KSPO/2Sd/75/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/75/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8014201052 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8014201052.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa O. L., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom L. nad J. č. XXX, XXX XX L. nad J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku invalidného dôchodku takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 11. apríla XXXX pod č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 11.04.2014 pod č. XXX XXX XXXX 0 zamietla žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku navrhovateľa podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov z dôvodu, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa posudkového záveru posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky vo K.. zo dňa 04. marca 2014 je 50%. Táto lekárska správa tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia predmetného rozhodnutia a sú v nej uvedené všetky rozhodnuté skutočnosti, ktoré boli podkladom na vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľ je naďalej invalidný podľa § 71 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení. Týmto rozhodnutím došlo k realizácií rozsudku Krajského súdu v Prešove č. 3Sd/75/2013-28 z 14. januára 2014.

Včas podaným opravným prostriedkom návrhom na preskúmanie rozhodnutia súdom sa navrhovateľ domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia vydaného Sociálnou poisťovňou ústredím dňa 11.04.2014 z dôvodu, neúplného posúdenia jeho zdravotného stavu. Zdôraznil pritom predložené doklady z neurochirurgickej ambulancie Doc. A.. A. K., T.. z 31.10.2013, v ktorom sa nachádza nález ohľadom poškodenia ľavého ramenného kĺbu. Tieto skutočnosti posudkový lekár nevyhodnotil podľa navrhovateľa správne. Zároveň poukázal navrhovateľ na to, že pracoval v spoločnosti BUKOCEL, s.r.o. K. nad J. na pozícií zvárač, zámočník, pričom pri tejto práci potrebuje obidve ruky a on s ľavou rukou nemôže vykonávať predmetnú prácu. Na pojednávaní pred súdom navrhovateľ zotrval na návrhu na preskúmanie napadnutého rozhodnutia, zopakoval dôvody, ktoré uviedol v predmetnom návrhu a žiadal, aby predmetné rozhodnutie súd zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

K podanému návrhu na preskúmanie sa písomným stanoviskom vyjadrila odporkyňa z dňa 11.09.2014 s tým, že s poukazom na dôvody napadnutého rozhodnutia zo dňa 11.04.2014 navrhla predmetné rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť. Poverená zástupkyňa odporkyne na pojednávaní sa stotožnila s písomným stanoviskom doručeným súdu zo strany odporkyne a takisto žiadala, aby súd napadnuté rozhodnutie z 11. apríla 2014 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

Krajský súd podľa § 250l a nasl. ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s dávkovým a posudkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Predmetom preskúmania v danom konkrétnom prípade bolo rozhodnutie vydané odporkyňou na základe žiadosti navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku s poukazom na jeho zhoršenie zdravotného stavu.

Z obsahu posudkového a dávkového spisu mal súd preukázané, že na základe uvedenej žiadosti bol prehodnotený zdravotný stav navrhovateľa posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky K. nad J. dňa 04.03.2014. Posudkový lekár uviedol, že navrhovateľ trpí chorobami: Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu, iné demyelinizačné choroby CNS, stav po pravostrannej nefrektómii pre tumor (2003), arteriálna hypertenzia, koxartróza, gonartróza, burzitída ľavého pleca. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie pritom posudkový lekár určil endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pod kapitolu IV, položka 1, písmeno b) a určil 40%-nú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa. Ako iné zdravotné postihnutia posudkový lekár uviedol: iné demyelinizačné choroby CNS, stav po pravostrannej nefrektómii pre tumor (2003), arteriálna hypertenzia, koxartróza, gonartróza, burzitída ľavého pleca, za ktoré zvýšil percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa u 10%. Podľa celkového posudku ide o 58 ročného posudzovaného, ktorý naposledy pracoval ako robotník, t.č. nezamestnaný. Viac ako 9 rokov je sledovaný diabetológom pre cukrovku na diéte a perorálnej liečbe. V roku 2003 vykonaná pravostranná nefrektómia pre tumor, funkčný renálný nález je t.č. v norme. Je sledovaný a liečený neurológom pre demyelinizačný proces CNS. V klinickom obraze dominujú závraty, bolesti hlavy a krčnej chrbtice, tŕpnutie rúk, ľahká porucha statiky a dynamiky krčnej a driekovej chrbtice. Lieči sa aj pre vysoký krvný tlak, stabilizovaný na intihypertenzívnej liečbe. V marci 2013mu bola pre pretrvávajúce bolesti v ľavom ramene s obmedzením pohyblivosti artroskopicky vykonaná subaktromiálna dekompresia ľavého ramena. Kontrolným ortopedickým a neurologickým vyšetrením konštatované zlepšenie pohyblivosti v ľavom ramennom kĺbe, ktorá je t.č. znížená o viac ako polovicu. Pre uvedené zdravotné postihnutia je invalidný s mierou poklesu samostatne vykonávať zárobkovú činnosť 50%. Pre pretrvávajúce bolesti v ľavom ramennom kĺbe opakovane vyšetrený ortopédom, naposledy 18.10.2013, kde je konštatovaný nezmenený stav od predchádzajúceho vyšetrenia, ramená sú voľné, hybnosť vo všetkých rovinách výrazne obmedzená, viac ako o polovicu, avšak nie je popisované stuhnutie ramenného kĺbu. MR vyšetrením krčnej chrbtice sú popisované ľahké degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek C4-5 vpravo. Dňa 16.10.2013 vyšetrený neurochirurgom, ktorý ľahké degeneratívne zmeny na medzistavcových platničkách C4-5 vpravo považuje za náhodný nález, ktorý nevyžaduje ani operačné riešenie a nekoreluje s bolesťami ľavého ramena. RTG vyšetrením sú popisované degeneratívne zmeny bedrových a kolenných kĺbov, funkčné s obmedzením pohybu ľahkého stupňa. Pre posúdenie zdravotného stavu pre účely invalidity je rozhodujúci funkčný stav, nie diagnostické závery postavené na pomocných vyšetreniach (napr. RTG, CT). Doložené lekárske vyšetrenia dokumentujú len ľahké funkčné postihnutie váhonosných kĺbov a obmedzenie pohybu v ľavom ramene, ktoré nie je také závažné, aby bolo v tomto prípade rozhodujúcim zdravotným postihnutím vzhľadom na rozsah pohybov, stav svalstva, aj keď sa jedná u posudzovaného o dominantnú končatinu. Nie je dokumentované obmedzenie pohybu v bedrových kĺboch ťažkého stupňa s atrofiou svalstva alebo len naznačenými pohybmi bez možnosti vykonania rotačných pohybov v bedrových kĺboch. Aj naďalej považujeme za rozhodujúce zdravotné postihnutie cukrovku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40% s navýšením o 10% pre pridružené zdravotné postihnutia, medzi ktoré zaraďujeme aj koxartrózu, gonartrózu, stav po burzitíde ľavého pleca ľahkého stupňa. Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. je možné percentuálne navýšenie o 10% len jedenkrát, jednotlivé miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je aj naďalej 50%. Podľa pracovnej rekomandácie navrhované pracovné zaradenie na pôvodnom pracovisku áno, aj na trhu práce áno, s obmedzením schopnosti vykonávať práce len v prostredí bez zvýšenej fyzickej námahy, bez zdvíhania a prenášania ťažkých bremien, nie práce vyžadujúce dlhšiu chôdzu alebo státie. Môže vykonávať prácu za vyššie uvedených podmienok. Podľa výroku posudku je posudzovaný naďalej invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50%, invalidita trvá naďalej. Zároveň v posudkovom závere je uvedené, že invalidita vznikla z dôsledku choroby.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky vo K. J. dňa 04. júla 2014 s tým, že posudkový lekár zotrval na svojom posudku zo dňa 04.03.2014 a určil tak rozhodujúce zdravotné postihnutie, ako aj mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50% ako tomu bolo pri posúdení dňa 04. marca 2014. Čo sa týka celkového posudku stotožnil sa s prvoposudkom a odstúpil spisovú dokumentáciu odvolaciemu orgánu Sociálnej poisťovni ústrediu so sídlom v D..

Po predložení spisovej dokumentácie posudková lekárka Sociálnej poisťovne ústredia so sídlom v D. predvolala posudzovaného na opätovné posúdenie zdravotného stavu na deň 24. júla 2014, kedy sa posudzovaný na predvolanie nedostavil, telefonicky oznámil, že bol na MRI vyšetrení chrbtice a výsledok bude 31.07.2014. Na základe uvedených skutočností posudková lekárka Sociálnej poisťovne ústredia so sídlom v D. opätovne predvolala posudzovaného na deň 20. augusta 2014, kedy došlo zo strany posudkovej lekárky ústredia k posúdeniu zdravotného stavu navrhovateľa. Posudková lekárka ústredia uviedla, že navrhovateľ trpí chorobami: diabetes mellitus nezávislý od inzulínu, iné demyelinizačné choroby CNS, stav po pravostrannej nefrektómii pre tumor (2003), arteriálna hypertenzia, koxartróza, gonartróza, burzitída ľavého pleca, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určila posudková lekárka endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok, ktoré podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zaradila pod kapitolu IV, položka 1, písmeno b a určila 40%-nú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Ako iné zdravotné postihnutia uviedla posudková lekára: iné demyelinizačné choroby CNS, stav po pravostrannej nefrektómii pre tumor (2003), arteriálna hypertenzia, koxartróza, gonartróza, burzitída ľavého pleca, za iné zdravotné postihnutia zvýšila percentuálnu mieru na 50%, teda o 10%. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného, ktorého zdravotný stav bol opätovne posúdený v neprítomnosti, nakoľko sa odmietal dostaviť na posúdenie zdravotného stavu a to na základe rozsudku Krajského súdu v Z. zo dňa 14.01.2014, ktorým bolo rozhodnutie zrušené zo dňa 29.05.2013 a vec vrátená pre nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov odporkyni späť. Krajský súd v rozsudku poukázal na to, že je potrebné u navrhovateľa sa zaoberať otázkou, či naďalej je rozhodujúcim zdravotným postihnutím cukrovka a či nie je potrebné za rozhodujúce zdravotné postihnutie určiť postihnutie bedrových kĺbov. Posudzovaný bol uznaný invalidným s celkovom mierou poklesu mierou poklesu samostatne vykonávať zárobkovú činnosť 50% od roku 2011 pre cukrovku kompenzovanú perorálnou liečbou bez chronických komplikácií s mierou poklesu mierou poklesu samostatne vykonávať zárobkovú činnosť 40% s navýšením o 10% pre iné zdravotné postihnutia - stav po odstránení pravej obličky pre zhubný nádor bez potreby onkologickej liečby - stav dlhodobo stabilizovaný a ľahkú formu hypertenzie. Od 11/20012 v liečbe ortopéda pre bolesti ľavého ramena. Dňa 27.03.2013 artroskopické ošetrenie ľavého ramena - dekompresia s následnou rehabilitačnou liečbou. Po ukončení rehabilitácie včítane hospitalizácie na rehabilitačnom oddelení funkčne pohyblivosť v ľavom ramene je výrazne zlepšená. Od 06/2013 ortopedickým vyšetrením už potvrdené aj bolesti váhonostných kĺbov, objektívne s ľahkým funkčným obmedzením v bedrových aj kolenných kĺboch, aj podľa popisu RTG vyšetrenia je prítomné II. RTG štádium artrózy na bedrových kĺboch. Ľahké funkčné obmedzenie v bedrových kĺboch a ľahké obmedzenie pohybov v ramenách nie je tak závažné z posudkového hľadiska, aby bolo rozhodujúcim zdravotným postihnutím. Pri posudzovaní zdravotného stavu na účely invalidity posudkový lekár sociálnej poisťovne posudzuje objektívny funkčný stav pohybového aparátu v odbornom náleze a nie diagnostický záver. Podľa kontrolného nefrologického, onkologického a urologického vyšetrenia funkčný nález solitárnej obličky je v norme, bez obmedzenia funkcie a bez recidívy onkologického ochorenia. Kontrolné diabetologické vyšetrenie dokumentuje dobre kompenzovanú cukrovku na perorálnej liečbe bez chronických komplikácii naďalej. Posudzovaný v liečbe aj internistu pre hypertenziu ľahkú formu bez orgánových komplikácii. V poslednom čase posudzovaný opakovane vyšetrený aj neurochirurgom, ktorý v závere opisuje diagnostický záver ortopéda - t. j. koxartrózu III. - IV. štádia ochorenia - bez objektívneho vyšetrenia bedrových kĺbov. V objektívnom funkčnom neurochirurgickom náleze prítomná obmedzená hybnosť v krčnej oblasti bez koreňového dráždenia. MRI vyšetrením krčnej chrbtice sú popisované ľahké degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek C4-5 vpravo. Aj konzultovaný neurochirurg v 10/2013 ľahké degeneratívne zmeny na medzistavcových krčných platničkách považuje za náhodný nález, ktorý nevyžaduje ani operačné riešenie a nekoreluje s bolesťami ľavého ramena. Po opakovanom dôkladnom preštudovaní všetkých odborných vyšetrení za rozhodujúce zdravotné stanovujeme naďalej cukrovku dobre kompenzovanú perorálnou liečbou bez prítomnosti chronických komplikácii so zaradením do kapitoly IV, položka 1, písmeno b) s mierou poklesu mierou poklesu samostatne vykonávať zárobkovú činnosť 40% naďalej. Iné zdravotné postihnutia - stav po artroskopickom ošetrení ľavého ramena s ľahkým obmedzením hybnosti, artrózu bedrových kĺbov s ľahkým obmedzením pohyblivosti a ľahké degeneratívne zmeny na chrbtici bez potreby operačného riešenia s poruchou statodynamiky chrbtice s občasným dráždením nervov a svalov sú posudkovo menej závažné a hodnotené nižšou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ale taktiež ovplyvňujú pracovnú schopnosti posudzovaného a preto pre tieto ochorenia navyšujeme rozhodujúce zdravotného postihnutie o 10%. Uznaný invalidným s celkovou mierou poklesu mierou poklesu samostatne vykonávať zárobkovú činnosť 50% naďalej. Podľa pracovnej rekomandácie navrhované pracovné zaradenie na pôvodnom pracovisku nie, na trhu práce áno s obmedzením schopnosti môže vykonávať posudzovaný prácu len v prostredí bez zvýšenej fyzickej námahy, bez zaťažovania horných končatín, bez sústredenia sa, t. j. za vyššie uvedených podmienok môže vykonávať napr. pracovníka v sklade, ľahké manuálne práce. Podľa výroku posudku je posudzovaný invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50%. Invalidita trvá naďalej, táto vznikla z dôsledku choroby.

Krajský súd na základe uvedeného skutkového stavu, ktorý popísal vyššie dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľ nie je dôvodný, pričom vychádzal z posúdení zdravotného stavu posudkovými lekármi tak pobočky vo K., ako aj ústredia so sídlom v D..

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 2 zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnávaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b/, ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne pobočky a ústredia (ďalej len „posudkový lekár“).

V zmysle ustanovenia § 73 ods. 2 citovaného zákona, suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

V zmysle ustanovenia § 112 ods. 4 citovaného zákona, výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

Ako vyplýva z dávkového spisu navrhovateľ si uplatnil nárok na zvýšenie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 11.03.2013 doručenou Sociálnej poisťovni, pobočka K. nad J. dňa 19.03.2013. V tejto žiadosti poukázal na to, že žiada o prehodnotenie zdravotného stavu nakoľko sa jeho zdravotný stav od posledných kontrol zhoršil.

Súd mal z obsahu dávkového a posudkového spisu preukázané, že navrhovateľ je poberateľom invalidného dôchodku od 01.11.2011 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50%. Na základe vyššie citovanej žiadosti navrhovateľa bol jeho zdravotný stav prehodnotený dňa 21.05.2013 posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky K. nad J. s tým, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená posudkovým lekárom na 50%. Dňa 04.09.2013 bol posúdený zdravotný stav navrhovateľa v odvolacom konaní, kde bol opätovne uznaný invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50% naďalej. Rozhodnutie sociálnej poisťovne, ústredia zo dňa 29.05.20113, ktorým bola zamietnutá žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku navrhovateľom bolo zrušené rozsudkom Krajského súdu v Z. pod sp. zn. 3Sd/75/2013 - 28 zo dňa 14.01.2014. Napadnuté rozhodnutie zo dňa 11. apríla 2014 pod č. XXX XXX XXXX 0 bolo vlastne realizáciou predmetného rozsudku, voči ktorému podal návrh na preskúmanie rozhodnutia navrhovateľ a ktoré je predmetom tohto konania.

Po podaní opravného prostriedku ako vyplýva z posudkového spisu predloženého odporkyňou bol viackrát posudzovaný zdravotný stav navrhovateľa tak posudkovým lekárom pobočky K.., ako aj posudkovým lekárom ústredia so sídlom v D., s tým, že bola posudkovými lekármi vždy zhodne určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50% z uvedených skutočností vyplýva, že zdravotný stav navrhovateľa bol komplexne posúdený posudkovými lekármi sociálnej poisťovne viackrát. Ako vyplýva z vyššie uvedeného zaradenia rozhodujúceho zdravotného postihnutia ide o endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok, ktorou rozhodujúcou diagnózou pri stanovení rozhodujúceho zdravotného postihnutia bola diagnóza diabetes mellitus nezávislý od inzulínu a na základe tejto diagnózy bolo aj zatriedenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia pod príslušnú kapitolu a položku ako aj písmeno podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Vzhľadom na závery odborných lekárskych nálezov odborných lekárov a to hlavne z interného oddelenia a diabetologického oddelenia posudzovali posudkoví lekári zdravotný stav navrhovateľa a poukázali pritom na závery týchto odborných lekárov. Z týchto jednoznačne určili aj mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Samotné zhoršenie zdravotného stavu posudkoví lekári ani v jednom zo svojich záverov neuviedli. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená u navrhovateľa ako najvyššia možná stanovená miera práve na základe záverov odborných lekárskych nálezov, ktoré boli predložené navrhovateľom jednak v odvolacom konaní, ako aj pred krajským súdom v predchádzajúcom konaní vo veci 3Sd/75/2013, ako aj v tomto konaní.

S poukazom na realizáciu rozsudku Krajského súdu v Prešove pod vyššie citovanou spisovou značkou a s poukazom na realizáciu príslušných ustanovení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení súd dáva do pozornosti, že posudkoví lekári tak pobočky K. J., ako aj ústredia so sídlom v D. presne postupovali podľa príslušných ustanovení vyššie citovaného zákona. Do úvahy vzali všetky odborné lekárske nálezy hlavne z ortopedického vyšetrenia, pričom u ortopéda je posudzovaný liečený od 11 mesiaca 2012 pre bolesti ľavého ramena. Čo sa týka ortopedických vyšetrení bolesti bedrových a kolenných kĺbov podľa príslušných popisov RTG vyšetrení je prítomné II. štádium artrózy na bedrových kĺbov a jedná sa o ľahké funkčné obmedzenie bedrových kĺbov a ľahké obmedzenie pohybov v ramenách, ktoré však nie je závažné z posudkového hľadiska na to, aby bolo rozhodujúcim zdravotným postihnutím, tak ako to je uvádzané v zrušujúcom rozsudku Krajského súdu v Prešove.

V tejto súvislosti súd poukazuje na to, že pri posudzovaní zdravotného stavu na účely invalidity, ako vyplýva z posudkového záveru posudkového lekára posudzuje sa objektívny funkčný stav pohybového aparátu v odbornom náleze a nie diagnostický záver. Na základe uvedeného, teda podľa kontrolného nefrologického, onkologického a urologického vyšetrenia funkčný nález solitárnej obličky je v norme, bez obmedzenia funkcie a bez recidívy onkologického ochorenia. Kontrolné diabetologické vyšetrenie dokumentuje dobre kompenzovanú cukrovku na perorálnej liečbe bez chronických komplikácií naďalej.

Čo sa týka opakovaného vyšetrenia zdravotných problémov posudzovaného na neurochirurgii, ktorý v závere opisuje diagnostický záver ortopéda, t. j. koxartrózu III.-IV. štádia ochorenia bez objektívneho vyšetrenia bedrových kĺbov, pričom v objektívnom funkčnom neurochirurgickom náleze prítomná je obmedzená hybnosť v krčnej oblasti bez koreňového dráždenia a vyšetrenia MRI krčnej chrbtice vyplýva, že sú popisované ľahké degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek C4-5 vpravo. Aj konzultovaný neurochirurg v októbri 2013 popísal ľahké degeneratívne zmeny na medzistavcových krčných platničkách, čo považuje za náhodný nález, ktorý nevyžaduje ani operačné riešenie a nekoreluje s bolesťami ľavého ramena.

Na základe uvedených skutočností preto aj po opakovanom preštudovaní odborných vyšetrení za rozhodujúce zdravotné postihnutie posudková lekárka ústredia naďalej stanovila cukrovku dobre kompenzovanú perorálnou liečbou bez prítomnosti chronických komplikácií so zaradením do kapitoly IV., položka 1, písmeno b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 40% naďalej. Za iné zdravotné postihnutia pod ktoré zatriedila posudková lekárka stav po artroskopickom ošetrení ľavého ramena s ľahkým obmedzením hybnosti, artrózu bedrových kĺbov s ľahkým obmedzením pohyblivosti a ľahké degeneratívne zmeny na chrbtici bez potreby operačného riešenia s poruchou statodynamiky chrbtice s občasným dráždením nervov a svalov sú posudkovo menej závažné a hodnotené nižšou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako tomu bolo pri stanovení rozhodujúceho zdravotného postihnutia.

Súd sa preto z vyššie citovanými závermi posudkovej lekárky ústredia, ktorá sa vlastne stotožnila s posudkovým záverom posudkovej lekárky pobočky K. nad J. sa stotožňuje a práve na tieto popísané závery posudkovej lekárky ústredia, zdôrazňuje aj súd potrebu potvrdenia vyššie napadnutého rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia zo dňa 11. apríla 2014 pod č. XXX XXX XXXX 0, pretože z odborných lekárskych nálezov, na ktoré sa odvoláva posudková lekárka nebolo jednoznačne preukázané, že došlo u navrhovateľa k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo zmenu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, resp. zmenu posúdenia rozhodujúceho zdravotného postihnutia, tak ako to bolo deklarované v odôvodnení rozsudku Krajského súdu v Prešove. Práve z popísaných odborných lekárskych nálezov tento postup u posudkového lekára je vylúčený čo sa týka zmeny rozhodujúceho zdravotného postihnutia.

S poukazom na uvedené závery posudkových lekárov, na základe ktorých rozhodla pôvodne odporkyňa napadnutým rozhodnutím dňa 11. apríla 2014 je aj súd toho názoru, že predmetné určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa bolo stanovené správne a v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Z týchto dôvodov preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 11. apríla 2014 pod č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p., pretože navrhovateľ nemal v konaní úspech a odporkyňa aj pri úspechu v konaní zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania tak, že náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.