KSPO/2Sd/63/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/63/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200807 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200807.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa H. F., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom P. XX/XX, XXX XX Y., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

Zrušuje rozhodnutie odporkyne zo dňa 15. apríla 2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. a vec vracia odporkyni na ďalšie konanie.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 15.04.2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 25.03.2015 z dôvodu, že navrhovateľ nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a na základe posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Poprad zo dňa 25.03.2015 nebol uznaný za invalidného podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa bola určená na 30% posudkovým záverom zo dňa 25.03.2015.

Včas podaným opravným prostriedkom - odvolaním, voči rozhodnutiu o nepriznaní invalidného dôchodku doručeným sociálnej poisťovni dňa 25.03.2015 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zdravotného stavu s poukazom na rozsah zdravotných postihnutí, ktorými trpí a na jednotlivé diagnózy opätovne s tým, že nie je schopný pracovať na plný úväzok a zaradiť sa do spoločenského života. Na pojednávaní pred krajským súdom zotrval na podanom opravnom prostriedku a opätovne zdôraznil zdravotné problémy, ktorými trpí a žiadal vzhľadom na tieto diagnózy zrušiť napadnuté rozhodnutie a vec vrátiť na ďalšie konanie odporkyni. Pri svojom návrhu na zrušenie rozhodnutia poukázal hlavne na odborný lekársky nález z 26.06.2015 z neurológie, kde je uvedený záver epilepsia, sekundárna s ľavostrannými Jacksonskými epiparoxyzmami, subkompatologický EEG aktivitou, stav po kramitomii, t.č. prognóza nepriaznivá, neurologická kontrola o 3-4 mesiace podľa potreby.

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 17.08.2015 vyjadrila sociálna poisťovňa ústredie s tým, že s poukazom na závery posudkových lekárov navrhla rozhodnutie napadnuté odvolaním zo dňa 15.04.2015 ako vecne správne a zákonné potvrdiť. Prítomný poverený zástupca sociálnej poisťovne na pojednávaní poukázal na závery posudkových lekárov, ktorí posúdili zdravotný stav navrhovateľa na základe odborných medicínskych nálezov a preto navrhol rozhodnutie ako vecne správne a zákonné potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne, pričom dospel k záveru, že opravný prostriedok je dôvodný, pretože rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, v dôsledku čoho napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Krajský súd pri svojom závere vychádzal zo skutkového stavu, ktorý bol preukázaný z predloženého posudkového a dávkového spisu. Z posudkového spisu jednoznačne vyplýva, že na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 25.03.2015 bol jeho zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad, ktorý uviedol, že navrhovateľ trpí chorobami: sekundárna epilepsia po odstránení abscesu mozgu, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil posudkový lekár epileptické záchvaty s výskytom malých záchvatov - 2 x mesačne v liečbe, ktoré zaradil pod kapitolu VI., oddiel A, položka 4b, podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a určil 30% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Ako iné zdravotné postihnutie posudkový lekár určil artériovú hypertenziu II. stupňa a akcentovanú osobnosť v anamnéze. Za tieto iné zdravotné postihnutia nezvýšil percentuálnu mieru posudkový lekár o žiadne percento. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného 47 ročného so stredoškolským vzdelaním je v liečbe neurológa- v sledovaní neurochirurga od roku 2003 pre stav po operácii mozgového abscesu temporoparietálne vpravo, stav po osteoplastike - s klinickým obrazom - Jacksonských epileptických paroxyzmov - kedy dochádza buď k izolovaným kŕčom alebo ku tŕpnutiu na obmedzenej časti tela - bez straty vedomia - s frekvenciou ťažkostí asi 2x mesačne. Pre opakované pocity neistoty pri chôdzi a závraty bol hospitalizovaný v septembri 2011 potvrdený vertiginózny syndróm zmiešanej etiológie - po adekvátnej liečbe došlo k ústupu vertiga. Pri neurlogických kontrolách pri doporučenej liečbe s pretrvávaním ľahkého neurologického deficitu - ako uvedené v texte, postoj a chôdza na širšej báze, bez opory. V EEG obraze opakovane potvrdená špecifická iritačná abnormita T-P vpravo, kontrolné MR mozgu - realizované naposledy v septembri 2014 s hodnotením stavu neurochirurgom - s doporučením pokračovania v konzervatívnej liečbe. Psychologickým vyšetrením v roku 2009 nezistené známky deteriorácie, potvrdené sekundárne depresívne rozlady - ktoré neboli a nie sú liečené psychiatrom. Zdravotný stav na základe hodnotenia poruchy centrálneho vestibulárneho syndrómu - intermitentné vertigo (neprítomnosť nystagmu, nauzey, zvracania), frekvencie zhoršenia zdravotného stavu, prítomnosť epileptických záchvatov - čo sa týka frekvencie záchvatov, s hodnotením liečby, s neprítomnou rezistenciou na liečbu, s preukázanými ľahkými psychickými poruchami v anamnéze - zodpovedá zaradeniu ako vyššie uvedené. Iné zdravotné postihnutia neodôvodňujú navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Podľa výroku posudku posudzovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 30%.

Po podaní opravného prostriedku bol opätovne zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 20.07.2015 s tým, že posudkový lekár pobočky sa v celom rozsahu stotožnil s posudkovým záverom zo dňa 25.03.2015 a na základe týchto skutočností uvedených v posudku zo dňa 25.03.2015 predložil zdravotnú dokumentáciu posudkovému lekárovi ústredia so sídlom v Poprade, pričom nezistil zmenu v zdravotnom stave posudzované od posledného posúdenia posudkovým lekárom v zmysle zhoršenia, preto považuje predchádzajúci posudok za správne vypracovaný a nie je dôvod na jeho zmenu. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určil na 30% a predložil spis odvolaciemu orgánu. Posudkový lekár ústredia so sídlom v Poprade posúdil zdravotný stav navrhovateľa dňa 06.08.2015 s tým, že posudková lekárka ústredia uviedla, že navrhovateľ trpí chorobami: sekundárna epilepsia po odstránení abscesu mozgu, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie takisto ako predchádzajúci posudkový lekár pobočky Poprad určila epileptické záchvaty s výskytom malých záchvatov - 2 x mesačne v liečbe, ktoré zaradila podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu VI., oddiel A, položka 4b, a určil 30% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Ako iné zdravotné postihnutie určila artériovú hypertenziu II. stupňa a akcentovanú osobnosť v anamnéze, za ktoré nezvýšila percentuálnu mieru o žiadne percento. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného 47 ročného so stredoškolským vzdelaním je v liečbe neurológa - v sledovaní neurochirurga od roku 2003 pre stav po operácii mozgového abscesu temporoparietálne vpravo, stav po osteoplastike, s klinickým obrazom - Jacksonských epileptických paroxyzmov, kedy dochádza buď k izolovaným kŕčom alebo ku tŕpnutiu na obmedzenej časti tela bez straty vedomia s frekvenciou ťažkostí asi dvakrát mesačne. Pre opakované pocity neistoty pri chôdzi a závraty bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení v apríli 2006, kedy konštatované, že vertigo má centrálny pôvod. Pri hospitalizácii v septembri 2011 potvrdený vertiginózny syndróm zmiešanej etiológie - po adekvátnej liečbe došlo k ústupu vertiga. Pri neurlogických kontrolách pri doporučenej liečbe s pretrvávaním ľahkého neurologického deficitu - ako uvedené v texte, postoj a chôdza na širšej báze, bez opory. V EEG obraze opakovane potvrdená špecifická iritačná abnormita T-P vpravo, kontrolné MR mozgu - realizované naposledy v septembri 2014 s hodnotením stavu neurochirurgom - s doporučením pokračovania v konzervatívnej liečbe. Psychologickým vyšetrením v roku 2009 nezistené známky deteriorácie, potvrdené sekundárne depresívne rozlady - ktoré neboli a nie sú liečené psychiatrom. Zdravotný stav na základe hodnotenia poruchy centrálneho vestibulárneho syndrómu - intermitentné vertigo (neprítomnosť nystagmu, nauzey, zvracania), frekvencie zhoršenia zdravotného stavu, prítomnosť epileptických záchvatov - čo sa týka frekvencie záchvatov, s hodnotením liečby, s neprítomnou rezistenciou na liečbu, s preukázanými ľahkými psychickými poruchami v anamnéze - zodpovedá zaradeniu ako vyššie uvedené. Iné zdravotné postihnutia neodôvodňujú navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkový lekár na posudzovaní zdravotného stavu nezistil zmenu v zdravotnom stave posudzovaného od posledného posúdenia posudkovým lekárom pobočky Sociálnej poisťovne v zmysle zhoršenia, preto považuje predchádzajúci posudok za správne vypracovaný a nie je dôvod na jeho zmenu. Podľa výroku posudku posudzovaný nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 30%.Krajský súd na základe vykonaného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa posudkovými lekármi tak pobočky v Poprade, ako aj ústredia so sídlom v Poprade a s poukazom na obsah zdravotnej dokumentácie, ktorá je súčasťou posudkového spisu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky a ústredia ( ďalej len „posudkový lekár“ ).

Podľa § 209 ods. 4 Zákona o sociálnom poistení, z ktorého jednoznačne vyplýva, že z odôvodnení rozhodnutia organizačná zložka sociálnej poisťovne uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodla.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sociálna poisťovňa ústredie v odôvodnení svojho rozhodnutia jednoznačne uvedie podklady, z ktorých pri svojom rozhodnutí vychádzala a z tohto ustanovenia vyplýva aj povinnosť uviesť v odôvodnení rozhodnutia, na základe akých skutočností rozhodla k príslušnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a akými závermi posudkových lekárov sa v tomto rozhodnutí riadila.

S poukazom na ustanovenie § 153 ods. 6 citovaného zákona, posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca a poškodeného a) v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní, alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie lekárskej prehliadky, b) na podnet inej fyzickej osoby, alebo právnickej osoby.

Podľa § 153 ods. 8 citovaného zákona, posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. S poukazom na vyššie uvedené citované ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. súd mal za potrebné zdôrazniť, že posudkoví lekári tak pobočky, ako aj ústredia so sídlom v Poprade sa sa zdravotným stavom a zdravotnými poškodeniami navrhovateľa vo vzťahu k jeho pracovnej schopnosti a komplexnému posúdeniu zdravotného stavu z pohľadu jednak rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ako aj iných zdravotných postihnutí dostatočne nevyporiadali, pričom dôvody, pre ktoré jednak určili 30% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ale aj následne neurčenie percentuálnej miery navýšenia za iné zdravotné postihnutia jednoznačne nezdôvodnili. Tieto dôvody, na ktoré súd poukázal bolo potrebné uviesť v jednotlivých posudkových záverov posudkových lekárov a tieto nedostatočne zdôvodnené posudkové závery spôsobili nepreskúmateľnosť rozhodnutia sociálnej poisťovne ústredia.

Zdravotný stav navrhovateľa aj napriek opätovnému posúdeniu na základe predložených odborných lekárskych nálezov z neurológie, ako aj jednotlivých odborných lekárskych nálezov z psychiatrie bolo potrebné posúdiť zo strany posudkových lekárov dôkladnejšie a na jednotlivé odborné lekárske nálezy aj kvalifikovane reagovať.

Súd je toho názoru, že pokiaľ v odbornom lekárskom náleze z 03.12.2014 vypracovaného Univerzitnou nemocnicou L. J. F., neurochirurgickej kliniky, v ktorom je diagnostický záver intrakraniálny absces a granulóm a odporúčaná prognóza quo ad sanationem nepriaznivá, odporúčané posudkové pokračovanie a invalidizácia, ktorá v predchádzajúcom období nebola priznaná, čo z medicínskeho dôvodu nebolo odôvodnené je podľa názoru súdu prvým dôležitým krokom k tomu, aby sa bol posudkový lekár pobočky Poprad zaoberal dôslednejšie záverom neurochirurga.

S poukazom na možnosť určenia miery poklesu pracovnej činnosti uvedeného v prílohe č. 4 pod kapitolou VI., oddiel A, položka 4b od 30 - 40% nie je posudkovými lekármi jednoznačne vyhodnotené rozhodujúce zdravotné postihnutie u posudzovaného s poukazom na diagnózu epileptické záchvaty s výskytom malých záchvatov tak, aby toto posúdenie posudkového lekára dávalo odpoveď na to, či miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na najnižšej možnej hranici zákonom stanovenej bola posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky a následne ústredím so sídlom v Poprade stanovená správne s dôrazom na všetky skutočnosti uvádzané v odborných lekárskych nálezoch z neurochirurgie. Následne odborný lekársky nález v rámci odvolacieho konania, na ktorý poukázal na pojednávaní aj samotný navrhovateľ z 26.06.2015 jednoznačne poukazuje na závery odborného lekára neurologickej ambulancie, v ktorom je uvedený záver epilepsia sec., s ľavostrannými Jackosonovskými epiparoxyzmami subkomp. patologickou EEG aktivitou. Stav po kramiotomii PT pre absces, ložisko v mozgu min + MRI mozog + neurochirurgický nález prognosis quo ad sanationem nepriaznivá, neurologická kontrola bola stanovená o 3-4 mesiace. Neurologička MUDr. V. L. pri liečbe navrhovateľa vychádzala zo záveru neurochirurga Univerzitnej nemocnice L. J. F. z 03.12.2014, na ktorý už súd vyššie poukázal. V tomto okrem iného je uvedené EEG patologické aktivity T vpravo, MR vyšetrená kontrolné 19.09.2014 potvrdzuje cysty po evak. absceson PO vpro. aj v súvise komore a drobne cysticko-glyózne zmeny tempor vpravo. Diagnóza ako už súd vyššie konštatoval intrakramiálny absces a granulóm.

S poukazom na uvedený odborný lekársky nález neurológa ešte raz súd zdôrazňuje, že bolo potrebné sa zaoberať rozhodujúcim zdravotným postihnutím oveľa podrobnejšie a následne aj podrobnejšie zdôvodniť prečo posudkový lekár stanovil najnižšiu možnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 30%, keď rozsah v zákone je od 30 - 40 %.

Čo sa týka ostatných zdravotných postihnutí, medzi ktoré bolo zaradené aj nález ambulancie klinickej psychológie zo dňa 19.05.2015, z ktorého vyplýva záver, že ide u posudzovaného o miernu parciálnu deterioráciu perfekčne kognitívnych schopností v popredí zhoršená kvalita jemnej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, porucha vizuálnej percepčnej organizácie, prítomné znaky organického poškodenia CNS. Intelektové a mnestické funkcie slabý priemer, mierne oslabená mentálna kontrola (číslo). Projektívne osobnosť slabšie diferencovaná, simplexná afektivita, primitívnejší systém obrán. Z uvedeným zdravotným postihnutím sa posudkoví lekári pobočky, ani ústredia so sídlom v Poprade v rámci iných zdravotných postihnutí vôbec nezaoberali a nezdôvodnili, prečo za iné zdravotné postihnutia nebola navýšená percentuálna miera u posudzovaného o žiadne percento.

Pokiaľ mali posudkoví lekári pobočky, ako aj ústredia k dispozícii uvedené odborné lekárske nálezy, na ktoré súd poukázal, bolo jednoznačne ich povinnosťou sa predmetným odbornými lekárskymi nálezmi dostatočne zaoberať a tieto následne aj správne vyhodnotiť.

Súd posudkovým lekárom nenariaďuje, že je potrebné priznať navrhovateľovi ako posudzovanej osobe invalidný dôchodok a v akom rozsahu, ale jednoznačne poukazuje na to, že pokiaľ posudkový lekár v lekárskej správe uvedie v závere, že navrhovateľ ako posudzovaná osoba nie je invalidná, pretože nespĺňa podmienky uvedené v ustanovení § 71 ods. 1 je potrebné zo strany posudkového lekára svoj názor zdôvodniť práve s poukazom na ustanovenia § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 a ods. 5 Zákona o sociálnom poistení, ako aj s poukazom na ustanovenie § 153 ods. 6 a § 153 ods. 8 citovaného zákona, pretože závery posudkových lekárov dávajú jednoznačne možnosť sociálnej poisťovne ústrediu rozhodnúť o tom, či daná posudzovaná osoba invalidný dôchodok dostane, alebo nie.

Pokiaľ závery posudkových lekárov nie sú zdôvodnené a jednoznačné, potom má vo svojom rozhodovaní sociálna poisťovňa sťaženú úlohu.

S poukazom na nejednoznačné závery posudkových lekárov preto súd rozhodnutie ako nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov podľa § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Ďalším postupom sociálnej poisťovni ústredie je vyznačený vyššie, kde v odôvodnení rozsudku vyslovil súd názor, že je potrebné, aby sa posudkoví lekári opätovne zaoberali nielen posúdením rozhodujúceho zdravotného postihnutia u navrhovateľa v rozsahu v akom súd naznačil, ale aj dôsledkov uvedeného rozhodujúceho zdravotného postihnutia na pracovnú schopnosť, ako aj na možnosť navrhovateľa zaradiť sa do pracovného pomeru a následne zaoberať sa aj dôsledkami vplyvu rozhodujúceho zdravotného postihnutia na ďalšie diagnózy, ktorými navrhovateľ trpí a ktoré boli s poukazom na odborné lekárske nálezy zo strany navrhovateľa v rámci odvolacieho konania predložené. Následne je potrebné zo strany posudkových lekárov na tieto skutočnosti uvedené zo strany súdu jednoznačne reagovať, na tieto otázky dať priame odpovede. V dôsledku tohto posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa v komplexnom poňatí následne je potrebné, aby sociálna poisťovňa ústredie rozhodla v súlade s uvedenými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s poukazom na právny názor vyslovený súdom v tomto rozhodnutí a opätovne o žiadosti navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku práve s poukazom na tieto dôvody.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ aj keď bol v konaní úspešný neuplatnil si náhradu trov konania, rozhodol tak, že náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie (§ 250s O.s.p.).