. V závere posudkový lekár konštatuje, že ani novo doložené lekárske nálezy nie sú natoľko závažné, aby došlo k zmene pôvodného posudku.

Podľa § 293dp ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. ( ďalej len zákona ) upravujúceho prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 01. júla 2016, konanie o opravnom prostriedku začaté pred 01. júlom 2016 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71. ods. 2 zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 5 zákona lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len posudkový lekár).

Podľa prílohy č. 4 zákona, Kapitola XV. - G - 29.9 Nervus medianus - dolná časť podmieňuje 30 %-tnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ako to vyplýva z vyššie citovaných zákonných ustanovení, jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, keď posúdenie zdravotného stavu prislúcha posudkovým lekárom.

V danom prípade bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne, pobočky aj ústredia. V obidvoch prípadoch sa náležite zaoberali zdravotnými postihnutiami navrhovateľa, ich dlhodobosťou a vplyvom na jeho zárobkovú činnosť. V obidvoch prípadoch dospeli k záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie (Nervus medianus) podmieňuje 30%-tnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkoví lekári posudzovali zdravotný stav navrhovateľa a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť objektívne, na základe odborných lekárskych nálezov, pričom jasne a zrozumiteľne odôvodnili svoj záver o 30%-tnej miere poklesu.

Keďže navrhovateľ nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nesplnil medicínsku podmienku, preto v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, ak z týchto dôvodov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Najvyšší súd SR v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.