KSPO/5Sd/43/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/43/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200576 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200576.2Rozhodnutie Krajský súd v Prešove, samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľky P. T., bytom E. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 13. apríla 2015 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

Potvrdzuje rozhodnutie odporkyne zo dňa 13. apríla 2015 číslo: XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 13.4.2015 odporkyňa zamietla podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákona) žiadosť navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku určená k 28.3.2015 nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia citovala § 67 ods. 1 zákona a ďalej podrobne vysvetlila spôsob výpočtu sumy invalidného dôchodku určenej k 28.3.2015 podľa § 68 ods. 1 zákona ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty zníženej o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma predčasného starobného dôchodku určená k 28.3.2015 je 127,30Eur mesačne, to znamená, že nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 237,70 Eur. S poukazom na § 67 ods. 1 zákona žiadosť navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok zamietla.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala preskúmania tohto rozhodnutia. Žiadne konkrétne dôvody nezákonnosti rozhodnutia neuviedla, vyslovila názor, že spĺňa podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku. Z neúčasti na pojednávaní konanom dňa 25.9.2015 sa ospravedlnila a súhlasila, aby súd konala a rozhodol v jej neprítomnosti ( č.l. 13 súdneho spisu).

Poverená zástupkyňa odporkyne sa z neúčasti na pojednávaní konanom dňa 25.9.2015 ospravedlnila a súhlasila, aby súd konal a rozhodol v jej neprítomnosti.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie ktoré mu predchádzalo s tým, že podľa § 250g ods. 2 O.s.p. konal a rozhodol v neprítomnosti účastníkov konania, oboznámil sa administratívnym spisom a dospel k záveru, že opravný prostriedok nie je dôvodný, lebo rozhodnutie a postup odporkyne boli v súlade so zákonom. Predmetom preskúmania je rozhodnutie vo veci žiadosti navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok, ktorú podala dňa 27.3.2015, odporkyni bola doručená dňa 1.4.2015, ktorou žiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku od 28.3.2015.

Podľa § 67 ods. 1 zákona poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1, 2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Podľa § 68 ods. 1 zákona suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0, 5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

K 28.3.2015 navrhovateľka získala 7 665 dní obdobia dôchodkového poistenia, presný rozpis bol priložený v osobnom liste dôchodkového poistenia, čo je 21 rokov a 0 dní, keďže podľa § 60 ods. 9 zákona rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia. Pri posúdení nároku na dôchodok a určení jeho sumy odporkyňa zhodnotila všetky preukázané obdobia dôchodkového poistenia, vrátane dôb, ktoré sa za obdobie dôchodkového poistenia považujú.

Priemerný osobný mzdový bod bol určený ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. V rozhodujúcom období kalendárnych rokov 1984 až 2014 na zistenie priemerného osobného mzdového bodu nezískala aspoň dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa § 63 ods. 6 zákona. Týchto dvadsaťdva kalendárnych rokov nezískala ani po postupnom rozšírení rozhodujúceho obdobia pred 1. január 1984, priemerný osobný mzdový bod bol preto podľa § 63 ods. 7 druhej vety zákona vypočítaný z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov. Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a všeobecného vymeriavacieho základu uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu a v príslušných opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorými boli ustanovené sumy všeobecných vymeriavacích základov za kalendárne roky po kalendárnom roku 2002. Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2014 sa podľa § 11 ods. 2 zákona rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za rok 2013. Prehľad hodnôt osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia bol uvedený v osobnom liste. Poistencovi, ktorý v niektorom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 ods. 3 zákona patrí za takýto kalendárny rok osobný mzdový bod, ktorého hodnota je 0,3. Takýto kalendárny rok sa z rozhodujúceho obdobia vylučuje a na výpočet priemerného osobného mzdového bodu sa vylúči aj počet dní kalendárneho roky obdobia dôchodkového poistenia. Ak takéto obdobie dôchodkového poistenia netrvalo celý kalendárny rok, patrí pomerná časť hodnoty osobného mzdového bodu pripadajúca na túto časť kalendárneho roka podľa § 255 ods. 3 zákona. Pretože navrhovateľka získala náhradnú dobu podľa § 9 zákona č. 100/1988 Zb. v kalendárnom roku 1975 357 dní, v kalendárnom roku 1980 20 dní, v kalendárnom roku 1985 20 dní, v kalendárnom roku 1986 22 dní, v kalendárnom roku 1987 12 dní, v kalendárnom roku 1988 31 dní, v kalendárnom roku 1989 41 dní, v kalendárnom roku 1990 32 dní, v kalendárnom roku 1991 62 dní, v kalendárnom roku 1992 12 dní, v kalendárnom roku 1993 52 dní, v kalendárnom roku 1994 109 dní, v kalendárnom roku 1995 73 dní, v kalendárnom roku 1996 362 dní, v kalendárnom roku 2000 213 dní, patrí jej za tieto obdobia pomerná časť osobného mzdového bodu 0,3. V rozhodujúcom období navrhovateľka úhrnom získali 5 109 dní dôchodkového poistenia, to znamená 13,9973 rokov dôchodkového poistenia podľa § 63 ods. 1 zákona. Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, priemerný osobný mzdový bod, je 0,5314. Podľa § 63 ods. 4 písm. c) zákona sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 pripočíta v roku 2015 19 % z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu. V súlade s uvedeným je hodnota priemerného osobného mzdového bodu 0,6205. K 28.3.2015 navrhovateľka získala 7 665 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu predčasného starobného dôchodku je 21,0000 rokov dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota je podľa § 64 ods. 6 zákona v znení zákona č. 721/2004 Z.z. dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku. Dôchodkovú hodnotu na rok 2015 stanovila Sociálna poisťovňa v súlade s § 64 ods. 3 zákona v znení zákona č. 721/2004 Z. z. tak, že dôchodkovú hodnotu platnú v roku 2014, ktorá je 10,2524 Eur, upravila indexom určeným ako podiel primeranej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roky 2014, t. j. 837,00 Eur a priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za tretí štvrťrok kalendárneho roka 2013, t. j. 803,00 Eur a zaokrúhlila ju na štyri desatinné miesta. Dôchodkovú hodnotu na príslušný kalendárny rok je Sociálna poisťovňa povinná podľa § 226 ods. 1 písm. q) tretieho bodu zákona zverejniť na svojom webovom sídle. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 28.3.2014 je 10,6865 Eur, a je určená ako súčin dôchodkovej hodnoty na rok 2014 10,2525 Eur a indexu 1,04234122, zaokrúhlená na štyri desatinné miesta. Pretože navrhovateľka vychovala dve deti a 55 rokov veku dosiahla 28.3.2011, dôchodkový vek podľa § 65 ods. 6 zákona dosiahne pripočítaním 72 kalendárnych mesiacov k veku 55 rokov, 28.3.2017. Od 28.3.2015 jej do dovŕšenia dôchodkového veku, do 28.3.2014, chýba 731 dní.

Suma predčasného starobného dôchodku je 121,90 Eur mesačne. Bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia, za ktoré sa dôchodok znižuje. Za 731 dní sa znižuje o 12,50 %, to znamená o 17,40630478 Eur mesačne. Priemerný osobný mzdový bod 0,6205 x 21,0000 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 10,6865 - 17,40630478 = 121,90 Eur mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku sa ďalej podľa § 82 zákona zvyšuje o 5,30 Eur mesačne (o pevnú sumu zvýšenia predčasného starobného dôchodku ustanovenú v § 1 písm. c) opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2014 Z. z.) na 127,20 Eur mesačne. Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 186/2013 Z. z. k 28.3.2015 je 198,09 Eur mesačne. 1,2 násobok tejto sumy predstavuje 237,70 Eur.

Keďže suma predčasného starobného dôchodku určená k 28.3.2015 je 127,20 Eur a 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je 237,70 Eur, nie je splnená podmienka stanovená v § 67 ods. 1 zákona a teda, že suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, preto v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, ak z týchto dôvodov žiadosť navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok zamietla.

Navrhovateľka žiadne konkrétne dôvody nezákonnosti rozhodnutia neuviedla, nesprávny alebo nezákonný postup zo strany odporkyne nezistil ani krajský súd, preto postupom podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove na Najvyšší súd SR v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.