KSPO/5Sd/33/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/33/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200441 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200441.2Rozhodnutie Krajský súd v Prešove, samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľa O. Q., bytom O. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutí odporkyne zo dňa 2. januára 2015 a zo dňa 26. januára 2015, obidve rozhodnutia číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

I. P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 2. januára 2015 číslo: XXX XXX XXXX 0.

II. Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 26. januára 2015 číslo: XXX XXX XXXX X podľa § 250j ods. 2 písm. d/ v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 a § 250q ods. 2 O.s.p. a vracia vec odporkyni na ďalšie konanie.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 2.1.2015 odporkyňa rozhodla podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákona) tak, že navrhovateľovi vznikol od 25.11.2014 nárok na invalidný dôchodok v sume 178,80 Eur mesačne. Zároveň vo výroku uviedla, že v súlade s § 80 zákona sa invalidný dôchodok začne vyplácať až po zániku nároku na nemocenské dávky. V rozhodnutí poukázala na § 70 ods. 1 zákona a uviedla, že za invalidného bol navrhovateľ uznaný z dôvodu, že podľa lekárskeho posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Poprad zo dňa 25.11.2014 má navrhovateľ pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %. Ďalej podrobne odôvodnila spôsob výpočtu sumy invalidného dôchodku určenej podľa § 73 ods. 2 zákona. Ďalším rozhodnutím zo dňa 26.1.2015 odporkyňa rozhodla tak, že podľa § 70 ods. 1, § 82 zákona priznala navrhovateľovi od 1.1.2015 invalidný dôchodok v sume 188,20 Eur mesačne s tým, že nárok na invalidný dôchodok vznikol navrhovateľovi 25.11.2014. Invalidný dôchodok podľa § 80 zákona priznala od 1.1.2015. Ďalej je vo výroku uvedené, že invalidný dôchodok priznala podľa článku 52 ods. 1 písm. a) a ods. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009. Aj v tomto rozhodnutí citovala § 70 ods. 1 zákona s tým, že za invalidného bol uznaný z dôvodu, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľa a jeho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bol posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Poprad a výsledok jeho posúdenia je uvedený v lekárskej správe zo dňa 25.11.2014. Keďže navrhovateľ splnil podmienky upravené zákonom, v rozhodnutí ďalej odôvodnila spôsob výpočtu sumy invalidného dôchodku. Tiež uviedla, že invalidný dôchodok bol podľa § 80 zákona priznaný až od zastavenia výplaty náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nemocenského, priznaného pred vznikom nároku na invalidný dôchodok, to znamená od 1.1.2015. Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 2.1.2015. Vzhľadom na nejasnosť podania, na pojednávaní konanom dňa 25.9.2015 spresnil, že týmto opravným prostriedkom sa domáha preskúmania nielen rozhodnutia zo dňa 2.1.2015, ale aj rozhodnutia zo dňa 26.1.2015. Vyslovil nesúhlasil s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (45 %) z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu.

Poverená zástupkyňa odporkyne sa z neúčasti na pojednávaní konanom dňa 25.9.2015 ospravedlnila a súhlasila aby súd konal a rozhodol v jej neprítomnosti.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutia a konanie ktoré im predchádzalo, vypočul navrhovateľa, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok je čiastočne dôvodný, pretože vo vzťahu k rozhodnutiu zo dňa 26.1.2015 je rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a nezrozumiteľnosť.

Na základe žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 25.11.2014, bol jeho zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Poprad dňa 25.11.2014. Podľa posudku trpí navrhovateľ chorobami: poruchami videnia, dorzalgiou, stratou sluchu. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie bola určená strata jedného oka, pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku, zaradená pod Kapitolu VII, oddiel A, pod položku 7 prílohy 4 zákona, so stanovenou 45 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku je uvedené že posudzovaný má diagnostikovanú tupozrakosť pravého oka hodnotenú ako prakticky monokulus, čo podmieňuje zaradenie do Kapitoly VII-A-7, s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %. LIS v liečbe neurológa hodnotený v štádiu regresie, strata sluchu s Fowlerom 39,7 sú posudkovo nezávažné zdravotné postihnutia. Z uvedených dôvodov je navrhovateľ invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Po tom čo navrhovateľ podal opravný prostriedok bol jeho zdravotný stav opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Poprade dňa 21.4.2015. K zmene rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ani percentuálnej miery schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti posudku zo dňa 25.11.2014 nedošlo. Aj podľa tohto je rozhodujúcim zdravotným postihnutím strata jedného oka pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku, zaradená pod Kapitolu VII, oddiel A, pod položku 7 prílohy 4 zákona, so stanovenou 45 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku je uvedené, že posudzovaný má diagnostikovanú tupozrakosť pravého oka hodnotenú ako prakticky monokulus. Vízus na ľavom oku je tiež narušený, ale v súčasnosti dobre kompenzovaný okuliarmi. Vyšetrenie perimetra bez závažnejších porúch. Hodnoty očného tlaku na oboch očiach v norme. Zdravotné postihnutie podmieňuje zaradenie do Kapitoly VII, oddiel A, položka 7, s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 %. K posúdeniu zdravotného stavu doložené ďalšie vyšetrenia, t.j. foniatrické, ktoré popisuje stratu sluchu na úrovni ľahkého až stredne ťažkého stupňa, ktoré je dobre kompenzované naslúchacím aparátom. Nefrologické vyšetrenie popisuje stav po prekonaní zápalu obličiek, bez porúch glomerulárnej filtrácie. V minulosti liečený aj neurológom pre dorzalgiu. V súčasnosti k posudzovaniu zdravotného stavu neurologické vyšetrenie nebolo doložené. Onemocnenia, ktoré sú uvádzané v kapitole - iné zdravotné postihnutia, sú z posudkového hľadiska nezávažné a nepodmieňujú percentuálne navýšenie. Posudkový lekár na dnešnom posudzovaní zdravotného stavu nezistil zmenu v zdravotnom stave posudzovaného od posledného posúdenia posudkovým lekárom pobočky Sociálnej poisťovne v zmysle zhoršenia, preto považuje predchádzajúci posudok za správne vypracovaný a nie je dôvod na jeho zmenu.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71. ods. 2 zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 5 zákona lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie (ďalej len posudkový lekár).

Podľa prílohy č. 4 zákona, Kapitola VII, oddiel A, položka 7 strata jedného oka pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku podmieňuje 45 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa § 80 zákona starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu alebo nemocenské, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Podľa § 209 ods. 1, 2, 4 zákona rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní alebo o opravnom prostriedku. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala. Ako to vyplýva z vyššie citovaných zákonných ustanovení jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, keď posúdenie zdravotného stavu prislúcha posudkovým lekárom.

V danom prípade bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne pobočky aj ústredia. V obidvoch prípadoch sa náležite zaoberali zdravotnými postihnutiami navrhovateľa, ich dlhodobosťou a vplyvom na jeho zárobkovú činnosť. V obidvoch prípadoch dospeli k záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie (strata jedného oka pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku) podmieňuje 45 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Nepochybila preto odporkyňa, ak vychádzajúc z tohto posudku rozhodnutím zo dňa 2.1.2015 rozhodla, že navrhovateľovi vznikol nárok na invalidný dôchodok od 25.11.2014, pričom pri výpočte sumy invalidného dôchodku vychádzala z toho, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ spôsob výpočtu a výšku invalidného dôchodku nenamietal, v tejto súvislosti krajský súd poukazuje na odôvodnenie rozhodnutia v ktorom je spôsob výpočtu sumy invalidného dôchodku, určenej podľa § 73 ods. 2 zákona, podrobne vysvetlený.

Zmätočné je však rozhodnutie zo dňa 26.1.2015. Je nepochybné, že zákonodarca v zákone č. 461/2003 Z. z. rozlišuje medzi vznikom nároku na invalidný dôchodok a dátumom od kedy sa invalidný dôchodok začne vyplácať s poukazom na § 80 zákona.

Z uvedených dôvodov, ak s poukazom na § 70 ods. 1 a § 82 zákona odporkyňa v rozhodnutí zo dňa 26.1.2015 prvým výrokom rozhodla, že priznáva navrhovateľovi od 1.1.2015 invalidný dôchodok, rozhodla v rozpore s ustanovením § 70 ods. 1 zákona, pretože podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne Poprad zo dňa 25.11.2014, na ktorý v rozhodnutí aj poukazuje, je navrhovateľ invalidný od 25.11.2014. Tento výrok je zároveň aj v rozpore s rozhodnutím zo dňa 2.1.2015, ktoré nebolo žiadnym ďalším rozhodnutím (v prípade, že bolo nesprávne) zrušené. Dvomi rozhodnutiami bolo teda o tom istom rozhodnuté rozdielne, prvým rozhodnutím, že navrhovateľ je invalidný od 25.11.2014, druhým rozhodnutím, že navrhovateľ je invalidný od 1.1.2015.

Zmätočný je aj druhý výrok rozhodnutia zo dňa 26.1.2015, v ktorom odporkyňa uvádza, že nárok na invalidný dôchodok vznikol navrhovateľovi 25.11.2014 s poukazom na § 80 zákona. Toto ustanovenie totižto upravuje, že invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Upravuje teda moment opätovného vypláca, resp. moment nevyplácania invalidného dôchodku, nerieši právnu okolnosť vzniku nároku na invalidný dôchodok.

Z uvedených dôvodov krajský súd podľa § 250j ods. 2 písm. d) v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 a § 250q ods. 2 O.s.p. zrušil rozhodnutie odporkyne zo dňa 26.1.2015 a vrátil vec odporkyni na ďalšie konanie.

Úlohou odporkyne bude opätovne rozhodnúť tak, aby výrok rozhodnutia poskytoval právnu oporu odôvodneniu rozhodnutia, t. j. musí obsahovať správne znenie ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z. podľa ktorých rozhodla, pričom je povinná prihliadať na tú skutočnosť, že § 80 zákona neupravuje podmienky vzniku nároku na invalidný dôchodok a je povinná rozlišovať medzi vznikom nároku na invalidný dôchodok a dátumom vyplácania invalidného dôchodku.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením §250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľ mal v konaní čiastočný úspech, náhradu trov konania si neuplatnil, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku, výroku I., ktorým krajský súd potvrdil rozhodnutie odporkyne zo dňa 2.1.2015 č. 600 912 6409 0 je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom Krajského súdu v Prešove na Najvyšší súd SR v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Proti výroku II., ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie odporkyne zo dňa 26.1.2015 č. 600 912 6409 0 odvolanie nie je prípustné (§ 250s O.s.p.).