KSPO/4Co/308/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Co/308/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8311210991 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Klenková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8311210991.3Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Gabriely Világiovej v spore žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpeného TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti žalovanej: V. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXX, za účasti X./ Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Nám. Legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778, právne zastúpeného JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom, Ul. Sov. hrdinov 163/66, Svidník, 2/. Združenia bratislavských spotrebiteľov, Stavbárska 60, Bratislava, IČO: 30 790 735, právne zastúpeného JUDr. PaedDr. Ivanom Pecníkom, PhD., MBA, advokátom, Karloveská 3154/32, Bratislava, o zaplatenie 5 250,96 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Humenné č. k. 17C 519/2012 - 158 zo dňa 09.07.2015 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalobcu nahradiť Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Nám. Legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778 trovy konania. P r i z n á v a Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Nám. Legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778 náhradu trov odvolacieho konania v plnej výške voči žalobcovi.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu zamietol, žalovanej náhradu trov konania nepriznal a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov (vystupujúcemu v konaní do 30.06.2016 ako vedľajší účastník) trovy konania vo výške 1 035,49 Eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu. Združeniu bratislavských spotrebiteľov náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení uviedol, že žalobu zamietol z dôvodu premlčania žalobcovho nároku (§ 48 ods. 2, § 101 ods. 1 § 107 ods. 1, § 451, § 457 Občianskeho zákonníka). O náhrade trov konania žalovanej, Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov a Združenia bratislavských spotrebiteľov, Bratislava rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.06.2016. Uviedol, že úspešná žalovaná si trovy konania neuplatnila, preto jej ich nepriznal. Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov priznal náhradu trov konania vo výške 1 035,49 Eur za 4 úkony právnej služby: prevzatie a príprava zastúpenia, podanie odporu, odvolanie a účasť na pojednávaní dňa 09.07.2015 (hodnota jedného úkonu 180,91 Eur), režijný paušál (7, 41 Eur, 2 x 7,63 Eur a 8,39 Eur), náhradu cestovných výdavkov na trase Svidník - Humenné a späť vo výške 38,31 Eur, náhradu za stratu času za účasť na pojednávaní dňa 09.07.2015 vo výške 69,90 Eur a 20% DPH vo výške 172,58 Eur, spolu 1035,49 Eur. Združeniu bratislavských spotrebiteľov, Bratislava súd nepriznal náhradu trov konania, lebo si trovy neuplatnili.

2. V zákonom stanovenej lehote podal proti rozsudku - výroku o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a právnickou osobou - Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov, odvolanie žalobca. Namietal nesprávne právne posúdenie veci. Poukázal na to, že v danom prípade nemožno hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatňovanie alebo bránenie práva. Spochybnil nutnosť a účelnosť vynaloženia trov právneho zastúpenia právnickou osobou na ochranu spotrebiteľa. Mal za to, že združenie na ochranu spotrebiteľa musí byť z podstaty svojej existencie schopné samo poskytnúť právnu pomoc v spotrebiteľských veciach. Poukázal na to, že združenie pred zaslaním oznámenia o vstupe do konania nemá žiadnu vedomosť o prejednávanom prípade a len z označenia účastníkov konania usudzuje, že ide o spotrebiteľskú vec a nadbytočne opakuje viaceré procesné podania bez uvedenia nových, významných skutočností vzťahujúcich sa na predmet sporu. Konaním právnickej osoby na ochranu spotrebiteľa v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania. Navrhol napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania zmeniť a Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov náhradu trov konania nepriznať. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania, ktoré špecifikoval.

3. Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhlo výrok o povinnosti žalobcu nahradiť trovy konania ako vecne správne potvrdiť. Uplatnili si trovy odvolacieho konania, ktoré špecifikovali.

4. Krajský súd v Prešove (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 34 zákona č. 160/2015 Civilného sporového poriadku účinného od 01.07.2016, ďalej len Civilný sporový poriadok), vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 362 ods. 1 Civilného sporového poriadku), preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 379 a nasl. Civilného sporového poriadku, bez nariadenia pojednávania (§ 385 Civilného sporového poriadku a contrario) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

5. Podľa § 470 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. Podľa čl. 2 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty. Právna istota je stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo. Podľa článku 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku, každé ustanovenie tohto zákona je potrebné vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých spočíva tento zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonom, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú nimi chránené. Podľa § 93 ods. 2, 3, 4 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 31.12.2014, ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh. V konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktorého v konaní podporuje, posúdi ich súd po uvážení všetkých okolností.

6. Civilné sporové konanie je jednou zo záruk zákonnosti, pod ktorou treba rozumieť právnu istotu pri aplikácii práva súdom v rozsahu zabezpečujúcom naplnenie spravodlivej ochrany subjektívnych práv účastníkov zaručených Ústavou Slovenskej republiky (článok 46 a nasl.) v súlade s právom na spravodlivý súdny proces zaručeným článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým je Slovenská republika viazaná. Ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty, legitímneho očakávania strán, ako aj v súlade s ústavným a eurokonformným výkladom zákona (čl. 2 ods. 1, 2, čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku). S ohľadom na potrebu rešpektovania princípu právnej istoty zostáva zachované procesné postavenie, postavenie občianskeho združenia, ktorý do konania vstúpil pred 01.07.2016 v súlade s ust. § 93 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku, a preto zostáva zachované okrem iného aj jeho právo na náhradu trov konania. 7. Z obsahu spisu vyplýva, že Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov vstúpilo do konania v zmysle § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako vedľajší účastník na podporu žalovanej dňa 29.11.2011 (čl. 30). V podaní zo dňa 22.03.2012 poukázali na premlčanie žalobcovho nároku, keď uviedli, že žalobca od zmluvy odstúpil listom zo dňa 17.10.2007 a žalobu podal dňa 30.09.2011, pričom nárok na plnenie z bezdôvodného obohatenia sa premlčí v dvojročnej premlčacej lehote. Zároveň si uplatnili trovy konania.

8. Odvolací súd konštatuje, že Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov bolo plne legitimovaným subjektom na vystupovanie v tomto konaní ako subjekt, ktorý ochraňuje práva spotrebiteľa, a to v zmysle § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Právo na právne zastúpenie je garantované Ústavou Slovenskej republiky, ktorá v článku 47 ods. 2 stanovuje, že každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdom, inými štátnymi orgánmi, alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Právnická osoba - občianske združenie, nemôže byť výnimkou v tom smere, že by sa takému účastníkovi malo toto ústavné právo odopierať. Je nelogické tvrdiť, že občianske združenie, ktoré bolo založené na ochranu práv občana - spotrebiteľa, musí vo svojej podstate samo o sebe zabezpečovať aj právne služby a ochranu práv spotrebiteľa po právnej stránke. Zabezpečenie právneho zástupcu z radov advokátov je plne v súlade s plnením účelu a poslania tohto občianskeho združenia, pretože najmä v súčasnosti pri komplikovanej právnej úprave a často meniacej sa legislatíve, pri potrebe naštudovania a zvládnutia noriem Európskej únie je nepochybné, že zastupovanie kvalifikovaným právnym zástupcom z radov advokátov je nutné a žiaduce, pričom nijakým spôsobom sa takto nespochybňuje podstata a poslanie občianskeho združenia. Práve naopak, ide o prejav zodpovedného a kvalifikovaného prístupu pri ochrane práv spotrebiteľa. Odvolací súd zároveň poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 MCdo/16/2014 zo dňa 29.09.2015, podľa ktorého „Pojem „účelný“ je nevyhnutne chápať ako určitú poistku pred hradením nákladov nesúvisiacich s konaním, pred nadbytočnými či nadmernými nákladmi (napr. opakované uplatnenie náhrady za prevzatie a prípravu zastupovania, nepotrebné konzultácie s klientom atď.). Vzhľadom na ústavou zaručené právo na právnu službu nie je možné prostredníctvom uvedeného termínu (neúčelne vynaložené náklady konania) vymedziť kategóriu subjektov, ktorá by tak z hľadiska právneho zastúpenia mala odlišné postavenie, a tak jej de facto právo na zastúpenie advokátom v konaní upierať a z hľadiska ostatných účastníkov ju diskriminovať. Účastníka nie je možné sankcionovať tým, že mu nebude priznaná náhrada nákladov zodpovedajúca výške odmeny advokáta s tým, že sa mohol v konaní brániť sám.“ Odvolací súd konštatuje, že uvedené závery sa rovnako vzťahujú na právnickú osobu vystupujúcu v konaní na ochranu práv spotrebiteľa, teda nie je možné súhlasiť s argumentom žalobcu, že trovy právneho zastúpenia tohto subjektu sú neúčelné z dôvodu, že Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov má byť samé zo svojej podstaty schopné poskytnúť právnu pomoc spotrebiteľovi v súdnom konaní.

9. Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov poskytlo žalovanej kvalifikovanú ochranu, ktorá súvisela s ochranou spotrebiteľa. Argumentácia, že právnická osoba podávala vyjadrenia bez znalosti prejednávanej veci s automaticky uplatňovanou nedôvodnou námietkou premlčania neobstojí, pretože v tomto konaní sa občianske združenie k veci vyjadrilo až po tom, ako mu bola doručená žaloba spolu s prílohami. Po preštudovaní materiálov obsiahnutých v súdnom spise poukázali na spotrebiteľský charakter zmluvy a námietku premlčania vzniesli s uvedením konkrétnych skutkových okolností. Jeho vyjadrenie preto možno hodnotiť ako kvalifikované, so znalosťou skutkových a právnych okolností. Pokiaľ činnosť občianskeho združenia viedla k sledovanému cieľu, nie je možné hodnotiť ju ako neúčelnú, a to aj za takého stavu, že súd je z úradnej moci povinný prihliadať na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, či premlčanie pohľadávky. Uplatnené námietky neúčelnosti prípadnej náhrady neboli dôvodné.

10. Z týchto dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok v napadnutom výroku o povinnosti žalobcu nahradiť trovy konania Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov ako vecne správny v súlade s ust. § 387 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku.

11. Podľa § 396 ods. 1 Civilného sporového poriadku, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvej inštancie sa použijú aj na odvolacie konanie. Podľa § 262 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník. Podľa § 255 ods. 1 Civilného sporového poriadku, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol postupom podľa § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 Civilného sporového poriadku tak, že priznal náhradu trov odvolacieho konania Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov v plnej výške voči žalobcovi. Trovy odvolacieho konania boli uplatnené 10.09.2015. O výške priznanej náhrady trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník (§ 262 ods. 2 Civilného sporového poriadku). Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa.

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.