KSPO/4Cob/86/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/86/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316202179 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8316202179.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Mareka Košča, v právnej veci žalobcu: TEMPO SLOVAKIA, s.r.o., 967 01 Kopernica č. 23, IČO: 36624535, právne zastúpeného JUDr. Luciou Krausovou, advokátkou, Bernolákova č. 403/50, 029 01 Námestovo, proti žalovanému: SPEDGARANT, s.r.o., Třebíčska č. 1833/4, 066 01 Humenné, IČO: 36497649, právne zastúpenému JUDr. Miroslavom Korchom, advokátom, Kukorelliho č. 1505/50, 066 01 Humenné, o zaplatenie 594,- Eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Humenné č. k. 21 Cb 37/2016-43 zo dňa 29. júna 2016, takto

rozhodol:

Odmieta odvolanie žalovaného.

Nepriznáva žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1) Okresný súd rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 594,- Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,05 % ročne z tejto sumy od 30.9.2014 až do zaplatenia, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- Eur. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi trovy konania, pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 38,- Eur a k rukám právneho zástupcu žalobcu trovy právneho zastúpenia vo výške 562,47 Eur, a to všetko v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

2) Proti rozsudku podal žalovaný odvolanie elektronicky s platným zaručeným elektronickým podpisom dňa 6.9.2016. Navrhol zmeniť rozsudok súdu prvej inštancie tak, že súd žalobu zamietne v celom rozsahu a žalobcu zaviaže zaplatiť žalovanému náhradu trov konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

3) Odvolací súd podľa § 378 a § 385 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku prejednal predloženú exekučnú vec bez nariadenia pojednávania, zaoberajúc sa predbežne včasnosťou podaného odvolania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je potrebné odmietnuť.

4) Podľa § 362 Civilného sporového poriadku sa odvolanie podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje, o čom bol žalovaný náležite súdom prvej inštancie poučený v napadnutom rozsudku.

5) Podľa § 121 ods. 2, 4 a 5 Civilného sporového poriadku, do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. 6) Z doručenky poštovej zásielky, v ktorej bol žalovanému, prostredníctvom jeho právneho zástupcu, okresným súdom doručovaný napadnutý rozsudok na korešpondenčnú adresu (v prvom prípade dňa 21. júla 2016) je zrejmé, že rozhodnutie žalovaný, resp. jeho právny zástupca neprevzal v odbernej lehote. Zásielka bola okresnému súdu vrátená dňa 16.8.2016.

7) Podľa § 106 ods. 1 CSP, ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti a./ fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca, b./ právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri.

8) Podľa § 111 ods.3 C.s.p., ak nemožno doručiť písomnosť určenú do vlastných rúk adresáta, na adresu podľa § 106, t.j. na adresu zapísanú v registri, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

9) Lehota na podanie odvolania proti napadnutému rozhodnutiu začala žalovanému plynúť dňom 17.8.2016 a posledný deň pätnásťdňovej lehoty pripadol na deň 31. august 2016, t.j. streda - pracovný deň, ktorý bol zároveň preto posledným dňom na podanie odvolania. Žalovaný podal odvolanie, datované dňom 2.9.2016 a podľa pečiatky a údajov elektronickej podateľne v potvrdenke o prijatí a potvrdenke po overení, Okresnému súdu Humenné dňa 6. septembra 2016, teda po uplynutí zákonnej 15-dňovej odvolacej lehoty. Odvolací súd z tohto dôvodu odvolanie žalovaného, ako oneskorene podané, odmietol (§ 386 písm. a/ Civilného sporového poriadku).

10) Odvolací súd o trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 255v spojení s § 396 ods.1 Civilného sporového poriadku. V odvolacom konaní úspešný žalobca o náhradu trov nepožiadal, resp. mu v súvislosti s odvolacím konaním žiadne trovy preukázateľne nevznikli.

11) Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Prešove pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2, posledná veta, CSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh - § 428 CSP).