KSPO/4Co/94/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Co/94/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8216202633 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Klenková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8216202633.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. predsedníčky senátu a členiek senátu JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Moniky Juskovej v spore žalobkyne X. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom V. XX, J., právne zastúpená JUDr. Ľubomírom Hudákom, advokátom, Mierová 87, Humenné proti žalovanému G. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. XX, J., o nariadenie neodkladného opatrenia s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Bardejov č. k. 1C/133/2016-21 zo dňa 22.7.2016 takto

rozhodol:

M e n í uznesenie vo výrokoch o nariadení neodkladného opatrenia tak, že návrh v tejto časti zamieta.

Priznáva žalovanému náhradu trov odvolacieho konania voči žalobkyni v plnej výške.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie vydal neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému, aby nenakladal s finančnými prostriedkami na účte vedenom v G., č. účtu D vo výške 6.500,- Eur a aby nenakladal s motorovým vozidlom zn. T. D., rok výroby XXXX, farba D. R.: J., najmä aby sa zdržal scudzenia, predaja, darovania, prenájmu, zámeny, prevodu motorového vozidla, jeho zaťaženia záložným právom alebo inými zabezpečovacími prostriedkami a vkladu motorového vozidla ako nepeňažného vkladu do právnickej osoby. Uložil žalobkyni, aby v lehote 2 mesiacov odo dňa právoplatnosti uznesenia podala žalobu vo veci samej o úpravu spôsobu užívania vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vyslovil, že neodkladné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia konania vo veci samej s tým, že v prípade ak pred uplynutím lehoty na podanie žaloby vo veci samej a v priebehu konania vo veci samej dôjde k zániku bezpodielového spoluvlastníctva strán sporu rozvodom manželstva, resp. jeho zrušeniu za trvania manželstva, neodkladné opatrenie bude trvať do vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva strán dohodou, príp. do právoplatného skončenia súdneho konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v ktorých sa vysporiadajú vzťahy medzi stranami v celom rozsahu. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. V odôvodnení poukázal na zistený skutkový stav, najmä návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, skutkové okolnosti, ktoré vyplynuli z návrhu, ako aj obsah listinných dôkazov, a to detail obratu na účte č. D o prevode sumy 13.000,- Eur dňa 13.8.2015 na účet D ako aj oznámenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Oddelenie dopravného inšpektorátu J. zo dňa 21.6.2016, z ktorého vyplýva, že žalovaný je evidovaný ako vlastník a držiteľ motorového vozidla R.: J. zn. T. D., ďalej na oznámenie G. zo dňa 25.6.2016 o tom, že žalovaný má zriadený účet D a žalovaný je vedený ako majiteľ účtu s dispozičným oprávnením samostatne. Ďalej súd prvej inštancie poukázal na konanie vedené o rozvod manželstva, ktoré v čase vydania neodkladného opatrenia nebolo právoplatne skončené.

2. Následne súd prvej inštancie citoval ust. § 324 ods. 1, 3, § 325 ods. 1, 2, § 326 ods. 1, 2, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, § 333, § 334, § 336 ods. 1, 3, § 470 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, ako aj ust. § 144, § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka a uviedol, že pri posudzovaní dôvodnosti návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia skúmal osvedčenie tvrdených skutočností. Uviedol, že strany sporu sú manželmi od X.X.XXXX, a teda existuje medzi nimi bezpodielové spoluvlastníctvo manželov s právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi v zmysle ust. § 143 Občianskeho zákonníka a nasl.. Žalobkyňa osvedčila existenciu právneho vzťahu medzi stranami, rovnako preukázala, že došlo k prevodu finančných prostriedkov z účtu, ktorým disponovala aj ona, na účet výlučne patriaci žalovanému bez dispozičného oprávnenia žalobkyne k účtu. Osvedčila teda potrebu bezodkladne upraviť pomery medzi stranami sporu, lebo prípadná exekúcia po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže byť ohrozená. Žalobkyňa osvedčila skutočnosť, že existuje reálna možnosť ukrátenia na majetku patriacom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, či zníženia hodnoty vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo strany žalovaného a že je obmedzená v užívaní vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo vzťahu prevodu finančných prostriedkov na výlučný účet žalovaného a nemožnosti nakladania žalobkyne s finančnými prostriedkami, ako aj výlučné užívanie motorového vozidla žalovaným. Na základe týchto skutočností súd prvej inštancie považoval návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia za dôvodný, po splnení podmienok vyplývajúcich z § 325 ods. 1 a § 326 Civilného sporového priadku mu čiastočne vyhovel tak, ako je uvedené vo výrokovej časti o uznesenia. Ohľadne určenia výšky finančných prostriedkov na účte žalovaného, ktorými nie je oprávnený nakladať, a to do sumy 6.500,- Eur návrh zamietol s poukazom na skutočnosť, že v prípade vyporiadávania bezpodielového spoluvlastníctva manželov platí v princípe zásada, že podiely oboch manželov sú rovnaké s poukazom na ust. § 150 Občianskeho zákonníka, a preto sa súdu prvej inštancie javilo spravodlivé riešenie obmedzenie žalovaného s nakladaním finančných prostriedkov na účte do výšky jednej polovice. Zároveň súd prvej inštancie uložil žalobkyni povinnosť podať žalobu vo veci samej o úpravu spôsobu užívania vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s poukazom na ust. 336 ods. 1 Civilného sporového poriadku v spojení s §144 a § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ako aj určil dobu trvania neodkladného opatrenia, t. j. najneskôr do vyriešenia otázky vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva strán sporu s poukazom na ust. § 330 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

3. V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie žalovaný. Namietal nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia uvádzané v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Poukázal na to, že žalobkyňa spoločnú domácnosť opustiť nemusela, urobila tak dobrovoľne po dlhodobom plánovanom a pripravovanom konaní, za ktorým skrýva niečo iné ako obavy o seba, o dieťa. Uviedol, že na tvorbe tzv. spoločného účtu sa podieľal výlučne on a len vďaka jeho dobrej vôli mohla žalobkyňa týmto účtom disponovať a pokrývať potreby rodiny a v nemalej miere aj potreby svoje vlastné. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia považoval za nedôvodný, lebo žalobkyňa sa ničím nepodieľala na tvorbe finančných prostriedkov. K motorovému vozidlu uviedol, že pôvodne zakúpil motorové vozidlo z vlastných finančných prostriedkov, a to motorové vozidlo E. V. za slobodna, ktoré následne musel vymeniť za väčšie z dôvodu rozrastania rodiny. Keďže mu do kúpnej ceny auta T. D. chýbalo 3.500,- Eur, požičali mu ich rodičia žalobkyne, ktoré im v celej sume vrátil. Spochybnil, či motorové vozidlo T. D. patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ďalej podotkol, že žalobkyňa má vo vlastníctve motorové vozidlo G. XXX, ako aj zariadenie nechtového štúdia, ktoré podľa filozofie žalobkyne má tiež patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom zariaďovanie a prevádzku nechtového štúdia hradila v celom rozsahu z tzv. spoločného účtu. Príjmy z podnikateľskej činnosti žalobkyňa využívala pre svoje potreby, neprispievala nimi na tzv. spoločný účet. Navrhol napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušiť.

4. Právny zástupca žalobkyne vo vyjadrení k odvolaniu poukázal na to, že finančné prostriedky boli nadobudnuté počas trvania manželstva, a preto patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Taktiež ku kúpe motorového vozidla T. D. došlo počas trvania manželstva pre potreby rodiny, a to zo spoločných prostriedkov. Zdôraznil, že žalobkyňa osvedčila potrebu bezodkladne upraviť pomery medzi stranami sporu, lebo prípadná exekúcia o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže byť ohrozená. Taktiež ohrozila aj reálnu možnosť ukrátenia na majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo je obmedzená v užívaní vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako správne.

5. Podľa § 470 ods. 1, 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku účinného od 1.7.2016 (ďalej len Civilného sporového poriadku), ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

Podľa článku 2 ods. 2 Civilného sporového poriadku, právna istota je stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo. Podľa článku 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku, každé ustanovenie tohto zákona je potrebné vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých spočíva tento zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonom, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú nimi chránené.

Podľa § 378 ods. 1 Civilného sporového poriadku, na konanie na odvolacom súde sa primerane použijú ustanovenia o konaní pred súdom prvej inštancie, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 388 Civilného sporového poriadku, odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie, ani na jeho zrušenie.

Podľa § 325 ods. 1 Civilného sporového poriadku, neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

Podľa § 328 ods. 1 Civilného sporového poriadku, Ak súd nepostupoval podľa § 327 'https://www.slov- lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701', nariadi neodkladné opatrenie, ak sú splnené podmienky podľa § 325 ods. 1 'https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/20160701', inak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietne.

6. Z obsahu spisu vyplýva, že konanie vo veci o nariadenie neodkladného opatrenia bolo začaté 17.5.2016, t. j. za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku účinného a platného do 30.6.2016. S poukazom na ust. § 470 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku odvolací súd bude na posudzovanie dôvodnosti uplatneného návrhu, ako aj dôvodnosti podaného odvolania aplikovať Civilný sporový poriadok účinný od 1.7.2016, v záujme zachovania princípu právnej istoty, ako aj naplnenia legitímneho očakávania strany sporu v súlade s ústavne konformným a eurokonformným výkladom noriem (čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku). Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená. Vychádzajúc z uplatnených odvolacích námietok odvolací súd posudzoval dôvodnosť podaného návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ako aj splnenie procesných podmienok pre jeho nariadenie. Odvolací súd sa nestotožnil s posúdením splnenia procesných podmienok pre nariadenie neodkladného opatrenia z dôvodu, že z obsahu spisu vyplýva, že k prevodu finančných prostriedkov žalovaným vo výške 13.000,- Eur došlo dňa 13.8.2015 z účtu vedeného v peňažnom ústave G., a.s., č. účtu D ktorého majiteľom samostatne bol žalovaný od 15.7.2015. Z uvedeného vyplýva, že žalovaný bol oprávnený disponovať s finančnými prostriedkami na uvedenom účte ako majiteľ samostatne. Tým sú vyvrátené tvrdenia žalobkyne, že mala k uvedenému účtu dispozičné oprávnenie aj ona.

7. Vo vzťahu k navrhovanému neodkladnému opatreniu ohľadne dispozície s motorovým vozidlom zn. T. D., rok výroby XXXX, farba D., R.: J. odvolací súd taktiež nepovažoval za dôvodné nariadenie neodkladného opatrenia s prihliadnutím k tomu, že sa nejedná o jediné motorové vozidlo, ktoré strany sporu vlastnia, lebo podľa vyjadrenia žalovaného žalobkyňa vlastní motorové vozidlo G. XXX. Navyše z obsahu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia neboli osvedčené tvrdené skutočnosti týkajúce sa nevyhnutnosti upraviť pomery vo vzťahu k motorovému vozidlu zn. T. D., t. j., že by žalovaný mal v úmysle predmetné motorové vozidlo scudziť, predať, darovať, prenajať, previesť na iného, zaťažiť ho záložným právom alebo inými zabezpečovacími prostriedkami, príp. vložiť ako nepeňažný vklad do právnickej osoby, ktorého zákazu dispozície sa žalobkyňa domáhala. Z dôvodu nesplnenia procesných podmienok pre nariadenie neodkladného opatrenia preto odvolací súd postupom podľa § 388 Civilného sporového priadku zmenil napadnuté uznesenie vo výrokoch, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie a v tejto časti návrh žalobkyne na nariadenie neodkladného opatrenia ako nedôvodný zamietol. 8. Podľa § 262 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

9. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté postupom podľa § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku tak, že priznal úspešnému žalovanému náhradu trov odvolacieho konania voči žalobkyni v plnej výške. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník (§ 262 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. .