KSPO/2Sd/69/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/69/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200881 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200881.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa K. C., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom T. XX, XXX XX J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o predčasný starobný dôchodok takto

rozhodol:

Konanie zastavuje.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Návrhom doručeným odporkyni dňa 29.07.2015 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia odporkyne zo dňa 10.06.2015 číslo: XXX XXX XXXX 0, ktorým mu bola podľa § 67 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom postení v znení neskorších predpisov od 08.04.2015 zastavená výplata predčasného starobného dôchodku.

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 31.07.2015 zrušila rozhodnutie zo dňa 10.06.2015 č. XXX XXX XXXX 0.

Podľa § 250o O.s.p., ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vyhovie opravnému prostriedku navrhovateľa je povinný vydať nové rozhodnutie.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c/ O.s.p., pretože žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.