KSPO/2Sd/28/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/28/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200319 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8016200319.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľky O. O., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom A. č. XX, XXX XX C., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku invalidného dôchodku takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne ako I. zo dňa 13. februára 2016 č. XXX XXX XXXX X v spojení s rozhodnutím II. z 13. februára 2016 č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím I. odporkyňa dňa 13.02.2016 priznala navrhovateľke invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 12.04.2016 v sume 203,20 Eur mesačne a súčasne podľa § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 529/2006 Z.z. rozhodla o zániku od 12.04.2016 nároku na čiastočný invalidný dôchodok navrhovateľke, na ktorý jej vznikol nárok od 12.04.2016 podľa § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov v sume 128,20 Eur mesačne. Výrok rozhodnutia I. odôvodnila odporkyňa tým, že citovala ustanovenie § 263 ods. 1 s poukazom na to, že bol priznaný navrhovateľke invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 01.01.2004 na základe vykonanej kontrolnej lekárskej prehliadky bol navrhovateľkin dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav opätovne preskúmaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003 t. j. podľa zákona č. 100/1988 Zb. na účely posúdenia nároku na dôchodok podľa tohto zákona a to posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočka Humenné výsledok posúdenia bol uvedený v posudku zo dňa 18.01.2016, z ktorého vyplýva, že navrhovateľka bola uznaná podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. za čiastočne invalidnú. Zároveň odporkyňa poukázala v odôvodnení rozhodnutia na dobu zamestnania potrebnú na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov je 5 rokov a zisťuje sa z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, tzn. že v posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity pred 02.06.2014 v období od 02.06.2004 do 01.06.2014 získala navrhovateľka 3 652 dní doby zamestnania, pričom presný rozpis je v osobnom liste. Z uvedeného vyplýva, že splnila podmienku potrebného počtu rokov doby zamestnania na vznik nároku na invalidný dôchodok. Ďalej sa zaoberala odporkyňa výpočtom samotného nároku na invalidný dôchodok s tým, že podľa § 12 ods. 6 zákona č. 100/1988 Zb. bol vypočítaný na sumu 135 Eur. Celková započítaná doba zamestnania u navrhovateľky predstavuje 46 rokov a 319 dní a čiastočný invalidný dôchodok, ktorý bol vypočítaný podľa odporkyne je polovica sumy invalidného dôchodku t. j. 46,60 Eur. K uvedenej sume patrí podľa príslušných ustanovení zákona zvýšenie a to na 127,20 Eur mesačne. Invalidný dôchodok v súlade s uvedenými skutočnosťami bol prepočítaný aj na základe zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a to podľa § 70 ods. 1 a nasledujúcich ustanovení. Za invalidnú bola navrhovateľka uznaná z dôvodu, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 65% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pretože jej dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bol posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočka Humenné 18.01.2016 a toto posúdenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Zároveň poukázala odporkyňa na príslušný výpočet výšky invalidného dôchodku podľa § 73 ods. 2 citovaného zákona ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. K 02.06.2014 t. j. ku dňu vzniku invalidity získala navrhovateľka 8 870 dní obdobia dôchodkového poistenia, ku ktorému bolo pripočítané obdobie v rozsahu 8 237 dní obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku. Spolu teda 17 109 dní. Na základe týchto príslušných ustanovení zákona bol vypočítaný invalidný dôchodok navrhovateľke v sume 202,20 Eur mesačne podľa príslušných ustanovení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a následne zvýšený tento v súlade s ustanovením § 81 ods. 5 a § 82 citovaného zákona na 203,20 Eur mesačne. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia zároveň odporkyňa uviedla, že v súlade s ustanovením § 263a ods. 5 citovaného zákona, ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok, invalidného dôchodku, na ktorý navrhovateľke vznikol nárok od 12.04.2016 podľa zákona účinného do 31.12.2003 a invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 01.01.2004 vypláca sa invalidný dôchodok v najvyššej sume a nároky na dôchodky v nižších sumách zanikajú. Nakoľko k 12.04.2016 suma čiastočného invalidného dôchodku predstavovala 128,20 Eur mesačne a suma invalidného dôchodku vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sumu 203,20 Eur patrí navrhovateľke invalidný dôchodok v najvyššej sume a nárok na dôchodky v nižších sumách zanikajú. Ďalším rozhodnutím pod č. XXX XXX XXXX X - II. odporkyňa dňa 13.02.2016 podľa § 263 ods. 1, § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov navrhovateľke od 12.04.2016 odňala invalidný dôchodok. Výrok rozhodnutia odôvodnila odporkyňa citáciou ustanovenia § 263 ods. 1 a poukázala na to, že nárok na invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003 zanikol navrhovateľke 12.04.2016 z dôvodu, že podľa odborného posudku o invalidite posudkového lekára sociálneho poistenia už nie je invalidná podľa § 29 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., ale je čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. a) citovaného zákona, preto nespĺňa podmienky na trvanie nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu. Zároveň bola navrhovateľka uznaná za invalidnú podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť 65%. Invalidný dôchodok preto odporkyňa odňala v súlade s § 112 ods. 6 citovaného zákona odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už vyplatil. Voči obidvom rozhodnutiam vyššie citovaným podala navrhovateľka návrh na preskúmanie, v ktorom uviedla, že nie je spokojná s určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pretože jej invalidita jej bola priznaná práve posudkom posudkového lekára, ktorý rozhodol neobjektívne k jej zdravotnému stavu a vzhľadom k tomu, že nemôže vykonávať akúkoľvek prácu podala uvedený opravný prostriedok. Navrhovateľka na pojednávaní zotrvala na podanom opravnom prostriedku a žiadala predmetné rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie, pričom predložila odborné lekárske nálezy, ktoré súd kópie týchto odborných lekárskych správ zaprotokolovať ako súčasť súdneho spisu a tieto na pojednávaní odcitoval.

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 29.04.2016 vyjadrila odporkyňa, pričom poukázala na dôvody uvádzané v preskúmavaných rozhodnutiach a tieto ako vecne správne a zákonné navrhla potvrdiť.

Poverený zástupca sociálnej poisťovne prítomný na pojednávaní zotrval na písomnom vyjadrení a takisto navrhol súdu obidve preskúmavané rozhodnutia potvrdiť.

Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutia v rozsahu a z dôvodov uvedených v opravnom prostriedku - v návrhu na preskúmanie, ako aj konanie, ktoré ich vydaniu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s dávkovým a posudkovým spisom odporkyne a zistil tento skutkový stav. Z posudkového a dávkového spisu, ktorý je súčasťou spisu Krajského súdu v Prešove mal súd preukázané, že navrhovateľka je poberateľkou invalidného dôchodku od roku 10.04.2000, kedy bola uznaná za čiastočne invalidnú. Na základe jej žiadosti následne bola dňa 25.11.2002 uznaná za invalidnú od 30.10.2002. Ako vyplýva z posudkového spisu dňa 02.06.2014 v rámci kontrolnej lekárskej prehliadky došlo k zmene invalidity na čiastočnú invaliditu a to od 02.06.2014 a zároveň bola posúdená navrhovateľka podľa zákona č. 461/2003 Z.z. a bola uznaná za invalidnú s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 65% a to od 02.06.2014, kedy posudková lekárka Sociálnej poisťovne pobočky Humenné uznala navrhovateľku invalidnou podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako už bolo citované na 65%. Kontrolná lekárska prehliadka bola určená na december 2015.

Na základe kontrolnej lekárskej prehliadky, ktorá bola určená na december 2015 bol posúdený zdravotný stav navrhovateľky z 18.01.2016 posudkovou lekárkou sociálnej poisťovne pobočky Humenné s tým, že posudková lekárka uviedla, že navrhovateľka trpí chorobami: priedušková astma a iné zmiešané úzkostné poruchy, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie určila choroby dýchacej sústavy, ktoré zaradila podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu VIII. oddiel B položka 3 písm. d) a určila 65% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovanej. Podľa celkového posudku ide o 41 ročnú posudzovanú, invalidnú s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť n a 65% pre prieduškovú astmu stredne ťažkého stupňa nekontrolovanú s častými exacerbáciami. Od poslednej kontroly je stav rovnaký, hospitalizovaná v júli 2014 na pľúcnom oddelení. Opakovane podávaná infúzna bronchodilatačná a kortikoidná liečba cestou pľúcneho stacionára, spirometrický s obštrukčno ventilačnou poruchou ľahkého stupňa a ťažkou obštrukciou v periférnych dýchacích cestách. Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti pre toto ochorenie zostáva naďalej 65%. Z ostatných ochorení je od septembra 2015 sledovaná v psychiatrickej ambulancii pre úzkostné stavy a je po odstránení nezhubných nádorov z oboch prsníkov s plánovaním ďalších vyšetrení. tieto ochorenia nateraz neovplyvňujú svojou závažnosťou výslednú mieru poklesu zárobkovej schopnosti. Kontrola je stanovená o 1 rok. Podľa pracovnej rekomandácie obmedzenia schopnosti, ktoré môže posudzovaná vykonávať v prostredí bez práce v chlade, prašnom prostredí, s chemikáliami. Môže vykonáva prácu bez vyššie uvedených obmedzení. Podľa výroku posudku posudzovaná je naďalej čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Z.z. v znení zákona NR SR č. 194/1994 a zákona č. 107/1999 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jej telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopnosti na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov. Je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 65%. Kontrolná lekárska prehliadka bola u posudzovanej určená na apríl 2018.

Na základe uvedeného skutkového stavu, ktorý bol zistený súd dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

V súlade so Správnym súdnym poriadkom zákonom č. 162/2015 Z.z. účinným od 01.07.2016 s poukazom na ustanovenie § 492 ods. 1 citovaného zákona konania podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Súd teda pokračoval v konaní o preskúmaní napadnutého rozhodnutia, ktorého návrh na preskúmanie bol podaný ešte pred účinnosťou citovaného zákona podľa príslušných ustanovení O.s.p., ktoré platili do 30.06.2016.

Podľa § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31.decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2003, ak tento zákon neustanovuje inak. S poukazom na tú skutočnosť, že navrhovateľke bol priznaný invalidný dôchodok v roku 2000, to znamená, že podľa predpisov účinných pred 01.januárom 2004, na základe prehodnoteného zdravotného stavu zo dňa 20.februára 2013 bol preto dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav opätovne preskúmavaný aj podľa predpisov účinných do 31.decembra 2003, teda podľa zákona č. 100/1988 Zb., avšak na základe prehodnotenia zdravotného stavu navrhovateľa, čo sa týka výšky invalidného dôchodku, bol invalidný dôchodok prehodnotený aj podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a preto podľa týchto ustanovení zákona bol zdravotný stav navrhovateľa po podaní opravného prostriedku posudzovaný tak podľa zákona č. 100/1988 Zb., ako aj podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu. 2)

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb., občan má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal a/ invalidným, bol zamestnaný po dobu potrebnú pre nárok na tento dôchodok a v čase vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo b/ invalidným následkom pracovného úrazu. Podľa § 29 ods. 3 písm. a/ citovaného zákona, občan je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopný vykonávať akékoľvek sústavné zamestnanie... .

Podľa § 37 ods. 3 písm. a/ citovaného zákona, občan je čiastočne invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a/ jeho telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopností na výkon sústavného zamestnanie u zdravých občanov... .

Podľa § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

S poukazom na obsah ustanovenia § 263a ods. 5 citovaného zákona, ak poistenec uvedený v ods. 1 a 2 má nárok na invalidný dôchodok, alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa zákona účinného do 31. december 2003 a súčasne má nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 01. januára 2004, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorý j e vyšší alebo najvyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty invalidných dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa nevypláca.

Z vyššie citovaných ustanovení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ako aj z obsahu samotných preskúmavaných rozhodnutí zo dňa 13.02.2016 pod č. XXX XXX XXXX 0 - I. a XXXXXX XXXX 0 - II. vyplýva, že posudkoví lekári pri stanovení podmienok výplaty invalidného dôchodku u navrhovateľky a miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej vychádzali so záverov odborných lekárskych nálezov, ktoré sú obsahom dávkového a posudkového spisu.

S poukazom na tieto závery posudkových lekárov je súd toho názoru, že posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky bolo komplexné s poukazom na dlhodobosť jej ochorení, ako aj na určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá bola posudkovými lekármi presne a špecificky stanovená tak podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ako aj podľa ustanovení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a na základe týchto zákonných ustanovení správne zaradili posudkoví lekári ako rozhodujúce zdravotné postihnutie podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení choroby dýchacích ciest, ktoré podľa tejto prílohy zaradili pod kapitolu VIII. oddiel B položku 3b a z možného rozsahu, ktorý umožňuje toto zaradenie od 60 do 90% stanovili 65% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť práve na základe odborných lekárskych nálezov, ktoré navrhovateľka v rámci odvolacieho konania predložila. Ide u navrhovateľky o ochorenie s diagnózou priedušková astma stredne ťažkého až ťažkého stupňa, ktorá absolvovala v priebehu roku 2016 opakovane hospitalizáciu na pľúcnom oddelení za účelom preliečenia, pričom naposledy túto absolvovala v marci roku 2016 v Michalovciach, kde stav je opäť hodnotený ako priedušková astma stredne ťažká.

Ako vyplýva z odborných lekárskych nálezov v priebehu roka 2015 bola liečená iba ambulantnou formou bez nutnosti hospitalizácie. Stav bol aj v tomto roku hodnotený ako priedušková astma stredne ťažká až ťažká, čiastočne kontrolovaná. Ako vyplýva z odborných lekárskych nálezov pri liečbe je v spirometrických vyšetreniach dokumentovaná obštrukčná ventilačná porucha ľahkého stupňa s prevahou obštrukcie najmä v malých dýchacích cestách. S poukazom na hospitalizáciu v marci 2015 na gynekologickom oddelení, kde bola u navrhovateľky realizovaná operácia nezhubných nádorov prsníka, pričom kontrolné USG vyšetrenie dokumentuje lézie, denígneho charakteru s doporučením samovyšetrovania a pravidelnými kontrolami. Stav je posudkovo nevýznamný podľa posudkového lekára, pričom vychádzal z odborného lekárskeho nálezu z gynekológie a USG prsníkov z 13.04.2016.

Ako vyplýva z odborného lekárskeho nálezu z psychiatrie od septembra 2015 je liečená psychiatrom pre úzkostné poruchy a nejde o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, takže ani táto diagnóza podľa posudkového lekára nemá posudkový význam pre zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovanej.

Z neurologického odborného nálezu z 18.04.2016 vyplýva, že ide o záver VAS cervikálny, CBS vľavo, syndróm karpálneho tunela ľahkého stupňa, pričom išlo o vyšetrenie jeden krát pre bolesť chrbta v krčnej oblasti chrbtice. Práve EMG vyšetrením bol zistený syndróm karpálneho tunela ľahkého stupňa, ktorý stav je tiež podľa posudkového lekára nevýznamný.

Po zhodnotení predložených odborných nálezov, ktoré navrhovateľka predkladala v rámci odvolacieho konania súd vzal v úvahu aj predložené odborné lekárske nálezy na pojednávaní dňa 01.07.2016 a to z neurologickej ambulancie zo dňa 28.06.2016, kde je záver ako predtým, VAS cervik., CB syndr. vľavo SKT obojstranné.

Z návštevy lekárskej pohotovosti zo 16.05.2016 vyplýva, že túto navrhovateľka navštívila s teplotou 36,9 C a súd nezistil z akého dôvodu bola lekárska pohotovosť navrhovateľkou absolvovaná.

Ďalej z prepúšťacej správy z Nemocnice z poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce z pneumológie a ftizeológie od 27.05.2016 do 01.06.2016 vyplýva, že bola preliečená na astmu bronchiále perzistujúcu stredne ťažký stupeň exacerbovaná s tým, že je uvedená aj VAS C Th chrbtice úzkostno depresívna porucha. Ďalej je uvedená diagnóza Stp. che - 2012, stav po operácii prsníka vľavo pre nezhubný Tu 3/2015.

Zároveň predložila navrhovateľka odborný lekársky nález správu z nemocnice A. Leňa Humenné z ambulancie pneumológie a ftizeológie MUDr. O. T. zo dňa 21.06.2016, kde je v závere určená diagnóza astma bronchiále perzistujúca stredne ťažká až ťažká - čiastočne pokontrolovaná napriek liečbe, stav po opakovanej exacerbovacií, napsol. 5/2016.

Vzhľadom k tomu, že uvedené odborné lekárske nálezy sa nachádzajú v zdravotnej dokumentácii, ktorá je obsahom posudkového spisu a ide o kontrolné vyšetrenia súd nepristúpil k tomu, aby opakovane dal posúdiť zdravotný stav navrhovateľky, nakoľko sa nejedná ani v jednom prípade o odborný lekársky nález, ktorý by preukazoval zhoršenie zdravotného stavu u navrhovateľky, resp. ktorý by preukázal novovzniknutý diagnostický záver s novou diagnózou, ktorá by ovplyvnila posudkový záver posudkových lekárov čo sa týka miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky.

Zároveň poukázal na to, že posudkoví lekári sa s rozhodujúcim zdravotným postihnutím, ako aj ostatnými diagnózami, na ktoré navrhovateľka poukázala v odvolacom konaní jednoznačne vyporiadal a v súlade s ustanovením § 71 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z.z. neurčil ani zvýšenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za iné zdravotné postihnutia, pretože tieto ostatné diagnózy okrem rozhodujúceho zdravotného postihnutia choroby dýchacej sústavy neurčil ani percentuálne nenavýšil. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že zdravotné postihnutia a diagnózy, na ktoré navrhovateľka poukazuje jednak v odvolaní, ako aj v súvislosti s predloženými odbornými nálezmi, tieto boli predložené v rámci odvolacieho konania so závermi odborných lekárskych nálezov boli posudkoví lekári oboznámení a na základe týchto kontrolných lekárskych nálezov nedôjde podľa názoru súdu k zmene záveru posudkových lekárov.

Z uvedených dôvodov preto považoval súd posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky posudkovými lekármi tak Sociálnej poisťovne pobočky v Humennom, ako aj sociálnej poisťovne ústredia so sídlom v Košiciach za správne a závery posudkových lekárov sú podľa názoru súdu logické, pretože vychádzajú z predložených odborných lekárskych správ a nálezov, ktoré sú súčasťou posudkového spisu odporkyne.

Posudok o invalidite navrhovateľky bol správne adekvátne vypracovaný podľa závažnosti zdravotného stavu navrhovateľky k dátumu stanovenia zmeny invalidity na čiastočnú invaliditu, resp. invaliditu stanovenú podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a tieto závery posudkových lekárov sú aj riadne zdôvodnené v jednotlivých lekárskych správach tak z 18.01.2016, ako aj následne 04.04.2016 a nakoniec lekársky posudok zo dňa 21.04.2016 samotným vydaním preskúmavaných rozhodnutí, ako aj po podaní opravného prostriedku navrhovateľkou.

Opätovne súd musí zdôrazniť, že závery posudkových lekárov sú logické, pričom vychádzajú z komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky aj s poukazom k miere poklesu schopnosti pracovnej činnosti na základe práve odborných vyšetrení a odborných nálezov, ktoré mali jednotliví posudkoví lekári k dispozícii pri posúdení zdravotného stavu navrhovateľky a ktoré sa nachádzajú v zdravotnej dokumentácii, ktorá je súčasťou posudkového spisu. S konkrétnymi diagnózami a odbornými nálezmi predloženými navrhovateľkou sa posudkoví lekári podrobne a náležite vyporiadali pri posúdení jej zdravotného stavu.

Čo sa týka výšky invalidného dôchodku, na ktorú navrhovateľka poukazovala pri jednotlivých posúdeniach práve s dôrazom na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť musí súd konštatovať, že invalidný dôchodok je a bol vypočítaný u navrhovateľky z priemerných zárobkov, ktoré navrhovateľka dosahovala za predchádzajúce obdobie desiatich, resp. pätnástich rokov. S poukazom na jej príjem v čase dôležitom pre posúdenie invalidného dôchodku, ako aj na stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa názoru súdu odporkyňa v súlade so zákonom výšku invalidného dôchodku vypočítala správne. S poukazom na obsah ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení výška invalidného dôchodku bola vypočítaná podľa ustanovenia tohto zákona.

S dôrazom na uvádzané skutočnosti, na ktoré súd poukázal vyššie preto podľa § 25Xq ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutia pod č. XXX XXX XXXX 0 - I. a XXX XXX XXXX - II. zo dňa 13.02.2016 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. a z dôvodu, že navrhovateľka v konaní nemala úspech a odporkyňa aj pri úspechu v konaní zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania rozhodol tak, že náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.