KSPO/5Sd/12/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Sd/12/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200132 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200132.1



Rozhodnutie Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou, v právnej veci navrhovateľa T. R., bytom F. nad A., G. P. XXX/X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 18. septembra 2014 číslo: XXX XXX XXXX X takto

rozhodol:

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 18. septembra 2014 číslo: XXX XXX XXXX X podľa § 250j ods. 2 písm. c), d) v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 a § 250q ods. 2 O.s.p. a v r a c i a vec odporkyni na ďalšie konanie.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 18.9.2014 odporkyňa zamietla podľa § 70 ods. 1, § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len zákona) a článku 46 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 5.9.2014 z dôvodu, že nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Poukázala na lekársky posudok posudkového lekára vo Vranove nad Topľou zo dňa 5.9.2014, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť preskúmavaného rozhodnutia.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania tohto rozhodnutia. Vyslovil nespokojnosť s určenou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (30 %) keď poukázal na to, že dňa 23.4.2012 sa podrobil operácií ľavého ucha za účelom odstránenia pískania a hučania. Aj napriek tomu pískanie a hučanie v ušiach pretrváva, čo mu spôsobuje veľké problémy, nespavosť, nervozitu (depresiu), závraty.

Poverený zástupca odporkyne sa z neúčasti na pojednávaní konanom dňa 13.5.2015 písomne ospravedlnil a súhlasil, aby súd konal a rozhodol v jeho neprítomnosti.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie a konanie ktoré mu predchádzalo s tým, že podľa § 250g ods. 2 O.s.p. konal a rozhodol v neprítomnosti odporkyne, vypočul navrhovateľa, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok je dôvodný, lebo zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci a rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

Na základe žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 5.9.2014, bol jeho zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Vranov nad Topľou dňa 5.9.2014. V posudku je uvedené, že navrhovateľ trpí dorzalgiou, chronickým zápalom stredného ucha vľavo, arteriálnou hypertenziou, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil posudkový lekár choroby podporného a pohybového aparátu, ktoré zaradil pod Kapitolu XV, oddiel E, pod položku 3b prílohy 4 zákona a stanovil 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V posudkovom závere je uvedené, že ide o 45-ročného posudzovaného s učňovským vzdelaním, t.č. pracuje ako zvárač. Je liečený neurológom pre bolesti chrbtice s maximom v lumbálnej oblasti. CT vyšetrením lumbálnej chrbtice sú popisované degeneratívne zmeny na stavcoch a vyklenutie medzistavcovej platničky L5- S1 obojstranne. Neurologickým vyšetrením je dokumentované mierne funkčné postihnutie s prejavmi nervového a svalového dráždenia, bez porúch sfinkterov, hybnosti končatín, bez prítomnosti trofických zmien. Lieči sa aj pre chronický zápal stredného ucha vľavo, po operačnej liečbe, s obojstrannou poruchou sluchu na úrovni ľahkej nedoslýchavosti. Je liečený pre vysoký krvný tlak, stabilizovaný na antihypertenzívnej liečbe, bez orgánových zmien. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie bola určená dorzalgia, so stanoveným poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 %, čo je dolná hranica percentuálneho rozpätia, pre t. č. neprítomnosť ťažkej poruchy statiky a dynamiky chrbtice, neprítomnosť poruchy sfinkterov, ani poruchy hybnosti končatín a nevyčerpané všetky možnosti liečby (rehabilitácia, kúpeľná liečba, chirurgická liečba). Posúdené boli aj pridružené zdravotné postihnutia, ktoré sú toho času z posudkového hľadiska nezávažné a nespĺňajú kritéria na priznanie invalidity.

Vzhľadom na uvedené navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Na základe tohto posudku vydala odporkyňa preskúmavané rozhodnutie.

Po tom čo navrhovateľ podal opravný prostriedok bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom v Košiciach dňa 11.2.2015. Aj podľa tohto posudku sú spomedzi chorôb: dorzalgia, centrálny vestibulárny syndróm s instabilitou stredného stupňa, chronický zápal stredného ucha vľavo - stav po operácii, arteriálna hypertenzia, rozhodujúcim zdravotným postihnutím choroby podporného a pohybového aparátu. Tieto zaradil posudkový lekár pod Kapitolu XV, pod oddiel E, pod položku 3b prílohy 4 zákona a stanovil pri zákonom rozpätí 20 % až 35 %, 30 % mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť. V posudku uviedol, že posudzovaný sledovaný a liečený dlhodobo neurológom pre chronické recidivujúce bolesti chrbtice. Indikované CT a MRI vyšetrenie krčnej a lumbálnej chrbtice dokumentuje ľahké degeneratívne zmeny,v objektívnom funkčnom neurologickom náleze prítomná porucha statodynamiky chrbtice bez známok koreňového dráždenia, bez motorického deficitu. V roku 2012 bol na ORL klinike operovaný pre chronický zápal stredného ucha, od vtedy pravidelne sledovaný ORL ambulanciou pre funkčným - audiometrickým vyšetrením zistenú ľahkú až stredne ťažkú poruchu sluchu. V poslednom čase kompletne vyšetrený ORL ambulanciou aj pre subjektívne udávané závrate, po vyšetrení objektívnymi metódami zistená porucha rovnováhy stredne ťažkého stupňa. Pravidelne sledovaný aj pre hypertenziu, pri liečba hodnoty Tk dobre kompenzované, bez ťažkých orgánových komplikácii. Od roku 2005 sporadicky liečený a sledovaný psychiatrickou ambulanciou pre neurotickú anxiozne - depresívnu poruchu - po pravidelnej liečbe stav podstatne zlepšený, bez nutnosti kontroly a liečby v rokoch 2012 a 2013. Rozhodujúce zdravotné postihnutie - chronické recidivujúce bolesti chrbtice zaradené naďalej do kapitoly XV, oddiel E, položka 3, písmeno b), s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 30 %. Ostatné zdravotné postihnutia sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované, nezdôvodňujú percentuálne navýšenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Vzhľadom na uvedené ani podľa tohto posudku navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71. ods. 2 zákona dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Podľa § 71 ods. 3 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 zákona jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 zákona mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 195 ods. 1 zákona organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel si obstará potrebné podklady na rozhodnutie.

Podľa § 209 ods. 1, 2, 4 zákona rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní alebo o opravnom prostriedku. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v celom rozsahu. V odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka Sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodovala.

V danom prípade je potrebné vytknúť odporkyni, že posudky z ktorých vychádza preskúmavané rozhodnutie sú pre nedostatok dôvodov nepreskúmateľné, naviac sa javí, že vychádzajú z nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Ako to vyplýva z ustanovenia § 71 ods. 4 zákona pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje jednak na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, ako aj na základe komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku namietal, že jeho pracovná schopnosť je znížená z dôvodu neustáleho pískania v ušiach v dôsledku čoho trpí závratmi a neurózou. Aj v lekárskej správe zo dňa 13.1.2015 z Leteckej vojenskej nemocnice a.s. Košice vyplýva, že navrhovateľ trpí kombinovanou poruchou sluchu vľavo ťažkého stupňa, percepčnou poruchou sluchu vľavo ľahkého stupňa, hemikramiou vľavo, pískaním v ľavom uchu, pričom u navrhovateľa pretrvávajú závraty, bojí sa chôdze na ulici, bojí sa, že spadne pod auto, bolí ho hlava, budí sa pre obtiaže. Na pískanie v ušiach sa sťažuje v zmysle psychiatrického nálezu zo dňa 3.7.2014.

Z uvedených dôvodov má súd za to, že pokiaľ posudkoví lekári určujú za rozhodujúce zdravotné postihnutie choroby podporného a pohybového aparátu, pričom ďalšie zdravotné postihnutia medzi iným aj chronický zápal stredného ucha vľavo vyhodnotili ako nezávažný, nespĺňajúci kritéria na postup podľa § 71 ods. 8 zákona, považuje takýto záver za nepresvedčivý a nedostatočne odôvodnený.

Z uvedených dôvodov krajský súd podľa § 250j ods. 2 písm. c), d) v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 a § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie zrušil a vrátil vec odporkyni na ďalšie konanie.

Úlohou odporkyne v ďalšom konaní bude opätovne vo veci rozhodnúť tak, aby rozhodnutie vychádzalo z presne a úplne zisteného skutočného stavu veci a a by bolo náležite odôvodnené. Osobitne je odporkyňa povinná vysvetliť, prečo postihnutie sluchu so sprievodnými prejavmi pískania v ušiach a závratmi, neumožňuje postup podľa § 71 ods. 8 zákona.

Ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu (§ 250r).

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Úspešný navrhovateľ si právo na náhradu trov konania neuplatnil, odporkyňa nemá zo zákona právo na náhradu trov konania, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomu rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s O.s.p.).