KSPO/2Sd/81/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/81/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015201009 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015201009.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľky G.. A. K., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom F. XXXX/XX, XXX XX D., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19. júna 2015 č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 19.06.2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 27.05.2015 z dôvodu, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola u navrhovateľky stanovená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 27.05.2015 na 35%.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala opätovného posúdenia jej zdravotného stavu s poukazom na dôsledky jej ochorenia a liečby na psychiatrickom oddelení v Levoči, kde jej diagnostikovali dipolárnu afektívnu poruchu. Na základe liečby u G.. N. G., ktorá má jej zdravotný stav v kontrole. Zdravotný stav podľa subjektívnych dôvodov navrhovateľky je neustále zlý, spôsobuje jej problémy so spánkom, dlhodobo užíva antibiotika a poukázala zároveň aj na psychologické vyšetrenia, ktoré sú súčasťou návštev na psychiatrickej ambulancii. Okrem iného navštevuje aj gastroenterologickú ambulanciu pre celiakiu a ulceróznu kolitídu, ako aj neurologickú ambulanciu pre tetanický syndróm a cervikalviu a endokrinologickú ambulanciu pre poruchu štítnej žľazy. Na pojednávaní pred krajským súdom navrhovateľka zotrvala na podanom opravnom prostriedku a predložila kontrolný lekársky nález od G.. N. G. zo dňa 30.11.2015, pričom ide o psychologickú kontrolu s doporučením PN vhodné pokračovať, kontrola 31.12.2015. Zároveň poukázala na tie isté dôvody, ktoré uviedla v opravnom prostriedku a navrhla rozhodnutie odporkyne zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie a rozhodnutie.

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 21.10.2015 vyjadrila odporkyňa, ktorá navrhla s poukazom na závery posudkových lekárov napadnuté rozhodnutie zo dňa 19.06.2015 ako vecne správne potvrdiť. Poverená zástupkyňa prítomná na pojednávaní s poukazom na písomné vyjadrenie odporkyne a závery posudkových lekárov navrhla preskúmavané rozhodnutie z 19.06.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdiť.Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo v rozsahu a z dôvodov uvedených v opravnom prostriedku, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne a zistil tento skutkový stav.

Na základe žiadosti navrhovateľky zo dňa 27.05.2015 bol jej zdravotný stav posúdený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 27.05.2015 s tým, že posudková lekárka uviedla, že navrhovateľka trpí chorobami: bipolárna afektívna porucha, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie uviedla posudková lekárka poruchy nálad, periodické, stredne ťažké formy, ktoré podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu V., položka 3, písm. a) a určila 35% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovanej. Ako iné zdravotné postihnutia uviedla posudková lekárka celiakiu. Podľa celkového posudku ide o posudzovanú od roku 2011 liečenú psychiatrom pre bipolárnu afektívnu poruchu, viac na reaktívnej báze (nezhody s manželom), po ambulantnej liečbe opakovaná kompenzácia stavu. Psychiatrická dekompenzácia vždy na reaktívnej báze (manželské nezhody), bez psychotickej symptomatológie, bez nutnosti hospitalizácie, po ambulantnej liečbe opakovaná kompenzácia psychického stavu. Zdravotný stav podmieňuje zaradenie do kapitoly V, položka 3, písmeno a) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35%. Podľa výroku posudku posudzovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35%. Invalidita nevznikla.

Po podaní opravného prostriedku bol posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľky, pričom posudkový lekár zhodnotil zdravotný stav posudzovanej, ako aj doložené odborné vyšetrenia a zotrval na svojom pôvodnom posudku zo dňa 27.05.2015 s tým, že celý spisový materiál zaslal na posúdenie posudkovému lekárovi ústredia so sídlom v Poprade.

Posudkový lekár Sociálnej poisťovne ústredia so sídlom v Poprade posúdil zdravotný stav posudzovanej dňa 16.10.2015 s tým, že posudková lekárka ústredia uviedla, že navrhovateľka trpí chorobami: bipolárna afektívna porucha, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie uviedla posudková lekárka ústredia poruchy nálad, periodické, stredne ťažké formy, ktoré podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zaradila pod kapitolu V., položka 3, písm. a) a určila 35% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovanej. Ako iné zdravotné postihnutia posudková lekárka určila coeliakiu, dorzalgiu, bolesti pravého ramena. Podľa celkového posudku ide o posudzovanú od roku 2011 liečená psychiatrom pre bipolárnu afektívnu poruchu, ktorá je podmienená reaktívne - konfliktné matrimónium a značné konfliktné situácie v zamestnaní, ktoré pretrvávajú aj v súčasnosti, pre ktoré je toho času práceneschopná a je doporučená liečba. Po ambulantnej liečbe opakovaná kompenzácia psychického stavu. V súčasnosti v doloženom psychiatrickom vyšetrení aktuálne parenterálna liečba sedatívami, doplnená perorálnou liečbou v minimálnych dávkach. U posudzovanej je v psychiatrickom vyšetrení zo dňa 26.9.2015 a 7.10.2015 dokumentované, že mala traumu na pracovisku a nevie sa dať odvtedy psychicky do poriadku. V objektívnom náleze zo dňa 7.10.2015 stav s primeranou dynamogeniou pri základnom ochorení, aktuálne však dekompenzovaný pri nepriaznivých socioekonomických situáciách, s reaktívnou situačnou bázou. U posudzovanej aj v súčasnosti nie sú prítomné také závažné známky depresie, aby bolo hodnotenie v horne· hranici daného percentuálneho rozpätia. Zdravotný stav v súčasnosti invaliditu nepodmieňuje, dekompenzáciu v oblasti psychiky je možné preliečiť a zlepšiť pracovnou neschopnosťou tak ako to uvádza v svojom doporučení aj psychiater zo dňa 07.10.2015. Posudkový lekár vyhodnotil pri dnešnom posudzovaní zdravotného stavu aj ortopedické vyšetrenia, kde je dokumentované, že sa lieči pre bolesti chrbtice, RTG krížovej časti chrbtice bez - patologickeho nálezu, objektívny nález z júna 2013 popisuje len mierne funkčné postihnutie, ktoré sa liečbou zlepšilo. V ortopedickom vyšetrení z júla toho roku popisované bolesti pravého ramena, ktoré sa po podaní vnútroklbovej liečby zlepšili - viď ortopedické vyšetrenie zo dňa 4.9.2015. Zdravotné ťažkosti v súvislosti s bolesťami chrbtice už nie sú dokumentované. Tieto onemocnenia sú z posudkového hl'adiska bezvýznamné a nepodmieňujú percentuálne navýšenie. Posudkový lekár na posudzovaní zdravotného stavu nezistil zmeny zdravotného stavu u posudzovanej od posledného posúdenia posudkovým lekárom pobočky Sociálnej poisťovne v zmysle zhoršenia, preto považoval predchádzajúci posudok za správne vypracovaný a nie je dôvod na jeho zmenu. Podľa výroku posudku posudzovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35%.

Na základe záverov posudkových lekárov, ktoré boli popísané vyššie dospel krajský súd bezpochyby k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky a ústredia ( ďalej len „posudkový lekár“ ).

Z posudkového spisu mal súd preukázané, že navrhovateľka pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku predložila odborné lekárske nálezy, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorá je obsahom posudkového spisu. Ide o odborné lekárske nálezy hlavne z psychiatrických vyšetrení od roku 2011 až do 07.10.2015 z psychologického vyšetrenia zo dňa 15.06.2015, ako aj z ortopedického vyšetrenia od roku 2013, pričom posledné je zo 04.09.2015.

Vo všetkých troch prípadoch posudkoví lekári tak pobočky Poprad, ako aj ústredia so sídlom v Poprade posúdili zdravotný stav navrhovateľky komplexne práve s poukazom na uvedené odborné lekárske nálezy, pričom rovnako za rozhodujúce zdravotné postihnutie posudkoví lekári určili poruchy nálad, periodické stredne ťažké formy, ktoré podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení rovnako zaradili pod kapitolu V., položka 3 písm. a), pričom ide o druh zdravotného postihnutia uvedený ako duševné choroby a poruchy správania, poruchy nálad (manické, depresívne, periodické) stredne ťažké formy, ktoré umožňujú podľa prílohy č. 4 k zákonu určiť mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti od 35% do 45%. Ako vyplýva z posúdení posudkových lekárov u posudzovanej určili posudkoví lekári zhodne vo všetkých troch prípadoch 35% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako najnižšiu možnú mieru, pričom ako už súd vyššie konštatoval vychádzali z odborných lekárskych nálezov a záverov, ktoré tieto odborné lekárske nálezy obsahujú.

Ako vyplýva z odborného lekárskeho nálezu posledného z psychiatrického vyšetrenia zo dňa 26.09.2015 a 07.10.2015 ide o opakované vyšetrenie v psychiatrickej ambulancii s doporučením liečby po konflikte v zamestnaní. V objektívnom náleze je uvedený stav s primeranou dynamogéniou pri základnom ochorení, aktuálne stav dekompenzovaný následujúcou depresívnou anxióznou symptomatológiou a indukovanou reaktívnou situačnou bázou. U pacientky je vhodná práceneschopnosť. Zo psychologického vyšetrenia zo dňa 15.06.2015 vyplýva, že kapacita intelektových funkcií u posudzovanej je v pásme priemeru, výkonnosť mierne kolíše, mnestické funkcie sekundárne tangované, kvalita vizuomotorickej koordinácie znížená, organická štruktúra jemne tangovaná, osobnosť úzkostne štrukturovaná, neurolabilná, oscilácia nálad, prevaha depresívnej zložky. V klinickom obraze u posudzovanej dominuje napätie, anxiozita, oslabenie sú adaptačné mechanizmy, frustračná tolerancia na záťaž, disponovaný osobnostný terén.

Z ortopedických vyšetrení, ktoré boli predložené navrhovateľkou v rámci odvolacieho konania je popísaný stav z odborného lekárskeho nálezu z 28.07.2015, z ktorého vyplýva, že ide u pacientky o bolesti ramena vpravo, objektívny stav C chrbtica palpačne citlivá, rameno vpravo fyziologicky konfigurované, abdukcia 80 stupňov. USB bez známok lézie. Podané bolo vnútroblokovo Mezocain a Diprophos. Z ortopedického vyšetrenia z 04.09.2015 vyplýva, že bolesti u pacientky v oblasti pravého ramena sú zmiernené.

Ako vyplýva z posúdenia odborných lekárskych nálezov v súčasnej dobe podľa posudkovej lekárky na základe týchto odborných lekárskych nálezov nie sú prítomné u posudzovanej také závažné známky depresie, aby bolo hodnotenie v hornej hranici daného percentuálneho rozpätia pri rozhodujúcom zdravotnom postihnutí, pričom zdravotný stav v súčasnosti podľa posudkovej lekárky invaliditu nepodmieňuje, dekompenzáciu v oblasti psychiky je možné preliečiť a zlepšiť dočasnou práceneschopnosťou tak, ako to uvádza vo svojom odporúčaní aj psychiater z odborného lekárskeho nálezu zo dňa 07.10.2015. Z uvedených dôvodov preto podľa názoru súdu správne posudkoví lekári zaradili vo všetkých troch prípadoch ako rozhodujúce zdravotné postihnutie poruchy nálad, periodické, stredne ťažké formy a zároveň správne určili aj príslušnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 35% práve s poukazom na uvedené závery odborných lekárov, ktoré konštatovali aj posudkoví lekári tak pobočky Poprad, ako aj ústredia so sídlom v Poprade pri posúdení komplexného zdravotného stavu navrhovateľky.

Ďalej z odborných lekárskych nálezov, ktoré navrhovateľka predložila, teda hlavne z ortopedických vyšetrení bezpochyby vyplýva, že zdravotný stav posudzovanej bol posúdený vo všetkých troch prípadoch, pričom vyšetrenia ortopedickej ambulancie a zdravotné ťažkosti boli vyhodnotené ako iné zdravotné postihnutia dorzalgia a bolesti pravého ramena, pričom posudkoví lekári zhodne uviedli, že z RTG krížovej časti chrbtice vyplýva, že ide o patologicky nevýznamný nález objektívny nález je z júna 2013, pričom tento popisuje len mierne funkčné postihnutie, ktoré sa liečbou zlepšilo, pričom posudzovaná sa lieči pre bolesti chrbtice od uvedeného dátumu v roku 2013. Z ortopedického vyšetrenia ako už súd poukázal vyššie zo dňa 04.09.2015 vyplýva, že zdravotné ťažkosti v súvislosti s bolesťami chrbtice nie sú ani dokumentované, pričom odborný lekár popisuje bolesti pravého ramena, ktoré o podaní vnútrokĺbovej liečby sa zlepšili.

Na základe uvedených záverov odborných lekárov preto posúdili posudkoví lekári zdravotný stav navrhovateľky viackrát a pri všetkých prípadoch sa zhodli pri určení rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ako aj pri určení iných zdravotných postihnutí, pričom súd konštatoval, že za rozhodujúce zdravotné postihnutia posudkoví lekári určili 35% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovanej, teda na dolnej hranici práve s poukazom na závery odborných lekárov, ktoré navrhovateľka v rámci odvolacieho konania predložila.

Podľa názoru súdu závery posudkových lekárov sú logické, pričom vychádzajú z komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky práve s poukazom k miere poklesu pracovnej schopnosti na základe predložených odborných vyšetrení a nálezov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Navrhovateľka nepredložila také odborné lekárske nálezy, ktoré by zdôvodňovali zmenu, resp. zrušenie uvedeného rozhodnutia z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu zo strany odporkyne, resp. nepreskúmateľnosti napadnutého rozhodnutia pre nedostatok dôvodov, pretože práve podľa posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky posudkovými lekármi jednoznačne k zhoršeniu rozhodujúceho zdravotného postihnutia nedošlo a nedošlo ani k takému zhoršeniu zdravotného stavu navrhovateľky, ktoré by odôvodňovalo navýšenie percentuálnej miery vykonávať zárobkovú činnosť za iné zdravotné postihnutia. Tieto skutočnosti boli v konaní bezpochyby preukázané práve s poukazom na obsah predložených lekárskych odborných nálezov.

Pokiaľ je navrhovateľka subjektívneho názoru, že jej zdravotný stav nebol posúdený dostatočne objektívne, musí súd zdôrazniť, že práve posudkoví lekári poukázali na tú skutočnosť, že zdravotný stav posudzovanej bol posúdený v súlade s odbornými lekárskymi nálezmi, pričom posudzovaná doteraz bola liečená na psychiatrickej a psychologickej ambulancii pre rozhodujúceho zdravotné postihnutie, ktoré podľa názoru súdu posudkoví lekári správne vyhodnotili. Na základe uvedených skutočností preto podľa názoru súdu rozhodla odporkyňa podľa posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky v predmetnom konaní správne a v súlade so zákonom, ktorý umožňuje práve na základe posudkov posudkových lekárov, ktorí musia jednoznačne vychádzať z odborných lekárskych nálezov dospieť k posudkovému záveru tak, ako je to uvedené v ustanovení § 153 Zákona o sociálnom poistení. Z týchto záverov posudkových lekárov napokon vychádza aj sociálna poisťovňa ústredie pri vypracovaní rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní invalidného dôchodku posudzovanej.

Nakoľko navrhovateľka nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, správne a v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, keď na základe zákonom stanovených podmienok uvedených v § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku zo dňa 27.05.2015.

Na základe vyššie uvedených dôvodov preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 19. júna 2015 č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdil. O trovách konania súd rozhodol s poukazom na ustanovenie § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka v konaní nemala úspech a odporkyňa zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.