KSPO/3Co/162/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/162/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8813203320 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8813203320.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členiek senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej v právnej veci žalobcu: CD Consulting s.r.o., Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 264 29 705, zastúpený: Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanej: C. C., nar. XX.XX.XXXX, Z. X. O. XX/X, Z.., o zaplatenie 989,83 Eur s prísl., o späťvzatí žaloby takto jednohlasne

rozhodol:

Pripúšťa späťvzatie žaloby, rozsudok zrušuje a konanie zastavuje.

Žalovanej náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Vranov nad Topľou (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 19. 04. 2016, č. k. 10C/400/213-79 konanie v časti o zaplatenie zmenkového úroku 0,19 % denne zo sumy 1.539,83 Eur od 12.05.2010 do 4.11.2010 čo predstavuje sumu 681,38 Eur, zo sumy 1.439,83 Eur od 5.11.2010 do 24.11.2010 čo predstavuje sumu 71,99 Eur, zo sumy 1.339,83 Eur od 25.11.2010 do 15.12.2010 čo predstavuje sumu 70,34 Eur, zo sumy 1.239,83 Eur od 16.12.2010 do 16.01.2011 čo predstavuje sumu 99,19 Eur, zo sumy 1.039,83 Eur od 17.02.2011 do 26.7.2011 čo predstavuje sumu 415,94 Eur, zo sumy 989,83 Eur od 27.7.2011 do zaplatenia zastavil, v prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol a vyslovil, že nepriznáva žalovanej náhradu trov konania.

2. Po vyhlásení rozsudku súdu prvej inštancie, avšak pred nadobudnutím právoplatnosti predmetného rozsudku žalobca podaním zo dňa 03. 06. 2016 vzal návrh na začatie konania späť a žiadal, aby súd konanie zastavil.

3. S ohľadom na uvedený procesný úkon žalobcu, odvolací súd späťvzatie žaloby v zmysle ust. § 370 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ďalej len „CSP“ pripustil, rozsudok zrušil a konanie zastavil.

4. O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 396 ods. 1 CSP v spojení s ust. § 256 ods. 1 CSP. Žalobca späťvzatím žaloby zavinil zastavenie konania a žalovaná, ktorá nezavinila zastavenie konania, si trovy konania neuplatnila. Preto odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania žalovanej nepriznal.

5. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).