KSPO/2Sd/37/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/37/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200496 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200496.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa Z. L., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom P. H. XX, XXX XX P. H., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku invalidného dôchodku takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 12. januára 2015 pod č. XXX XXX XXXX X v spojení s vydaným zmenovým rozhodnutím odporkyne zo dňa 24. marca 2015 pod č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 12.01.2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi priznala invalidný dôchodok od 30.04.2011 v sume 82,80 Eur mesačne, ktorý zároveň podľa príslušného ustanovenia § 82 citovaného zákona zvýšila za roky 2012, 2013, 2014 a 2015 na sumu 98,70 Eur mesačne. Výrok rozhodnutia odôvodnila odporkyňa tým, že citovala ustanovenie § 70 ods. 1 zákona o poukázala na to, že za invalidného bol navrhovateľ uznaný z dôvodu, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 50% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pretože jeho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bol posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne pobočka Poprad dňa 10.12.2014. Posudkový záver posudkového lekára vychádzal zo skutočností, ktoré boli preukázané počas konania o priznaní invalidného dôchodku. Zároveň odporkyňa poukázala na presný výpočet sumy invalidného dôchodku, ktorá je určená podľa § 73 ods. 2 citovaného zákona ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (čo predstavuje k 30.04.2011 sumu 81,30 Eur mesačne, ktorá bola vypočítaná z priemerného osobného mzdového bodu 0,4461x38,0411 rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 x 50% = 81,30 Eur mesačne). Zároveň odporkyňa poukázala, že v súlade s § 82 citovaného zákona za príslušné roky bol zvýšený invalidný dôchodok navrhovateľa podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za uvedené roky na sumu 98,70 Eur mesačne.

Po podaní opravného prostriedku vydala sociálna poisťovňa zmenové rozhodnutie dňa 24.03.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0, ktorým podľa § 70 ods. 1, § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi priznala od 30.04.2011 invalidný dôchodok v sume 85,00 Eur mesačne, ktorý následne podľa príslušného opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na roky 2012, 2013, 2014 a 2015 zvýšila na konečnú sumu 101,00 Eur mesačne. Výrok rozhodnutia odôvodnila odporkyňa takisto, ako to mu bolo pri vydaní napadnutého rozhodnutia zo dňa 12.01.2015, pričom vzala v úvahu ďalšie získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 9 citovaného zákona, kedy z predložených listinných dôkazov mala preukázané, že navrhovateľ získal 6 rokov a 185 dní dôchodkového poistenia, čím splnil podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia pre vznik nároku na invalidný dôchodok a ku 30.04.2011 získal 2375 dní obdobia dôchodkového poistenia, pričom presný rozpis je uvedený v priloženom osobnom liste, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku, ktorý by mal dovŕšiť 04.11.2043 dovŕšením 62 veku života. V období od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku získal navrhovateľ 11 876 dní spolu s obdobím dôchodkového poistenia 14 251 dní, čo na účely výpočtu dôchodku predstavuje 39,0439 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia. Na základe popisu presného výpočtu výšky invalidného dôchodku podľa príslušného ustanovenia § 73 ods. 2 citovaného zákona dospela odporkyňa k výslednej sume výšky invalidného dôchodku, ktorá bola po zhodnotení obdobia uvádzaného v opravnom prostriedku vypočítaná na konečnú výšku 101,00 Eur mesačne. Týmto rozhodnutím zmenila pôvodne vydané rozhodnutie z 12.01.2015 po správnom zhodnotení doby štúdia na Strednej priemyselnej škole v K.. Zároveň odporkyňa poukázala na to, že doba štúdia od 09.09.2003 do 08.10.2004 na Lekárskej fakulte Univerzity K. v Q. nebola na dôchodkové účely hodnotená, nakoľko uvedená doba nie je obdobím dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov SR, ale dobou získanou na území ČR. Zároveň poukázala na to, že pokiaľ navrhovateľ pracoval v N. H. I. G. a N.V. od roku 2005 do 2007, ani táto doba na dôchodkové účely nebola započítaná z dôvodu, že ide o dobu, ktorá vznikla bez prihliadnutia na doby poistenia, alebo doby bydliska získané podľa právnych predpisov iného členského štátu, alebo štátu EZVO. Pokiaľ nárok na invalidný dôchodok navrhovateľovi vznikol od 30.04.2011, obdobie dôchodkového poistenia od 30.04.2011 do 11.09.2011 sa na dôchodkové účely nehodnotí. Hodnotí sa iba obdobie do vzniku nároku na invalidný dôchodok.

Včas podaným opravným prostriedkom voči pôvodnému rozhodnutiu zo dňa 12.01.2015 sa navrhovateľ domáhal opätovného prepočítania a opravy výpočtu dní obdobia dôchodkového poistenia, pričom poukázal na to, že študoval na Strednej priemyselnej škole v K. a od 09.09.2003 do 08.10.2004 na Lekárskej fakulte v Q., ako aj na dobu rokov 2005 až 2007, kedy pracoval vo Veľkej Británii. Z toho dôvodu uviedol, že v roku 2011 je zle uvedený dátum ukončenia zamestnania v N. katolíckej charite, pričom má byť správny dátum 11.09.2011. Na pojednávaní pred súdom navrhovateľ zotrval na podanom opravnom prostriedku voči pôvodnému rozhodnutiu zo dňa 12.05.2015 a takisto aj voči zmenovému rozhodnutiu zo dňa 24.03.2015 a vyslovil, že ani zmenovým rozhodnutím neboli posúdené všetky jeho nároky na výšku invalidného dôchodku, pričom opätovne poukázal na to, že študoval na Lekárskej fakulte v Q., ako aj pracoval v M..

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 05.05.2015 vyjadrila odporkyňa, pričom poukázala na dôvody napadnutého rozhodnutia, ako aj na vydané zmenové rozhodnutie, ktoré navrhla ako vecne správne potvrdiť. Prítomná poverená zástupkyňa odporkyne na pojednávaní dňa 08.07.2015 zotrvala na písomnom vyjadrení zo dňa 05.05.2015 a navrhla súdu napadnuté rozhodnutie, ako aj vydané zmenové rozhodnutie z 24.03.2015 pod príslušnými číslami XXX XXX XXXX X potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie zo dňa 12.01.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0, ako aj vydané zmenové rozhodnutie zo dňa 24.03.2015 č. XXX XXX XXXX v rozsahu a z dôvodov uvedených v opravnom prostriedku, ako aj preskúmal konanie, ktoré vydaniu týchto rozhodnutí predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne a dospel k tomuto skutkovému záveru.

Ako vyplýva z dávkového spisu predloženého odporkyňou navrhovateľ požiadal o priznanie invalidného dôchodku žiadosťou zo dňa 10.12.2014 s tým, že žiadal priznať invalidný dôchodok od 30.04.2011. Zdravotný stav navrhovateľa bol posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 10.12.2014 s tým, že posudkový lekár uviedol, že navrhovateľ trpí chorobou: schizofrénia, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil posudkový lekár paranoidnú schizofréniu - ťažkú formu, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu V., položka 2 písm. d) a určil 50% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného, ktorý bol prvý krát vyšetrený psychiatrom 2004, liečbu však odmietol. V roku 2006 a 2007 bol dvakrát hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení počas pobytu v M. v U.. Stav bol hodnotený ako Schizofrénia. Mal naordinované lieky. V roku 2009 pre zhoršenie stavu bol hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení v X. pre paranoidnú schizofréniu. Počas hospitalizácie pretrvávala nedôvera voči personálu, negatívny psotoj k ordinovaným liekom, navrhovanú elektrokonvulzívnu liečbu odmietol. Stav sa zlepšoval len veľmi pomaly, pretrvávali paranoidno perzekučné religiózne produkcie. Bola mu navrhnutá liečba v psychiatrickej liečebni čo neakceptoval. Od prepustenia pravidelne sledovaný psychiatrom. Počas akútnych stavov psychotická symptomatológia, dosiahol však krehkú sociálnu remisiu. Opakvoane sa pokúša začleniť do spoločnosti, pracovať. Postupne dochádza k rozvoju postpsychotického defektu osobnosti v zmysle negatívnych príznakov - hypobulia, hypoaktivita, v správaní autistické prvky, a sú popisované aj výrazné religiózne prejavy. Toto ochorenie je rozhodujúcim zdravotným postihnutím a je zaradené do kapitoly V, položka 2, písm. b) ťažká forma ochorenia s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dolenj časti rozpätia 50% od 30.04.2011 ako posudzovaný žiada. Podľa pracovnej rekomandácie navrhované pracovné zaradenie na pôvodnom pracovisku nie, na trhu práce áno, len v prostredí bez zvýšených nárokov na psychiku, bez stresu, môže vykonávať prácu ľahkú, primeranú vzdelaniu v kolektíve. Podľa výroku posudku je posudzovaný invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u posudzovaného 50%.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom nebol opätovne posúdený jeho zdravotný stav nakoľko v opravnom prostriedku sa navrhovateľ nedomáhal opätovného posúdenia jeho zdravotného stavu, ale žiadal o prehodnotenie doby dôchodkového poistenia s poukazom na to, že v rokoch 1996 až 2001 študoval na Strednej priemyselnej škole v K. a od 09.09.2003 do 08.10.2004 študoval na Lekárskej fakulte v Q. a v rokoch 2005 až 2009 pracoval vo I. G.. S poukazom na tieto skutočnosti sociálna poisťovňa ústredie po zhodnotení doby štúdia na Strednej priemyselnej škole v K. v rokoch 1996 až 2001 vydala zmenové rozhodnutie dňa 24.03.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0, na základe ktorého priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok v sume 85,00 Eur mesačne od 30.04.2011, teda od doby, od ktorej žiadal priznať invalidný dôchodok navrhovateľ vo svojej žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Aj napriek vydanému zmenovému rozhodnutiu navrhovateľ zotrval na podanom opravnom prostriedku, ako vyplýva z jeho výpovede z 08.07.2015 pred súdom a vyslovil nespokojnosť s nezapočítaním doby štúdia na Lekárskej fakulte v Q., ako aj práce v G. v rokoch 2005 až 2007.

S poukazom na vydané pôvodné rozhodnutie, ako aj vydané zmenové rozhodnutie a zistený skutkový stav, ktorý bol popísaný vyššie súd dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b, ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky a ústredia ( ďalej len „posudkový lekár“ ).

Podľa § 82 citovaného zákona došlo za roky 2012 až 2015 k zvýšeniu invalidného dôchodku podľa príslušných opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na uvedené roky.

S poukazom na ustanovenie § 73 ods. 2 citovaného zákona bola u navrhovateľa suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70% určená ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť priemerného osobného mzdového bodu obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Na základe uvedeného posúdenia zdravotného stavu, ako s poukazom na započítanie príslušných dôb dôchodkového poistenia bola tak výška invalidného dôchodku u navrhovateľa vypočítaná podľa názoru súdu správne a v rozsahu, v akom sú doby dôchodkového poistenia uvedené v osobnom mzdovom liste, ktorý je súčasťou tak rozhodnutia pôvodne vydaného 12.01.2015, ako aj zmenového rozhodnutia zo dňa 24.03.2015.

Podľa názoru súdu závery odporkyne v odôvodnení zmenového rozhodnutia sú logické, pričom vychádzajú z posúdenia jednak percentuálnej výšky miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa, ktorá de facto nebola návrhom na preskúmanie spochybnená a aj podľa príslušných období dôchodkového poistenia, ktoré boli preukázané na základe jednotlivých zamestnaní a doby štúdia tak, ako ich navrhovateľ deklaroval pripojenými písomnými dôkazmi.

Aj súd je toho názoru, aký vyslovila odporkyňa jednak v odôvodnení samotných rozhodnutí, ako aj vo vyjadrení k podanému opravnému prostriedku zo dňa 05.05.2015, pričom sa so závermi odporkyne, tak ako boli uvádzané v pôvodne vydanom rozhodnutí z 12.01.2015, ako aj v zmenovom rozhodnutí z 24.03.2015 pod príslušným číslom XXX XXX XXXX 0 súd stotožnil.

Z týchto dôvodov je toho názoru, že sociálna poisťovňa ústredie vydala na základe dostatočne zisteného skutkového stavu a komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa rozhodnutie, ktoré bolo následne zmenené zmenovým rozhodnutím, preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. s poukazom na ustanovenie § 250l ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutia odporkyne zo dňa 12.01.2015 pod č. XXX XXX XXXXX 0 v spojení s vydaným zmenovým rozhodnutím zo dňa 24.03.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

Podľa § 112 ods. 4 citovaného zákona, výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. a z dôvodu, že navrhovateľ nemal v konaní úspech a odporkyňa aj pri úspechu zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania rozhodol tak, že náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Poučenie: Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.