KSPO/4Co/104/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Co/104/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114217092 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Klenková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8114217092.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Moniky Juskovej v spore žalobcu: BL Telecom collection, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 47 150 513, právne zastúpeného SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 36 862 711, proti žalovanej: S. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XX, za účasti právnickej osoby na ochranu spotrebiteľa Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS", Námestie legionárov 5, Prešov, IČO: 42 343 828, právne zastúpeného JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom, Sov. hrdinov 163/66, Svidník, o zaplatenie 176,95 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č. k. 19C 135/2014 - 158 zo dňa 26.05.2016 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania žalobcu a Združenia - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Námestie legionárov 5, Prešov, IČO: 42 343 828.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil, žalobcovi vrátil na súdnom poplatku zo žaloby sumu 9,80 Eur a žalobcovi uložil povinnosť nahradiť právnickej osobe na ochranu spotrebiteľa Združeniu - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov (vystupujúcemu v konaní do 30.06.2016 ako vedľajší účastník) trovy právneho zastúpenia vo výške 154,84 Eur na účet právneho zástupcu v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Náhradu trov konania žalovanej nepriznal.

2. V odôvodnení uviedol, že žalobca pred začatím konania vo veci samej vzal žalobu v celom rozsahu späť, preto súd konanie zastavil (§ 96 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.06.2016). O vrátení súdneho poplatku rozhodol podľa § 11 ods. 3, 4 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch. O trovách strán sporu súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.06.2016 a uviedol, že žalobca podal nedôvodnú žalobu a následne ju vzal späť. Z tohto dôvodu priznal vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovanej podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb odmenu za úkony právnej služby: prevzatie a príprava zastúpenia, vyjadrenie k žalobe, účasť na pojednávaní konanom dňa 26.05.2016 po 18,26 Eur a za vyjadrenie k námietke žalobcu zo dňa 21.04.2015 a vyjadrenie k odvolaniu žalobcu zo dňa 25.11.2015 po 9,13 Eur, režijný paušál 1 x 8,04 Eur, 2 x 8,39 Eur a 2 x 8,58 eur, zvýšené o 20 % DPH, náhradu cestovných nákladov spojených s účasťou na pojednávaní konanom dňa 26.05.2016 na trase N. - K. a späť 14,01Eur spolu s 20 % DPH, čo spolu predstavuje trovy právneho zastúpenia 154,84 Eur. Žalovanej trovy konania nevznikli, preto jej ich súd nepriznal.

3. V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu - výroku o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a právnickou osobou na ochranu spotrebiteľa odvolanie žalobca. Namietal nesprávne právne posúdenie veci. Poukázal na právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 3MCdo/30/2012 zo dňa 17.10.2013. Mal za to, že je potrebné zaoberať sa účelnosťou vynaložených trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka na strane spotrebiteľa. Táto účelnosť je a bola problematická už dlhodobo, a to najmä z dôvodu, že vedľajší účastník v rámci svojej účasti v konaní nikdy spravidla nepoukáže na žiadnu skutočnosť, na ktorú by nemal povinnosť prihliadnuť z úradnej povinnosti súd. Poukázal na ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z.z., ktoré je účinné od 12.06.2014. Vedľajší účastník žiadnym spôsobom nie je schopný ovplyvniť priebeh konania, alebo zabezpečiť iný výsledok, ku ktorému by nedospel sám súd. Jeho prítomnosť v konaní je nepochybne motivovaná len prospechom v podobe trov konania na úkor strán sporu napr. Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov bola dňa 29.02.2012 udelená dotácia Ministerstvom hospodárstva Slovenskej Republiky vo výške 4 000 Eur. Prijatím dotácie zo štátneho rozpočtu a priznaním náhrady trov konania by bola dvakrát hradená účasť vedľajšieho účastníka v konaní. Právo na náhradu trov konania vedľajšiemu účastníkovi vznikne len v tom prípade, ak vznikol strane sporu, ktorú vedľajší účastník v konaní podporuje. V tom rozsahu má vedľajší účastník právo na náhradu trov konania v rovnakom rozsahu ako strana sporu. Ďalej poukázal na závery rokovania občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 12.11.2014, kedy došlo k zjednoteniu praxe v rozhodovaní Krajského súdu v Banskej Bystrici, v zmysle ktorej rozhodujúci senát akceptuje väčšinové stanovisko občianskoprávnych senátov odvolacích súdov. Je teda zrejmé, že ak súd v pôvodnom rozhodnutí rozhodol tak, že žiadnej zo strán sporu náhradu trov nepriznal, nie je možné ju priznať ani vedľajšiemu účastníkovi. Súd prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí vec nesprávne právne posúdil, lebo je zrejmé, že úkony právneho zastúpenia neboli v konaní vynaložené účelne a taktiež neboli nevyhnutné na bránenie práva slabšej strany, ktorou je žalovaná. Uvedené jasne odôvodňuje nepriznanie trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi, ktorý v konaní vystupuje na strane žalovanej. Navrhol uznesenie v napadnutom výroku zmeniť a Združeniu - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov náhradu trov konania nepriznať. Uplatnil si trovy odvolacieho konania, ktoré špecifikoval.

4. Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov sa k odvolaniu písomne nevyjadrilo. Žalovaná navrhla napadnuté uznesenie potvrdiť.

5. Krajský súd v Prešove (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní podľa § 34 zákona č. 160/2015 Civilného sporového poriadku účinného od 01.07.2016 (ďalej len Civilný sporový poriadok), vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 362 ods. 1 Civilného sporového poriadku), preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 379 a nasl. Civilného sporového poriadku, bez nariadenia pojednávania (§ 385 Civilného sporového poriadku a contrario) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

6. Podľa § 470 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. Citované ustanovenie je vyjadrením princípu okamžitej aplikability v spojení s princípom justifikácie účinkov procesných úkonov vykonaných za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku. Podľa čl. 2 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty. Právna istota je stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít; ak takej ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo. Podľa článku 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku, každé ustanovenie tohto zákona je potrebné vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, verejným poriadkom, princípmi, na ktorých spočíva tento zákon, s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonom, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, a to s trvalým zreteľom na hodnoty, ktoré sú nimi chránené. Podľa § 256 ods. 1 Civilného sporového poriadku, ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane. Podľa § 93 ods. 2, 3, 4 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 31.12.2014, ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh. V konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktorého v konaní podporuje, posúdi ich súd po uvážení všetkých okolností.

7. Civilné sporové konanie je jednou zo záruk zákonnosti, pod ktorou treba rozumieť právnu istotu pri aplikácii práva súdom v rozsahu zabezpečujúcom naplnenie spravodlivej ochrany subjektívnych práv účastníkov zaručených Ústavou Slovenskej republiky (článok 46 a nasl.) v súlade s právom na spravodlivý súdny proces zaručeným článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým je Slovenská republika viazaná. Ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby bol naplnený princíp právnej istoty, legitímneho očakávania strán, ako aj v súlade s ústavným a eurokonformným výkladom zákona (čl. 2 ods. 1, 2, čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku). Vzhľadom na skutočnosť, že odvolací súd o odvolaní žalobcu voči uzneseniu rozhoduje po 01.07.2016, pri rozhodovaní postupuje s ohľadom na § 470 ods. 1 Civilného sporového poriadku už v režime Civilného sporového poriadku v súlade s princípom okamžitej aplikability. Pokiaľ však ide posúdenie otázky náhrady trov konania vedľajšieho účastníka a samotné posúdenie postavenia vedľajšieho účastníka v konaní po 01.07.2016, je potrebné zohľadniť procesnú právnu úpravu účinnú do 30.06.2016, t.j. Občiansky súdny poriadok, keďže v zmysle § 470 ods. 2 Civilného sporového poriadku právne účinky úkonov, ku ktorým došlo pred nadobudnutím účinnosti Civilného sporového poriadku zostávajú zachované, čo je v súlade s princípom justifikácie účinkov procesných úkonov. S ohľadom na potrebu rešpektovania zásady právnej istoty teda zostáva zachované procesné postavenie vedľajšieho účastníka, ktorý do konania vstúpil pred 01.07.2016 zákonným spôsobom upraveným v ust. § 93 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku a rovnako preto zostáva zachované okrem iného aj jeho právo na náhradu trov konania.

8. Z obsahu spisu vyplýva, že Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov vstúpilo do konania v zmysle § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako vedľajší účastník na podporu žalovanej dňa 17.07.2014 (čl. 13). V podaní zo dňa 29.04.2016 poukázali na neprijateľnosť zmluvnej pokuty, ktorá je absolútne neplatná. Zároveň si uplatnili trovy konania.

9. Odvolací súd zistil, že súd prvej inštancie rozhodol správne o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a Združením - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov. Z dôvodu procesného zavinenia zastavenia konania žalobcom súd prvej inštancie správne zaviazal žalobcu na náhradu trov právneho zastúpenia právnickej osoby na ochranu spotrebiteľa. Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov, ktoré vstúpilo do konania o zaplatenie zmluvnej pokuty, má právo na náhradu trov konania, ktoré boli účelne vynaložené v súvislosti s bránením práva žalovanej. V priebehu konania žalobca nepreukázal a dokonca to ani len netvrdil, že k späťvzatiu žaloby došlo v dôsledku správania sa žalovanej, preto platí, že z procesného hľadiska zavinil zastavenie konania žalobca, čo má za následok povinnosť nahradiť trovy konania.

10. Odvolací súd konštatuje, že Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov bolo plne legitimovaným subjektom na vystupovanie v tomto konaní ako subjekt, ktorý ochraňuje práva spotrebiteľa, a to v zmysle § 93 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Právo na právne zastúpenie je garantované Ústavou Slovenskej republiky, ktorá v článku 47 ods. 2 stanovuje, že každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdom, inými štátnymi orgánmi, alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom. Právnická osoba - občianske združenie, nemôže byť výnimkou v tom smere, že by sa takému účastníkovi malo toto ústavné právo odopierať. Je nelogické tvrdiť, že občianske združenie, ktoré bolo založené na ochranu práv občana - spotrebiteľa, musí vo svojej podstate samo o sebe zabezpečovať aj právne služby a ochranu práv spotrebiteľa po právnej stránke. Zabezpečenie právneho zástupcu z radov advokátov je plne v súlade s plnením účelu a poslania tohto občianskeho združenia, pretože najmä v súčasnosti pri komplikovanej právnej úprave a často meniacej sa legislatíve, pri potrebe naštudovania a zvládnutia noriem Európskej únie je nepochybné, že zastupovanie kvalifikovaným právnym zástupcom z radov advokátov je nutné a žiaduce, pričom nijakým spôsobom sa takto nespochybňuje podstata a poslanie občianskeho združenia. Práve naopak, ide o prejav zodpovedného a kvalifikovaného prístupu pri ochrane práv spotrebiteľa.

11. Odvolací súd zároveň poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 MCdo/16/2014 zo dňa 29.09.2015, podľa ktorého „Pojem „účelný“ je nevyhnutne chápať ako určitú poistku pred hradením nákladov nesúvisiacich s konaním, pred nadbytočnými či nadmernými nákladmi (napr. opakované uplatnenie náhrady za prevzatie a prípravu zastupovania, nepotrebné konzultácie s klientom atď.). Vzhľadom na ústavne zaručené právo na právnu pomoc nie je možné prostredníctvom uvedeného termínu (neúčelne vynaložené náklady konania) vymedziť kategóriu subjektov, ktorá by tak z hľadiska právneho zastúpenia mala odlišné postavenie, a tak jej de facto právo na zastúpenie advokátom v konaní upierať a z hľadiska ostatných účastníkov ju diskriminovať. Účastníka nie je možné sankcionovať tým, že mu nebude priznaná náhrada nákladov zodpovedajúca výške odmeny advokáta s tým, že sa mohol v konaní brániť sám.“ Odvolací súd konštatuje, že uvedené závery sa rovnako vzťahujú na právnickú osobu vystupujúcu v konaní na ochranu práv spotrebiteľa, teda nie je možné súhlasiť s argumentom žalobcu, že trovy právneho zastúpenia tohto subjektu sú neúčelné z dôvodu, že Združenie - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov má byť samé zo svojej podstaty schopné poskytnúť právnu pomoc spotrebiteľovi v súdnom konaní. Pokiaľ činnosť občianskeho združenia viedla k sledovanému cieľu, nie je možné hodnotiť ju ako neúčelnú, a to aj za takého stavu, že súd je z úradnej moci povinný prihliadať na existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, či premlčanie pohľadávky. Uplatnené námietky neúčelnosti prípadnej náhrady neboli dôvodné.

12. Z týchto dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie v napadnutom výroku o povinnosti žalobcu nahradiť trovy konania Združeniu - Pomoc a ochrana spotrebiteľa „POS“, Prešov ako vecne správne v súlade s ust. § 387 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa. Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde.

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom. Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.