KSPO/2Sp/5/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sp/5/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200110 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200110.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľky W. B., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom S. XX, XXX XX O., proti odporkyni Sociálnej poisťovni ústrediu v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporkyne zo dňa 20. novembra 2014 č. 55890-2/2014-BA takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 20. novembra 2014 č. 55890-2/2014-BA.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 20.11.2014 pod č. 55890-2/2014-BA ako príslušný správny orgán podľa § 179 ods. 1 písm. a) I. bodu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vo veci nároku na úrazovú rentu vydal rozhodnutie, ktorým pani W. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XX, O., ktorá utrpela poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 20.06.2013, má podľa § 88 a § 89 a podľa § 111 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a po zvýšení priznanej sumy úrazovej renty o 2,3% v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 329/2013 Z.z. nárok na úrazovú rentu od 18. júna 2014 do 30. júna 2014 v sume 55,10 Eur a od 01. júla 2014 v sume 127,10 Eur mesačne. Výrok rozhodnutia odôvodnila odporkyňa tým, že citovala ustanovenie § 83, § 88 ods. 1, 2, § 89 ods. 2 a § 89a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Poukázala na to, že pri posudzovaní nárokov navrhovateľky vychádzala z podkladov a to Oznámenia poistnej udalosti zo dňa 24.06.2013, Záznamu o registrovanom pracovnom úraze spísaný dňa 24.06.2013, prešetrenie pracovného úrazu zo dňa 20.06.2013 v spoločnosti NsP O., n.o. zo dňa 21.06.2013, Záznamu zo zasadnutia škodovej komisie zo dňa 11.07.2013, Lekárskej správy zo dňa 30.10.2014 a zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 05.11.2014. Dôvodila ďalej tým, že ako vyplýva z lekárskej správy Sociálnej poisťovne pobočka Bardejov vystavenej 30.10.2014, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, má poškodená, ktorá si uplatnila nárok na úrazovú rentu podaním žiadosti dňa 21.10.2014 v dôsledku pracovného úrazu zistený pokles pracovnej schopnosti v rozsahu 75%. Poškodená je vyučená a zamestnaná ako kuchárka, ktorá dňa 20.03.2013 správne má byť 20.06.2014 utrpela pracovný úraz - amputácia podstatných častí 2. a 3. prsta a posledného článku 4. prsta pravej ruky. Pri zhojení rán a následnej rehabilitácii pretrváva výrazne obmedzená úchopná funkcia ľavej ruky s fantómovými bolesťami. Posudkový lekár určil pokles pracovnej schopnosti poškodenej na účely úrazovej renty v rozsahu 75% a to od 18.06.2014. Zároveň poukázala odporkyňa na výpočet úrazovej renty s citáciou ustanovenia § 89 ods. 1, § 89 ods. 8 písm. a), § 89 ods. 9 písm. a), § 89 ods. 10 a § 84 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení. Na základe uvedených ustanovení bola úrazová renta poškodenej vypočítaná v sume 248,30 Eur určená ako súčin 30,4167 - násobku sumy zodpovedajúcej 80% jej denného vymeriavacieho základu, ktorý je 13,6000 Eur a koeficientu 0,75 určeného ako podiel čísla 75 zodpovedajúceho jej zistenému percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100. Ku dňu priznania úrazovej renty poškodená nepoberala invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a nebol jej priznaný ani predčasný starobný dôchodok. Zároveň odporkyňa citovala ustanovenie § 111 ods. 2 citovaného zákona, v zmysle ktorého, ak sa zamestnávateľ alebo iná právnická osoba, ktorá zodpovedá poškodenej za škodu zbaví zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo za smrť poškodeného podľa § 196 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov z časti a § 196 ods. 3 Zákonníka práce, poškodená má nárok na úrazovú rentu v sume určenej podľa rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa zníženého o mieru zavinenia poškodenej. Zodpovedným zamestnávateľom v prípade poškodenej je NsP W. X., n.o., ktorý po zohľadnení zavinenia preukázaného poškodenej v rozsahu 50% v zmysle § 192 ods. 2 Zákonníka práce zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila poškodenej jeho zamestnankyňa. Na základe týchto údajov preukázaných zodpovedným sa znižuje suma úrazovej renty na sumu 124,20 Eur mesačne zodpovedajúcu rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa s ohľadom na mieru zavinenia poškodenej. Zároveň odporkyňa v zmysle § 89 ods. 8 písm. a), § 89 ods. 9 písm. a) druhého bodu a § 89 ods. 10 zákona č. 252/2012 Z.z. a v súlade opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 329/2013 Z.z. úrazovú rentu od 01.01.2014 zvýšila o 2,3 %. Na základe uvedeného úrazová renta bola vypočítaná podľa § 88 a § 89 citovaného zákona vo výške 248,30 Eur znížená podľa § 111 ods. 2 citovaného zákona na sumu 124,15 Eur po zaokrúhlení 124,20 Eur zvýšená o 2,3 % úrazová renta od mesiaca jún 2014 činí 127,10 Eur. Vzhľadom k tomu, že poškodená mala nárok na úrazovú rentu až od 18.06.2014 bola určená alikvótna čiastka za mesiac jún 2014 a to v sume 55,10 Eur.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala zrušenia napadnutého rozhodnutia s poukazom na to, že výška úrazovej renty, ktorá bola znížená s poukazom na dôsledky, ktoré sú uvedené v rozhodnutí nepovažuje za zákonné rozhodnutie, pretože podľa nej mal posudkový lekár pobočky SP Bardejov jej priznať 100% - nú mieru poklesu schopnosti, pretože nemôže vykonávať svoje zamestnanie - pracovnú činnosť kuchárky, čo bolo vlastne aj uvedené v lekárskej správe na str. 3 z 30.10.2014. S mierou poklesu schopnosti by nesúhlasila, ak by jej bola lekárska správa odovzdaná pri samotnom prerokovaní dňa 30.10.2014. Až pri doručení rozhodnutia zo dňa 20.11.2014 sa dozvedela o výške miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, preto podala predmetné odvolanie. Na pojednávaní pred súdom zotrvala na opravnom prostriedku a stále trvá na tom, že má nárok na pokles miery schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 100%, pretože podľa nej ako uviedla, nemá už takú úchopnú schopnosť v ruke a nevie si predstaviť vykonávať prácu kuchárky s týmto handycapom.

K predmetnému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 11.02.2015 vyjadrila odporkyňa, pričom poukázala v celom rozsahu na dôvody uvedené v napadnutom rozhodnutí, ako aj na vyjadreniach posudkových lekárov, s ktorými sa odporkyňa stotožnila. Poukázala hlavne na to, že posudková lekárka ústredia v lekárskej správe zo dňa 20.01.2015 po tom, čo podala poškodená odvolanie - opravný prostriedok opätovne posúdila zdravotný stav navrhovateľky a v celkovom posudku uviedla, že navrhovateľka bola zamestnaná u zodpovedného zamestnávateľa ako kuchárka a vykonávala činnosti podľa nasledujúcej pracovnej náplne - práca s potravinami a pracovnými strojmi v kuchyni, príprava, varenie, výdaj jedál. Po utrpení pracovného úrazu zo dňa 20.06.2013 absolvovala liečbu vrátane rehabilitácie, pričom naďalej pretrváva obmedzená úchopová schopnosť pravej ruky. Z analýzy pracovnej činnosti u navrhovateľky vyplýva, že nie je schopná vykonávať práce v rozsahu cca 6 hodín, čo zodpovedá miere poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty v rozsahu 75% naďalej.Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p., v rozsahu a z dôvodov uvádzaných v opravnom prostriedku a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný a preto rozhodnutie vydané sociálnou poisťovňou ako vecne správne a zákonné potvrdil.

Z predloženého administratívneho spisu, ktorého súčasťou je aj zdravotná dokumentácia predložená tak navrhovateľkou, ako aj zabezpečená odporkyňou v rámci správneho konania vyplýva, že na pobočku Sociálnej poisťovne Bardejov dňa 24.06.2013 bolo predložené Oznámenie o poistnej udalosti ohľadom pracovného úradu navrhovateľky dňa 20.06.2013 o 07:00 hod. V zmysle predmetného oznámenia poistnej udalosti v zmysle ktorej navrhovateľka mlela mäso na mlynčeku pripravenom na robote, pričom mlynček sa v dôsledku mletia upchal a vedúca smeny pani Kavulová dala navrhovateľke pokyn na prerušenie mletia, odmontovala matricu pomocou matice na výstupnej strane mlynčeka a obe časti išla opláchnuť vodou. V tom čase sa navrhovateľka pokúšala vysunúť šnek z mlynčeka prstami cez vstupný otvor mlynčeka, aby ho mohla očistiť. Vedúca smeny pani S. po návrate k robotu chcela taktiež vysunúť šnek z mlynčeka, ale za pomoci točivého momentu robota. Nevšimla si však, že navrhovateľka, ktorá k nej stála chrbtom má pravú ruku v mlynčeku a zapla robot a zapla robot na stupeň č. 1. Týmto došlo k spusteniu robota a amputácií podstatnej časti 2. a 3. prsta a posledného článku 4. prsta pravej ruky navrhovateľky. Dňa 21.10.2014 bola na pobočke Sociálnej poisťovni Bardejov doručená žiadosť navrhovateľky o priznanie úrazovej renty podľa § 88 zákona v súvislosti s predmetným pracovným úrazom. Na základe uvedenej žiadosti vydala Sociálna poisťovňa ústredie ako vecne príslušná organizačná zložka rozhodnutie pod č. 55890/2/2014-BA zo dňa 20.11.2014, ktorým priznala navrhovateľke nárok na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 20.06.2013 od 18.06.2014 do 30.06.2014 v sume 55,10 Eur mesačne a od 01.06.2014 v sume 127,10 Eur mesačne. Záväzným pokladom pre vydanie predmetného rozhodnutia bola lekárska správa posudkového lekára pobočky Bardejov zo dňa 30.10.2014, ktorý určil mieru poklesu schopnosti navrhovateľky na účely úrazovej renty podľa § 88 ods. 1 v rozsahu 75%. V lekárskej správe je uvedené, že navrhovateľka po zhojení rán a následnej rehabilitácii u nej pretrváva výrazné obmedzená úchopná funkcia pravej ruky s fantómovými bolesťami. Z analýzy pracovnej činnosti u navrhovateľky vyplýva, že táto nemôže vykonávať práce v rozsahu 6 hodín, čo zodpovedá stanovenému poklesu pracovnej schopnosti v rozsahu 75%.

Po podaní opravného prostriedku bol opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľky pre účely úrazovej renty a to posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Bardejov a to posudkom zo dňa 17.12.2014, ktorým posudkový lekár nevyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky a z toho dôvodu bol kompletný posudkový spis predložený posudkovej lekárke Sociálnej poisťovne ústredie, vysunuté pracovisko Košice, ktorá ako príslušná posudková lekárka dňa 20.01.2015 vypracovala lekársku správu. Pritom v celkovom posudku uviedla, že navrhovateľka bola zamestnaná u zodpovedného zamestnávateľa ako kuchárka, vykonávala činnosť podľa nasledujúcej pracovnej náplne - práca s potravinami a pracovnými strojmi v kuchyni, príprava, varenie a výdaj jedál. Po utrpení pracovného úrazu zo dňa 20.06.2013 absolvovala liečbu vrátane rehabilitácie, pričom naďalej pretrváva u nej obmedzená úchopná schopnosť pravej ruky. Z analýzy pracovnej činnosti u navrhovateľky vyplýva, že nie je schopná vykonávať práce v rozsahu približne 6 hodín, čo zodpovedá miere poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty v rozsahu 75% naďalej. Čo sa týka námietok navrhovateľky, že nemôže vykonávať prácu a žiada o určenie 100% - nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudková lekárka uviedla, že pri posudzovaní miery poklesu pracovnej schopnosti poškodenej v zmysle § 88 ods. 1 zákona je pre posudkových lekárov sociálneho poistenia rozhodujúca pracovná náplň - profesiogram pracovného zaradenia, v ktorom pracovný úraz vznikol a taktiež kvalita pracovného prostredia, v ktorom sa pracovné činnosti vykonávali. Pre určenie konkrétneho percenta poklesu pracovnej schopnosti posudkový lekár stanoví: - stupeň funkčného postihnutia organizmu následkom pracovného úrazu a - percento pracovných úkonom popísaných v profesiograme, ktoré môže poškodený s daným funkčným postihnutím vykonávať. Ďalej posudková lekárka uviedla, že tak v lekárskej správe zo dňa 30.10.2014, ako aj v jej lekárskej správe zo dňa 20.01.2015 sa posudkoví lekári dôsledne vyporiadali s pracovnom náplňou navrhovateľky a to v nasledovnom znení: - od 05:30 hod. do 08:00 hod. preberanie pečiva, príprava nápojov, nátierok a špeciálnych diét k raňajkám, výdaj raňajok pre jednotlivé oddelenia, upratovanie potravín po raňajkách, - od 08:00 hod. do 09:30 hod. príprava jedál do bufetu, výdaj jedál do bufetu, - od 09:30 hod. do 12:30 hod. príprava obedov, polievok a špeciálnych diét, výdaj obedov a polievok na oddelenia, - od 13:00 hod. do 13:30 výdaj jedál pre zamestnancov, - od 13:30 hod. do 14:00 hod. výpomoc pri príprave večere. Vzhľadom k tomu, že uvedená lekárska správa posudkovej lekárky bola predložená oddeleniu opravných prostriedkov odvolací orgán požiadal posudkovú lekárku o doplnenie uvedenej lekárskej správy, ktoré predložila posudková lekárka ústredia doplnením zo dňa 03.02.2015, v ktorom konkrétnejšie uvádza činnosti, ktoré je navrhovateľka vzhľadom na svoje pracovné zaradenie a funkčné poškodenie pravej dominantnej ruky spôsobilá vykonávať. Z analýzy pracovnej činnosti vyplýva, že nemôže vykonávať práce v rozsahu 6 hodín. Miera percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti u navrhovateľky bola určená nasledovne: Navrhovateľka bola u zodpovedného zamestnávateľa zamestnaná na osemhodinový pracovný čas, čo by v prípade, ak by navrhovateľka nemohla v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 20.06.2013 vykonávať práce v rozsahu 8 hodín, predstavovalo 100% - ný pokles pracovnej schopnosti. V rámci analýzy pracovnej činnosti navrhovateľky bolo posudkovými lekármi stanovené, že navrhovateľka nemôže vykonávať práce v rozsahu 6 hodín. Podľa doplnenia zo dňa 03.02.2015 je navrhovateľka vo zvyšných dvoch hodinách vzhľadom na svoje funkčné poškodenie organizmu spôsobilá vykonávať tieto činnosti: - preberanie pečiva ráno a upratovanie potravín po raňajkách v rozsahu cca 1 hod., - príprava jedál do bufetu v rozsahu cca 0:30 hod. a - výpomoc pri príprave večere v rozsahu cca 0:30 hod., teda celkovo v rozsahu 2 hodín. Vzhľadom na to, že navrhovateľka nemôže vykonávať činnosti v rozsahu 6 hodín z 8 hodín, je miera percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti u navrhovateľky v rozsahu 75%.

Vzhľadom na vyššie popísaný postup posudkových lekárov sociálneho poistenia pri percentuálnom stanovení poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty však nebolo možné navrhovateľke priznať vyšší percentuálny pokles pracovnej schopnosti ako stanovených 75%.

Aj podľa názoru súdu postupovala v predmetnom konaní sociálna poisťovňa v súlade so zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, pričom dostatočne zistila skutkový stav veci a posúdila po odbornej medicínskej stránke nárok navrhovateľky na úrazovú rentu, pričom aj podľa názoru súdu nie sú dané dôvody na opätovné posúdenie miery poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty, pretože po viacnásobnom posúdení miery poklesu pracovnej schopnosti u navrhovateľky bolo podľa názoru súdu dostatočne preukázané zo strany posudkových lekárov, že stanovenie percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti na 75% na základe odborných lekárskych nálezov, ktoré mali posudkoví lekári k dispozícii, ako aj celej analýzy pracovnej činnosti navrhovateľky u pôvodného zamestnávateľa bolo dostatočne odôvodnené percentuálne určenie pracovnej schopnosti u navrhovateľky.

S poukazom na tieto skutočnosti súd vyslovil názor, že miera poklesu pracovnej schopnosti pre účely úrazovej renty bola u navrhovateľky stanovená správne v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o sociálnom poistení, konkrétne ustanovení § 88 ods. 1 , 2 § 89 ods. 2, § 83 Zákona o sociálnom poistení.

Ako vyplýva z vyššie citovaných ustanovení je nespochybniteľné, že úrazová renta, ktorá bola určená navrhovateľke bola posúdená správne na základe príslušných ustanovení zákona ako aj v súlade s dôsledkami pracovného úrazu, ktorý navrhovateľka utrpela dňa 20.06.2013. Bolo nepochybne preukázané, že k poklesu pracovnej schopnosti u navrhovateľky jednoznačne došlo a to v rozsahu, v akom je uvedené v jednotlivých posudkových záveroch tak posudkového lekára Sociálnej poisťovne Bardejov z 30.10.2014, ako aj následne z posudkových záverov Sociálnej poisťovne ústredia z 20.01.2015.

Čo sa týka výkonu práce ako kuchárky túto neodporúčajú posudkoví lekári v pracovnej rekomandácii vykonávať, čo správny orgán ani nepopiera a preto námietka navrhovateľky ohľadom tejto skutočnosti je irelevantná.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení preto správne a zákonne rozhodla odporkyňa napadnutým rozhodnutím zo dňa 20.11.2014 pod č. 55890-2/2014-BA, keď rozhodla o priznaní úrazovej renty od 18.06.2014 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia správne a zákonne, preto súd podľa § 250q ods. 2 predmetné rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka v konaní nemala úspech a odporkyňa zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania aj pri úspešnosti. Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.