KSPO/3Co/79/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/79/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8613201978 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8613201978.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: CD Consulting, s.r.o., so sídlom Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 264 29 705, právne zastúpeného Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421, proti odporcovi: O. E., P. A. XXX, XXX XX P. A., v konaní o zaplatenie 329,24 Eur, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Svidník, č. k. 6C/104/2013-56 zo dňa 28. 10. 2014 takto jednohlasne

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením Okresný súd Svidník (ďalej len „súd prvého stupňa“) prerušil konanie do skončenia konania Súdneho dvora Európskej únie o prejudiciálnej otázke, ktorú predložil Krajský súd v Prešove uznesením zo dňa 10. 06. 2014 sp. zn. 6Co/132/2013.

Vychádzal zo zistenia, že Krajský súd v Prešove uznesením zo dňa 10.6.2014, sp. zn. 6 Co 132/2013, predložil podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vec Súdnemu dvoru Európskej únie na riešenie prejudiciálnej otázky v znení: „Či sa má čl. 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a čl. 4 smernice Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru, vykladať v tom zmysle, že jej odporuje právna úprava členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá vnútroštátnemu súdu rozhodujúcemu o právach z indosovanej zmenky, neumožňuje v zásade v žiadnej fáze konania ex offo preskúmať zmluvu a kauzu právneho vzťahu a prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky a tiež prípadné porušenie zákona upravujúceho dôsledky neuvedenia RPMN v zmluve o spotrebiteľskom úvere, z ktorej zmenka vznikla.“ Keďže prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá má význam pre rozhodnutie súdu v tomto konaní, súd prerušil konanie v tejto veci do skončenia konania o prejudiciálnej otázke Súdneho dvora Európskej únie, ktorú predložil Krajský súd v Prešove uznesením zo dňa 10. 06. 2014, sp. zn. 6Co/132/2013.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie navrhovateľ. Poukázal na to, že rozhodnutie Krajského súdu v Prešove o položení prejudiciálnej otázky a o prerušení konania hoci je právoplatné, bolo voči nemu podané dovolanie spolu s návrhom na odklad vykonateľnosti uznesenia o predložení prejudiciálnej otázky. V prejednávanej veci možno riadne pokračovať, keďže formulovaná prejudiciálna otázka nie je pre vec právne významná. Citoval uznesenia Krajského súdu v Prešove vo veci 10 Co 79/2013 z 5.9.2013. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove vo veci 6 Co 156/2013 nerešpektuje prednosť nariadenia o európskom konaní s nízkou hodnotou sporu. Možnosť ex offo skúmania skutkového a ďalšieho právneho základu je nariadením o európskom konaní s nízkou hodnotou sporu v zásade vylúčená. Na základe uvedeného navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie v zmysle zásad upravených v § 212 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“), bez nariadenia pojednávania podľa § 214 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Vo veci sa v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav a zo zistených skutočností bol vyvodený správny právny záver. Keďže ani v priebehu odvolacieho konania sa na týchto skutkových a právnych zisteniach nič nezmenilo, odvolací súd si osvojil náležité a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia prvostupňovým súdom, na ktoré v plnom rozsahu odkazuje.

Len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia je potrebné poukázať na ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c) O.s.p., podľa ktorého pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Uvedené ustanovenie upravuje fakultatívne prerušenie konania. Fakultatívnemu prerušeniu konania podľa ustanovenia § 109 ods. 2 písm. c) O.s.p. nebráni ani to, že súd si predbežnú otázku môže posúdiť aj sám. Konajúci súd má tak zákonnú možnosť konanie do vyriešenia predbežnej otázky prerušiť.

V prejednávanej veci predmetom konania je nárok vyplývajúci zo zmenky. Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C - 328/2014 dá odpoveď na otázku, objasnenie ktorej bude mať význam a vplyv na rozhodnutie v predmetnom konaní, v ktorom sa uplatňujú práva z indosovanej zmenky. Ak Súdny dvor Európskej únie vysloví záver, že indosácia zmenky nebráni vykonaniu súdnej kontroly zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, z ktorej zmenka vznikla, nemali by už vznikať pochybnosti o rozsahu ex offo prieskumu zmluvných podmienok v rozpore s názorom navrhovateľa. Prerušenie konania tak sleduje aj záujem hospodárnosti a to preto, lebo postupom a rozhodnutím v rozpore s únijným právom sa môže proces skomplikovať, prípadne môžu vzniknúť dôvody na mimoriadne opravné konanie. Kladné zodpovedanie položenej otázky umožní napriek prísnej formálnosti a abstraktnosti zmenkového práva vykonať ex offo súdnu kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok a zistiť, či nejde o zmluvu bezúročnú a bez poplatkov z dôvodu neuvedenia RPMN. Bez významu nie je pochybnosť o súladnosti vnútroštátneho práva s princípom efektivity únijného práva a tiež pochybnosť o tom, či právna úprava akou je právna úprava relevantná vo veci samej (obrana pred nárokmi z indosovanej zmenky) neprimerane sťažuje až na hranicu úplného znemožnenia spotrebiteľovi výkon jeho práv na ochranu pred nekalými zmluvnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách a na ochranu pred porušovaním povinnosti dodávateľa uvádzať RPMN v zmluvách o spotrebiteľskom úvere.

Nedôvodné je i tvrdenie, podľa ktorého uznesenie o prejudiciálnej otázke vo veci vedenej na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 6 Co 132/2013 nie je právoplatné. Toto uznesenie sa stalo právoplatným dňa 19.6.2014, pričom Najvyšší súd Slovenskej republiky bude vo veci rozhodovať kvôli podanému dovolaniu.

S prihliadnutím na vyššie uvedené odvolací súd napadnuté uznesenie postupom vyplývajúcim z ustanovenia § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.