KSPO/4Co/195/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Co/195/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8713211591 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Klenková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8713211591.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu H. B. J., s.r.o., H. XX, T., O.: XX XXX XXX, právne zastúpený I. kanceláriou D.. I. B., s.r.o., P. XX, T., O.: XX XXX XXX, proti žalovanému S. P., naposledy bytom XX. augusta XXX/XX, H., v konaní zastúpený opatrovníkom D.. D. D., vyšším súdnym úradníkom Z. súdu T., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného OZ právna pomoc spotrebiteľom, J. XX, P., O.: XX XXX XXX, právne zastúpené D.. A. E., advokátom, T. 8, P., o zaplatenie 1 265,30 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu H. č. k. XXC XXX/XXXX - XX zo dňa XX.XX.XXXX takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok vo výroku o trovách konania medzi žalobcom a vedľajším účastníkom a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 600,95 Eur v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 202,41 Eur v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného trovy konania vo výške 110,42 Eur v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 1 265,30 Eur s príslušenstvom z dôvodu nesplácania splátok zo zmluvy o revolvingovom úvere. Uznesením zo dňa 30.01.2014 bol žalovanému po neúspešnom šetrení pobytu ustanovený opatrovník pre toto konanie. Podaním doručeným súdu dňa 29.01.2014 oznámil vstup do konania vedľajší účastník, ktorý namietal rozpor s dobrými mravmi s tým, že v časti príslušenstva je zmluva s prihliadnutím na ust. § 39 Občianskeho zákonníka neplatná. Súčasne namietal aj skutočnosť, že zo strany žalovaného došlo k plneniu v prospech žalobcu a toto plnenie je potrebné započítať. Rozsudkom zo dňa 28.02.2014 súd žalobu v celom rozsahu zamietol. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Prešove uznesením zo dňa 05.11.2014 zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil na ďalšie konanie. Súd mal preukázané, že v zmysle úverovej zmluvy žalobca poskytol žalovanému finančné prostriedky v sume 796,65 Eur, z ktorých odporca uhradil sumu 195,70 Eur. Dlžná suma tak predstavuje sumu 600,95 Eur. Súd zamietol žalobu v časti prevyšujúcej sumu 600,95 Eur a prihliadol na námietky použitia neprimeraných či nekalých zmluvných podmienok v časti uplatneného príslušenstva. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a v konaní úspešnému žalobcovi priznal voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v celkovej sume 202,41 Eur s DPH, ktorá predstavuje podiel 47 % z celkových trov konania podľa pomeru úspechu v spore za 3 úkony poskytnutej právnej služby, súdny poplatok, režijný paušál a DPH.

Súd súčasne priznal vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného proti žalobcovi trovy konania vo výške 110,42 Eur z uplatnených trov konania, ktorá suma predstavuje podiel 53 % podľa pomeru úspechu v spore za 3 úkony poskytnutej právnej služby a 3x režijný paušál. V zákonom stanovenej lehote podal proti rozsudku - výroku o trovách konania, odvolanie žalobca. Namietal nezákonnosť a nepreskúmateľnosť rozhodnutia o náhrade trov konania vedľajšieho účastníka a nezákonnosť samotného priznania náhrady trov právneho zastúpenia. Poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6MCdo 9/2013 zo dňa 20.06.2013, podľa ktorého „Vedľajší účastník by svoju úlohu, spočívajúcu v pomoci žalovaným v postavení spotrebiteľa, mohol efektívne splniť aj bez vynaloženia nadbytočných nákladov na právne zastupovanie v každej skutkovo a právne takmer totožnej veci.“ Ďalej uviedol, že súd rozhodol nesprávne o priznaní náhrady trov vedľajšiemu účastníkovi aj z dôvodu, kedy vo veci rozhodol o náhrade trov podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a náhradu priznal žalobcovi. Táto skutočnosť vylučuje, aby nárok na náhradu trov právneho zastúpenia patril protistrane. Zároveň namietal, že vedľajší účastník s účinnosťou od 01.01.2015 nemá procesné postavenie vedľajšieho účastníka, lebo nepredložil súhlas toho, na ktorého strane v konaní vystupuje. Navrhol napadnutý rozsudok vo výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka zmeniť a náhradu trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi nepriznať.

Opatrovník žalovaného ani vedľajší účastník sa k doručenému odvolaniu písomne nevyjadrili.

Krajský súd v Prešove (ďalej len odvolací súd) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 Občianskeho súdneho poriadku, bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti, pod ktorou treba rozumieť právnu istotu pri aplikácii práva súdom, a to v rozsahu zabezpečujúcom naplnenie spravodlivej ochrany subjektívnych práv účastníkov konania v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v súlade s právom na spravodlivý súdny proces zaručeným čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Z procesného hľadiska je súd povinný svojou činnosťou zabezpečiť výkon spravodlivosti tak, aby nedošlo k jej odopretiu (§ 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa nesprávne rozhodol o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a vedľajším účastníkom. Je nesporné, že žalobca sa žalobou domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 1 265,30 Eur, pričom žalobe bolo vyhovené pokiaľ ide o sumu 600,95 Eur a v prevyšujúcej časti (t.j. vo výške 664,35 Eur) bola žaloba zamietnutá. Teda v danom prípade plný úspech v konaní nemal ani žalobca ani žalovaný. Aplikácia ust. § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je preto vylúčená. Súd mal aplikovať ust. § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo.

Ustanovenie § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku vyjadruje zásadu zodpovednosti za výsledok sporového konania v prípade, ak žiadny z účastníkov nemal plný úspech v konaní. V tomto prípade patrí účastníkovi, ktorý mal väčší úspech v konaní právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ale len vo výške, ktorá zodpovedá rozdielu jeho úspechu v porovnaní s úspechom druhej strany.

V danom prípade z odôvodnenia napadnutého rozsudku vôbec nevyplýva, z akého dôvodu súd prvého stupňa uviedol, že o trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a súčasne sa zaoberal pomerom úspechu (47:53), pričom však vôbec nevysvetlil, ktorý z účastníkov konania mal vo veci prevažujúci úspech. Navyše pri výpočte samotných trov konania súd prvého stupňa opomenul, že sa úspešnejšiemu účastníkovi konania nepriznáva náhrada trov vo výške jeho percentuálneho úspechu ako takého, ale je nutné odrátať percentuálny úspech v konaní od úspechu druhého účastníka (t.j. v tomto prípade 53% - 47% = 6%). Zároveň pri rozhodovaní o trovách konania je potrebné špecifikovať, za ktoré konkrétne úkony patrí náhrada trov konania a v zmysle akého zákonného ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb bola priznaná. Len tak možno považovať odôvodnenie rozhodnutia za náležité.

Odvolací súd tiež podotýka, že súčasne nemôže mať právo na náhradu trov konania žalobca a zároveň aj vedľajší účastník na strane žalovaného. Vzhľadom k tomu, že žalovaný, opatrovník žalovaného, resp. vedľajší účastník na strane žalovaného proti výroku o povinnosti žalovaného nahradiť trovy konania žalobcovi odvolanie nepodali, tento výrok nadobudol právoplatnosť a odvolací súd nebol oprávnený ho preskúmavať. Bolo však potrebné upriamiť pozornosť súdu prvého stupňa aj na túto skutočnosť.

Z týchto dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok v napadnutom výroku o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a vedľajším účastníkom v súlade s ust. § 221 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku pre odňatie možnosti konať pred súdom a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Je ním nielen procesný postup súdu, ale aj jeho rozhodnutie, v dôsledku ktorého účastník nemôže uplatniť svoje práva, čo spôsobuje inú vadu konania, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 212 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Odňatie možnosti konať pred súdom spočívalo v nepreskúmateľnosti napadnutého výroku o trovách konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi pre nedostatok dôvodov.

V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne rozhodnúť o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a vedľajším účastníkom v súlade so zásadou zodpovednosti účastníka za výsledok sporového konania zohľadňujúcou pomer úspechu a neúspechu účastníkov vyplývajúcou z ust. § 142 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Náležité zdôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu je súčasťou účastníka na súdnu ochranu zaručeného Ústavou Slovenskej republiky vrátane práva na spravodlivý súdny proces. Odôvodnenie rozhodnutia musí byť stručné, jasné, zrozumiteľné a najmä preskúmateľné v rámci podaných opravných prostriedkov účastníkmi konania (§ 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Podľa § 226 Občianskeho súdneho poriadku, ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.

Podľa § 224 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Ak odvolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, rozhodne o náhrade trov súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.