KSPO/2Sd/17/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sd/17/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200192 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8015200192.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa N. Q., r.č. XX XX XX XXXX, trvale bytom I. XXX/XX, XXX XX D., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 09. februára 2015 č. XXX XXX XXXX 0.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa dňa 09.02.2015 pod č. XXX XXX XXXX X podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a čl. 46 Nariadenia EP a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 14.01.2015 z dôvodu, že navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 20% bola stanovená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 14.01.2015.

Včas podaným opravným prostriedkom - odvolaním sa navrhovateľ domáhal opätovného posúdenia zdravotného stavu, pretože si myslí, že posudkový lekár sa voči nemu nesprával taktne, porušil hypokratovú prísahu a preto navrhol krajskému súdu, aby tento dôkladne preveril jeho invaliditu a uznal ho za invalidného. Na pojednávaní pred súdom zotrval na opravnom prostriedku a poukázal na ustanovenie § 71 ods. 1, podľa ktorého bola posudzovaná jeho invalidita a zdôraznil, že nesprávne posudkový lekár zaradil jeho rozhodujúce zdravotné postihnutie pod kapitolu X., oddiel C, položka 1a, pretože mala byť jeho diagnóza zaradená pod kapitolu V., položka 8 a určená 30% - ná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za psychické problémy, na ktoré sa lieči. Zároveň mu mala byť podľa § 71 ods. 8 stanovené aj zvýšenie percentuálnej miery o 10% s poukazom na iné zdravotné postihnutia.

K podanému opravnému prostriedku sa písomným stanoviskom zo dňa 14.04.2015 vyjadrila odporkyňa, pričom poukázala na posúdenie posudkového lekára zdravotného stavu navrhovateľa a určenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho na 20%. Prítomný poverená zástupca sociálnej poisťovne na pojednávaní uviedol, že vzhľadom na posudky posudkových lekárov, ktoré sú logické navrhuje napadnuté rozhodnutie z 09.02.2015 potvrdiť ako vecne správne. Krajský súd podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s posudkovým a dávkovým spisom odporkyne a zistil tento skutkový stav.

Na základe žiadosti navrhovateľa zo dňa 14.01.2015 bol jeho zdravotný stav posúdený posudkovým lekárom pobočky Poprad dňa 14.01.2015 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 20%. Posudkový lekár uviedol, že navrhovateľ trpí chorobami: nešpecifická chronická enteritída, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie posudkový lekár uviedol chronický zápal čriev - nešpecifická chronická enteritída so symptómami kŕčovité bolesti brucha, hnačky po diétnej chybe, ktoré rozhodujúce zdravotné postihnutie zaradil do kapitoly č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu X., oddiel C, položku 1a a určil 20%- nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Ako iné zdravotné postihnutia uviedol posudkový lekár chronická gastritída, diskrétna regluxná ezofagopatia, vnútorné a vonkajšie hemoroidy, polyp v sigme, depresívna porucha, za ktoré iné zdravotné postihnutia posudkový lekár určil žiadne navýšenie percenta. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného 51 ročného vyučeného ako automechanik, dlhodobo nezamestnaný, je v sledovaní ošetrujúceho lekára o r. 2008 pre stav po opakovanom anemickom syndróme ťažkého stupňa, s úpravou klinického stavu (slabosť zadýchavania sa) a hemogramu po substitúcii železom. Doporučené vyšetrenie, ktoré by tento chorobný stav mohlo etiologicky objasniť, vždy odmietol. V 02/2014 opäť hospitalizovaný pre anémiu ťažkého stupňa, boli zahájené vyšetrenia, posudzovaný opäť predčasne ukončil hospitalizáciu - príčina anémie opäť neobjasnená. Vyšetreniami - GR vyšetrením potvrdená diskrétna ezofagopatia, antrumgastropatia, duodenopatia, polypy, pri kolonoskopii - z toho 1 odstránený, polyp v sigme ponechaný, s doporučením jeho odstránenia. Histologickým vyšetrením odobratých vzoriek pri kolonoskopii potvrdená aj nešpecifická chronická enteritída. V klinickom obraze bez bolestí brucha, bez striedania hnačiek, zápchy, stolica formovaná 1x denne, váha stabilizovaná, opak. hemogram v 05/2014, 06/2014 - bol vnorme. Posudkovým lekárom bol opakovane usmernený, že je potrebné, aby súhlasii s doporučenými vyšetreniami, ktoré už mal v minulosti v rámci hospitalizačných vyšetrení i cestou ošetrujúceho lekára, nakoľko doteraz neprebehol tak potrebný diagnostický proces, je potrebné doriešiť, či ide o hematologické ochorenie, eventuélne anémiu postehemoragickú, tiež chronickú anémiu, je potrebné stanoviť správnu diagnózu, ktorú je až potom možné správne liečiť, na ťažkosti, ktoré uvádza v súvislosti s tráviacim traktom. Okrem diétnych opatrení neužíva žiadne lieky, nie je evidovaný ani u gastroenterológa. V roku 2010 mal problémy psychického charakteru - vtedy liečba psychiatrom pre depresívnu poruchu ako reakcia na akútny stres, v priebehu posledných rokov bez kontrol, bez liečby, ošetrujúcim lekárom pri vystavovaní Prehliadky - zisťovacej uvedená diagnóza depresívny syndróm v dokumentácii (ošetrujúci lekár nemá vedomosť, žeby posudzovaný bol t.č. liečený psychiatrom). Dnes do konania doložená psychiatrická kontrola - je v liečbe pre zmiešanú úzkostne-depresívnu poruchu, nejedná sa o dlhodobo nepriaznivý psychický stav, s vyčerpaním možností liečby. Posudzovaný nie je invalidný, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 20%. Podľa výroku posudku nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 20%.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne pobočky Poprad dňa 27.05.2015, pričom posudkový lekár nevyhovel opravnému prostriedku a postúpil zdravotnú dokumentáciu posudzovaného na ďalšie konanie posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne ústredie.

Posudkový lekár ústredia so sídlom v Poprade dňa 23.06.2015 vykonal opätovné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa po predložení zdravotnej dokumentácie s tým, že uviedol, že navrhovateľ trpí chorobami: nezhubný nádor hrubého čreva, pričom za rozhodujúce zdravotné postihnutie posudkový lekár uviedol polypy hrubého čreva bez závažných klinických prejavov s hnačkami pri porušení diéty s obmedzením výkonnosti organizmu, ktoré zaradil podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pod kapitolu X., oddiel C, položku 1a) a určil 20% - nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného. Ako iné zdravotné postihnutia uviedol posudkový lekár chronickú gastritídu, diskrétna regluxná ezofagopatia, vnútorné a vonkajšie hemoroidy a depresívnu poruchu, za ktoré nenavýšil žiadne percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Podľa celkového posudku ide o posudzovaného 51 ročného vyučeného ako automechanik, dlhodobo nezamestnaný, je v sledovaní ošetrujúceho lekára o r. 2008 pre stav po opakovanom anemickom syndróme ťažkého stupňa, s úpravou klinického stavu (slabosť zadýchavania sa) a hemogramu po substitúcii železom. Doporučené vyšetrenie, ktoré by tento chorobný stav mohlo etiologicky objasniť, vždy odmietol. V 02/2014 opäť hospitalizovaný pre anémiu ťažkého stupňa, boli zahájené vyšetrenia, posudzovaný opäť predčasne ukončil hospitalizáciu - príčina anémie opäť neobjasnená. Vyšetreniami - GR vyšetrením potvrdená diskrétna ezofagopatia, antrumgastropatia, duodenopatia, polypy, pri kolonoskopii - z toho 1 odstránený, polyp v sigme ponechaný, s doporučením jeho odstránenia. Histologickým vyšetrením odobratých vzoriek pri kolonoskopii potvrdená aj nešpecifická chronická enteritída. V klinickom obraze bez bolestí brucha, bez striedania hnačiek, zápchy, stolica formovaná 1x denne, váha stabilizovaná, opak. hemogram v 05/2014, 06/2014 - bol vnorme. Posudkovým lekárom bol opakovane usmernený, že je potrebné, aby súhlasii s doporučenými vyšetreniami, ktoré už mal v minulosti v rámci hospitalizačných vyšetrení i cestou ošetrujúceho lekára, nakoľko doteraz neprebehol tak potrebný diagnostický proces, je potrebné doriešiť, či ide o hematologické ochorenie, eventuélne anémiu postehemoragickú, tiež chronickú anémiu, je potrebné stanoviť správnu diagnózu, ktorú je až potom možné správne liečiť, na ťažkosti, ktoré uvádza v súvislosti s tráviacim traktom. Okrem diétnych opatrení neužíva žiadne lieky, nie je evidovaný ani u gastroenterológa. V roku 2010 mal problémy psychického charakteru - vtedy liečba psychiatrom pre depresívnu poruchu ako reakcia na akútny stres, v priebehu posledných rokov bez kontrol, bez liečby, ošetrujúcim lekárom pri vystavovaní Prehliadky - zisťovacej uvedená diagnóza depresívny syndróm v dokumentácii (ošetrujúci lekár nemá vedomosť, žeby posudzovaný bol t.č. liečený psychiatrom). Dnes do konania doložená psychiatrická kontrola - je v liečbe pre zmiešanú úzkostne-depresívnu poruchu, nejedná sa o dlhodobo nepriaznivý psychický stav, s vyčerpaním možností liečby. Posudzovaný nie je invalidný, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 20%. Podľa výroku posudku nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách 20%. Posudkový lekár pri posudzovaní zdravotného stavu nezistil zmenu zdravotného stavu posudzovaného od posledného posúdenia posudkovým lekárom sociálnej poisťovne v zmysle zhoršenia, preto považuje predchádzajúci rozsudok za správny a nie je dôvod na jeho zmenu.

Krajský súd na základe vykonaného posúdenia zdravotného stavu posudkovými lekármi pobočky Poprad, ako aj ústredia so sídlom v Poprade s poukazom na obsah zdravotnej dokumentácie, ktorá je súčasťou posudkového a dávkového spisu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 2 citovaného zákona, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Podľa § 71 ods. 4 citovaného zákona, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods. 5 citovaného zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 71 ods. 7 citovaného zákona, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Podľa § 71 ods. 8 citovaného zákona, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 písm. b, ods. 3 a ods. 5 citovaného zákona, lekársku posudkovú činnosť pre výkony sociálneho poistenia vykonáva posudkový lekár sociálnej poisťovne pobočky a ústredia ( ďalej len „posudkový lekár“ ).

V prílohe č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v kapitole X., oddiel C, položka 1a sú určené druhy zdravotného postihnutia choroby tenkého čreva a hrubého čreva, chronický zápal čriev, divertikulózna čiastočná resekcia čreva, alebo iné črevné poruchy bez klinických prejavov s trvalými symptómami (napr. hnačky, spazmy čriev niekoľkokrát denne, obmedzenie výkonnosti organizmu), ktoré podmieňujú mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti od 20 do 25%. Ako vyplýva z posúdenia posudkových lekárov vo všetkých troch prípadoch posudkoví lekári zhodne určili najnižšiu možnú mieru stanovenia poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného na 20%.

Ako vyplýva zo všetkých troch posúdení posudkových lekárov títo určili najnižšiu možnú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa, pričom pri svojom závere zhodnotili ako rozhodujúce zdravotné postihnutie totožne vo všetkých troch prípadoch zdravotné problémy choroby hrubého čreva bez závažných klinických prejavov s hnačkami pri porušení diéty s obmedzením výkonnosti organizmu, pričom odôvodnenie určenia najnižšieho rozpätia všetci posudkoví lekári zdôvodnili tým, že u posudzovaného v súčasnosti okrem diétnych opatrení je povinnosť užívať lieky podľa doporučenia odborných lekárov gastroenterológie. Kontroly na gastroenterologickej ambulancii sú prevádzané v pravidelných intervaloch každý polrok. Vyšetreniami - GSS bola potvrdená diskrétna ezofagopatia antrumgastropatia, duodenopatia, polypy pri kolonoskopii, z toho jeden bol odstránený, jeden polyp v sigme ponechaný s doporučením jeho odstránenia. Hystologickými vyšetreniami z odobratých vzoriek pri kolonoskopii bol potvrdený adenóm (nezhubný nádor) a nešpecifická chronická enteritída. V klinickom obraze bez bolesti brucha, bez striedania hnačiek zápchy, stolica formovaná 1 x denne, váha stabilizovaná. Čo sa týka iných zdravotných postihnutí jednoznačne posudkoví lekári uviedli, že od roku 2010 sa posudzovaný lieči na psychiatrickej ambulancii pre depresívnu poruchu ako reakcia na nepriaznivú socioeokonomickú situáciu, ale aj v súvislosti s pretrvávajúcimi zdravotnými ťažkosťami. V priebehu posledných rokov bol konzultovaný aj so psychológom posudzovaný a v súčasnosti sú v popredí zdravotné ťažkosti v oblasti tráviaceho systému, preto aj posudkový lekár toto onemocnenie vyhodnotil ako rozhodujúce zdravotné postihnutie, s čim sa súd v plnom rozsahu stotožnil. S poukazom na ostatné onemocnenia, ktoré sú uvádzané ako iné zdravotné postihnutia, sú nezávažné a preto neodôvodňujú percentuálne navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Z posúdenia posudkových lekárov tak pobočky, ako aj ústredia so sídlom v Poprade vyplýva, že posudkoví lekári zárobkovú činnosť určenú vo všetkých troch prípadoch posúdenia z mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 20% hodnotili na základe výsledkov odborných lekárskych nálezov, ktoré navrhovateľ v rámci odvolacieho konania predložil. Z týchto odborných lekárskych nálezov a ich záverov jednoznačne vyplýva aj zaradenie, na ktoré súd vyššie poukázal, teda zaradenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia polypov hrubého čreva.

Z posudkového hľadiska posudkových lekárov je rozhodujúcim zdravotným postihnutím uvedená diagnóza, ktorá bola vo všetkých troch prípadoch ako už súd uviedol zaradená pod kapitolu X., oddiel C, položka 1a) prílohy č. 4 k zákonu.

Navrhovaná zmena zo strany navrhovateľa na pojednávaní pred súdom, že mal byť správne posúdený a za rozhodujúce zdravotné postihnutie mali byť určené depresívne poruchy, na ktoré sa lieči, súd vyhodnotil ako nedôvodnú s poukazom na závery posudkových lekárov, ktorí uviedli vo všetkých troch prípadoch, že onemocnenia ostatné, ktorými sa zaoberali pri posúdení zdravotného stavu nie sú tak závažné, aby mohli byť stanovené ako rozhodujúce zdravotné postihnutie a za iné zdravotné postihnutia dokonca neboli navýšené ani o žiadne percento vo vzťahu k miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u posudzovaného.

Pokiaľ navrhovateľ nie je spokojný s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť jednak za rozhodujúce zdravotné postihnutie, resp. za iné zdravotné postihnutia, ktoré posudkoví lekári zhodne vo všetkých prípadoch uviedli, musí súd konštatovať, že z predložených kontrolných vyšetrení a odborných lekárskych nálezov, ktoré predložil navrhovateľ a ktoré boli predmetom posúdenia posudkových lekárov nevyplývajú také závery, ktoré by odôvodňovali zmenu, resp. zrušenie napadnutého rozhodnutia odporkyne. Zo subjektívnych údajov zo strany navrhovateľa jednak v opravnom prostriedku, ako aj pred súdom nebolo možné tieto skutočnosti ním uvádzané jednoznačne potvrdiť a tieto nevyplývajú ani zo záverov odborných lekárskych správ. Súd pritom poukazuje na to, že všetky uvedené lekárske odborné nálezy, ktoré boli predmetom posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa sú obsahom zdravotnej dokumentácie, ktorá je súčasťou posudkového spisu.

Podľa názoru súdu závery posudkových lekárov sú logické, pričom vychádzajú z komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa práve s poukazom k miere poklesu pracovnej schopnosti na základe odborných vyšetrení a nálezov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Navrhovateľ nepredložil v rámci odvolacieho konania také odborné lekárske nálezy, ktoré by zdôvodňovali zmenu, resp. zrušenie napadnutého rozhodnutia z dôvodu nedostatočne zisteného skutkového stavu zo strany odporkyne, resp. nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia pre nedostatok dôvodov, pretože podľa posúdení zdravotného stavu navrhovateľa posudkovými lekármi jednoznačne k zhoršeniu rozhodujúceho zdravotného postihnutia u navrhovateľa nedošlo a nedošlo ani k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by odôvodňovalo navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za iné zdravotné postihnutia. Tieto skutočnosti boli v konaní pred súdom jednoznačne preukázané s predložených odborných lekárskych nálezov.

Keďže navrhovateľ nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, správne a v súlade so zákonom rozhodla odporkyňa, keď z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených podmienok uvedených v § 70 a v § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku zo dňa 14.01.2015. Na základe vyššie uvedených dôvodov preto krajský súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 09.02.2015 pod č. XXX XXX XXXX 0 ako vecne správne a zákonné potvrdil.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov konania nepriznal, pretože navrhovateľ v konaní nemal úspech a odporkyňa zo zákona nemá nárok na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.