KSPO/2Sd/50/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/50/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200641 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200641.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa K. A., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom ul. Q. XXX/XXX, XXX XX V. - V. V., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 03. februára 2015 pod č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 03.02.2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 14.01.2015 z dôvodu, že navrhovateľ nie je invalidný, pretože nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou na základe posúdenia posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Poprad zo dňa 14.01.2015.

Včas podaným opravným prostriedkom - odvolaním sa navrhovateľ domáhal opätovného posúdenia jeho zdravotného stavu z dôvodu, že od roku 2009 sa zdravotný stav u neho rapídne zhoršil, dostal epileptické záchvaty, pri práce nevládze, nesmie zdvíhať ťažké bremená, rýchlo sa zadýcha, nevládze chodiť po schodoch, má tlaky na hrudníku, pri záťaži sa mu točí hlava. Keďže pracuje s kosačkou a v zime odpratáva sneh, pri týchto prácach ho chrbtica, ako aj kĺby veľmi bolia. Na zmiernenie bolesti je nútený brať lieky, ktoré mu zle pôsobia na žalúdok, okrem týchto zdravotných problémov chodí pravidelne k neurológovi, gastroenterológovi a ku kardiológovi. Na pojednávaní pred súdom zotrval na podanom opravnom prostriedku a uviedol, že predmetné problémy u neho čo sa týka zdravotného stavu aj naďalej pretrvávajú. Na základe týchto skutočností preto požiadal súd o zrušenie predmetného rozhodnutia a vrátenia odporkyni späť, ako aj opätovného posúdenia zdravotného stavu.

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 29.06.2015 vyjadrila odporkyňa, ktorá s poukazom na závery posudkových lekárov navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Prítomný poverený zástupca na pojednávaní zotrval na písomnom stanovisku odporkyne zo dňa 29.06.2015 a s poukazom takisto na závery posudkových lekárov navrhol napadnuté rozhodnutie zo dňa 03.02.2015 ako správne potvrdiť. Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne a zistil tento skutkový stav.

Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 14.01.2015 bol zdravotný stav navrhovateľa posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad s tým, že posudkový lekár uviedol, že navrhovateľ trpí chorobami: kardiomyopatie. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil posudkový lekár určil kardiomyopatie s poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu IX., oddiel A, položku 1 písm. b) a určil 35% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Ako iné zdravotné postihnutia uviedol posudkový lekár dorzalgiu, alkoholickú chorobu pečene kompenzovanú a vredovú chorobu žalúdka, za ktoré nenavýšil o žiadne percento percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Podľa celkového posudku posudzovaný od roku 2009 je sledovaný kardiológom pre dilančnú kardiomyopatiu v.s. postetylickej - toxickej genézy. EKG v norme, ECHO bez známok dilatácie srdcových dutín, bez hypertrofie myokardu, ľahká systolická dysfunkcia, EF 45%, funkčné HYHA I. - II. Prítomná je dorzalgia, alkoholová choroba pečene kompenzovaná s normálnymi hepatálnymi testami, v apríli 2014 vredová choroba, po liečbe vred zhojený. Zdravotný stav podmieňuje zaradenie do kapitoly IX, oddiel A, položka 1, písmeno b), s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35%. Podľa výroku posudku nie je posudzovaný invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u posudzovaného 35%.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav posudzovaného opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 30.03.2015, pričom posudkový lekár pobočky zotrval v celom rozsahu na posudkovom závere zo dňa 14.01.2015 a postúpil celú zdravotnú dokumentáciu odvolaciemu orgánu Sociálnej poisťovni ústrediu so sídlom v Poprade.

Posudkový lekár sociálnej poisťovne ústredia opätovne posúdil komplexne zdravotný stav navrhovateľa dňa 19.06.2015 s tým, že posudkový lekár ústredia uviedol, že navrhovateľ trpí chorobou: kardiomyopatie, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil posudkový lekár kardiomyopatie s poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu IX., oddiel A, položku 1 písm. b) a určil 35% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ako iné zdravotné postihnutia posudkový lekár určil dorzopatiu, alkoholickú chorobu pečene kompenzovanú a vredovú chorobu žalúdka. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného od roku 2009 je sledovaný kardiológom pre dilančnú kardiomyopatiu v.s. postetylickej - toxickej genézy. EKG v norme, ECHO bez známok dilatácie srdcových dutín, bez hypertrofie myokardu, ľahká systolická dysfunkcia, EF 45%, funkčné HYHA I. - II. V máji toho roku realizovaná hospitalizácia vo VÚSCCH v A., kde bola plánovaná koronarografia na spresnenie postihnutia srdcovo-cievného aparátu. Posudzovaný koronarografiu odmietol. Diagnostický záver z hospitalizácie dokumentuje kardiomyopatiu s mierou systolickou dysfunkciou funkčnej skupiny NYHA I. - II., obdobne ako predchádzajúce kardiologické vyšetrenie. Prítomná dorzalgia, alkoholová choroba pečene kompenzovaná s normálnymi hepatálnymi testami dobre preliečená v apríli 2014, vredová choroba sú onemocnenia posudkovo nezávažné a nepodmieňujú percentuálne navýšenie. Zdravotný stav podmieňuje zaradenie do kapitoly IX, oddiel A, položka 1, písmeno b), s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35%. Posudkový lekár nezistil zmenu zdravotného stavu posudzovaného od posledného pospúdenia posudkovým lekárom pobočky sociálnej poisťovne v zmysle zhoršenia, preto považuje predchádzajúci posudok za správne vypracovaný a nie je dôvod na jeho zmenu. Podľa výroku posudku nie je posudzovaný invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u posudzovaného 35%. Krajský súd na základe vykonaného posúdenia zdravotného stavu posudkovými lekármi tak pobočky, ako aj ústredia so sídlom v Poprade s poukazom na obsah zdravotnej dokumentácie, ktorá je súčasťou posudkového spisu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b), ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky a ústredia ( ďalej len „posudkový lekár“ ). V prílohe č 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v kapitole IX., oddiel A, položka 1, písm. b) sú uvedené ako druh zdravotného postihnutia srdcové choroby vrodené alebo získané chlopňové chyby, ischemická choroba srdca, kardiomyopatie, stavy po srdcovom infarkte, stavy po myokarditíde, stavy po reumatických ochoreniach a iné poklesom výkonu pri stredne ťažkom zaťažení (napr. chôdza 4-5 km za hodinu, stredne ťažká telesná práca), pri maximálne záťaži 75W NYHA s rozsahom miery pokles schopnosti zárobkovej činnosti od 35% do 45%.

Ako vyplýva z posúdení posudkových lekárov tak Sociálnej poisťovne pobočky Poprad, ako aj ústredia so sídlom v Poprade, pri všetkých troch posúdeniach posudkoví lekári dospeli k rovnakému záveru a určeniu miery poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú činnosť na 35%, tzn. na dolnej hranici miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti uvedenú v tabuľkovom prehľade.

Zo všetkých troch posúdení posudkových lekárov vyplýva, že títo určili najnižšiu možnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa, pričom sa zhodli, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím vo všetkých troch prípadoch ide o kardiomyopatie s poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení a zhodli sa zároveň aj na určení najnižšej možnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom vychádzali jednoznačne so záverov odborných lekárov a z týmito nálezmi, ktoré sa nachádzajú v zdravotnej dokumentácii, ktorá je súčasťou posudkového spisu u navrhovateľa. Posudkoví lekári mali k dispozícii všetky vyšetrenia, ktoré navrhovateľ v rámci odvolacieho konania predložil a to z kardiologického vyšetrenia, kde je uvedená dňa 03.12.2014 ako záver dilatačná kardiomyopatia v.s. toxickej genézy od roku 2009 s ľahkou systolickou dysfunkciou, NYHA I.- II. Zároveň vychádzali posudkoví lekári aj z prepúšťacej správy z hospitalizácie VÚSCCH od 13.05.2015 - do 14.05.2015, ako aj zo záverov s určením diagnózy kardiomyopatia s miernou systolickou dysfunkciou ľavej komory, suspektné etiogenézy funkčnej skupiny NYHA I. - II. Ortopedické a neurologické vyšetrenia z roku 2014 z marca a z neurológie z februára 2015 poukazujú na dysostózu Th-L kongenitálne zmeny C a L chrbtice, pričom posledné neurologické vyšetrenie zo dňa 13.04.2015 zo záverom vertebrogénny bolestivý syndróm v krčnej a lumbálnej oblasti. Ako vyplýva z obsahu odborných lekárskych nálezov, z týchto jednoznačne posudkoví lekári pri posúdení zdravotného stavu navrhovateľa vychádzali.

Ako vyplýva zo všetkých troch posúdení posudkoví lekári sa zaoberali dôsledne predloženými odbornými lekárskymi nálezmi, na ktoré súd vyššie poukázal a na základe týchto aj určili príslušnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa potom, čo posúdili ako rozhodujúce zdravotné postihnutie práve diagnózu kardiomyopatie s poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení, ktorá jednoznačne vyplýva zo záverov kardiologických vyšetrení.

Čo sa týka ostatných diagnóz tieto vzhľadom k nezávažnosti neboli dôvodom na to, aby posudkoví lekári zvýšili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za iné zdravotné postihnutia.

Z posudkového hľadiska posudkových lekárov nejde u posudzovaného o invaliditu a preto určili aj na základe uvedených odborných lekárskych nálezov príslušnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na najnižšej možnej hranici zákonom stanovenej miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti.

Pokiaľ navrhovateľ nie je spokojný s určením miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť jednak za rozhodujúce zdravotné postihnutia, ako aj za iné zdravotné postihnutia, ktoré posudkoví lekári zhodne vo všetkých troch prípadoch posúdili rovnako, musí súd konštatovať, že z predložených kontrolných vyšetrení a odborných lekárskych nálezov, ktoré predložil navrhovateľ v rámci odvolacieho konania jednoznačne vyplýva, že by takéto zmeny, na ktoré navrhovateľ poukázal v odvolaní, resp. pred súdom odôvodňovali zmenu týchto posúdení posudkových lekárov.

Podľa názoru súdu závery posudkových lekárov sú logické, pričom vychádzajú z komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa práve s poukazom k miere poklesu pracovnej schopnosti na základe predložených odborných vyšetrení a nálezov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Navrhovateľ nepredložil také odborné lekárske nálezy, ktoré by zdôvodňovali zmenu, resp. zrušenie uvedeného rozhodnutia z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu zo strany odporkyne, resp. nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia pre nedostatok dôvodov, pretože podľa posúdení zdravotného stavu navrhovateľa posudkovými lekármi jednoznačne k zhoršeniu rozhodujúceho zdravotného postihnutia u navrhovateľa nedošlo. Zároveň súd konštatoval, že nedošlo ani k takému zhoršeniu zdravotného stavu u iných diagnóz, ktoré by odôvodňovali navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za iné zdravotné postihnutia.

Tieto skutočnosti boli v konaní jednoznačne preukázané z predložených odborných lekárskych nálezov, z ktorých vychádzali posudkoví lekári pri svojich posudkoch zdravotného stavu navrhovateľa.

Keďže navrhovateľ nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, správne a v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, keď z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených v § 70 a § 71 zákona č. 461/200 3 Z.z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku zo dňa 14.01.2015.

Na základe vyššie uvedených dôvodov preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 03.02.2015 č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, z dôvodu, že navrhovateľ v konaní nemal úspech a odporkyňa aj pri úspechu zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.