KSPO/2Sd/88/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/88/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015201088 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015201088.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa R. Q., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom Y. X., XXX XX Y., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku starobného dôchodku takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 12. októbra 2015 pod č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím sociálna poisťovňa ústredie dňa 12.10.2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 82b zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi od 01.07.2015 zvýšila starobný dôchodok na sumu 281,30 Eur mesačne. Výrok rozhodnutia odôvodnila odporkyňa citáciou ustanovenia § 82b zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, pričom poukázala na to, že kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 01.01.1993 v cudzine, v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a obdobie dôchodkového poistenia získaného v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241. Za kalendárne roky, za ktoré už raz boli určené osobné mzdové body, resp. osobný mzdový bod v predchádzajúcom rozhodnutí, resp. v predchádzajúcich rozhodnutiach patria už raz určené osobné mzdové body. Tiež sa neprihliada na osobné mzdové body určené za kalendárne roky pred 01.01.1993. Na základe uvedených skutočností sociálna poisťovňa poukázala na to, že k 01.07.2015 získal navrhovateľ 12 229 dní kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, čo predstavuje 33 rokov a 184 dní kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Suma minimálneho dôchodku je podľa § 82b ods. 1 citovaného zákona určená v závislosti od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, v ktorom sa určuje suma dôchodku a ktorá k 01.01.2015 je 198,09 Eur mesačne a Závisí od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Ďalej sociálna poisťovňa poukázala na výpočet sumy minimálneho dôchodku, ako aj tú skutočnosť, že suma starobného dôchodku navrhovateľa bola vypočítaná na 271,50 Eur mesačne, ktorá suma bola zvýšená vzhľadom k tomu, že starobný dôchodok navrhovateľa je nižší ako suma minimálneho dôchodku a to 281,30 Eur mesačne o 9,80 Eur mesačne na sumu minimálneho dôchodku.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal vysvetlenia s poukazom na nezhody, ktoré boli v pôvodnom rozhodnutí o priznaní predčasného starobného dôchodku zo dňa 18.03.2013 a rozhodnutia zo dňa 12.10.2015, pričom poukázal na roky, ktoré mu boli uznané v rámci dôchodkového poistenia v pôvodnom rozhodnutí v roku 2013 v rozsahu 36 rokov a 237 dní a s poukazom na rozhodnutie z 12.10.2015, kde je uvedené, že bol dôchodkovo poistený 33 rokov a 184 dní. S poukazom na tieto skutočnosti navrhovateľ vidí rozdiel, ktorý tu vznikol a to 3 roky a 145 dní. Na pojednávanie pred súdom navrhovateľ nebol osobne prítomný. Zo svojej neúčasti sa ospravedlnil a žiadal, aby vo veci súd rozhodol bez jeho účasti.

K podanému opravnému prostriedku sociálna poisťovňa ústredie vypracovala písomné stanovisko zo dňa 13.11.2015, ktoré bolo zároveň písomným stanoviskom zo dňa 20.11.2015 opravené v časti chýb, ktoré nastali pri písaní v textu a v tomto písomnom vyjadrení zo dňa 13.11.2015 bolo sociálnou poisťovňou ústredím presne stanovený popis postupu pri zvýšení starobného dôchodku podľa príslušného ustanovenia § 82b zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Poverená zástupkyňa sociálnej poisťovne, ktorá bol prítomná na pojednávaní pred krajským súdom zotrvala na uvedenom písomnom stanovisku zo dňa 13.11.2015 s poukazom na doplňujúce opravné stanovisko zo dňa 20.11.2015 a navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vypočul poverenú zástupkyňu odporkyne, oboznámil sa s dávkovým spisom odporkyne, ako aj obsahom vyjadrenia zo dňa 13.11.2015, ktoré bolo doplnené vyjadrením zo dňa 20.11.2015 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Ako vyplýva z dávkového spisu predloženého odporkyňou navrhovateľovi bol priznaný predčasný starobný dôchodok rozhodnutím zo dňa 18.03.2013. Zároveň z dávkového spisu vyplýva tá skutočnosť, že dňa 12.10.2015 bol navrhovateľovi pod príslušným číslom XXX XXX XXXX 0 zvýšený od 01.07.2015 starobný dôchodok na sumu 281,30 Eur mesačne z dôvodov, ktoré sú presne špecifikované v predmetnom rozhodnutí. Ako vyplýva zo zisteného skutkového stavu popísaného jednak v rozhodnutí, ako aj v písomnom stanovisku odporkyne, súd dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 82b zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku vzniká, ak poberateľ tohto dôchodku a) získal najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, b) uplatnil si nárok na pozostalostný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nárok na dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z.Z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nárok na pozostalostný dôchodok na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak boli splnené podmienky nároku na dôchodok podľa uvedených právnych predpisov, a c) suma starobného dôchodku vrátane sumy pozostalostného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, sumy dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, sumy pozostalostného dôchodku na základe zmluvy o poistení dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, sumy dôchodku vyplácaného z cudziny nedosahuje sumu minimálneho dôchodku zodpovedajúcu získanému počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Podľa § 60 ods. 9 citovaného zákona, rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia.

Podľa § 82b ods. 1 citovaného zákona, suma minimálneho dôchodku je určená v závislosti od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platných k 01.01. kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma dôchodku a ktorá k 01.01.2015 je 198,09 Eur mesačne, a od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Ako vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia na určenie minimálneho dôchodku úhrn kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia u navrhovateľa bol jednoznačne preukázané v počte dní 12 229 dní, t.j. 33 rokov a 184 dní kvalifikovaného obdobia.

Rozdiel obdobia dôchodkového poistenia, ktoré bolo navrhovateľovi vzaté ako rozhodujúce obdobie pri priznaní predčasného starobného dôchodku t. j. ku 25.02.2013 bolo obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu 13 377 dní. Ako však vyplýva z rozhodnutia o zvýšení minimálneho dôchodku, ktoré bolo vydané sociálnou poisťovňou ústredím 12.10.2015 bolo potrebné navrhovateľovi pre priznanie zvýšenia starobného dôchodku k 01.07.2015 brať kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia, pričom presný rozpis je uvedený v priloženom osobnom liste a toto predstavuje 12 229 dní, ktoré vlastne je 33 rokov a 184 dní kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

S poukazom na tieto dva rozdielne pojmy a to obdobie dôchodkového poistenia a kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia bolo potrebné vysvetliť navrhovateľovi s poukazom na jeho subjektívny názor, že mu nebolo započítané do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia obdobie 3 rokov a 145 dní, ktoré vlastne je rozdielom medzi týmito obdobiami dôchodkového poistenia, avšak táto skutočnosť je prakticky vysvetlená jednak v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, ako aj dôsledne a precízne je vysvetlená v písomnom vyjadrení sociálnej poisťovne ústredia zo dňa 13.11.2015.

Aj keď súd je toho názoru, že prakticky vyjadrenie nie je samotným rozhodnutím, avšak v tejto danej veci musí súd potvrdiť, že odôvodnenie preskúmavaného rozhodnutia zo dňa 12.10.2015 obsahuje jednoznačne odôvodnenie rozhodnutia s poukazom na kategorizáciu týchto dvoch pojmov, ktoré boli navrhovateľovi v rozhodnutí zo dňa 12.10.2015 bezpochyby zo strany sociálnej poisťovni ústredia vysvetlené. Na dôvažok v písomnom vyjadrení zo dňa 13.11.2015 sú tieto pojmy vyjadrené s dôrazom na práve tie 3 roky a 145 dní, ktoré navrhovateľ považoval za obdobie, ktoré mu nebolo pri stanovení minimálneho starobného dôchodku započítané. Tieto skutočnosti však aj podľa názoru súdu sú obsahom odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia zo dňa 12.10.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0, ktoré aj súd považuje za dostatočne odôvodnené rozhodnutie na základe predtým dostatočne zisteného skutkového stavu.

Krajský súd preto podľa § 250q ods. 2 O.s.p. s poukazom na ustanovenie § 250l ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 12.10.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. a pretože navrhovateľ nemal v konaní úspech a odporkyňa aj pri úspechu v konaní zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania rozhodol tak, že náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.