KSPO/5Sd/61/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/61/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8014200886 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8014200886.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou v právnej veci navrhovateľa V. L., bytom O., Ul. G. XXXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 23. júna 2014 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozhodnutie odporkyne zo dňa 23. júna 2014 číslo: XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 23.6.2014 odporkyňa zamietla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákona) žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 27.3.2013. V rozhodnutí citovala § 70 ods. 1, § 71 ods. 1 zákona a uviedla, že podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Poprad zo dňa 23.5.2014 navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posúdenie zdravotného stavu ktorému zodpovedá percentuálne vyjadrenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je obsahom pripojeného odborného posudku o invalidite, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť preskúmavaného rozhodnutia.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne. Namietal nesprávne posúdenie zdravotného stavu, postupom posudkových lekárov sa cíti diskriminovaný, poukázal na rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorým bolo skoršie rozhodnutie odporkyne zrušené. Z neúčasti na pojednávaní konanom dňa 15.1.2015 sa písomne ospravedlnil a súhlasil, aby súd konal a rozhodol v jeho neprítomnosti.

Poverený zástupca odporkyne navrhol preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie ktoré mu predchádzalo, vypočul zástupcu odporkyne s tým, že podľa § 250g ods. 2 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. konal a rozhodol v neprítomnosti navrhovateľa, oboznámil sa obsahom administratívneho spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravnému prostriedku nie je možné vyhovieť, lebo rozhodnutie a postup odporkyne boli vsúlade so zákonom.

Predmetom preskúmania je rozhodnutie vo veci žiadosti navrhovateľa zo dňa 27.3.2013 o invalidný dôchodok, keď skoršie rozhodnutie zo dňa 10.4.2013 bolo rozsudkom Krajského súdu v Prešove sp. zn. 6Sd/46/2013-19 zo dňa 29.1.2014 podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. zrušené a vec bola vrátená odporkyni na ďalšie konanie. Dôvodom zrušenia skoršieho rozhodnutia (zo dňa 10.4.2013) bola nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Úlohou odporkyne v ďalšom konaní bolo opätovne sa zaoberať posúdením zdravotného stavu navrhovateľa, vyhodnotiť všetky lekárske správy a nálezy, ktoré tvoria obsah posudkového spisu vrátane ortopedického vyšetrenia a gastroentrologického vyšetrenia a celkový posudok vrátane jeho záveru odôvodniť tak, aby boli splnené kritéria uvedené v § 209 ods. 1, 4 zákona.

Následne bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Poprad dňa 23.5.2014. Podľa posudku trpí navrhovateľ chorobami: degeneratívnymi zmenami chrbtice a medzistavcových platničiek, artrózou bedrových kĺbov - II. stupňa vpravo, I. stupňa vľavo, depresívnou epizódou v liečbe od 10/2013 a erytematóznou antrumagastritídou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie boli určené degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, zaradené pod kapitolu XV, oddiel E, pod položku 3b prílohy 4 zákona, so stanovenou 35 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku je uvedené, že ide o 43-ročného posudzovaného vyučeného autolakovníka, s pokračujúcou prácou v tomto odbore, je v neurologickej liečbe od r. 2006 pre bolestí krčnej chrbtice, v neurologickom obraze cervikobrachiálny syndróm vpravo. Pre tieto ťažkosti 1x hospitalizovaný na neurologickom odd. v 01/2010 - po preliečení prepustený v stabilizovanom stave. Od 11/2011 zhoršenie stavu, pre pretrvávajúce bolesti C chrbtice s miernym funkčným obmedzením, cervikokraniálny syndróm (CCS), cervikobrachiálny syndróm (CBS) obojstranne - nereagujúci na ambulantnú - aj infúznu liečbu - konzultovaný neurochirurg v 01/2012 - na základe funkčného stavu (dynamika C chrbtice zachovaná v terminálnych polohách, ĽHK bez senzomotorického deficitu), MRI obrazu (protrúzia C3-4, C4-5, hernia platničky C6-7) a veku - neindikoval operačné riešenie, doporučil vyčerpať všetky možnosti konzervatívnej liečby - kúpeľnú, rehabilitačnú, infúznu, hospit., s ďalšou neurologickou kontrolou podľa potreby. V 10/2012 vyšetrený fyzioterapeutom po 9 mesačnom absolvovaní rehabilitačnej liečby (absolvoval aj laser, ultrazvuk, DDM, plynové injekcie a iné), pri vyš. v obj. náleze uvedené, že pri pohyboch v oblasti krčnej chrbtice nie je obmedzená pohyblivosť, krčná chrbtica sa fyziologicky rozvíja. Od 10/2012 doteraz bez rehabilitačnej liečby. Ďalej v 5-6-mesačných intervaloch bol vyšetrený neurológom, mal doporučenú liečbu. V priebehu r. 2013 tiež v sporadickej liečbe ošetrujúceho lekára, liečba v lete 2013 bola obmedzená pre dyspeptické ťažkosti - pri mierne obmedzenej hybnosti v krčnom úseku - bez motorických výpadových javov pri dg. CBS obojstranne, viac vľavo. Ďalšia neurochirurgická kontrola neurológom doteraz neindikovaná. Zvýraznené ťažkosti - bolesti krčnej chrbtice - pri CCS, CBS obojstranne - boli zvládnuté v 05-06/2013 ambulantne medikamentóznou liečbou pri dočasnej PN. V priebehu r. 2013, 2014 s veľkou rezervou pri využití metód fyzikálno- rehabilitačnej liečby - s cieľom zmiernenia bolestí, normalizácie staticko-kinetickej funkcie chrbtice, riadenie motoriky v rámci celkovej pohybovej rehabilitácie. Nebola aplikovaná ani liečba na amb. chronickej bolesti. V klinickom obraze je prítomná porucha dynamiky mierneho stupňa, s recidivujúcimi prejavmi nervového a svalového dráždenia, bez rozvoja paréz, bez svalových hypotrofií na končatinách. Pre mesiac trvajúce bolesti brucha v súvislosti so stresom a dlhodobý váhový úbytok (15 kg za 6 rokov) prvýkrát vyšetrený gastroenterológom v 08/2013, realizovaná eradikačná liečba pre pozitivitu Helicobacter Pylori - pri erytematóznej antrumgastritíde. Kontrolné vyšetrenie nedoložil, podľa dnešného vyjadrenia na kontrole bol, výsledky mal dobré, ďalšie kontroly a liečba nebola doporučené. Ide o ochorenie - zápal žalúdočnej sliznice - ktoré bolo diagnostikované endoskopicky, preliečený príčinný agens - Helicobacter Pylori - ochorenie bolo vyliečené doporučenou liečbou. Ochorenie v čase liečby zodpovedá vystaveniu dočasnej PN - čo bolo realizované. Odvtedy bez bolestí brucha a bez tráviaceho dyskomfortu. Posudzovaný pre opakované pozáťažové bolesti BKK, mierne obmedzený rozsah pohybu v BKK - bol vyšetrený ortopédom v 06/2013 (posledné vyšetrenie v detstve). V anamnéze je liečba Perthesovej choroby PBK v detstve. V doloženej zdravotnej dokumentácii neuvedený RTG obraz v detstve - ktorý určuje rozsah postihnutia - štádium ochorenia - ale chirurgická liečba postihnutého kĺbu nebola indikovaná, posudzovaný uvádza, že ďalšie kontroly neboli potrebné. Pri prvých ortopedických vyšetreniach v dospelosti v 06/2013, 04/2014 potvrdené artrotické zmeny II. stupňa vpravo (sekundárne) a artrotické zmeny I. stupňa vľavo s ľahkým funkčným obmedzením, viac vpravo, dnes pri vyšetrení bez šetrenia pravej nohy, chôdza bez opory. V posudkovej spisovej dokumentácii sa iné ortopedické vyšetrenie nenachádza, posudzovaný napriek listu, v ktorom PL požaduje doloženie fotokópií všetkých odborných vyšetreniach od začiatku r. 2012 - nedokladá (viď zápis na strane 2 LS), v dnešnom konaní sa posudzovaný vyjadril, že nemá iné vyšetrenia, čo potvrdil svojím podpisom. Podľa doloženého ortopedického vyšetrenia z 18.6.2013 vzhľadom ku epizodickým pozáťažovým bolestiam v pravej koxe - bez prejavov v klinickom obraze dekompenzovanej artrózy bedrového kĺbu (neprítomné zápalové príznaky u chronického dráždenia), bez kĺbových (flekčných) kontraktúr a svalových atrofií, s prítomnou ľahko obmedzenou pohyblivosťou v PBK - čo potvrdené aj pri ortopedickej kontrole 30.4.2014. Pri ortopedickom vyšetrení 18.6.2013; hybnosť v ĽBK bola v norme, nebolestivá - pri vyšetrení o 10 mesiacov prítomné ľahké parciálne obmedzenie hybnosti. Nejedná sa o ochorenie dlhodobo nepriaznivé, v sústavnej, intenzívnej a kauzálnej liečbe tejto sekundárnej artrózy II. stupňa vpravo a artrózy I. stupňa vľavo, s vyčerpaním všetkých možností - symptomatická liečba, etiopatogenetická liečba, fyzikálna liečba, kúpeľná liečba. Vyššie uvedené ochorenia sú potencované koincidenciou psychiatrického ochorenia, nakoľko na bolesti (BKK, chrbtica) má v nemalej miere vplyv aj psychika. Na základe klinického obrazu bola v 10/2013 (prvovyšetrenie) psychiatrom diagnostikovaná depresívna porucha - ťažká, pri ďalších psychiatrických kontrolách dokumentované opak. stavy dekompenzácie na reaktívnej báze, s prehlbovaním depresívneho a úzkostného ladenia, popisovaná somatizácia, bez psychotických príznakov, 1x doporučená zmena liečby. Vzhľadom na krátkosť liečby neboli vyčerpané všetky možnosti liečby - viackombinačná antidepresívna psychoterapia, hospitalizácia, ochorenie pre krátkosť času liečby nie je dlhodobo nepriaznivé, nemožnosť hodnotenia ako ochorenia v chronickom priebehu s eventuélnymi relapsami pri maximálne sýtenej antidepresívnej liečbe. Od zhoršenia psychického stavu pokračuje vo svojom pracovnom zaradení, nie je dočasne PN -posudzovaný odmietol vystavenie dočasnej PN. V rámci posúdenia zdravotného stavu a doterajšieho pracovného zaradenia bola posúdená anamnéza, subj. ťažkosti, rozhodujúce zdravotné postihnutie i závažnosť ostatných zdravotných postihnutí, vývoj, stupeň ochorenia, eventuélne funkčný stav, spôsob liečby - jej intenzita a účinnosť. Na základe všetkých doložených lekárskych správ - tak ako sú uvedené v časti Lekárske vyšetrenia, dnešného vyšetrenia posudkovým lekárom a posúdením celkového zdravotného stavu zistené, že zdravotný stav posudzovaného podľa rozhodujúceho zdrav, postihnutia spĺňa podmienky zaradenia do kapitoly XV, oddielu E, položky 3 písmena b) podľa prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z., MPSVZČ 35 %. Zdravotný stav nespĺňa kritéria - zaradenia podľa písmena c) danej položky z dôvodu, že sa nejedná o trvalé, ťažké postihnutie funkcie chrbtice, s často recidivujúcimi a dlhotrvajúcimi prejavmi dráždenia nervov a svalov, neboli vyčerpané všetky možnosti liečby. Artróza BKK II. stupňa vpravo a I. stupňa vľavo nemohla byť rozhodujúcim zdravotným postihnutím so zaradením do kapitoly XV - choroby podporného a pohybového aparátu oddielu G - postihnutie končatín položky 41.1 - obmedzenie pohyblivosti BKK ľahkého stupňa písmena b - obojstranné, nakoľko MPSVZČ je 20 % (nižšie ako rozhodujúce zdravotné postihnutie), neboli vyčerpané všetky možnosti liečby, s možnosťou posúdenia nakoľko zdravotný stav je reagujúci na liečbu. Ostatné zdravotné postihnutia vo svojej kvalite neodôvodňujú percentuálne navýšenie MPSVZČ (ľahké funkčné obmedzenie, viac vpravo, pri koxartróze I. stupňa vľavo, II. stupňa vpravo, stav po preliečenej antrumgastritíde s pozitivitou Helicobacter Pylori (v 08/2013), BMI 21 - čo je ideálna váha). V prípade depresie - nejedná sa o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nakoľko liečba musí byť komplexná - v prípade potreby zahŕňa liečbu psychofarmakami, psychoterapiou, hospit. liečbou. Ani jedno z iných zdravotných postihnutí nemá vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako určené rozhodujúce zdravotné postihnutie. Posudzovaný nie je invalidný, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 %.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe tohto posudku vydala odporkyňa preskúmavané rozhodnutie.

Po tom čo navrhovateľ podal opravný prostriedok bol jeho zdravotný stav opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Prešove, dňa 18.11.2014, aj za prítomnosti odborného lekára neurológa. K zmene posudkového záveru nedošlo, aj podľa tohto posudku sú rozhodujúcim zdravotným postihnutím choroby podporného a pohybového aparátu, zaradené pod Kapitolu XV, oddiel E, pod položku 3b prílohy 4 zákona, so stanovenou 35 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudkovom závere je uvedené, že zdravotný stav posudzovaného 43 ročného muža je hodnotený v Sociálnej poisťovni ústredie so sídlom v Prešove vzhľadom na vyslovenú predpojatosť posudkových lekárov v Poprade. V rámci realizácie rozsudku Krajského súdu v Prešove bol vypracovaný posudok posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne pobočky Poprad a v rámci opravného prostriedku posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne pobočky Prešov, ktorá je zároveň odbornou lekárkou FRO, ktorá posudzovaného odborne vyšetrila. Dnes je posudzovaný vyšetrený odborníkom z odboru neurológia. Predložil MRI vyšetrenie driekovokrížovej chrbtice a neurologické vyšetrenie z 5. a 7.11.2014, ktoré sú súčasťou posudkového spisu. Posudzovaný sa viac rokov lieči na bolesti v oblasti krčnej chrbtice s vyžarovaním do záhlavia a oboch rúk, zobrazovacie metódy dokumentujú prietrž medzistavcovej platničky C6-7, ktorá nebola indikovaná neurochirurgom na operačný zákrok v r. 2012, doporučil len konzervatívny postup. Ochorenie krčnej chrbtice bolo dokumentované ako rozhodujúce ochorenie s MPSVZČ 35 %, čo je horná hranica pre choroby chrbtice s prejavmi nervového a svalového dráždenia. Degeneratívne zmeny bedrových kĺbov so zmenami 2. stupňa vpravo a 1.stupňa vľavo s ľahkým funkčným obmedzením vpravo v zmysle rotácie nie je ochorenie t. č. významným zdravotným postihnutím, nakoľko podľa Kap. XV odd. G položky41.1. písm. a) je hodnotené MPSVZČ 10%, čo je posudkovo nevýznamné postihnutie a nemá vplyv na výšku MPSVZČ. Ochorenie driekovokrížovej chrbtice vykazuje degeneratívne zmeny chrbtice a medzistavcových platničiek , t.č. bez poškodenie periférneho motorického neurónu pri zachovaní reflexov, bez príznakov atrofie svalov. Ide o prejavy nervového a svalového dráždenia a poruchy dynamiky chrbtice v celom jej úseku bez zánikového syndrómu, stav zodpovedá zaradeniu do vyššie citovanej kapitoly a položky v písmene b) .V hornej hranici predpísaného rozpätia - 35% naďalej. Gastroenterologické ochorenie -pozitivita Helicobacter Pylori a jeho eradikácia v dôsledku zápalu sliznice žalúdka je ochorenie liečiteľné a vyliečiteľné, z posudkového hľadiska nemá vplyv na výšku MPSVZČ, môže podmieňovať dočasnú pracovnú neschopnosť do dvoch týždňov. Ochorenie psychiatrické - depresívna porucha dekompenzovaná po rozvode. Jedná sa o reaktívny stav na záťaž. Posledné kontrolné psychiatrické vyšetrenie bolo v apríli t.r.. Ďalšie kontrolné vyšetrenia neabsolvoval. Hospitalizácia nebola realizovaná. Z posudkového hľadiska stav posudzujeme ako fyziologickú reakciu organizmu na záťaž (rozvod) s postupnou úpravou stavu a nemá vplyv na výšku MPSVZČ. Pri dnešnom vyšetrení nejaví známky psychiatrického ochorenia. Posudzovaný bol vyšetrený odborníkom pre neurológiu, pričom neurológ, nález nemá žiadne známky zánikového koreňového syndrómu, len pretrvávajú poruchy dynamiky chrbtice v hrudnodriekovom prechode a v ľahkej miere aj krčnohrudnom prechode, čo zodpovedá priznanej miere poklesu - 35%. Ostatné ochorenia nemajú vplyv na výšku miery poklesu.

Ani podľa tohto posudku navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71. ods. 2 zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Podľa § 71 ods. 5 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 5 zákona lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len posudkový lekár).

Podľa prílohy č. 4 zákona, Kapitola XV, oddiel E, položka 3b degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia (napr. syndróm cervikokraniálny, cervikobrachiálny, lumbálny, lumbosakrálny a syndróm sakroiliakálneho skĺbenia blokády stavcov), slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku podmieňuje 20 % až 35 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ako to vyplýva z vyššie citovaných zákonných ustanovení, jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, keď posúdenie zdravotného stavu prislúcha posudkovým lekárom.

V danom prípade bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne pobočky aj ústredia. V obidvoch prípadoch sa veľmi podrobne a náležite zaoberali zdravotnými postihnutiami navrhovateľa, ich dlhodobosťou a vplyvom na jeho zárobkovú činnosť. V obidvoch prípadoch dospeli k záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie (degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách) podmieňujú 35% mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keď pri zákonnom rozpätí 20 % až 35 % určili hornú hranicu zákonného rozpätia. Zároveň uviedli, že aj napriek tomu, že navrhovateľ trpí aj inými zdravotnými postihnutiami, tieto nemajú vplyv na výšku miery poklesu. Pri posúdení zdravotného stavu dňa 18.11.2014 bol prítomný aj odborný lekár neurológ. Posudky sú jasné, zrozumiteľné a podrobné.

Keďže navrhovateľ nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, aj napriek tomu že má zdravotné problémy, nesplnil medicínsku podmienku, preto v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, ak z týchto dôvodov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie ako zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove na Najvyšší súd SR v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.