KSPO/2Sd/18/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/18/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200202 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200202.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky M. V., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom B., N. X, XXX XX P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku starobného dôchodku takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

ísomným n. rajskom súde v Prešove ovú činnosť na 45% oproti zdravej fyzickej osobe. ume _______________________________________Návrhom doručeným odporkyni dňa 28.01.2015 sa navrhovateľka domáhala preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia odporkyne zo dňa 04.12.2014 č. XX XX XX XXXX 0.

Po podaní opravného prostriedku odporkyňa vydala dňa 11.02.2015 zmenové rozhodnutie číslo: XXX XXX XXXX X - I. - III., ktorými zmenovými rozhodnutiami bol zvýšený invalidný dôchodok, ktorý sa považuje za starobný dôchodok navrhovateľke od 01.01.2015 podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z.

Navrhovateľka na pojednávaní dňa 22.04.2015 svoj návrh vzala späť a žiadala konanie vedené na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 2Sd/18/2015 zastaviť.

Podľa § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak bol návrh vzatý späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Pretože tretia hlava piatej časti neobsahuje osobitné ustanovenia o postupe súdu v prípade späťvzatia návrhu bolo potrebné konanie zastaviť podľa § 250d ods. 3 O.s.p.

O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c/ O.s.p., pretože žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.