KSPO/2Sd/4/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/4/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200056 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8016200056.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa X.. T. Z., trvale bytom C. XX, XXX XX N., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o starobný dôchodok takto

rozhodol:

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

m01511.2015-V 1924/15/Ka zod pu XXX XX J., o XX/A, XXX XX J. eľká ______________________________________________Navrhovateľ sa návrhom dňa 22. januára 2016 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 15.01.2016 č. XXX XXX XXXX 0, ktorým mu bola podľa § 65 a § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom postení v znení neskorších predpisov zamietnutá žiadosť o starobný dôchodok zo dňa 07. decembra 2015.

Dňa 26. apríla 2016 na základe podaného opravného prostriedku navrhovateľ vzal písomným podaním zo dňa 26.04.2016 opravný prostriedok späť a žiadal konanie zastaviť z dôvodu, že odporkyňa jeho žiadosti o priznanie starobného dôchodku rozhodnutím zo dňa 06. apríla 2016 č. XXX XXX XXXX X vyhovela.

Podľa § 250d ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len O.s.p.) súd uznesením konanie zastaví, ak bol návrh vzatý späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Pretože tretia hlava piatej časti neobsahuje osobitné ustanovenia o postupe súdu v prípade späťvzatia návrhu bolo potrebné konanie zastaviť podľa § 250d ods. 3 O.s.p.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c/ O.s.p., pretože žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.