KSPO/4Co/130/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Co/130/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8713211591 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Klenková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8713211591.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr Andrea Cviková, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 47 233 516, proti žalovanému: S. P., naposledy bytom XX.I. XXX/XX, H., v konaní zastúpený JUDr. D. D., pracovníkom Okresného súdu T., opatrovníkom pre konanie, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného OZ právna pomoc spotrebiteľom, Sofijská 13, Košice, právne zastúpený JUDr. Ladislavom Miklušom, advokátom, Budapeštianska 8, Košice, o zaplatenie 1 265,30 Eur istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Poprad, č. k 20C/191/2013-50 zo dňa 28. 02. 2014 takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol. Uložil žalobcovi nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania vo výške 69,45 Eur na účet právneho zástupcu JUDr. Ladislava Mikluša v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení poukázal na zistený skutkový stav, ktorý vyplynul z vykonaného dokazovania, a to, že účastníci uzavreli zmluvu o revolvingovom úvere dňa 03. 03. 2009, číslo 8300019090, na základe ktorej bol žalovanému poskytnutý úver vo výške 796,65 Eur, ktorý sa zaviazal splácať v pravidelných 30- mesačných splátkach po 48,70 Eur. Podľa vyjadrenia žalobcu žalovaný uhradil 195,70 Eur. Žalovaný po uzavretí zmluvy vyčerpal z úverového rámca finančné prostriedky vo výške 394,44 Eur i napriek tomu, že suma úveru v zmluve činí 796,65 Eur. Žalobca si vyúčtoval voči žalovanému 482,08 Eur ako zmluvnú odmenu za poskytnutie revolvingu. Pri poskytnutom úvere bola stanovená ročná percentuálna miera nákladov úveru vo výške 64,91 % s priemernou hodnotou RPMN vo výške 34,49 Eur a schválenou výškou revolvingu v sume 437,46 Eur a po vykonaní revolvingu hodnota RPMN predstavovala 55,42 Eur, odplata za poskytnutie služby 743,08 Eur, zmluvná odmena za poskytnutie každého revolvingu 482,08 Eur. Tým, že žalovaný uhradil sumu 195,70 Eur v prospech žalobcu si naďalej zo schváleného úveru ponechal sumu 482,08 Eur a napriek zjavne neprimeraným podmienkam sa žalobca domáhal úhrady sumy 1 265,30 Eur istiny s príslušenstvom vo forme úroku z omeškania.

Súd citoval ust. § 52 ods. 1, 2, § 39 Občianskeho zákonníka a uviedol, že žalobu zamietol pre rozpor uzavretej zmluvy s dobrými mravmi v zmysle ust. § 39 Občianskeho zákonníka. Súd uviedol, že využívaním neprimeraných nekalých zmluvných podmienok, resp. zneužitím zložitej finančnej situácie, prípadne nižšieho právneho vedomia dlžníkov dochádza k zneužívaniu postavenia podnikateľského subjektu na úkor práva na ochranu spotrebiteľa a neposkytnutie ochrany spotrebiteľovi, resp. umožnenie využívania neprimeraných podmienok žalobcom by bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami štátu a eurokonformným výkonom ustanovení o ochrane spotrebiteľa. Z tohto dôvodu súd žalobu zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa ust. §142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Žalovaný si trovy konania neuplatnil. Vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného súd priznal náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 69,45 Eur za dva úkony právnej služby á 61,41 Eur a 2 x režijný paušál á 8,04 Eur.

V zákonom stanovenej lehote podal proti rozsudku odvolanie žalobca. Namietal nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia. Poukázal na to, že z napadnutého rozhodnutia je evidentné, že sa sudca relevantnou právnou úpravou vôbec nezaoberal. Je nezistiteľné, prečo súd pri poznaní skutkových okolností aká je výška vyplatenej sumy a výška splatenej sumy a závere o neplatnosti zmluvy neuložil žalovanému povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie. Predmetom konania bola žaloba o zaplatenie neuhradenej časti zosplatneného dlhu, t. j. neuhradených splátok a trov konania. Skutkové závery súdu o započítaní zmluvnej odmeny za revolving sú nepravdivé. Z odôvodnenia nevyplýva žiaden dôkaz o tom, že došlo k započítaniu zmluvnej odmeny za revolving, resp. k poskytnutiu revolvingu. Tvrdenie súdu je teda po skutkovej stránke bez opory a akéhokoľvek dôkazu. Napadnuté rozhodnutie považovali za arbitrárne, bez náležitosti, jasného, presvedčivého a zreteľne odôvodneného súdneho rozhodnutia. Taktiež namietali výrok o povinnosti nahradiť trovy konania vedľajšiemu účastníkovi, ktoré podľa právneho zástupcu žalobcu boli priznané v rozpore s úpravou náhrady trov konania a procesnou úpravou vedľajšieho účastníctva. Z hľadiska výsledku konania vedľajší účastník nemá vo vzťahu k úspechu či neúspechu v konaní žiaden vzťah. Uplatnenú náhradu konania vedľajším účastníkom považovali za rozpornú s dobrými mravmi, a preto navrhli zrušiť napadnutý rozsudok a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uplatnili si náhradu trov odvolacieho konania, ktoré špecifikovali.

Opatrovník žalovaného sa k doručenému odvolaniu písomne nevyjadril.

Právny zástupca vedľajšieho účastníka v písomnom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že vedľajší účastník v konaní poukázal na to, že RPMN v úverovej zmluve je vypočítaná v neprospech spotrebiteľa v nižšej výške, pričom skutočná RPMN je vo výške 110,95 Eur. Poukázal na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, v zmysle ktorej vrátane právnej úpravy týkajúcej sa ochrany práv spotrebiteľa, nesprávne uvedenie RPMN v spotrebiteľskej zmluve v neprospech spotrebiteľa má rovnaký dôsledok ako neuvedenie RPMN. To znamená, že spotrebiteľ nebol oboznámený s uzatváraním zmluvy so všetkými nákladmi úveru, a preto nie je schopný porovnať ponuku jednotlivých úverov a posúdiť rozsah svojho záväzku. Navyše dodávateľ nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorá v sebe zahŕňa dobrú vieru, morálku a poznanie (§ 2 písm. u) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa). Podľa názoru vedľajšieho účastníka ide o spotrebiteľskú zmluvu so zjavne zlým úmyslom dodávateľa poškodiť spotrebiteľa, spotrebiteľskú zmluvu, ktorá je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa, a preto súd ju vyhlásil za neplatnú. Podľa názoru právneho zástupcu vedľajšieho účastníka, spotrebiteľská zmluva nebola uzavretá platne, pokiaľ ide o jej podstatné náležitosti, na ktoré poukázal, a preto poskytnutý úver možno považovať za bezúročný a bez poplatkov. Navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania, ktoré špecifikoval.

Krajský súd v Prešove (ďalej len odvolací súd) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), preskúmal napadnuté rozhodnutie v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 Občianskeho súdneho poriadku, bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti, pod ktorou treba rozumieť právnu istotu pri aplikácii práva súdom, a to v rozsahu zabezpečujúcom naplnenie spravodlivej ochrany subjektívnych práv účastníkov konania v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v súlade s právom na spravodlivý súdny proces zaručeným čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým je Slovenská republika viazaná.

Z procesného hľadiska je súd povinný svojou činnosťou zabezpečiť výkon spravodlivosti tak, aby nedošlo k jej odopretiu (§ 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Náležité zdôvodnenie rozhodnutia súdu je súčasťou práva účastníka na súdnu ochranu zaručeného Ústavou Slovenskej republiky. Oboznámením sa s obsahom spisu, najmä obsahom pripojených listinných dôkazov a odôvodnením napadnutého rozhodnutia odvolací súd zistil, že napadnuté rozhodnutie nespĺňa náležitosti vyplývajúce z ust. § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Súd prvého stupňa v právnom posúdení veci uviedol, že zmluvu považuje za neplatnú pre rozpor s dobrými mravmi. Následne ďalšie dôvody v prípade vyhlásenia zmluvy za neplatnú podľa ust. § 39 Občianskeho zákonníka neuviedol. Namietaná arbitrárnosť, nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia žalobcom preto bola opodstatnená Aj podľa názoru odvolacieho súdu sa súd prvého stupňa náležite neoboznámil s obsahom spisu, najmä predmetom uplatneného nároku, nevyhodnotil stanoviská účastníkov, napr. vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, z obsahu ktorého nepochybne vyplýva, že žalobca požičal žalovanému sumu 717,78 Eur, pričom žalovaný vrátil žalobcovi sumu 195,70 Eur, a preto aj samotný vedľajší účastník na strane žalovaného navrhol súdu vyhovieť návrhu žalobcu len na vrátenie nesplatenej istiny a v prevyšujúcej časti žalobu zamietnuť s poukazom na neprimerane vysokú ročnú úrokovú sadzbu vo výške od 81,40 % ročne, ktoré úroky boli dohodnuté v úverovej zmluve zo dňa 03. 03. 2009. V rozhodnom období v mesiaci december 2010 podľa vyjadrenia vedľajšieho účastníka predstavovala priemerná výška úrokov spotrebiteľských úverov poskytnutých bankami pre daný typ úveru 1 - 5 rokov len 13,91 % ročne, a teda v rozhodnom období uvedené úroky poskytované žalobcom prevyšujú viac ako 585 % úroky zo spotrebiteľských úverov poskytovaných bankami. Ani s týmto vyjadrením vedľajšieho účastníka na strane žalovaného sa súd prvého stupňa nevysporiadal. Navyše v prípade vyhlásenia neplatnosti uzavretej zmluvy medzi účastníkmi konania nastupuje režim bezdôvodného obohatenia vyplývajúci z ust. § 451 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, na čo správne poukázal vedľajší účastník na strane žalovaného v písomnom vyjadrení v konaní pred súdom prvého stupňa.

Ani postup súdu prvého stupňa vo vzťahu k ustanoveniu opatrovníka žalovanému, odvolací súd nepovažoval za správny, lebo mu nepredchádzalo náležité šetrenie za účelom zistenia pobytu žalovaného, prípadne okruhu jeho rodinných príbuzných, ktorí by mohli byť ustanovení za opatrovníka. Navyše v záhlaví napadnutého rozhodnutia je uvedené nesprávne označenie súdu, na ktorom pôsobí ustanovený opatrovník ako vyšší súdny úradník. Aj neprítomnému účastníkovi súdneho konania musí byť zabezpečená ochrana jeho záujmov a ústavných práv. Funkcia opatrovníka nebola zákonom vytvorená preto, aby uľahčovala činnosť súdu tým, že má kam doručovať písomnosti. Bola vytvorená preto, aby do dôsledkoch chránila záujmy neprítomného, čo predstavuje okrem iného aj štúdium spisu, podávanie vyjadrení, vedenie celého súdneho sporu za neprítomnosti tak, aby takúto povinnosť bol nútený plniť ustanovený zástupca. Šetrenie, ktoré má predchádzať ustanoveniu opatrovníka účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, musí byť dostatočne aktuálne, aby mohlo byť oporou pre záver, že dôvody pre ustanovenie opatrovníka sú dané ku dňu vydania rozhodnutia. Navyše, ak ustanovený opatrovník podľa záhlavia napadnutého rozhodnutia JUDr. D. D. pôsobí na Okresnom súde H., tak ako je to uvedené v záhlaví napadnutého rozhodnutia tak, súd prvého stupňa nesprávne postupoval, pokiaľ ho ustanovil za opatrovníka, lebo v zmysle ust. § 29 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku, súd nemôže ustanoviť za opatrovníka zamestnanca súdu, ktorý vec prejednáva. Z uznesenia o ustanovení opatrovníka (č. l. 34 spisu) vyplýva, že v čase vydania rozhodnutia o ustanovení za opatrovníka, t. j. k 30. 01. 2014 bol ustanovený opatrovník JUDr. D. D. vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu T.. Ak za predpokladu, že nedošlo k zmene pôsobenia ustanoveného opatrovníka, tak v záhlaví ide len o chybu v písaní, ktorú je možné opraviť v súlade s ust. § 164 Občianskeho súdneho poriadku.

Vo vzťahu k namietanej priznanej náhrade trov konania vedľajšiemu účastníkovi, odvolací súd uvádza, že z Občianskeho súdneho poriadku nie je vylúčené, aby vedľajší účastník vystupujúci na strane účastníka sporového konania si nemohol zvoliť zástupcu z radov advokátov. S poukazom na ust. § 93 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti ako účastník sporového konania, navyše v spotrebiteľskej veci vstúpil vedľajší účastník do konania na základe osobitného právneho predpisu. V tejto časti preto odvolací súd nepovažoval odvolaciu námietku uplatnenú právnym zástupcom žalobcu za dôvodnú. Vzhľadom však na zrušenie napadnutého rozhodnutia pre nepreskúmateľnosť postupom podľa § 221 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia bolo nedostatočné zdôvodnenie napadnutého rozhodnutia, t. j. postupom súdu došlo k odňatiu možnosti konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Je ním nielen procesný postup súdu, ale aj jeho rozhodnutie, v dôsledku ktorého účastník nemôže uplatniť svoje práva.

Vzhľadom na zrušenie napadnutého rozhodnutia z dôvodu nepreskúmateľnosti, odvolací súd k ďalším uplatneným námietkam v záujme neprejudikovania rozhodnutia veci nezaujal vecné stanovisko.

V ďalšom konaní je úlohou súdu prvého stupňa vo veci konať, náležite sa oboznámiť s predmetom sporového konania, uplatnenou výškou náhrady, ako aj uplatnenými námietkami. V konaní je potrebné opätovne prešetriť pobyt žalovaného a až po náležitom šetrení, či nedošlo k zmene podmienok pre jeho ustanovenie, vo veci samej opätovne rozhodnúť s tým, že rozhodnutie je potrebné náležite odôvodniť v súlade s náležitosťami vyplývajúcimi z ust. § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa § 226 Občianskeho súdneho poriadku, ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.

Podľa § 224 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Ak odvolací súd zruší rozhodnutie a ak vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, rozhodne o náhrade trov súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.