KSPO/3Co/190/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/190/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8813203549 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8813203549.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členiek senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej v spore žalobcu CD Consulting s.r.o., Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 29 705, právne zastúpeného Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanému Y. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX, o zaplatenie 1 088,87 Eur s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby v konaní vedenom na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 10C 543/2013 takto jednohlasne

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, rozsudok z r u š u j e a konanie z a s t a v u j e.

Žalovanému náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 10C 543/2013-82 zo dňa 23.05.2016 konanie v časti o zaplatenie zmenkového úroku 0,19 % denne zo sumy 1 088,87 Eur od 25.10.2010 do zaplatenia zastavil, v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a vyslovil, že nepriznáva žalovanému náhradu trov konania.

2. Po vyhlásení rozsudku súdu prvej inštancie, avšak pred nadobudnutím právoplatnosti predmetného rozsudku, žalobca podaním zo dňa 11.07.2016 vzal žalobu späť a žiadal, aby súd konanie zastavil.

3. Žalovanému bolo späťvzatie žaloby doručené dňa 10.08.2016. Žalovaný nevyjadril nesúhlas s týmto späťvzatím.

4. Podľa § 370 ods.1, 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“), ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

5. Žalobca má dispozičné právo k žalobe. Môže ju zobrať späť i po rozhodnutí súdu prvej inštancie. Dôvodom nepripustenia späťvzatia je nesúhlas protistrany z vážnych dôvodov. V danom prípade však ako bolo konštatované vyššie, nesúhlas protistrany nebol vyslovený.

6. S ohľadom na uvedený procesný úkon žalobcu, odvolací súd späťvzatie žaloby pripustil, rozsudok zrušil a konanie zastavil.

7. O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 396 ods. 1 CSP v spojení s ust. § 256 ods. 1 CSP. Žalobca späťvzatím žaloby zavinil zastavenie konania a žalovaný, ktorý nezavinil zastavenie konania, si trovy konania neuplatnil. Preto odvolací súd náhradu trov konania žalovanému nepriznal. 8. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).