KSPO/5Sd/49/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/49/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200627 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200627.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa J. J., bytom S. XX, R. V., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 14.3.2015 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Návrhom na preskúmanie rozhodnutia zo dňa 9.4.2015 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 14.3.2015 č. XXX XXX XXXX 0.

Písomným podaním zo dňa 8.6.2015 vzal návrh späť a konanie žiadal zastaviť.

Podľa § 250d ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) súd uznesením konanie zastaví, ak bol návrh vzatý späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Keďže navrhovateľ vzal návrh späť a keďže tretia hlava piatej časti O.s.p. neobsahuje osobitné ustanovenia o postupe súdu v prípade späťvzatia návrhu, súd konanie zastavil podľa § 250d ods. 3 O.s.p..

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.