KSPO/2Sd/7/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/7/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200084 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8016200084.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľky G. P., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom I. XXX, XXX XX I., t.č. kontaktná adresa J. XXX/ XX, XXX XX V. W., K. republika, resp. W. XXX/XXA, XXX XX V. W., K. republika, proti odporkyni U. poisťovni ústredie so sídlom Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 17. apríla 2015 pod č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov účastníkom nepriznáva.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 17.04.2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a čl. 46 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 17.09.2014 z dôvodu, že navrhovateľka nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej fyzickej osobe o viac ako 40% čo vyplýva z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Trenčín zo dňa 24.03.2015 pričom miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená týmto posudkom na 30%.

Včas podaným opravným prostriedkom - odvolaním, ktoré bolo doručené Sociálnej poisťovni ústredie 06.05.2015 sa navrhovateľka domáha vzhľadom na jej zdravotný stav opätovného preskúmania lekárskeho posudku ohľadom miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu ťažkostí v jej zdravotnom stave.

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 01.07.2015 vyjadrila odporkyňa s tým, že zotrvala na dôvodoch napadnutého rozhodnutia zo dňa 17.04.2015 pričom poukázala na závery posudkových lekárov, ktorí opätovne posúdili zdravotný stav navrhovateľky po podaní opravného prostriedku a to dňa 02.06.2015 a následne 23.06.2015 s totožným záverom a určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30%. Poverená zástupkyňa Sociálnej poisťovne na jednotlivých pojednávaniach, ktoré boli súdom nariadené zotrvala na vydanom rozhodnutí zo dňa 17.04.2015 s poukazom práve na závery posudkových lekárov.

Krajský súd podľa § 250l a násl. ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo v rozsahu a z dôvodov uvedených v opravnom prostriedku, vypočul poverenú zástupkyňu odporkyne, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne a zistil tento skutkový stav. Na základe žiadosti navrhovateľky zo dňa 17.09.2014 bol posúdený jej zdravotný stav posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Trenčín dňa 24.03.2015 s tým, že posudkový lekár uviedol, že navrhovateľka trpí chorobami - Chronický VAS s maximálnym postihnutím LS v úseku chrbtice, stav po fraktúre tela stavca L1 (1992), pravostranná ulnárna epikondylitída v anamnéze, periartritis humeroscap. vpravo v anamnéze. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie uviedol posudkový lekár choroby podporného a pohybového aparátu, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu XV - choroby podporného a pohybového aparátu, oddiel E - dorzopatia, položka 3 - degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, písm. b) s miernym funkčným postihnutím, s obmedzením pohybu v postihnutom úseku a určil 30%-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Podľa celkového posudku ide o posudzovanú 52 ročnú, nezamestnanú. V dispenzárnej starostlivosti ortopéda pre chronický VAS v LS oblasti chrbtice, posledné dokladované vyš. je 04/2012. V minulosti udávaná fraktúra tela stavca L1 pri páde z okna, riešená operačne. Podľa RTG vyš. z 04/2012 popisované sú degeneratívne zmeny - spondylartropatia LS chrbtice. Pre dekompenzáciu cervikobrachiálneho syndrómu vyšetrená v 10/2014 na rehabilitácii. Bolesti vyžarovali do záhlavia a ramenných kĺbov, popisované parestézie oboch rúk. Absolvovala doporučenú rehabilitáciu, ide o chronické postihnutie chrbtice, na podklade degeneratívnych zmien, s miernym funkčným postihnutím, s obmedzením pohybu v obmedzenom úseku. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určujeme 30%. Podľa výroku posudku posudzovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30%.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Trenčín dňa 02.06.2015, ktorý sa stotožnil so závermi posúdenia zo dňa 24.03.2015 a určil príslušnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30%.

Celú zdravotnú dokumentáciu predložil posudkový lekár pobočky Trenčín posudkovému lekárovi ústredia Košice, ktorý vykonal opätovne posúdenie a to 23.06.2015 so záverom, že navrhovateľka trpí chorobami - Chronický VAS s maximálnym postihnutím LS v úseku chrbtice, stav po fraktúre tela stavca L1 (1992), pravostranná ulnárna epikondylitída v anamnéze, periartritis humeroscap. vpravo v anamnéze, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil choroby podporného a pohybového aparátu - kapitoly XV, oddiel E, položka 3, písm. b) - 20-35%. Podľa celkového posudku ide o posudzovanú v dávnej minulosti (v roku 1992) prekonala zlomeninu I. driekového stavca operačne riešenú. Aktuálne v liečbe ortopéda a rehabilitačnej ambulancie pre bolesti krčnej oblasti chrbtice, cervikobrachiálny syndróm s poruchou statodynamiky chrbtice, bez známom koreňového dráždenia, bez motorického deficitu. Podľa priloženého urologického vyšetrenia je nález v norme. Rozhodujúce zdravotné postihnutie - chronické recidivujúce bolesti chrbtice s miernou poruchou statodynamiky bez známok koreňového dráždenia zaraďujeme naďalej do kapitoly XV, oddiel E, položka 3, písm. b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30%. Podľa výroku posudku posudzovaná nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 30%.

Na základe záverov posudkových lekárov tak pobočky Trenčín ako aj ústredia so sídlom v Košiciach, na ktoré súd vyššie poukázal bez pochyby dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykoná posudkový lekár sociálnej poisťovne príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálnej poisťovne ústredie (ďalej len „posudkový lekár“).

Z posudkového spisu, ktorého súčasťou je celá zdravotná dokumentácia posudzovanej, mal súd jednoznačne za preukázané, že navrhovateľka pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku predložila odborné lekárske nálezy, ktoré tvoria súčasť uvedenej zdravotnej dokumentácie a táto je obsahom posudkového spisu.

Ako vyplýva z posúdenia zdravotného stavu ide predovšetkým o ortopedické vyšetrenie zo dňa 02.04.2012, urologické vyšetrenie z 08.09.2014 a rehabilitačné vyšetrenie z 03.10.2014.

Z posudkového spisu teda vyplýva, že tak súčasťou posudkových posúdení, ako aj súčasťou záverov posudkových lekárov sú tieto odborné lekárske nálezy, pritom vo všetkých troch prípadov posúdenia posudkovými lekármi títo rovnako posúdili zdravotný stav navrhovateľky komplexne práve s poukazom na rozhodujúce zdravotné postihnutie, za ktoré posudkový lekári zhodne uviedli choroby podporného a pohybového aparátu, ktoré takisto zhodne vo všetkých troch prípadoch zaradili podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu XV, oddiel E, položka 3b, ktorá umožňuje určiť príslušnú mieru rozsahu poklesu schopnosti od 20% do 35%. Ako bezpochyby vyplýva vo všetkých troch prípadoch u posudzovanej posudkoví lekári zhodne určili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v hornej hranici rozpätia a to 30%.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie bolo určené posudkovými lekármi v zhode s príslušnými odbornými lekárskymi nálezmi z ortopédie ako aj rehabilitačného vyšetrenia, ktoré navrhovateľka predložila tak pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku, ako aj v priebehu posúdenia zdravotného stavu po podaní opravného prostriedku. Z uvedených odborných lekárskych nálezov, ktoré mali posudkoví lekári k dispozícii vyplýva, že v roku 1992 posudzovaná prekonala úraz, teda pád z výšky s následnou zlomeninou I. driekového stavca riešenou operačným spôsobom. Liečená je v minulosti aj pre bolesti pravého ramena a recidivujúce močové infekcie. V liečbe pre chronické recidivujúce bolesti chrbtice, prevažne v krčnej oblasti. Poukázala na vyšetrenia z ortopédie odborným lekárskym nálezom zo dňa 02.04.2015 a rehabilitačného vyšetrenia zo dňa 03.10.2014.

Na základe týchto skutočností posudkoví lekári zdravotné postihnutie navrhovateľky posúdili podľa odborných lekárskych nálezov a to tak pred vydaním rozhodnutia, ako aj podaní opravného prostriedku.

Ako vyplýva vo všetkých troch prípadoch sa posudkoví lekári pri určení rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ako aj pri zhodnotení príslušnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri posúdení záverov odborných lekárov stotožnili a zhodne určili aj rozhodujúce zdravotné postihnutie ako choroby podporného a pohybového aparátu, ktoré zaradili pod kapitolu XV, oddiel E, položku 3b a určili rovnako pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30%. Ako konštatuje posudkový lekár ústredia po celkovom zhodnotení zdravotného stavu, hlavne vzhľadom na ortopedický nález, ide o posudzovanej o aktuálnu liečbu ortopéda a rehabilitačnej ambulancie pre bolesti v krčnej oblasti chrbtice, cervikobrachiálny syndróm s poruchou statodynamiky chrbtice bez známok koreňového dráždenia, bez motorického deficitu. Toto rozhodujúce zdravotné postihnutie chronické reciduvujúce bolesti chrbtice s miernou poruchou statodynamiky bez známok koreňového dráždenia zaradili posudkoví lekári vo všetkých troch prípadoch zhodne ako už súd uviedol pod kapitolu XV, oddiel E, položka 3b s miernou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30%.

Podľa názoru súdu závery posudkových lekárov sú logické, pričom vychádzajú z komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky práve s poukazom k miere poklesu pracovnej schopnosti na základe predložených odborných vyšetrení a nálezov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Navrhovateľka nepredložila také odborné lekárske nálezy, z ktorých by bezpochyby vyplývala potreba zmeny rozhodnutia, ktoré bolo vydané Sociálnou poisťovňou resp. z ktorých by vyplývalo zhoršenie zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo zrušenie tohto rozhodnutia z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu resp. nepreskúmateľnosti tohto rozhodnutia pre nedostatok dôvodov, pretože podľa posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky posudkovými lekármi bezpochyby k zhoršeniu zdravotného postihnutia u nej nedošlo a nedošlo ani k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za iné zdravotné postihnutia. Tieto skutočnosti boli v konaní jednoznačne preukázané práve s poukazom na obsah predložených odborných lekárskych nálezov.

Nakoľko navrhovateľka nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, správne a v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, keď na základe zákonom stanovených podmienok uvedených v § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku zo dňa 17.09.2014.

Na základe vyššie uvedených dôvodov preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 14.04.2015 č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. a účastníkom konania náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka v konaní nemala úspech a odporkyňa zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania. Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.