KSPO/2Sa/5/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 7.9.2016

Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Sa/5/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016897547 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8016897547.2Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu N.. P. L., bytom K. Y. XXXX, I. proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o vdovecký dôchodok takto

rozhodol:

P o s t u p u j e vec Sociálnej poisťovni, ústredie ako vecne príslušnému správnemu orgánu.

odôvodnenie:

1. Rozhodnutím zo dňa 02.06.2016, č. XXX XXX XXXX X žalovaná rozhodla tak, že podľa § 81 ods. 2, § 82 a § 293dn zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení priznala žalobcovi od 01.01.2016 vdovecký dôchodok v sume 137,70 eur mesačne, pričom od toho dňa sa bude žalobcovi vyplácať starobný dôchodok so sumou vdoveckého dôchodku spolu vo výške 408,50 EUR.

2. Návrhom zo dňa 11.07.2016 doručeným tunajšiemu súdu dňa 15.07.2016 žalobca navrhol preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovanej.

3. Pred prejednaním veci samej správny súd skúmal, či sú splnené podmienky konania podľa § 97 S.s.p., pričom dospel k záveru, že nie je vecne príslušný na konanie o podanom návrhu.

4. Následne, rozhodnutím zo dňa 07.09.2016 č.k. 2Sa/5/2016 - 5 preto správny súd konanie zastavil s odkazom na § 215 ods. 4 a § 293dp ods. 2 Zákona o sociálnom poistení. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2016.

5. Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len S.s.p.), právneho predpisu upravujúceho postup správneho súdu, účinného od 1.7.2016, ak správny súd zistí, že vec nepatrí do právomoci súdov, konanie zastaví; ak možno zistiť iný orgán, do ktorého právomoci vec patrí, správny súd mu vec po zastavení konania uznesením postúpi.

6. Z ustanovenia § 215 ods. 4 Zákona o sociálnom poistení je zrejmé, že na rozhodovanie o opravnom prostriedku žalobcu zo dňa 11.07.2016 je od 01.07.2016 príslušný generálny riaditeľ žalovanej.

7. Správny súd preto vzhľadom na uvedené skutočnosti, citované zákonné ustanovenia a uznesenie správneho súdu zo dňa 07.09.2016 č.k. 2Sa/5/2016 - 5, v súlade s postupom podľa § 18 ods. 1 S.s.p. postupuje vec žalovanej na rozhodnutie o podanom opravnom prostriedku žalobcu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustná.