KSPO/2Sd/59/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/59/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200756 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200756.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa D. P., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom I. XXX, XXX XX I., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku invalidného dôchodku takto

rozhodol:

Konanie zastavuje.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Návrhom doručeným odporkyni dňa 30.04.2015 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia odporkyne zo dňa 09. marca 2015 číslo: XXX XXX XXXX 0, ktorým bolo rozhodnuté o priznaní invalidného dôchodku navrhovateľovi od 20.04.2015 v sume 160,20 Eur mesačne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 55%.

Navrhovateľ písomným podaním zo dňa 10.08.2015 svoj návrh vzal späť a žiadal konanie vo veci 2Sd/59/2015 zastaviť, nakoľko súhlasí s posúdením a mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 55%.

Podľa § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak bol návrh vzatý späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Pretože tretia hlava piatej časti neobsahuje osobitné ustanovenia o postupe súdu v prípade späťvzatia návrhu bolo potrebné konanie zastaviť podľa § 250d ods. 3 O.s.p.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c/ O.s.p., pretože žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.