KSPO/2Sd/70/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/70/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200891 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200891.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa S. Y., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom A. M. XXX, XXX XX A. M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 11. mája 2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. a vec vracia odporkyni na ďalšie konanie.

Náhradu trov konania účastníkov n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 11.05.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 22.04.2015 z dôvodu, že navrhovateľ nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej fyzickej osobe o viac ako 40%. Posúdenie posudkového lekára bolo vykonané posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočka Vranov nad Topľou dňa 22.04.2015 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30%.

Včas podaným opravným prostriedkom - odvolaním sa navrhovateľ domáhal opätovného posúdenia jeho zdravotného stavu s poukazom na zdravotné problémy, ktoré mu spôsobujú významné ťažkosti v jeho zamestnaní, ako aj v osobnom živote. Navrhovateľ na pojednávaní pred súdom zotrval na podanom opravnom prostriedku a poukázal na to, že nezvláda svoju robotu a ďalšiu robotu si nevie nájsť v jeho veku. S poukazom na zdravotný stav z dôvodu, že mu lekári povedali, že mu chrbticu už nevymenia podal opravný prostriedok voči rozhodnutiu, s ktorým sa nestotožnil.

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 18.09.2015 vyjadrila odporkyňa, pričom zotrvala na posúdení posudkových lekárov a žiadala napadnuté rozhodnutie z 11.05.2015 ako vecne správne potvrdiť. Prítomný poverený zástupca sociálnej poisťovne na pojednávaní s poukazom na písomné stanovisko, ako aj na posúdenie posudkových lekárov a určenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa zdôraznil, že pokladá rozhodnutie za vecne správne a zákonné a preto ho navrhuje potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne, pričom dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný, pretože rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a preto ho zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Krajský súd pri svojom závere vychádzal zo skutkového stavu, ktorý bol preukázaný z predloženého posudkového spisu, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ podal dňa 22.04.2015 žiadosť o priznanie invalidného dôchodku, ku ktorej predložil príslušné lekárske odborné nálezy. Žiadal priznať invalidný dôchodok odo dňa 22.04.2015.

Ako vyplýva po podaní žiadosti bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Vranov nad Topľou dňa 22.04.2015 pričom posudkový lekár pobočky uviedol, že navrhovateľ trpí chorobami: chronická ischemická choroba srdca, dorzalgia, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby obehovej sústavy, ktoré podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zaradil pod kapitolu IX., oddiel A, položka 8 písm. a) a určil príslušnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30%. Ako iné zdravotné postihnutia neuviedol posudkový lekár žiadnu inú diagnózu. Podľa celkového posudku ide o 52 ročného posudzovaného s učňovským vzdelaním, pracuje ako traktorista. V roku 2013 prešetrovaný kardiológom pre bolesti na hrudníku. Koronarograficky potvrdené jednocievne postihnutie. Následne vykonaná kompletná revaskularizácia. Je nastavený na pravidelnej medikamentóznej terapii. Echokardiograficky nie je dokumentovaná porucha kinetiky srdca, systolická funkcia je zachovaná, v norme. Záťažový test pri liečbe nepotvrdil jednoznačne ischemické zmeny, nedosiahol limit kardiovaskulárnej výkonnosti (možný podiel obezity, chronického nikotinizmu). Kardiológom je syndróm hrudníkovej angíny hodnotený ako I. funkčné štádium. Po komplexnom zhodnotení zdravotného stavu je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30%, čo je stredná hranica daného percentuálneho rozpätia vzhľadom k tomu, že záťažovým testom nie sú jednoznačne dokázané nové ischemické zmeny na svalovine srdca (s prihliadnutím aj ku skutočnosti, že menovaný nedodržiava doporučené režimové opatrenia). Ochorenie pohybového aparátu nie je posudkovo významné, pretože sa nejedná o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a neboli vyčerpané všetky možnosti liečby. Podľa pracovnej rekomandácie posudkový lekár navrhol pracovné zaradenie na pôvodnom pracovisku áno, na trhu práce áno s obmedzením schopnosti môže vykonávať prácu v prostredí bez zvýšenej fyzickej záťaže a prác vo vynútených polohách za vyššie uvedených podmienok. Podľa výroku posudku posudzovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená na 30%.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom bol posúdený zdravotný stav navrhovateľa opätovne posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne pobočky Vranov nad Topľou dňa 13.07.2015, ktorá vo svojom posúdení zotrvala na pôvodnom posudku zo dňa 22.04.2015 a v celkovom posudku potom, čo určila rozhodujúce zdravotné postihnutie, ako aj príslušnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30% uviedla, že ide o posudzovaného, ktorý sa odvolal voči rozhodnutiu zo dňa 11.05.2015. K odvolaniu doložil uvedené odborné lekárske nálezy, ktoré sú súčasťou posudkovej lekárskej správy. Po opätovnom zhodnotení zotrvala na prvoposudku a predložila spisovú dokumentáciu druhostupňovému správnemu orgánu.

Posudkový lekár ústredia so sídlom v Košiciach dňa 04.09.2015 vykonal posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa s tým, že uviedol, že navrhovateľ trpí chorobami: chronická ischemická choroba srdca, dorzalgia, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby obehovej sústavy, ktoré podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zaradil pod kapitolu IX., oddiel A, položka 8 písm. a) a určil 30% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ako iné zdravotné postihnutia neuviedol posudkový lekár žiadnu inú diagnózu. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného s učňovským vzdelaním bol v januári 2013 hospitalizovaný vo VÚSCH za účelom koronarografického vyšetrenia pre bolesti na hrudníku - s dokumentovaním jednocievneho koronárneho postihnutia a s následným revaskularizačným výkonom s kompletnou revaskularizáciou. Podľa kontrolného kardilogického vyšetrenia v marci 2013 kardiálne je posudzovaný plne kompenzovaný s dobrým funkčným výkonom po revaskularizačnej operácii. Následne už kardiológom nie je sledovaný. Kontrolným funkčným kardiologickým vyšetrením na doporučenie posudkového lekára zistený opakovane dobrý funkčný nález kardiálny po revaskularizačnej operácii. V júli 2014 a v auguste 2014 bol vyšetrený neurológom pre udávané bolesti na chrbtici, indikované RTG a CT vyšetrenie chrbtice dokumentuje vekom podmienené degeneratívne zmeny. V objektívnom funkčnom náleze prítomná porucha statodynamiky chrbtice bez známok koreňového dráždenia. Následne kontrolné neurologické vyšetrenie realizované až v auguste 2015 bez zmeny vo funkčnom náleze. Stav z posudkového hľadiska nespĺňa kritéria dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, nakoľko nie sú vyčerpané všetky možnosti liečby u posudzovaného ako je kúpeľná liečba, rehabilitačná liečba, ozónoterapia a pod. Rozhodujúce zdravotné postihnutie - stav po revaskularizačnej operácii na srdci s dobrým funkčným výsledkom zaraďujeme naďalej do kapitoly IX., oddiel A, položka 8, písm. a) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30%. Podľa výroku posudku posudzovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená na 30%.

Ako vyplýva z posúdení posudkových lekárov tak pobočky, ako aj ústredia, krajský súd dospel pri preskúmaní napadnutých rozhodnutí k záveru, že rozhodnutie sociálnej poisťovne je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, nakoľko podklad, ktorý tvorili posudkové lekárske správy tak posudkových lekárov pobočky, ako aj ústredia so sídlom v Košiciach boli nedostatočné pre prijatie záveru zo strany odporkyne, že posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa bolo komplexne vykonané. K tomuto záveru dospel súd na základe preskúmania zdravotnej dokumentácie, ktorá je obsahom posudkového spisu a z príslušných odborných lekárskych nálezov vyplývajú také závery, s ktorými sa posudkoví lekári podľa názoru súdu dostatočne nezaoberali.

Čo sa týka rozhodujúceho zdravotného postihnutia posudkoví lekári sa zamerali na rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktoré vo všetkých troch prípadoch určili, že ide o ischemickú chorobu srdca, ktorú zaradili ako choroby obehovej sústavy, avšak pri posúdení tak prvotnom zo dňa 22.04.2015, ako aj následne pri posúdení posudkového lekára pobočky, ako aj ústredia so sídlom v Košiciach sa posudkoví lekári dostatočne nezaoberali mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u tohto rozhodujúceho zdravotného postihnutia, pričom dôvody, prečo určili príslušnú mieru vo výške 30% následne vo svojich posudkoch dostatočne nezdôvodnili.

Čo sa týka iných zdravotných postihnutí, s týmito sa posudkoví lekári vôbec nezaoberali, pritom ide o predložené odborné lekárske nálezy z neurológie zo dňa 20.08.2014, kde z RTG ako aj CT vyšetrenia chrbtice vyplýva jednoznačne záver, že ide u navrhovateľa o polytopný vertebrogénny algický syndróm, lubmoischialdický syndróm s iritačnou radikulopatiou s L5 vľavo, ako aj s cervikobrachiálny syndróm s iritáciou C8-Ph1 vľavo a neuropatickú bolestivosť. Zároveň bol záverom odborného lekára z neurológie diagnostikovaná aj fúzia L1 - 2 p.p. congenita, stav po periférnej paréze n. facialis vpravo s reziduálnou symptomatológiou. Uvedeným odborným lekárskym nálezom sa posudkoví lekári v rámci iných zdravotných postihnutí nezaoberali.

S poukazom na prvoposudok, ako aj následné zhodnotenie zdravotného stavu dňa 13.07.2015 tieto neobsahovali konkrétne odpovede na obsah odborných lekárskych nálezov a dostatočný podklad na to, aby sociálna poisťovňa mohla svoje rozhodnutie náležite a dôsledne odôvodniť.

Čo sa týka iných zdravotných postihnutí tieto neboli ani uvádzané s poukazom na jednoduchý záver posudkových lekárov, že navrhovateľ nedodržiava v rámci rozhodujúceho zdravotného postihnutia doporučené režimové opatrenia, pričom ochorenia pohybového aparátu bolo zhodnotené posudkovými lekármi ako nie posudkovo významné, pretože sa nejedná o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. K posúdeniu prvotnému došlo u posudzovaného dňa 22.04.2015, pričom odborné lekárske nálezy z neurologického vyšetrenia sú zo 04.07.2014, ako aj 20.08.2014, z ktorých vyplýva záver, na ktorý už súd vyššie poukázal - Polytopný vertebrogénny algický syndróm, lumboischialgický syndróm s iritačnou radikulopatiou L5 vľavo, cervikobrachiálny syndróm s iritáciou C8-Th1 vľavo, neuropatická bolestivosť ako aj fúzia L1-2 p.p. congenita, stav po periférnej paréze n. facialis vpravo s reziduálnou symptomatológiou. S poukazom na uvedené bolo povinnosťou podľa názoru súdu posudkovými lekármi zaoberať sa jednoznačne aj inými zdravotnými postihnutiami práve s poukazom na pracovné zaradenie navrhovateľa, ktorý pracuje ako traktorista. Ostatné odborné lekárske vyšetrenia tak z interného, ako aj kardiologického oddelenia boli podľa názoru posudkovými lekármi vyhodnotené nedôsledne a rozsah možností uvedeného posúdenia zdravotného postihnutia v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 k oddielu IX., položka 8, písm. a) rozsahu od 25 do 35% nebol náležite zdôvodnený s poukazom práve na obsah § 209 ods. 1 až 4 Zákona o sociálnom poistení.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky a ústredia ( ďalej len „posudkový lekár“ ). Podľa § 209 ods. 4 Zákona o sociálnom poistení, z ktorého jednoznačne vyplýva, že z odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodla.

S poukazom na ustanovenie § 153 ods. 6 citovaného zákona, posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca a poškodeného a) v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní, alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie lekárskej prehliadky, b) na podnet inej fyzickej osoby, alebo právnickej osoby.

Podľa § 153 ods. 8 citovaného zákona, posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Z uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva, že sociálna poisťovňa ústredie v odôvodnení svojho rozhodnutia bezpochyby uvedie podklady, z ktorých pri svojom rozhodnutí vychádzala a teda z tohto ustanovenia vyplýva aj povinnosť uviesť v odôvodnení rozhodnutia (s poukazom na ustanovenie § 209 ods. 4 citovaného zákona) na základe akých skutočností rozhodla o príslušnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sociálna poisťovňa ústredie a akými závermi posudkových lekárov sa v tomto znení riadila pri posúdení zdravotného stavu posudzovaného.

S dôrazom na vyššie uvedené citované ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. súd mal za potrebu zdôrazniť, že posudkoví lekári v tomto prípade tak Sociálnej poisťovne pobočky Vranov nad Topľou, ako aj ústredia so sídlom v Košiciach sa zdravotným stavom a zdravotnými poškodeniami navrhovateľa vo vzťahu k jeho pracovnej schopnosti a komplexnému posúdeniu zdravotného stavu z pohľadu jednak rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ako aj iných zdravotných postihnutí dostatočne nevyporiadali, pričom dôvody, ktoré bolo potrebné uviesť v posudkových záveroch posudkových lekárov nebolo možné preniesť do dôvodov napadnutého rozhodnutia a tak napadnuté rozhodnutie sa stalo nepreskúmateľným pre nedostatok dôvodov. Zdravotný stav navrhovateľa aj napriek opätovnému posúdeniu na základe odborných lekárskych nálezov predložených navrhovateľom konkrétne z neurologického, interného ako aj kardiologického vyšetrenia ohľadom rozhodujúceho zdravotného ochorenia, ako aj následne iných zdravotných postihnutí bolo posúdené nedostatočne. Čo sa týka iných zdravotných postihnutí tieto sú jednoznačne podľa názoru dôsledkom aj rozhodujúceho zdravotného postihnutia.

K tomuto záveru súd dospel nielen zo subjektívneho názoru navrhovateľa, ale hlavne s poukazom na obsah odborných lekárskych nálezov, ktoré boli predložené v rámci odvolacieho konania. Súd vychádzal pritom z OLN z internej ambulancie z 11.11.2014, ako aj z 26.01.2015, z ktorých je preukázaný diagnostický záver: ICHS podľa NYHA II.st. s jednocien. postih. a následná PCI s pozit. EKZ zmenami s FP t.č. SR, hepatopathia s amlou bioch aktivitou, hyperelipoproteinemia, hypertezná choroba III. št. WHO. Záver OLN z 26.01.2015 vychádza zo záťažového testu so záverom námahová AP bez nových ischemických zmien.

Ani z jedného z týchto odborných lekárskych nálezov nevyplýva, že by u navrhovateľa došlo k zlepšeniu zdravotného stavu, resp. že ide o také zlepšenie zdravotného stavu, ktoré by neodôvodňovalo navýšenie percentuálnej miery tak za rozhodujúce zdravotné postihnutie, resp. odôvodnenie, prečo bola stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 20 do 35% práve na 30%, ako aj posúdenie iných zdravotných postihnutí, ktoré podľa názoru súdu odôvodňujú minimálne poukaz na odpovede na tieto otázky, ktoré boli súdom predostrené v tomto rozhodnutí. Jedným z dôsledkov samotného posúdenia rozhodujúceho zdravotného postihnutia u navrhovateľa je aj prípadný dôsledok straty zamestnania, na ktoré vlastne navrhovateľ v prípade zlého zdravotného stavu poukázal tak v odvolaní, ako aj na pojednávaní pred súdom. Uvedené zdravotné problémy mu spôsobujú neustále komplikácie a to tak vo výkone zamestnania, ako aj v osobnom živote.

Podľa názoru súdu je preto potrebné, aby sa posudkoví lekári opätovne zaoberali posúdením a to nielen rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ale aj dôsledkov uvedených iných zdravotných postihnutí, ktorými navrhovateľ trpí a ktoré boli podľa názoru súdu preukázané odbornými lekárskymi nálezmi predloženými navrhovateľom.

Už vzhľadom na uvedené skutočnosti krajský súd podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. a § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie vydané dňa 11.05.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 zrušil ako nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní je potrebné, aby sa posudkoví lekári sociálnej poisťovne ústredia zaoberali posúdením zdravotného stavu opätovne v rozsahu ako súd vyššie naznačil, pričom ich povinnosťou je riadiť sa vyššie uvedenými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ako aj právnym názorom vysloveným súdom v tomto rozhodnutí a opätovne je ich povinnosťou posúdiť zdravotný stav navrhovateľa práve s poukazom na rozsah rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ako aj dôsledky rozhodujúceho zdravotného postihnutia v súvislosti s inými zdravotnými postihnutiami.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O.s.p. v spojením s ustanovením § 250l ods. 2 a aj napriek tomu, že navrhovateľ bol v konaní úspešný náhradu trov konania si neuplatnil, preto súd rozhodol tak, že náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie s poukazom na ustanovenie § 250s O.s.p.