KSPO/5Co/344/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Co/344/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114226956 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Világiová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8114226956.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne K. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX T., I. XX, zastúpenej advokátkou JUDr. Vierou Komanovou, so sídlom 17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa, proti žalovanému Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, o plnenie z poistnej zmluvy, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 19C/228/2014-42 zo dňa 23.06.2015 jednohlasne takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvého stupňa“) napadnutým rozsudkom, ktorý bol vydaný pre zmeškanie, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 2.008 eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, žalovanému uložil taktiež zaplatiť žalobkyni trovy konania na súdnom poplatku z návrhu vo výške 120 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 417,91 eura na účet právneho zástupcu žalobkyne do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa vychádzal zo zistenia, že dôvodom, pre ktorý žalobkyňa podala voči žalovanému žalobu, je to, že so žalovaným uzavrela 18.08.1997 pod č. 5037100015 poistnú zmluvu so začiatkom poistenia od 19.08.1997. Doba poistenia bola dojednaná na 15 rokov, doba platenia poistného 10 rokov, koniec poistenia bol 19.08.2012. Predmetná poistná zmluva zahŕňala dve alternatívy poistnej udalosti, a to: poistenie pre prípad smrti, pričom pozostalým mala byť vyplatená suma 40.000 Sk, t.j. 1.327,75 eura a poistenie pre prípad dožitia k určitému dátumu, ktorým bol 19.08.2012. Pri dožití tohto dátumu jej mala poisťovňa vyplatiť sumu 60.494 Sk, t.j. 2.008,03 eura. Po uplynutí dohodnutého termínu žalovaného kontaktovala, bola nemilo prekvapená, keď jej žalovaný v oznámení o likvidácií poistnej udalosti oznámil, že vyplatiť jej má poistnú sumu 808,18 eura, čo zodpovedá sume 24.347,23 Sk. S takýmto plnením nesúhlasila, postupom žalovaného dochádza k poškodeniu jej spotrebiteľských práv.

Súd prvého stupňa, majúc za to, že sú splnené podmienky pre rozhodnutie vo veci rozsudkom pre zmeškanie, nakoľko žalovaný sa k návrhu nevyjadril a na pojednávanie nariadené na deň 23.06.2015 sa nedostavil, pričom ani v ospravedlnení neúčasti na pojednávaní sa k žalobe nevyjadril a ani žalobu nespochybnil, rozhodol v súlade s návrhom žalobkyne.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovenia § 261 ods. 2, 9 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 788 a § 797 Občianskeho zákonníka.

Výrok o trovách konania odôvodnil ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie, proti všetkým výrokom rozsudku, považujúc rozsudok za nezákonný a nesprávny v celom rozsahu. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil tak, že žalobu ako nedôvodnú zamietne alebo rozsudok zruší a vec vráti súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Okrem argumentácie k nedôvodnosti žaloby namietol nesplnenie zákonných náležitostí pre vydanie rozsudku pre zmeškanie. Uviedol, že zo strany súdu mu neboli doručené prílohy žaloby, z toho dôvodu sa nemohol vyjadriť. Okrem toho riadne ospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní včas a z dôležitých dôvodov. Ospravedlnením žiadal o možnosť vyjadriť sa k predmetu konania ešte pred rozhodnutím vo veci samej a tak realizovať svoje procesné práva. Ospravedlnenie neznamená, že sa vzdal svojich procesných práv. Uviedol taktiež, že z odôvodnenia rozsudku nie je možné zo žiadnych okolností nadobudnúť presvedčenie o tom, že súd rozhodol správne, zákonne. Žalobkyňa vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedla, že nie je zrejmé, v čom žalovaný vidí nezákonnosť rozhodnutia. Pokiaľ žalovaný ospravedlňoval svoju neúčasť na pojednávaní a žiadal odročiť pojednávanie z dôvodu kolízie z inými pojednávaniami, nepredložil dôkaz o tom, že predvolania na iné pojednávanie mu boli zaslané skôr. Má vedomosť o tom, že žalovaný má niekoľko zástupcov, ktorí ho v konaní zastupujú. V listoch, v ktorých sa žalovaný z neúčasti na pojednávaní ospravedlňoval, nie sú podpisy dvoch členov predstavenstva. Podľa žalobkyne boli splnené podmienky pre vydanie rozsudku pre zmeškanie. Žiadala preto, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a priznal žalobkyni trovy odvolacieho konania.

Krajský súd v Prešove ako odvolací súd (ďalej len „odvolací súd“) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 O.s.p.) vzhľadom na včas podané odvolanie preskúmal napadnuté rozhodnutie v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p. a bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je opodstatnené, pre vydanie rozsudku pre zmeškanie neboli splnené zákonné podmienky.

Podľa § 153b ods. 1 O.s.p., ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.

Podľa § 153b ods. 2 O.s.p., rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný (§ 79 ods. 4 a § 115 ods. 2) s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1, b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti (§ 114 ods. 2), c) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami,

Podľa § 153b ods. 3 O.s.p., skutkovým základom rozsudku podľa odseku 1 je žalobcom tvrdený skutkový stav, ak ho súd považuje za nesporný.

Ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia, rozsudok pre zmeškanie je osobitným druhom súdneho rozhodnutia, ktorý je dôsledkom procesnej pasivity účastníka - žalovaného v sporovom konaní. Tento inštitút bol do Občianskeho súdneho poriadku inkorporovaný v záujme urýchlenia a zjednodušenia občianskeho súdneho konania a bez pochybností odzrkadľuje aj rovné postavenie účastníkov konania. Ak je totiž žalobca zodpovedný za to, aby súdu predložil taký žalobný návrh, ktorý môže súd prejednať, je procesnou zodpovednosťou žalovaného využiť k ochrane svojich práv tie procesné prostriedky, ktoré mu zákon umožňuje. K takýmto procesným prostriedkom patrí napríklad vyjadrenie sa k žalobe, predloženie dôkazných prostriedkov, účasť na pojednávaní.

Je zrejmé, že nerešpektovanie pokynov súdu v zmysle ignorovania výzvy vyjadriť sa k žalobe nemôže viesť k pasivite súdu, práve naopak, je zákonnou povinnosťou súdu v záujme rešpektovania princípu primeranosti dĺžky konania reagovať na nečinnosť takými procesnými postupmi, ktoré zákon umožňuje, medzi iným rozhodnutím vo veci rozsudkom pre zmeškanie.

Pre to, aby mohlo byť vo veci rozhodnuté rozsudkom pre zmeškanie musia byť však splnené všetky zákonné predpoklady, a to kumulatívne.

Ako vyplýva zo spisu, žalovaný sa k žalobe v lehote určenej súdom nevyjadril, v tejto lehote ani nepredložil ani neoznačil žiadne dôkazné prostriedky. Neustanovil sa ani na pojednávanie, ktoré súd na prejednanie veci nariadil. Tým boli splnené predpoklady uvedené v ustanovení § 153b ods. 2 písm. a), b) O.s.p. Zo spisu však nevyplýva, že by žalovaný nesplnil aj podmienku uvedenú v písm. c) § 153b ods. 2 O.s.p. Práve naopak, svoju neúčasť ospravedlnil, žiadajúc o odročenie pojednávania a výslovne žiadal správu súdu o tom, ako bola jeho požiadavka posúdená.

Súd má, ako vyplýva z ustanovenia § 119 ods. 2 O.s.p., bezodkladne oznámiť účastníkovi svoj postoj k požiadavke o odročenie pojednávania. Zo spisu však nevyplýva, nie je o tom žiadna písomnosť ani úradný záznam, že by súd požiadavke žalovaného vyhovel, t.j. že by ho informoval, či dôvod neúčasti ako ospravedlniteľný akceptuje a či pojednávanie odročí. Žiadosť bola súdu prvého stupňa e-mailom doručená dňa 19.06.2015 (č.l. 21-22 spisu).

Nečinnosť súdu za tejto situácie nebolo možné hodnotiť inak ako stav, ktorým, ak vydal rozsudok pre zmeškanie, odňal žalovanému právo konať pred súdom, právo na spravodlivý súdny proces, nezistil riadne skutkový stav a tým vec aj nesprávne právne posúdil. Pre uvedené odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. f) a h) O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie zrušiac taktiež súvisiaci výrok o trovách konania.

V priebehu ďalšieho konania súd prvého stupňa, ktorý je podľa § 226 O.s.p. viazaný právnym názorom odvolacieho súdu, posúdi účastníkmi konania tvrdené skutkové okolnosti v kontexte dôkazných prostriedkov, ktorými bude disponovať a vo veci rozhodne.

V novom rozhodnutí rozhodne taktiež o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.)

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.