KSPO/4Co/371/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Co/371/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114213068 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Klenková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8114213068.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpený Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421 proti žalovanej Slovenskej republike - Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, IČO: 00 166 073, o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č. k. 8C 20/2014 - 63 zo dňa 28.10.2015 takto

rozhodol:

O d m i e t a odvolanie.

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie zo dňa 10.11.2014 vo výške 20 Eur v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia v zmysle položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov v spojení s § 6 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch.

Dňa 20.11.2015 bolo súdu prvého stupňa doručené odvolanie žalobcu, v ktorom namietal povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania odvolací súd zistil, že žalobca prevzal napadnuté uznesenie dňa 02.11.2015. Uznesenie obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie odvolania.

Podľa ust. § 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa ust. § 57 Občianskeho súdneho poriadku, do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku, odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene. Z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že žalobca prevzal napadnuté uznesenie dňa 02.11.2015 a zákonná 15 - dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť dňa 03.11.2015 a uplynula dňa 18.11.2015, vzhľadom k tomu, že 15. deň pripadol na štátny sviatok (17.11.2015). Posledným dňom na podanie odvolania bol 18.11.2015, t. j. streda (riadny pracovný deň). Odvolanie bolo však podané elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom dňa 20.11.2015.

Z tohto dôvodu odvolací súd odmietol odvolanie žalobcu ako oneskorene podané v súlade s ust. § 218 ods. 1 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku.

Z dôvodu rozhodnutia o podanom odvolaní z procesných dôvodov, vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia odvolací súd neposudzoval.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd analogicky ako pri zastavení konania podľa § 146 ods. 1 písm. c) v spojení s § 211 ods. 2,§224 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti uzneseniu nie je prípustné odvolanie.