KSPO/2Sd/47/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/47/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200611 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200611.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa T. X., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom R. XXX, XXX XX Q. F., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

Konanie zastavuje.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Návrhom doručeným odporkyni dňa 23.03.2015 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 09.03.2015, ktorým mu bola podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 10. februára 2015.

Novým posúdením zdravotného stavu dňa 09. júna 2015 bol uznaný navrhovateľ za invalidného s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 45%.

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 27. mája 2015 priznala od 05. októbra 2014 navrhovateľovi invalidný dôchodok v sume 133,90 Eur mesačne, pretože navrhovateľ je invalidný podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 250o O.s.p., ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vyhovie opravnému prostriedku navrhovateľa je povinný vydať nové rozhodnutie.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c/ O.s.p., pretože žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.