KSPO/2Sd/93/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/93/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015201152 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015201152.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa W. M., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom N. XX, XXX XX N., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Návrhom doručeným odporkyni dňa 26.03.2015 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia odporkyne zo dňa 10.02.2015 č. XXX XXX XXXX 0, ktorým odporkyňa zamietla jeho žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 26.01.2015.

Opätovným posúdením zdravotného stavu navrhovateľa dňa 03.12.2015 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 45% bol navrhovateľ uznaný za invalidného od 28.04.2015.

Navrhovateľ písomným podaním zo dňa 03.12.2015 svoj návrh vzal späť a žiadal konanie zastaviť.

Podľa § 250d ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len O.s.p.) súd uznesením konanie zastaví, ak bol návrh vzatý späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Pretože tretia hlava piatej časti neobsahuje osobitné ustanovenia o postupe súdu v prípade späťvzatia návrhu bolo potrebné konanie zastaviť podľa § 250d ods. 3 O.s.p.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c/ O.s.p., pretože žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.