KSPO/2Sd/21/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/21/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200254 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200254.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľky O. G., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom Q. XXX/XX, XXX XX U., proti odporkyni Sociálnej poisťovni ústrediu v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku invalidného dôchodku takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 13. novembra 2014 pod č. XXX XXX XXXX X v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 21. januára 2015 pod č. XXX XXX XXXX X - II.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 13.11.2014 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 63 ods. 1, § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov navrhovateľke odňala invalidný dôchodok od 22.01.2015 a súčasne jej podľa § 70, § 82 a § 293ce zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala invalidný dôchodok od 22.01.2015 v sume 197,40 Eur mesačne. Zároveň tým istým výrokom rozhodnutia podľa § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 529/2006 Z.z. navrhovateľke súčasne od 22.01.2015 zanikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok v nižšej sume 128,80 Eur mesačne, na ktorý jej vznikol nárok podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Výrok rozhodnutia odôvodnila odporkyňa poukazom na citáciu ustanovenia § 263 ods. 1 prvej vety zákona č. 461/2003 Z.z. a dôvodila ďalej tým, že vzhľadom na to, že navrhovateľke bol priznaný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 01.01.2004 na základe kontrolnej lekárskej prehliadky určenej na máj 2014 bol dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľky opätovne preskúmaný podľa predpisov účinných do 31.12.2003 podľa zákona č. 100/1988 Zb. a to posúdením posudkového lekára Sociálnej poisťovne pobočky Poprad zo dňa 19.08.2014, z ktorej lekárskej správy vyplýva, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 29 ods. 3 citovaného zákona, ale bola uznaná podľa § 37 ods. 3 písm. a) citovaného zákona za čiastočne invalidnú od 19.08.2014. Zároveň odporkyňa poukázala na presný výpočet výšky invalidného dôchodku podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 100/1988 Zb. S poukazom na ustanovenie § 81 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 252/2012 Z.z. čiastočný invalidný dôchodok bol podľa § 82 a § 293ce zákona č. 461/2003 Z.z. zvýšený o sumu 4,50 Eur mesačne. Keďže posúdenie zdravotného stavu na základe kontrolnej prehliadky považuje sa aj za žiadosť o uplatnenie nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, bol posúdený zdravotný stav aj v súlade s ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z.z. u navrhovateľky a táto bola za invalidnú uznaná z dôvodu, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 60% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, pretože dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav bol posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad posudkovou lekárskou správou zo dňa 19.08.2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Zároveň bola vypočítaná výška invalidného dôchodku aj podľa ustanovení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, na ktorý výpočet v odôvodnení svojho rozhodnutia sociálna poisťovňa poukazuje. Pretože k 22.01.2015 suma čiastočného invalidného dôchodku, na ktorý vznikol navrhovateľke nárok podľa zákona účinného do 31.12.2003 je 128,80 Eur mesačne a suma invalidného dôchodku, na ktorý jej vznikol nárok podľa zákona účinného od 01.01.2004 je 197,40 Eur, patrí navrhovateľke invalidný dôchodok v najvyššej sume a nárok na nižší dôchodok zaniká. Zároveň citovala odporkyňa v závere rozhodnutia ustanovenie § 112 ods. 2 a 6 citovaného zákona.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala zrušenia napadnutého rozhodnutia a poukazovala na jej zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad, na základe ktorého bol jej odňatý invalidný dôchodok o -10% z uznaných 70% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Zdôraznila, že jej zdravotný stav nie je dobrý, nie je schopná sa zamestnať, ani vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť, pričom poukázala na nepriaznivý zdravotný stav ohľadom chrbtice. ýške, čo nepovažuje za správne. mzdový bod 0,8962 t. j. v rovnakej v roku ku na starobný dôchodok, čo v jeho aktuálnej emernéNa pojednávaní pred súdom zotrvala na opravnom prostriedku, na odvolaní aj napriek tým skutočnostiam, ktoré boli uvedené v zmenovom rozhodnutí vydanom odporkyňou dňa 21.01.2015 a predložila súdu odborné lekárske nálezy a to z ošetrenia z magnetickej rezonancie, z neurochirurgie, oftalmológie a rehabilitačného oddelenia.

K podanému opravnému prostriedku sa odporkyňa vyjadrila písomným stanoviskom zo dňa 26.03.2015, pričom poukázala na dôvody vydaného rozhodnutia zo dňa 13.11.2014 pod č. XXX XXX XXXX 0, ako aj na vydané zmenové rozhodnutie zo dňa 21.01.2015 pod č. XXX XXX XXXX X - II., ktoré v kópii predložila súdu. Krajský súd pojednával bez prítomnosti povereného zástupcu odporkyne dňa 22.04.2015 z dôvodu, že ten svoju neprítomnosť písomne ospravedlnil listom a súhlasil, aby sa vykonalo pojednávanie bez jeho prítomnosti.

Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, ako aj vydané zmenové rozhodnutie zo dňa 21.01.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 - II., vypočul navrhovateľku ako účastníčku konania, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne, ako aj obsahom vyjadrenia odporkyne zo dňa 26.03.2015 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Ako vyplýva z posudkového spisu predloženého odporkyňou na základe kontrolnej lekárskej prehliadky určenej na máj 2014 bol zdravotný stav navrhovateľky posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad a to dňa 19.08.2014, z ktorého vyplýva, že posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky uviedol, že navrhovateľka trpí chorobami: zhubný nádor hrubého čreva po odstránení, stav po operácii platničky L5/S1, depresívna porucha stredne ťažkého stupňa, koxatróza II. stupňa obojstranne a arteriálna hypertenzia. Za rozhodujúce zdravotné postihnutia určil posudkový lekár zhubný nádor čreva a konečníka, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu X., oddiel C, položku 4c a určil 50% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky. Ako iné zdravotné postihnutia uviedol posudkový lekár stav po operácii platničky L5/S1 a depresívnu poruchu stredne ťažkého stupňa, koxatrózu II. stupňa obojstranne a arteriálnu hypertenziu, za ktoré navýšil percentuálnu mieru o 10%. Podľa celkového posudku ide o posudzovanú, ktorá bola uznaná za čiastočne invalidnú od roku 2000, v roku 2011 zmena čiastočnej invalidity na invaliditu, nakoľko u posudzovanej zistený zhubný nádor sigmy, dňa 22.07.2010 operovaná, ďalšie onkologická liečba nebola indikovaná. Pri nasledujúcich kontrolách je onkologický nález bez recidívy základného ochorenia, zistený iba benigný polyp v oblasti anastomózy, môžeme hodnotiť stabilizovaný stav, resp. zlepšenie a stav už nepodmieňuje invaliditu, ale len čiastočnú invaliditu. Hodnoteniu podľa zákona č. 461/2003 Z.z. odpovedá miera poklesu 50%. Okrem toho je po operácii platničky L5/S1 starého dáta, je v liečbe pre depresívnu poruchu a arteriálnu hypertenziu, pre tieto ochorenia navýšenie miery poklesu o 10%. Celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 60% odo dňa zmeny stupňa invalidity. Podľa výroku posudku posudzovaná nie je invalidná podľa § 29 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona NR SR č. 194/2004 Z.z a zákona č. 107/1999 Z.z., ale je čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jej telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopnosti na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov. Je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 60%. Zmena invalidity 19.08.2014 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60%.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 29.01.2015. Posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky uviedol, že v rámci opravného prostriedku posúdil zdravotný stav navrhovateľky opätovne ku odvolaniu nedoložila žiadne vyšetrenia, ako pri posudzovaní dňa 29.01.2015 predložila vyšetrenia z neurológie, reumatológie, onkológie, psychiatrické vyšetrenie, vyšetrenie z ortopédie a urológie v roku 2015 z januára. Posudkový lekár trvá na svojom pôvodnom posudku zo dňa 19.08.2014 a celý spisový materiál odstúpil na posúdenie posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovni ústredia v Poprade.

Po predložení zdravotnej dokumentácie navrhovateľky bol posúdený komplexne zdravotný stav navrhovateľky opätovne posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne ústredie so sídlom v Poprade dňa 10.03.2015, pričom posudkový lekár ústredia uviedol, že navrhovateľka trpí chorobami: zhubný nádor hrubého čreva po odstránení a stabilizácii zdravotného stavu, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutia určil posudkový lekár zhubný nádor čreva a konečníka po stabilizácii zdravotného stavu s pravidla po dvoch rokoch, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu X., oddiel C, položku 4c a určil 50% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovanej. Ako iné zdravotné postihnutia uviedol posudkový lekár stav po operácii platničky L5/S1 a depresívnu poruchu stredne ťažkého stupňa, koxatrózu II. stupňa obojstranne a arteriálnu hypertenziu, za ktoré navýšil posudkový lekár percentuálnu mieru o 10%. Podľa celkového posudku ide o posudzovanú, ktorá bola uznaná za čiastočne invalidnú od roku 2000, v roku 2011 zmena čiastočnej invalidity na invaliditu, nakoľko u posudzovanej zistený zhubný nádor hrubého čreva. Dňa 22.07.2010 operovaná, ďalšie onkologická liečba nebola indikovaná. Pri nasledujúcich kontrolách je onkologický nález bez recidívy základného ochorenia, zistený iba benigný polyp v oblasti anastomózy. V súčasnosti posudkový lekár môže hodnotiť stabilizovaný stav, resp. zlepšenie a stav už nepodmieňuje invaliditu podľa § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, ale len čiastočnú invaliditu. Hodnoteniu podľa zákona č. 461/2003 Z.z. odpovedá miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50%. Okrem toho je po operácii platničky L5/S1 starého dáta, je v liečbe pre depresívnu poruchu a arteriálnu hypertenziu, pre tieto ochorenia navýšenie miery poklesu o 10%. Celková miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 60% odo dňa zmeny stupňa invalidity. V rámci terajšieho posudzovania zdravotného stavu doložila nové onkologické vyšetrenie, vrátane scintigrafie skeletu a opakované neurologické vyšetrenie. Závery týchto vyšetrení sú totožné s predchádzajúcimi vyšetreniami, ktoré boli hodnotené posudkovým lekárom v rámci kontrolnej lekárskej prehliadky. Obdobne aj psychiatrické vyšetrenia, ktoré popisujú depresiu stredne ťažkého až ťažkého stupňa, ktorá je v súčasnosti značne vystupňovaná úmrtím blízkeho príbuzného. Posudkový lekár na dnešnom posudzovaní zdravotného stavu nezistil zmenu v zdravotnom stave posudzovanej od posledného posúdenia posudkovým lekárom pobočky sociálnej poisťovne v zmysle zhoršenia, preto považuje predchádzajúci posudok za správne vypracovaný a nie je dôvod na jeho zmenu. Podľa výroku posudku posudzovaná nie je invalidná podľa § 29 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona NR SR č. 194/2004 Z.z a zákona č. 107/1999 Z.z., ale je čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jej telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopnosti na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov. Je naďalej invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 60%. Na základe opravného prostriedku, ktorý podala navrhovateľka voči rozhodnutiu sociálnej poisťovni ústrediu zo dňa 13.11.2014 pod č. XXX XXX XXXX 0 vydala sociálna poisťovňa ústredie zmenové rozhodnutie zo dňa 21.01.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 - II., ktorým podľa § 263 ods. 1, § 12 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov navrhovateľke odňala invalidný dôchodok od 22.01.2015 a súčasne jej podľa § 70, § 82 a § 293ce zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala invalidný dôchodok od 22.01.2015 v sume 200,10 Eur mesačne. Zároveň tým istým výrokom rozhodnutia podľa § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 529/2006 Z.z. navrhovateľke súčasne od 22.01.2015 zanikol nárok na čiastočný invalidný dôchodok v nižšej sume 128,80 Eur mesačne, na ktorý jej vznikol nárok podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Pričom poukázala odporkyňa v odôvodnení svojho rozhodnutia na dôvody, pre ktoré takto rozhodla s poukazom na jednotlivé ustanovenia zákona č. 100/1988 Zb., ako aj zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Pretože k 22.01.2015 suma čiastočného invalidného dôchodku, na ktorý navrhovateľke vznikol nárok podľa zákona účinného do 31.12.2003 je 128,80 Eur mesačne a suma invalidného dôchodku, na ktorý jej vznikol nárok podľa zákona účinného od 01.01.2004 je 200,10 Eur mesačne po prepočte výšky invalidného dôchodku na základe podaného odvolania navrhovateľky patrí jej invalidný dôchodok v najvyššej sume a nárok na nižší dôchodok zaniká.Ako vyplýva zo zisteného skutkového stavu popísaného vyššie, ako aj zo záverov posudkových lekárov súd dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb., podľa ktorého má občan nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, bol zamestnaný po dobu potrebnú pre tento dôchodok a v čase vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok.

Podľa § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., občan je čiastočne invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jeho telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopností na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b, ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky a ústredia ( ďalej len „posudkový lekár“ ).

Podľa § 112 ods. 4 citovaného zákona, výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

Podľa § 112 ods. 6 citovaného zákona, dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Z dávkového spisu mal súd preukázané, že navrhovateľka s poukazom na kontrolnú lekársku prehliadku, ktorú mala absolvovať v máji 2014 bola posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 19.08.2014 s tým, že posudkový lekár určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení na 60% odo dňa 19.08.2014 a podľa § 37 ods. 3 písm. a) uznal navrhovateľku aj naďalej navrhovateľku za čiastočne invalidnú, lebo pre dlhodobo nepriaznivý stav jej telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopností na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov. Čiastočná invalidita u navrhovateľky trvá aj naďalej a podľa príslušných ustanovení Zákona o sociálnom poistení jej miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách je 60%.

Ako vyplýva ďalej z vyššie citovaných ustanovení, podľa ktorých bol po podaní opravného prostriedku navrhovateľkou opätovne jej zdravotný stav posúdený s poukazom na skutočnosti, ktoré uviedla navrhovateľka v podanom opravnom prostriedku, ako aj s dôraznom na predložené odborné lekárske nálezy v rámci odvolacieho konania, ktoré navrhovateľka jednak predložila v rámci odvolacieho konania, ako aj tie, ktoré predložila pred súdom na pojednávaní dňa 22.04.2015, súd konštatoval, že predmetné odborné lekárske nálezy sú jednak obsahom dávkového spisu a zdravotnej dokumentácie, ktorá je obsahom dávkového a posudkového spisu a ide o jednotlivé kontrolné vyšetrenia, z ktorých nevyplýva zmena diagnózy, ani zhoršenie zdravotného stavu. Čo sa týka zdravotného stavu navrhovateľky z jednotlivých odborných lekárskych nálezov, ktoré predložila navrhovateľka vyplýva, že ide o stav po adenokarcionóme sigmy toho času 4 roky od ukončenia liečby bez známok recidívy ochorenia, t. j. záver onkologického vyšetrenia, pričom posledný onkologický nález je z 03.03.2015, na základe ktorého vyplýva, že bol prevedený kostný scan dňa 24.02.2015, ktorý známky metastáz v oblasti skeletu nepopisuje. Sú prítomné len zmeny charakteru osteoartrózy. Z jednotlivých odborných lekárskych nálezov z gastroenterológie, gynekológie, neurológie, ako aj psychiatrického a ortopedického vyšetrenia s poukazom na reumatologické nálezy a z vyšetrenia CT hrudníka a brucha vyplývajú závery, na ktoré poukazujú posudkoví lekári tak pobočky Poprad, ako aj ústredia vo všetkých troch prípadoch posúdenia komplexného zdravotného stavu u navrhovateľky.

Vo všetkých troch prípadoch tak, ako tomu bolo pred vydaním napadnutého rozhodnutia po podaní opravného prostriedku, ako aj po vydaní zmenového rozhodnutia z 21.01.2015 posudkoví lekári zhodne dospeli k záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je choroba zhubný nádor hrubého čreva po odstránení a stabilizácii zdravotného stavu, ktoré posudkoví lekári zhodne určili za rozhodujúce zdravotné postihnutie s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50% so zaradením pod kapitolu X., oddiel C, položka 4c ako najvyššiu možnú mieru, ktorá je na základe tohto zaradenia možné určiť. Poukazom na iné zdravotné postihnutia, pod ktoré zaradili diagnózy stav po operácii platničky L5/S1, depresívna porucha stredne ťažkého stupňa, koxatróza II. štádia obojstranne a arteriálna hypertenzia navýšili posudkoví lekári percentuálnu mieru o 10%, teda s poukazom na ustanovenie § 71 ods. 8 o najvyššiu možnú mieru, ktorú mohli pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navýšiť. Pri tomto posúdení posudkoví lekári zvážili závažnosť ostatných zdravotných postihnutí, pod ktoré jednoznačne uviedli diagnózy, na ktoré súd vyššie poukázal.

Podľa názoru súdu závery posudkových lekárov sú vo všetkých troch posúdeniach zdravotného stavu navrhovateľky logické, pričom vychádzajú z komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky práve k miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe predložených odborných vyšetrení a odborných nálezov odborných lekárov, ktoré sa nachádzajú v zdravotnej dokumentácii, ktorá tvorí obsah posudkového spisu.

Z jednotlivými diagnózami a odbornými lekárskymi nálezmi predloženými navrhovateľkou v odvolacom konaní sa jednoznačne posudkoví lekári tak pobočky Poprad, ako aj ústredia so sídlom v Poprade dôsledne vyporiadali v jednotlivých lekárskych posudkoch, na ktoré súd vyššie poukázal. Je nutné pritom zdôrazniť, že ani predložením odborných lekárskych nálezov navrhovateľkou na pojednávaní dňa 22.04.2015 sa tieto závery odborných lekárov podľa názoru súdu nezmenili a na týchto záveroch s poukazom na to, že ide o kontrolné lekárske odborné nálezy zotrval aj súd. Vzhľadom k tomu, že ide o preukázané kontrolné lekárske odborné nálezy, z ktorých jednoznačne nevyplýva ani zhoršenie zdravotného stavu navrhovateľky, ani zmena diagnóz, ktoré by spôsobili zmenu rozhodujúceho zdravotného postihnutia následne pri určení posudkovými lekármi súd sa preto ďalej týmito odbornými lekárskymi nálezmi nezaoberal.

Z predložených odborných kontrolných lekárskych nálezov jednoznačne vyplýva, že ide o zdravotné postihnutia, ktoré boli predmetom posúdenia posudkových lekárov po ich predložení v rámci odvolacieho konania a nejde o také kontrolné lekárske nálezy, ktoré by odôvodňovali zmenu diagnózy, resp. zmenu zdravotného stavu tak, ako to v rozpore s tým, ako posúdili komplexne zdravotný stav posudkový lekári vo všetkých troch posúdeniach zdravotného stavu navrhovateľky, na ktoré súd poukázal vyššie.

Z týchto dôvodov preto podľa názoru súdu sociálna poisťovňa ústredie vydala na základe dostatočne zisteného skutkového stavu po predchádzajúcom komplexnom preskúmaní zdravotného stavu rozhodnutie, ktoré bolo následne zdôvodnené s poukazom na závery posudkových lekárov a preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. s poukazom na ustanovenie § 250l ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 13.11.2014 pod č. XXX XXX XXXX 0 v spojení s vydaným zmenovým rozhodnutím zo dňa 21.01.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 II ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 a náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľka nemala v konaní úspech a odporkyňa aj pri úspechu zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.