KSPO/3Sp/33/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Sp/33/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200657 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna Želinská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200657.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, so sídlom Pribinova 25, Bratislava, proti odporcovi Okresnému úradu Prešov, katastrálny odbor, so sídlom Konštantínova 6, Prešov, za účasti B. E., bytom F., F. XXXX/ X, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu č. V 2185/2015-MŠ zo dňa 27. apríla 2015 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 27. apríla 2015 č. V 2185/2015-MŠ.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 27. apríla 2015 rozhodol odporca ako príslušný správny orgán podľa § 18 ods. 2 písm. a/ a § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len Katastrálny zákon) o návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 052/2015-ŠTE zo dňa 09.02.2015, ktorú uzavreli navrhovateľ ako záložný veriteľ a B. E. ako záložca, a to vo vzťahu k nehnuteľnostiam, pozemku, parc. Reg. E-KN č. XXX, zapísanom na LV č. XXX, k.ú. A. Q., obec F., okres F., v spoluvlastníckom podiele záložcu 1/4 a k parc. Reg. C-KN č. XXX/X zapísanej na LV č. XXX, k.ú. F., obec F., okres F., vo výlučnom vlastníctve záložcu v podiele 1/1 tak, že podľa § 31 ods. 1, 3 Katastrálneho zákona návrh na vklad záložnej zmluvy zamietol.

Správny orgán pri rozhodovaní, za účelom riadneho zistenia skutkových okolností a právneho posúdenia stavu veci preskúmal navrhovateľom predložené listiny, pričom tieto v súlade s § 32 ods. 2 Správneho poriadku uznal za postačujúce pre právne a skutkové posúdenie podmienok pre rozhodnutie vo veci samej. Preskúmaním podaného návrhu na vklad záložného práva, predloženej zmluvy o zriadení záložného práva, dohody o splnomocnení, ktoré tvorili prílohu podaného návrhu na vklad, po zohľadnení tam uvedených skutočností, s odkazom na § 22 ods. 1, 2, § 31 ods. 1, § 34, § 39, § 52 ods. 1 - 4, § 53 ods. 1, 5, § 40 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), § 5a ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, § 31 ods. 1, 3 Katastrálneho zákona, § 3 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžr/150/2012, dospel správny orgán k záveru, že dohoda o splnomocnení je typovou formulárovou zmluvou, ktorej obsah, vrátane výberu splnomocnenej osoby, záložca, splnomocniteľ nemal možnosť ovplyvniť. Splnomocnenie osoby, ktorú dlžníkovi vyberie samotný veriteľ, je v rozpore s § 22 ods. 2 OZ. Z takéhoto postupu je zrejmé, že konanie záložného veriteľa a zástupcu dlžníka je v zhode, za účelom ochrany práv záložného veriteľa. Takáto dohoda je tak vzhľadom na jej akcesorickú povahu vo vzťahu k zmluve o úvere uzavretej zároveň s touto dohodou medzi oprávneným, poskytovateľom úveru a záložcom, dlžníkom, posúdená ako neprijateľná zmluvná podmienka. Uzavretím Dohody o splnomocnení došlo k značnej nerovnováhe v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, záložcu. Táto dohoda je preto neplatná.

Odporca v odôvodnení rozhodnutia ďalej argumentoval, že predložená zmluva o zriadení záložného práva, podpísaná splnomocnencom v mene záložného dlžníka na základe neplatne udeleného plnomocenstva je preto rovnako neplatná. Neplatnosť zmluvy o zriadení záložného práva o.i. spôsobuje tiež skutočnosť, že podpis osoby oprávnenej konať za záložného veriteľa, S. W., je len farebnou fotokópiou na predloženom rovnopise zmluvy. Zmluva tak nie je riadne podpísaná, čím nedošlo k riadnemu prejavu vôle zmluvných strán. Tento písomný právny úkon je preto neplatný.

Tieto skutočnosti majú za následok nesplnenie zákonných podmienok na povolenie vkladu záložného práva zo strany správneho orgánu. Uvedené nedostatky návrhu nebolo možné odstrániť ani predvolaním účastníkov za účelom doplnenia návrhu, či predložením dodatočných dokladov.

Proti rozhodnutiu, ktorým odporca zamietol návrh na vklad záložnej zmluvy, podal navrhovateľ včas opravný prostriedok, v ktorom žiadal, aby odporca autoremedúrou napadnuté rozhodnutie zrušil a vklad záložného práva k nehnuteľnostiam povolil tak, ako sú tieto v zmluve špecifikované v prospech spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, sídlo: Pribinova 25, Bratislava, ako záložného veriteľa podľa Zmluvy o zriadení záložného práva č. 052/2015-ŠTE zo dňa 09.02.2015. V prípade, že správny orgán nerozhodne o zrušení napadnutého rozhodnutia a vklad záložného práva nepovolí, navrhovateľ žiadal, aby príslušný súd na základe podaného odvolania napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové konanie o povolení vkladu záložného práva.

Na podporu vznesených námietok navrhovateľ citoval ustanovenia § 22 ods. 1, 2, § 23, § 31 ods. 1, § 32 ods. 2 OZ, § 32 ods. 1, 2, § 46 Správneho poriadku. Navrhovateľ uviedol, že Dohoda o splnomocnení bola uzavretá riadne, v súlade s príslušnými ustanoveniami OZ a spĺňa požadované náležitosti platného právneho úkonu, ktorými sú slobodná vôľa, vážnosť, určitosť a zrozumiteľnosť. Podľa jeho názoru plnomocenstvo je samostatným právnym úkonom uzavretým medzi dlžníkom a jeho zástupcom, ktorý je úplne nezávislým od veriteľa a jeho zmluvnej dokumentácie. Dlžník sa pre udelenie plnomocenstva rozhodol sám, zástupca ho primerane poučil o následkoch tohto kroku a zaviazal sa dojednať v jeho mene platnú záložnú zmluvu a v danom rozsahu obhajovať jeho záujmy. Správny orgán nijako nepreukázal, že by veriteľ do tohto právneho úkonu zasahoval alebo ovplyvňoval jeho obsah, nezdôvodnil, akým konkrétnym spôsobom malo dôjsť k porušeniu § 22 ods. 2 OZ. Rozpor záujmov namietaný správnym orgánom musí reálne existovať, nestačí len konštatovať potenciálnu možnosť rozporu s odkazom na zákonné ustanovenia bez primeraného výkladu a aplikácie právnej normy. Navyše, dohoda o splnomocnení, ktorej predmetom je bezplatné zastupovanie splnomocniteľa splnomocnencom, nemôže byť posudzovaná ako spotrebiteľská zmluva, a tak sa na ňu nemôže vzťahovať § 53 a nasl. OZ o neprijateľných zmluvných podmienkach, na ktoré odkázal odporca v napadnutom rozhodnutí.

Správny orgán tak nezistil spoľahlivo stav veci (§ 46 Správneho poriadku a § 31 Katastrálneho zákona), neoboznámil sa dostatočne s predkladaným návrhom a jednotlivými pripojenými prílohami, pričom následne nesprávne zistil skutkový stav, čím udelené plnomocenstvo nesprávne právne posúdil a vydal tak nezákonné rozhodnutie.

Krajský súd v Prešove podľa § 250l zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p“) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, podaný opravný prostriedok navrhovateľa, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu, pričom dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že navrhovateľ podal návrh na vklad Zmluvy o zriadení záložného práva č. 052/2015-ŠTE dňa 30.03.2015 na príslušný správny orgán, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor. K návrhu pripojil Zmluvu o zriadení záložného práva zo dňa 09.02.2015 uzavretú medzi záložným veriteľom, spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. a záložcom, B. E., ktorú za záložcu uzavrel na základe Dohody o splnomocnení Peter Mamojka v mene ProHelp - Združenia občianskoprávnej pomoci (ďalej len „Združenie“) ako jeho predseda. Súčasťou administratívneho spisu je Dohoda o splnomocnení, podpísaná záložcom, splnomocniteľom dňa 30.04.2014 v Prešove. Zo strany splnomocnenca je dohoda podpísaná dňa 30.04.2014 v Bratislave. V dohode je o.i. uvedené, že tá sa uzatvára za účelom naplnenia a hájenia záujmov splnomocniteľa a na jeho žiadosť o bezplatné zastupovanie pri uskutočňovaní právnych úkonov uvedených v tejto dohode, vykonávaných v súvislosti so Zmluvou o úvere uzatvorenou so spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. č. 806301592, po osobnom prerokovaní a poučení o právnych úkonoch v dohode uvedených. Osoba splnomocnenca je uvedená v predtlači vopred pripravenej a vyplnenej dohody. Osobné údaje splnomocniteľa, dlžníka a identifikácia nehnuteľností sú dopísané do tlačiva rukou.

Podľa § 4 ods. 1, 2, 3 Katastrálneho zákona práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra, záznamom práv k nehnuteľnostiam a poznámkou o právach k nehnuteľnostiam. Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka. Zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné a predbežné účinky podľa tohto zákona.

Podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona vklad je úkon okresného úradu; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Podľa § 28 ods. 1 zákona práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedených v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa ods. 2 práva k nehnuteľnostiam uvedených v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa ods. 3 právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení.

Podľa § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Podľa § 31 ods. 3 citovaného zákona ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí, inak návrh zamietne.

Z uvedených zákonných citácií je zrejmé, že príslušný správny orgán je pri posudzovaní návrhu na vklad a jeho príloh oprávnený a povinný skúmať aj náležitosti právneho úkonu, ktorým dlžník, B. E., splnomocnila Združenie na uzavretie Zmluvy o zriadení záložného práva, ktorá bola podkladom pre konanie o vklade záložného práva.

Podľa § 151a OZ záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva (záloh), ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.

Podľa § 151b ods. 1 OZ, prvá veta, záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu alebo zákonom.

Podľa § 151d ods. 2 OZ, prvá veta, záloh môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa § 151d ods. 3 OZ záložné právo možno zriadiť na vec, byt a na nebytový priestor vo vlastníctve záložcu alebo na právo a inú majetkovú hodnotu, ktoré patria záložcovi.

Podľa § 151e ods. 2 OZ záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Podľa § 31 ods. 1 OZ pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Podľa § 22 ods. 1. OZ zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.

Podľa § 22 ods. 2 OZ zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 39 OZ neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Podľa § 34 OZ je právny úkon prejavom vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný (§ 37 ods. 1 OZ).

Z obsahu spisu, z formy uzavretej Dohody o splnomocnení je zrejmé a nesporné, že dlžník udelil predmetné plnomocenstvo v priamom súvise s uzavretím zmluvy o úvere č. 806301592 a poskytnutím finančných prostriedkov zo strany veriteľa, spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. Podpísanie dohody zo strany Združenia ako splnomocnenca v ten istý deň, ale na inom mieste, svedčí záveru, že tento zástupca nerokoval s dlžníkom, záložcom priamo pri uzatváraní dohody. Tieto skutočnosti sú súdu známe aj z jeho rozhodovacej činnosti a početných obdobných prejednávaných vecí. Navrhovateľ v súdnom konaní nepredložil žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení a údajov uvedených v Dohode o splnomocnení, ktorými by vyvrátil tieto závery.

Predloženie čiastočne vyplneného návrhu dohody dlžníkovi svedčí nepochybne o tom, že splnomocnenca na zastupovanie nevyberal sám dlžník, ale poskytovateľ úveru. Týmto postupom bol znemožnený slobodný výber spôsobu konania pri uzatváraní záložnej zmluvy zo strany B. E. a bol takto porušený prejav slobodnej vôle dlžníka ako splnomocniteľa pri realizácii právneho úkonu. Súd má za to, že splnomocniteľovi nebola daná reálna možnosť odmietnuť udelenie plnomocenstva, ak mal záujem o poskytnutie peňažného úveru. Nepravdepodobné je aj to tvrdenie, aby si splnomocniteľ sám, slobodne na základe vlastného uváženia vybral za splnomocnenca veriteľom určené Združenie so sídlom v Bratislave na to, aby výlučne bránilo záujmy splnomocniteľa a poskytovalo dlžníkovi právne poradenstvo či zastupovalo ho na rokovaniach so záložným veriteľom, spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. Uvedenie splnomocnenca priamo v predtlači predloženej formulárovej Dohody o splnomocnení spochybňuje skutočnosť, že išlo o slobodnú vôľu splnomocniteľa vo výbere osoby splnomocnenca, resp. vôbec o vôľu uzavrieť slobodne a vážne samotnú dohodu s uvedomením si možných následkov tohto právneho úkonu.

Okolnosti uzavretia dohody potvrdila tiež záložná dlžníčka, B. E., na pojednávaní tunajšieho súdu dňa 8.9.2015, kde uviedla, že so zriadením záložného práva na nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve nesúhlasí. Pri podpise zmluvy o úvere jej bolo predložených viacero dokumentov, pričom jej bolo povedané, že musí podpísať všetky, inak úver nedostane. Vzhľadom na finančnú tieseň, do ktorej sa v tom čase dostala, s podmienkami súhlasila a doklady podpísala. Nie je pravda, aby ona sama požiadala nejaké občianske združenie, aby ju zastupovalo vo vzťahu k spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o.. Pána Mamojku nepozná, nikdy sa s ním nestretla. S rozhodnutím odporcu súhlasí.

Súd sa stotožňuje s názorom správneho orgánu, že vo veci ide o rozpor udeleného plnomocenstva s ustanovením § 22 ods. 2 OZ a dohoda bola správne posúdená ako neplatná pre zrejmý rozpor záujmov splnomocniteľa a zástupcu. Ak je v predtlači textu vopred uvedená osoba splnomocnenca a zároveň je vopred uvedený tiež veriteľ, spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., pričom táto Dohoda o splnomocnení je v priamej súvislosti so zmluvou o úvere predložená ako formulár dlžníkovi, splnomocniteľovi, ktorého identifikačné údaje sú až následne vpísané rukou do tlačiva, súd má jednoznačne za preukázané, že ide o zrejmý konflikt záujmov splnomocniteľa a splnomocnenca a že ide o vopred určeného splnomocnenca zo strany navrhovateľa, poskytovateľa úveru a záložného veriteľa zároveň.

Zároveň je tiež predmetná Dohoda o splnomocnení v rozpore s ustanovením § 39 OZ, v zmysle ktorého je predloženie čiastočne vyplnenej Dohody o splnomocnení posúdené ako konanie veriteľa v rozpore s dobrými mravmi. Zároveň je tento právny úkon možné posúdiť ako neplatný pre spochybnenie slobodného prejavu vôle, vážnosti a určitosti udelenia plnomocenstva zo strany dlžníka za existujúcich okolností. Udelené plnomocenstvo je preto absolútne neplatným právnym úkonom, na základe ktorého nemohlo dôjsť k platnému uzavretiu Zmluvy o zriadení záložného práva, ktorú v mene B. E. uzavrelo s navrhovateľom ProHelp - Združenie občianskoprávnej pomoci, zastúpené Petrom Mamojkom, predsedom Združenia.

Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie odporcu bolo vydané na základe dostatočne zisteného skutkového stavu a bolo dostatočne a presvedčivo odôvodnené. V tejto súvislosti je treba zdôrazniť, že podľa § 34 ods. 6 Správneho poriadku skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať. Postup navrhovateľa je súdu známy z početných obdobných prejednávaných vecí a je nepochybné, že Dohoda o splnomocnení je dlžníkovi vždy predkladaná zamestnancom spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. spolu s uzavretím zmluvy o úvere. Navrhovateľ žiadnymi dôkazmi nespochybnil závery správneho orgánu a nepreukázal, že tieto závery sú nesprávne. Rovnako nenavrhol vykonať dôkazy v katastrálnom konaní tak, ako to ukladá § 34 ods. 3 Správneho poriadku v spojení s § 22 ods. 5 Katastrálneho zákona, podľa ktorého účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Nič navrhovateľovi nebránilo v tom, aby tieto dôkazy predložil spolu s návrhom na vklad záložného práva, resp. aby svoje tvrdenia v podanom opravnom prostriedku primerane a hodnoverne doložil.

Podľa § 250q ods. 2 O.s.p. prvá veta, o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti krajský súd postupom podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporcu ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 250k ods. 1 v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že účastníkom konania náhradu trov konania nepriznal. Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, záložca a odporca aj pri úspechu v konaní zo zákona nemajú nárok na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove, a to písomne v troch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.