KSPO/5Co/240/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Co/240/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8613205902 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Világiová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8613205902.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: CASH COLLECTORS SK, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 44 703 015, zast. Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Mlynské Nivy 49, Bratislava, IČO: 36 856 584, proti odporcovi: Y. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XX, XXX XX Z., o zaplatenie 1.493,42 Eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Svidník č. k. 7C/354/2013-58 zo dňa 16.06.2014 jednohlasne takto

rozhodol:

M e n í uznesenie súdu 1. stupňa tak, že vstup Občianskeho združenia slovenských spotrebiteľov AZ, so sídlom Petrovská 10, 909 01 Skalica do konania n e p r i p ú š ť a .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa vyslovil, že pripúšťa, aby do konania na strane žalovaného vstúpil vedľajší účastník Občianske združenie slovenských spotrebiteľov AZ, so sídlom Petrovská 10, 909 01 Skalica, IČO: 42 264 154, zastúpený JUDr. Jozefom Kempom, advokátom so sídlom Námestie Josipa Andriča č. 1, 900 25 Chorvátsky Grob.

Rozhodnutie právne odôvodnil podľa ust. § 93 Občianskeho súdneho poriadku.

Konštatoval, že dňa 06.12.2013 oznámil prostredníctvom svojho zástupcu JUDr. Jozefa Kempa vstup do konania ako vedľajšieho účastníka na podporu odporcu Občianske združenie slovenských spotrebiteľov AZ, so sídlom v Skalici.

Okresný súd Svidník vydal vo veci dňa 20.01.2014 platobný rozkaz sp. zn. 7C/354/2013, v ktorom uložil odporcovi, aby do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi sumu 1.767,17 Eur, zmluvný úrok vo výške 17,30 % ročne zo sumy 1.493,42 Eur od 27.10.2010 do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 1.493,42 Eur od 27.10.2010 do zaplatenia, súdny poplatok vo výške 89,50 Eur na účet navrhovateľa č. XXXXXXXXX/XXXX, VS: XXXXXXXXX, alebo aby v tej istej lehote podal na súde odpor s odôvodnením. Odporcovi tiež uložil povinnosť zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia vo výške 190,03 Eur na účet právneho zástupcu č. XXXXXXXXX, VS: XXXXXXXXX.

Podaním zo dňa 07.03.2014 vzniesol navrhovateľ námietku proti vstupu vedľajšieho účastníka do konania z dôvodu, že v konaní o vydanie platobného rozkazu, v tzv. skrátenom konaní, je vedľajšie účastníctvo z povahy veci vylúčené a poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 6Cdo/207/2011. Navrhovateľ argumentoval tým, že kým odporca proti platobnému rozkazu nepodá odpor, nenastanú účinky vedľajšieho účastníctva. Uvedené podporuje aj skutočnosť, že vedľajší účastník nie je osobou oprávnenou na podanie odporu proti platobnému rozkazu. V zmysle § 93 ods. 4 O.s.p. má síce vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník, avšak uvedené vymedzenie nie je absolútne, keďže niektoré úkony nemôže vedľajší účastník vykonávať už z povahy veci (napr. dispozícia s predmetom konania, resp. dispozícia s konaním).

Súd prvého stupňa poukazujúc na ustanovenie § 93 O.s.p. konštatoval, že vzhľadom k tomu, že právnická osoba podľa § 93 ods. 2 O.s.p. nemusí preukazovať právny záujem na výsledku sporu, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie navrhovateľ.

V odvolaní namietal, že napadnuté rozhodnutia vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. V danom prípade je pre posúdenie pristúpenia vedľajšieho účastníka do konania rozhodujúce splnenie podmienok podľa § 93 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku. Zákonné podmienky pre vstup vedľajšieho účastníka do konania nie sú splnené. Najvyšší súd SR síce rozhodoval o pripustení vedľajšieho účastníka v exekučnom konaní, avšak vo svojej právnej vete uviedol svoj právny názor aj v prípade prípustnosti vedľajšieho účastníka v základnom (sporovom) konaní. Z uznesenia Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 6Cdo/207/2011 vyplýva, že vznik vedľajšieho účastníctva (resp. jeho účinky) nastáva po jeho oznámení o vstupe len v takom konaní, v ktorom môže mať tento inštitút zmysel. Zmyslom vedľajšieho účastníctva je pomoc v spore niektorému z účastníkov konania. Najvyšší súd vyslovil názor, že v prépade, ak súd rozhoduje o žalobe platobným rozkazom (v skrátenom konaní), môže sa následne táto pomoc prejaviť len vtedy, ak bude proti platobnému rozkazu podaný odpor. Z interpretácie tohto rozhodnutia a v súlade s jeho odôvodnením je možné konštatovať, že tento odpor musí byť podaný samotným odporcom, t. j. samotná pomoc v spore zo strany vedľajšieho účastníka musí mať svoj zmysel. Žalovaná strana musí byť v konaní aktívna a musí sa v zmysle zákona aj aktívne brániť. V danom prípade bol platobný rozkaz vydaný, odporca proti nemu nepodal odpor a v konaní aktívne nevystupuje ako predpokladá uvedené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Preto vedľajšie účastníctvo nemôže plniť v takomto konaní svoj základný zmysel. Právne predpisy a relevantná judikatúra poskytuje odporcovi dostatočnú mieru ochrany jeho práv a právnych záujmov ako spotrebiteľa, pretože na neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách prihliada súd ex offo bez toho, aby na ne musel odporca resp. vedľajší účastník poukázať. Vedľajší účastník teda nemôže platne odôvodniť pomoc v spore odporcovi ani tým, že by aktívne na prípadné neprijateľné zmluvné podmienky upozorňoval. V tomto prípade neboli splnené zákonné podmienky pre vznik vedľajšieho účastníctva, resp. nenastali jeho účinky. Súd prvého stupňa len formálne skúmal predpoklady pre vstup vedľajšieho účastníka do konania, pričom bližšie neskúmal a ani neodôvodnil, či vedľajší účastník naozaj túto činnosť vykonáva.

Na základe uvedeného navrhovateľ žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a nepripustil vedľajšieho účastníka do konania, alebo aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, alebo aby rozhodol o tom, že nenastali účinky vedľajšieho účastníctva v tomto konaní.

K odvolaniu navrhovateľa sa vyjadrilo Občianske združenie slovenských spotrebiteľov AZ, Skalica prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

Združenie vo vyjadrení poukázalo na ust. § 93 Občianskeho súdneho poriadku a uviedlo, že je združením založeným za účelom kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov v zmysle § 3 ods. 4, 5 zákona č. 250/2007 Z. z., a teda spĺňa všetky zákonné predpoklady pre vstup do predmetného konania ako vedľajší účastník na strane odporcu - spotrebiteľa. Združenie poskytuje odporcovi skutočnú pomoc predmetnom konaní. Okresný súd Svidník poskytol združeniu informáciu o predmetnom konaní na základe § 64 ods. 1 zákona č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajskú súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy, ako aj na základe zákona č. 21/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Združenie vstúpilo do konania bez návrhu, len zo svojho vlastného podnetu, pričom oznámenie o vstupe vedľajšieho účastníka nie je považované za podanie, ktoré je potrebné doručovať ostatným účastníkom konania. Odporca mal aj napriek tomu možnosť oboznámiť sa so vstupom vedľajšieho účastníka do predmetného konania, nakoľko sa o jeho vstupe dozvedel nielen z obsahu súdneho spisu, ale aj z ďalšej činnosti súdu, t. j. z prvého úkonu súdu po vstupe vedľajšieho účastníka do konania (napr. z predvolania na pojednávanie, z procesných uznesení, z prípisov a pod.), kedy zo záhlavia každého rozhodnutia a prípisu je zrejmé, kto je účastníkom konania a teda aj to, či v konaní vystupuje vedľajší účastník. Súd nie je povinný ex offo skúmať, či účastník, na strane ktorého vedľajší účastník vstúpil do konania, súhlasí alebo nesúhlasí so vstupom vedľajšieho účastníka. Zo znenia poslednej vety § 93 ods. 3 O.s.p. je zrejmé, že zákonodarca v zásade pripúšťa vstup vedľajšieho účastníka do konania a iba v prípade, ak niektorý z účastníkov namietne vstup vedľajšieho účastníka do konania, súd rozhoduje o prípustnosti vedľajšieho účastníctva. Odporca môže kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas so vstupom vedľajšieho účastníka, pričom tento nesúhlas bude súd považovať za návrh podľa § 93 ods. 3 O.s.p. posledná veta. Zo skutočnosti, že odporca takýto návrh nepodal, jasne vyplýva vôľa odporcu, aby vedľajší účastník na jeho strane v predmetnom konaní ďalej vystupoval. Procesná aktivita vedľajšieho účastníka v predmetnom konaní evidentne súvisí s ochranou spotrebiteľa, ktorej sa priznáva význam pri zvyšovaní kvality života spotrebiteľov.

Krajský súd v Prešove ako odvolací súd na základe podaného odvolania preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v ustanovení § 212 O.s.p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa ustanovenia § 214 O.s.p. a zistil, že námietka navrhovateľa je dôvodná.

Odvolací súd zo spisu zistil, že navrhovateľ sa návrhom zo dňa 24.09.2013, doručeným súdu prvého stupňa dňa 02.10.2013 domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by súd uložil odporcovi zaplatiť navrhovateľovi sumu 1.493,42 Eur s príslušenstvom.

Písomným podaním zo dňa 03.12.2013 doručeným súdu prvého stupňa dňa 06.12.2013 oznámilo svoj vstup do konania ako vedľajšieho účastníka na strane odporcu Občianske združenie slovenských spotrebiteľov AZ, Skalica. Žiadalo o doručenie návrhu na začatie konania s prílohami, prípadne s vyjadreniami účastníkov.

Súd prvého stupňa vydal dňa 20.01.2014 platobný rozkaz č. k. 7C/354/2013-30, ktorým uložil odporcovi zaplatiť navrhovateľovi do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu sumu 1.767,17 Eur, zmluvný úrok vo výške 17,30 % ročne zo sumy 1.493,42 Eur od 27.10.2010 do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 4.493,42 Eur od 27.10.2010 do zaplatenia, súdny poplatok vo výške 89,50 Eur na účet navrhovateľa č. XXXXXXXXX/XXXX VS XXXXXXXXXX, alebo v tej istej lehote podať odpor s odôvodnením vo veci samej na tomto súde. Zároveň uložil odporcovi povinnosť zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia vo výške 190,03 Eur na účet jeho právneho zástupcu č. XXXXXXXXX/XXXX, VS XXXXXXXXXX.

Predmetný platobný rozkaz bol doručený navrhovateľovi dňa 24.01.2014, odporcovi dňa 24.01.2014 a právnemu zástupcovi Občianskeho združenia slovenských spotrebiteľov AZ JUDr. Jozefovi Kempovi dňa 27.01.2014.

Dňa 12.02.2014 podalo združenie odpor proti platobnému rozkazu.

Súd prvého stupňa doručoval odpor združenia právnemu zástupcovi navrhovateľa dňa 04.03.2014 a odporcovi dňa 05.03.2014.

Písomným podaním zo dňa 05.03.2014 vzniesol navrhovateľ námietku vstupu vedľajšieho účastníka do konania.

Písomným podaním zo dňa 27.03.2014 (nezistiteľný dátum doručenia súdu prvého stupňa) sa odporca vyjadril k námietkam navrhovateľa proti vstupu vedľajšieho účastníka do konania.

V predmetnom vyjadrení odporca uviedol, že s námietkami navrhovateľa proti vstupu vedľajšieho účastníka vyjadruje nesúhlas a zároveň udeľuje súhlas pre vstup Občianskeho združenia slovenských spotrebiteľov AZ do konania ako vedľajšieho účastníka na jeho strane z dôvodu lepšej ochrany jeho práv a záujmov ako spotrebiteľa, vrátane podania odporu proti platobnému rozkazu.

Na základe takto zisteného skutkového stavu odvolací súd konštatuje:

Podľa ustanovenia § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Podľa ustanovenia § 93 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva rozhodne súd len na návrh.

Občiansky súdny poriadok v citovaných ustanoveniach rozoznáva dve skupiny vedľajších účastníkov. Prvou skupinou sú vedľajší účastníci, ktorí musia preukazovať hmotnoprávny záujem na výsledku konania. Druhou skupinou sú vedľajší účastníci, pri ktorých sa hmotnoprávny záujem na výsledku konania neskúma. Legitimáciu na ich vstup do konania dáva samotný zákon. Účelom účasti právnickej osoby ako vedľajšieho účastníka v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Ide predovšetkým o združenia na ochranu spotrebiteľov, t. j. právnické osoby založené alebo zriadené na ochranu spotrebiteľov.

Účelom Občianskeho združenia slovenských spotrebiteľov AZ, Skalica je nepochybne ochrana práv podľa osobitného predpisu a ide o združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré vstúpilo do konania z vlastného podnetu a patrí do druhej skupiny vedľajších účastníkov.

Cieľom právnej úpravy, ktorá zaviedla druhú skupinu vedľajších účastníkov, bolo poskytnúť širšiu ochranu osobám, na ochranu ktorých sú zriaďované právnické osoby zamerané na tento cieľ.

Podľa judikatúry Najvyššieho súdu SR sa však zmysel vedľajšieho účastníctva, teda pomoc v spore, môže naplniť len v sporovom konaní (pozri napr. 6Cdo 357/12, 1Cdo 210/12). To však neplatí pre skrátené (rozkazné) konanie, ktoré vykazuje v porovnaní s obvyklým priebehom reálneho sporového konania výrazné odlišnosti. Preto účinky vzniku vedľajšieho účastníctva v skrátenom konaní nenastávajú.

Zo spis vyplýva, že odporca nepodal odpor proti platobnému rozkazu.

Vedľajší účastník síce podal odpor proti platobnému rozkazu, ale vzhľadom na vyššie uvedené, teda vzhľadom k tomu, že v danom prípade nenastali účinky vzniku vedľajšieho účastníctva, stal sa platobný rozkaz uplynutím lehoty odporcovi na podanie odvolania právoplatným. K preklenutiu skráteného, rozkazného konania do sporového konania nedošlo.

V skrátenom konaní nemôže vedľajší účastník odporcovi účinne poskytnúť pomoc, a to ani odporom, ktorý podal.

Na základe uvedeného odvolací súd konštatuje, že námietka navrhovateľa proti vstupu vedľajšieho účastníka do tohto konania je dôvodná.

Pretože v prejednávanej veci neboli splnené podmienky na potvrdenie ani zrušenie napadnutého uznesenia, odvolací súd ho postupom podľa ustanovenia § 220 Občianskeho súdneho poriadku zmenil tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.