KSPO/2To/45/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2To/45/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8614010183 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Bugeľ ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8614010183.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Jaroslava Bugeľa a sudcov JUDr. Emila Dubňanského a JUDr. Petra Farkaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 8. januára 2015, v trestnej veci proti obž. W. X., pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, 2 4 písm. a) Tr. zák. a iné, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Svidník sp. zn. 1T/72/2014 zo dňa 22. októbra 2014 takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods. 1 písm. e/, ods. 2 Tr. por. z r u š u j e v napadnutom rozsudku výrok o treste a spôsobe jeho výkonu.

Na základe § 322 ods. 3 Tr. por.

obžalovanému W. X., nar. XX.X.XXXX vo B., živnostníkovi, bytom R. č. XXX, okr. B., t.č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby v W.,

ukladá:

Podľa § 294 ods. 4 Tr. zák. s použitím § 41 ods. 1 Tr. zák., § 39 ods. 1 Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 (troch) rokov.

Podľa § 51 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 49 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody p o d m i e n e č n e odkladá s probačným dohľadom.

Podľa § 51 ods. 2 Tr. zák. u s t a n o v u j e skúšobnú dobu na 5 (päť) rokov.

Podľa § 51 ods. 4 písm. g/ Tr. zák. p o v i n n o s ť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu .

Podľa § 60 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. trest prepadnutia veci a to 1 ks nevystrelený vojenský guľometný náboj, kaliber 14,5 x 114 mm, 8 ks nevystrelených vojenských pištoľových (samopalových) nábojov, kaliber 7,62 x 25 Tokarev, s celoplášťovými strelami, 5 ks poľovníckych puškových guľových nábojov zn. SB, kaliber 7,62 x 54R, s poloplášťovými strelami, 2 ks poľovnícke puškové guľové náboje zn. S, kaliber 8 x 57 JR, s poloplášťovými strelami, 10 ks nevystrelených vojenských puškových (guľometných) nábojov, kaliber 7,62 x 54R, 25 ks nevystrelených vojenských puškových nábojov, z toho 24 ks kalibru 7,92 mm Mauser s celoplášťovými strelami a 1 ks kalibru 7,62 x 54R s celoplášťovou priebojno-zápalnou strelou, 1 ks nevystrelený poľovnícky puškový náboj, výrobnej zn. „Z“, kaliber 8 x 57R, s poloplášťovou strelou , 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,92 mm Mauser (8 x 57 JS), s celoplášťovou strelou, 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,62 x 54R, s celoplášťovou strelou, opakovaciu pušku, guľovnicu, česko-slovenskej výroby, systému Mauser, vzor 24, kaliber 8 x 57 JS (7,92 mm Mauser), výrobné číslo: C opakovaciu pušku, guľovnicu ruskej výroby, zn. Mosin, model 1891/30, kaliber 7,62 x 54R, výrobné číslo: V a samonabíjaciu pištoľ belgickej výroby zn. FN (rowning), model 1922, kaliber 7,5 mm Browning, výrobné číslo: XXXXX, 14 ks nevystrelených malokalibrových nábojov s okrajovým zápalom kaliber 22 LR, z toho 10 ks zn. CCI a 4 ks zn. Lapua, všetky s olovenými expanznými strelami, 12 ks olovených striel tvaru gule o priemere približne 11,57 mm a 39 ks perkusných zápaliek o veľkosti 4,5 mm, zn. „Remington“, no.11, ktoré sú strelivom do strelnej zbrane na princípe perkusného zámkového systému, 1 ks perkusný revolver zn. F. LLIPIETTA, talianskej výroby, kaliber 44 (11,5 mm), výrobné číslo: XXXXX, jednovýstrelovú pištoľ českej výroby zn. Pavlíček (PAV), model 70, výrobné číslo: 101036 a kovový viackomorový expanzný tlmič hluku výstrelu, v tvare valca o priemere 28 mm a dĺžke 142 mm, bez identifikačných údajov.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom Okresný súd Svidník uznal obžalovaného W. X. za vinného v bode 1/ rozsudku zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, 2, 4 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zák., v bode 2/ rozsudku zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. a), písm. d) Tr. zákona, na tom skutkovom základe, že

1/ od presne nezisteného dňa v roku 1999 až do 15.3.2014 prechovával vo svojej izbe rodinného domu č. XXX v obci R., okr. B., bez náležitého povolenia v zmysle Zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v rozpore s jeho ustanoveniami nevystrelené strelivo a strelné zbrane, z ktorých niektoré našiel ukryté na povale starej maštale patriacej ku uvedenému rodinnému domu č. XXX v obci R., konkrétne 1 ks nevystrelený vojenský guľometný náboj, kaliber 14,5 x 114 mm, 8 ks nevystrelených vojenských pištoľových (samopalových) nábojov, kaliber 7,62 x 25 Tokarev, s celoplášťovými strelami, 5 ks poľovníckych puškových guľových nábojov zn. SB, kaliber 7,62 x 54R, s poloplášťovými strelami, 2 ks poľovnícke puškové guľové náboje zn. SB, kaliber 8 x 57JR, s poloplášťovými strelami, 10 ks nevystrelených vojenských puškových (guľometných) nábojov, kaliber 7,62 x 54R, 25 ks nevystrelených vojenských puškových nábojov, z toho 24 ks kalibru 7,92 mm Mauser s celoplášťovými strelami a 1 ks kalibru 7,62 x 54R s celoplášťovou priebojno-zápalnou strelou, 1 ks nevystrelený poľovnícky puškový náboj, výrobnej zn. „Z“, kaliber 8 x 57R, s poloplášťovou strelou, 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,92 mm Mauser (8 x 57JS), s celoplášťovou strelou, 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,62 x 54R, s celoplášťovou strelou, opakovaciu pušku, guľovnicu, česko-slovenskej výroby, systému Mauser, vzor 24, kaliber 8x57JS (7,92 mm Mauser), výrobné číslo: T398, opakovaciu pušku, guľovnicu ruskej výroby, zn. Mosin, model 1891/30, kaliber 7,62 x 54R, výrobné číslo: MG4199 a samonabíjaciu pištoľ belgickej výroby zn. FN (Browning), model 1922, kaliber 7,64 mm Browning, výrobné číslo XXXXX a ďalšie nevystrelené strelivo a strelné zbrane dokúpil presne nezisteného dňa rokov 2004 až 2006 od neznámeho muža v H. republike a opäť ukryl doma vo svojej spomínanej izbe, konkrétne 14 ks nevystrelených malokalibrových nábojov s okrajovým zápalom, kaliber 22 LR, z toho 10 ks zn. CCI a 4 ks zn. Lapua, všetky s olovenými expanznými strelami, 12 ks olovených striel tvaru gule o priemere približne 11,57 mm a 39 ks perkusných zápaliek o veľkosti 4,5 mm, zn. „Remington“, no.11, ktoré sú strelivom do strelnej zbrane na princípe perkusného zámkového systému, 1 ks perkusný revolver zn. F. LLIPIETA, talianskej výroby, kaliber 55 (11,5 mm), výrobné číslo: XXXXX, jednovýstrelovú pištoľ českej výroby zn. Pavlíček (PAV), model 70, výrobné číslo: XXXXXX a kovový viackomorový expanzný tlmič hluku výstrelu, v tvare valca a o priemere 28 mm a dĺžke 142 mm, bez identifikačných údajov,

2/ v priebehu mesiaca október 2013 v katastrálnom území obce R. v lesnom poraste zvanom „T.“ dopestoval a zožal presne nezistený počet kusov rastlín konope siatej (Cannabis), ktorá je v zmysle Zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch č. 139/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov zaradená do I. skupiny omamných látok spôsobilých svojou aplikáciou ovplyvniť psychiku jej užívateľa, ktorej vysušené a čiastočne podrvené listy následne do 15.3.2014 prechovával v priestoroch svojej izby rodinného domu č. XXX v obci R., okr. B. a to najmenej v množstve 17,72 g, s obsahom THC (tetrahydrokanabinol - účinnej látky rastliny konope) od 1,3 % do 1,4 %, z ktorého množstva by bolo možné pripraviť spolu 35 jednorazových obvyklých dávok drogy s nižším obsahom účinnej látky, ktoré by boli spôsobilé po aplikovaní ovplyvniť psychiku jej užívateľa.

Uložil mu za to podľa § 294 ods. 4 Tr. zák., s použitím § 41 ods. 1, § 38 ods. 2, 3, § 36 písm. j), l), n), § 37 písm. h) Tr. zákona úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov.

Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zákona obžalovaného na výkon uloženého trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa § 60 ods. 1 písm. a) Tr. zákona uložil obžalovanému aj trest prepadnutia vecí, a to 1 ks nevystrelený vojenský guľometný náboj, kaliber 14,5 x 114 mm, 8 ks nevystrelených vojenských pištoľových (samopalových) nábojov, kaliber 7,62 x 25 Tokarev, s celoplášťovými strelami, 5 ks poľovníckych puškových guľových nábojov zn. SB, kaliber 7,62 x 54R, s poloplášťovými strelami, 2 ks poľovnícke puškové guľové náboje zn. S, kaliber 8 x 57 JR, s poloplášťovými strelami, 10 ks nevystrelených vojenských puškových (guľometných) nábojov, kaliber 7,62 x 54R, 25 ks nevystrelených vojenských puškových nábojov, z toho 24 ks kalibru 7,92 mm Mauser s celoplášťovými strelami a 1 ks kalibru 7,62 x 54R s celoplášťovou priebojno-zápalnou strelou, 1 ks nevystrelený poľovnícky puškový náboj, výrobnej zn. „Z“, kaliber 8 x 57R, s poloplášťovou strelou , 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,92 mm Mauser (8 x 57 JS), s celoplášťovou strelou, 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,62 x 54R, s celoplášťovou strelou, opakovaciu pušku, guľovnicu, česko-slovenskej výroby, systému Mauser, vzor 24, kaliber 8 x 57 JS (7,92 mm Mauser), výrobné číslo: C., opakovaciu pušku, guľovnicu ruskej výroby, zn. Mosin, model 1891/30, kaliber 7,62 x 54R, výrobné číslo: V. a samonabíjaciu pištoľ belgickej výroby zn. FN (rowning), model 1922, kaliber 7,5 mm Browning, výrobné číslo: XXXXX, 14 ks nevystrelených malokalibrových nábojov s okrajovým zápalom kaliber 22 LR, z toho 10 ks zn. CCI a 4 ks zn. Lapua, všetky s olovenými expanznými strelami, 12 ks olovených striel tvaru gule o priemere približne 11,57 mm a 39 ks perkusných zápaliek o veľkosti 4,5 mm, zn. „Remington“, no.11, ktoré sú strelivom do strelnej zbrane na princípe perkusného zámkového systému, 1 ks perkusný revolver zn. F. LLIPIETTA, talianskej výroby, kaliber 44 (11,5 mm), výrobné číslo: 51582, jednovýstrelovú pištoľ českej výroby zn. Pavlíček (PAV), model 70, výrobné číslo: XXXXXX a kovový viackomorový expanzný tlmič hluku výstrelu, v tvare valca o priemere 28 mm a dĺžke 142 mm, bez identifikačných údajov.

Podľa § 73 ods. 2 písm. c) Tr. zákona mu uložil aj ochranné protitoxikomanické a protialkoholické liečenie ambulantnou formou.

Proti tomuto rozsudku, po jeho vyhlásení a poučení o opravnom prostriedku, do zápisnice o hlavnom pojednávaní zahlásil odvolanie obžalovaný do výšky uloženého trestu. Odvolanie odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu, pričom z odvolania vyplýva, že bez akejkoľvek snahy alebo ambície zľahčovať alebo ospravedlňovať konanie obžalovaného a jeho následky chce uviesť, že obžalovaný so zbraňami nikdy neobchodoval, ani s nimi nevykonal žiaden trestný čin, ani sa o to nepokúsil a zbrane mal v držbe ako zbierkový artikel, pretože má k tomu vzťah. Po strýkovi zdedil zbraň z II. svetovej vojny a na burze si neskôr do svojej zbierky zadovážil aj iné zbrane. V kraji pod F. je celkom bežné, že ľudia nachádzajú na miestach bývalých bojov II. svetovej vojny zbrane a strelivo a tieto majú vo svojich domácnostiach. Neuvedomil si, že takéto konanie je prísne trestné, teraz si to uvedomuje a svoje konanie ľutuje. Kvalifikovaná skutková podstata pri zločine nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 4 písm. a) Tr. zák. s poukazom na § 138 písm. b) Tr. zák. bola ustálená iba na základe jeho výpovede, kde v snahe úprimne a pravdivo vypovedať uviedol, že zbrane mal asi od konca roka 1999. Na tejto výpovedi nechce nič meniť, je pravdivá, ale znamená pre jeho navýšenie dolnej hranice trestnej sadzby na 4 roky.

Rovnako k svojmu drogovému deliktu uviedol, že si vypestoval konope, fajčil jeho listy ako marihuanu a vyrábal si z konope aj liečivé maste. Konope, ktoré dopestoval, však nebolo kvalitné, nikomu ho neponúkal, ani nepredával a dopestoval ho len pre svoju potrebu. Zistené hodnoty THC v konope (1,3% - 1,4%) sú na dolnej hranici spôsobilosti nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka. Aj tento skutok však oľutoval a v konzumácii marihuany nebude pokračovať.

Spolu s odvolaním predložil aj čestné prehlásenie obžalovaného zo dňa 29.7.2014, z ktorého vyplýva: „Doposiaľ som svoj život viedol tak, že som bol neustále prospešný pre spoločnosť. Vo chvíli, keď ma zavreli, môj život stratil zmysel. Vo svojom živote som si nevedel predstaviť, aby som leto strávil niekde pri vode namiesto lešenia. Moja práca pre mňa znamenala všetko. Som si vedomý svojho priestupku voči zákonu a taktiež voči spoločnosti, čo je pre mňa veľmi zarmucujúce a nesmierne ma to ťaží. Chcem sa čo najskôr opäť zaradiť do života a byť prínosom pre spoločnosť, nielen z nej ťažiť a cítiť sa ako vred, nakoľko tento pocit v sebe prechovávam aj kvôli umiestneniu medzi kriminálnikov, ktorých význam na tomto svete nechápem a vonkoncom sa s ich myšlienkami nestotožňujem. Preto prosím ctihodný súd o vzatie môjho trápenia do povedomia a aj to, že doposiaľ môj život bol prínosom pre spoločnosť až na túto poľutovaniahodnú udalosť. Som si vedomý svojich chýb, nemienim ich už v živote zopakovať a toto ctihodnému súdu čestne prehlasujem a prisahám. Považujem to za svoj životný omyl a najväčšiu chybu, akú som kedy spáchal.“

V ďalšej časti odvolania obhajca obžalovaného uviedol, že v obci R., kde má obžalovaný trvalý pobyt, je považovaný za skromného, tichého a slušného občana. Pracoval v zahraničí, odkiaľ o ňom neboli podané žiadne negatívne správy. Počas voľných pracovných dní, ktoré strávil v obci, bol nápomocný obecnému úradu pri organizovaní športových podujatí. Keďže doposiaľ nebol konfliktný typ, nebol riešený komisiou pre verejný poriadok. Ako živnostník-murár pracoval pre spoločnosť SVIDGAS, s.r.o. C..

Technický riaditeľ spoločnosti SVIDGAS, s.r.o. podal písomné hodnotenie obžalovaného zo dňa 12.10.2014, v ktorom uvádza, že s jeho pracovnými výkonmi bol vždy spokojný. Obžalovaný bol obľúbený v kolektíve pracovníkov. Do práce chodil vždy a načas, nemal žiadne absencie. Bol spoľahlivý a čestný. Nikde nepostrehol, aby bol opitý a často sa podrobil dychovým skúškam na alkohol, vždy s negatívnym výsledkom. Je ochotný mu ihneď poskytnúť prácu, nakoľko ho dobre pozná a bol veľmi spokojný s jeho pracovnými výsledkami. Práce nadčas mu nerobili problémy, prácu bral zodpovedne a vždy si ju vážil. Verí, že zaradenie do pracovného pomeru obžalovanému pomôže prekonať jeho doterajšie problémy.

Taktiež kolegovia obžalovaného z práce mu chcú pomôcť vrátiť sa do bežného života a sú presvedčení, že obžalovaný nepatrí medzi trestancov.

Obžalovaný sa úprimne priznal a oľutoval svoje skutky. Aj súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku pri hodnotení osoby obžalovaného neuvádzal žiadne negatíva na jeho adresu. Prevažoval pomer poľahčujúcich okolností. Súd neodôvodnil, prečo nemohol aplikovať obhajobou navrhovaný inštitút mimoriadneho zníženia trestu a uložiť trest pod dolnou hranicou trestnej sadzby.

Obžalovaný má titulom väzby obmedzenú osobnú slobodu už od 18.3.2014. Už toto obmedzenie osobnej slobody je pre obžalovaného dostatočným poučením o nesprávnosti jeho konania a pri ďalšom pôsobení hrozby ďalšieho obmedzenia osobnej slobody spĺňa takýto trest svoju represívnu aj preventívnu funkciu. Obžalovaný sa chce zaradiť do riadneho života, pracovať, liečiť sa a vytvárať spoločenské hodnoty. Je otázne, či po vykonaní uloženého trestu nestratí nadobudnuté pracovné návyky a či bude dlhodobý pobyt za mrežami na osoh spoločnosti, ale aj jemu samotnému.

Navrhol preto, aby pri aplikácii ust. § 39 ods. 1 Tr. zák. krajský súd obžalovanému znížil trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby a uložil obžalovanému trest odňatia slobody vo výmere 3 rokov, výkon ktorého súdu podmienečne odloží na primeranú skúšobnú dobu, pri súčasnom uložení probačného dohľadu nad jeho správaním v skúšobnej dobe.

Na základe odvolania obžalovaného krajský súd v zmysle ust. § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie obžalovaného je dôvodné.

Okresný súd rozhodnutie o treste, nakoľko obžalovaný na hlavnom pojednávaní prehlásil, že je vinný a jeho prehlásenie bolo prijaté, odôvodnil tým, že zo správ o povesti a charakteristík je zrejmé, že obžalovaný v mieste bydliska je hodnotený veľmi kladne. V obci je považovaný za skromného, tichého a slušného občana. Pracuje ako živnostník. Doposiaľ súdne trestaný nebol. Súd posudzoval pomer priťažujúcich a poľahčujúcich okolností, čo je vzhľadom na ust. § 38 Tr. zákona významné z hľadiska určenia hranice trestnej sadzby, v rámci ktorej má súd trest ukladať, keďže ustanovenia § 38 Tr. zák. stanovujú úpravy základnej výmery z trestnej sadzby, vzhľadom na zistenie pomeru priťažujúcich a poľahčujúcich okolností. Prevaha poľahčujúcich okolností v danom prípade znamená, že v zmysle ust. § 38 ods. 3 Tr. zák. je potrebné hornú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby znížiť o jednu tretinu a to postupom uvedeným v § 38 ods. 8 Tr. zákona, teda z rozdielu medzi dolnou a hornou hranicou trestnej sadzby.

Pri posudzovaní otázky, aký druh trestu v rámci trestnej sadzby splní u obžalovaného účel, súd hodnotil okolnosti spáchania trestného činu, zavinenie obžalovaného, jeho pohnútku, prihliadol aj na spôsobený následok. Tu konštatoval, že táto skutočnosť sama o sebe zvyšuje nebezpečnosť konania obžalovaného až do takej miery, že účel trestu v danom prípade môže splniť len uložením úhrnného nepodmienečného trestu odňatia slobody a to pri dolnej hranici trestnej sadzby. Obžalovaný skutok v bode 1/, teda zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1, ods. 2, ods. 4 písm. a) Tr. zák. páchal od obdobia rokov 1999 až do zadržania dňa 15.3.2014. Dokonca v rokoch 2004 - 2006 si strelivo a strelné zbrane zakúpil v Českej republike. Z týchto zbraní, podľa záverov znaleckého posudku, bolo aj strieľané. Medzitým boli vyhlásené dve tzv. zbraňové amnestie, čo obžalovaný mohol využiť. Preto podľa názoru okresného súdu iba nepodmienečným trestom odňatia slobody bude možné zabezpečiť nápravu obžalovaného a tak bude splnený účel trestu.

Nakoľko tento obžalovaný v posledných desiatich rokoch nebol vo výkone trestu odňatia slobody pre iný úmyselný trestný čin, preto ho okresný súd pre výkon trestu odňatia slobody zaradil do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia (§ 48 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona).

Taktiež v zmysle ust. § 60 ods. 1 písm. a) Tr. zákona uložil okresný súd obžalovanému aj trest prepadnutia vecí a to 1 ks nevystrelený vojenský guľometný náboj, kaliber 14,5 x 114 mm, 8 ks nevystrelených vojenských pištoľových (samopalových) nábojov, kaliber 7,62 x 25 Tokarev, s celoplášťovými strelami, 5 ks poľovníckych puškových guľových nábojov zn. SB, kaliber 7,62 x 54R, s poloplášťovými strelami, 2 ks poľovnícke puškové guľové náboje zn. S, kaliber 8 x 57 JR, s poloplášťovými strelami, 10 ks nevystrelených vojenských puškových (guľometných) nábojov, kaliber 7,62 x 54R, 25 ks nevystrelených vojenských puškových nábojov, z toho 24 ks kalibru 7,92 mm Mauser s celoplášťovými strelami a 1 ks kalibru 7,62 x 54R s celoplášťovou priebojno-zápalnou strelou, 1 ks nevystrelený poľovnícky puškový náboj, výrobnej zn. „Z“, kaliber 8 x 57R, s poloplášťovou strelou , 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,92 mm Mauser (8 x 57 JS), s celoplášťovou strelou, 1 ks nevystrelený vojenský puškový náboj, kaliber 7,62 x 54R, s celoplášťovou strelou, opakovaciu pušku, guľovnicu, česko-slovenskej výroby, systému Mauser, vzor 24, kaliber 8 x 57 JS (7,92 mm Mauser), výrobné číslo: C opakovaciu pušku, guľovnicu ruskej výroby, zn. Mosin, model 1891/30, kaliber 7,62 x 54R, výrobné číslo: V a samonabíjaciu pištoľ belgickej výroby zn. FN (rowning), model 1922, kaliber 7,5 mm Browning, výrobné číslo: XXXXX, 14 ks nevystrelených malokalibrových nábojov s okrajovým zápalom kaliber 22 LR, z toho 10 ks zn. CCI a 4 ks zn. Lapua, všetky s olovenými expanznými strelami, 12 ks olovených striel tvaru gule o priemere približne 11,57 mm a 39 ks perkusných zápaliek o veľkosti 4,5 mm, zn. „Remington“, no.11, ktoré sú strelivom do strelnej zbrane na princípe perkusného zámkového systému, 1 ks perkusný revolver zn. F. LLIPIETTA, talianskej výroby, kaliber 44 (11,5 mm), výrobné číslo: XXXXX, jednovýstrelovú pištoľ českej výroby zn. Pavlíček (PAV), model 70, výrobné číslo: XXXXXX a kovový viackomorový expanzný tlmič hluku výstrelu, v tvare valca o priemere 28 mm a dĺžke 142 mm, bez identifikačných údajov.

Krajský súd po preskúmaní napadnutého rozsudku v časti napadnutej odvolaním, ako aj z dôkazov vykonaných v prípravnom konaní a na hlavnom pojednávaní a prihliadnuc na dôvody odvolania obžalovaného zistil, že okresný súd pri ukladaní trestu správne vyhodnotil poľahčujúce okolnosti, avšak neprihliadol na ust. § 41 ods. 2 Tr. zákona, kde v prípade ukladania trestu v rámci zákonnej trestnej sadzby mal dospieť k záveru, že boli spáchané dva zločiny dvoma samostatnými konaniami, a preto mala byť aplikovaná tzv. asperačná zásada.

Krajský súd však vzhľadom na všetky listinné dôkazy, na prejavy obžalovaného, jeho postoj k spáchaniu žalovanej trestnej činnosti, na poľahčujúce okolnosti, na to, že doposiaľ súdne trestaný nebol a prejavil účinnú snahu po náprave a účinnú ľútosť, dospel k záveru, že ukladanie trestu odňatia slobody spojeného s jeho výkonom u obžalovaného nebude potrebné. Krajský súd prihliadnuc na charakteristiky obžalovaného, hodnotenie jeho zamestnávateľa, záruku ponúknutú jeho spolupracovníkmi dospel k záveru, že bude potrebné použitie mimoriadneho ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. a môže dôjsť k zníženiu trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby. Krajský súd následne z týchto dôvodov napadnutý rozsudok vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu zrušil a uložil obžalovanému s použitím ust. § 39 ods. 1 a § 41 ods. 1 Tr. zákona podľa § 294 ods. 4 Tr. zákona úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 rokov, pričom vzhľadom na to, že použil mimoriadne ustanovenie o znížení trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, už nevyhodnocoval poľahčujúce a priťažujúce okolnosti.

Následne krajský súd v zmysle ust. § 51 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 49 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody podmienečne odložil s probačným dohľadom a stanovil podľa § 50 ods. 2 Tr. zák. skúšobnú dobu na 5 rokov.

V súvislosti s ust. § 51 ods. 2 Tr. zák. použijúc ust. 51 ods. 4 písm. g) Tr. zák. uložil obžalovanému povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu.

Bude iba na obžalovanom, či v rámci stanovenej skúšobnej doby v rámci probácie a sociálneho výcviku sa v skúšobnej dobe osvedčí, resp. či bude potrebné v priebehu skúšobnej doby uložený trest z dôvodu porušenia zákona premeniť.

Krajský súd sa stotožnil s rozhodnutím okresného súdu, ktorý podľa § 60 ods. 1 písm. a) Tr. zák. vyslovil aj trest prepadnutia vecí uvedených vo výrokovej časti napadnutého rozsudku a tento trest prebral aj do svojho rozhodnutia v plnom rozsahu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti preto krajský súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. jednohlasne

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.