KSPO/2S/68/2014


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 12.6.2015

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 20.3.2015

Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2S/68/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8014201340 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8014201340.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov 1) S. G. a 2) W. G., obaja bytom Z. D. I. XX, Z., obaja právne zastúpení JUDr. Lýdiou Farbakyovou, advokátska kancelária, Floriánova 12, Prešov proti žalovanému Okresnému úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru č. 3, Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného zo dňa 29. septembra 2014 č.: OÚ-PO- OVBP-2014/29031/80168/ŠSS-Ka, o odklade vykonateľnosti rozhodnutia takto

rozhodol:

O d k l a d á vykonateľnosť rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky č. : OÚ-PO-OVBP-2013/29031/80168/ŠSS-Ka zo dňa 29. septembra 2014 v spojení s rozhodnutím Mesta Prešov č. B/14175/2013-Ja/259 zo dňa 16. júna 2014 do právoplatného skončenia tohto konania.

odôvodnenie:

Žalobou zo dňa 2. decembra 2014 sa žalobcovia domáhajú zrušenia rozhodnutia žalovaného v spojení s rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie.

Napadnutým rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcov a potvrdil rozhodnutie Mesta Prešov č. B/14175/2013-Ja/259 zo dňa 16.06.2014, ktorým Mesto Prešov ako vecne a miestne príslušný orgán vydal dodatočné povolenie stavby „Garáž pre automobily - veterány“ na ulici Z. D. I.. XX v Z. pre stavebníka Ing, O. D. a manželku PhDr. J., bytom Z. D. I.. XX, Z., ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 6474 a KN-C 6475 katastrálne územie Z.. Ďalej boli rozhodnutím stanovené podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby.

Žalobcovia poukázali na to, že už v priebehu správneho konania vyjadrovali svoj nesúhlas s dodatočným povolením stavby na pozemku KN - C č. 6474 a KN C č. 6475, pretože došlo k posunu hranice pôvodnej parcely mpč. 3024/1 v prospech parcely mpč. 3023/1 teraz KN C 6474 v k.ú. Z., a teda už v správnom konaní bola sporou otázka vlastníckeho práva k pozemku, na ktorom má byť dodatočne povolená stavba. V tejto súvislosti dali do pozornosti ustanovenia § 137 ods. 1, § 140 zák. č. 50/1976 Zb. o stavebnom konaní i § 3 zákona č. 71/1976Zb. o správnom konaní, v zmysle ktorých správne orgány v súvislosti s námietkami vyplývajúcimi z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám sledujú dosiahnutie dohody účastníkov konania, prípadne odkážu účastníka podľa povahy námietky na súd alebo iný príslušný orgán a prerušia konanie. Pri tom sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb, postupovať v úzkej súčinnosti s nimi a poskytovať im pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli ujmu v konaní. Vo vzťahu k žalobcom namietajúcim vlastnícke právo k časti nehnuteľnosti, na ktorej má byť dodatočne povolená stavba tak správne orgány nepostupovali. Žalovaný v odôvodnení rozhodnutia len uviedol, že obhliadkou na mieste samom zistil, že žalobcovia majú zabezpečený prístup a môžu sa napojiť na inžinierske siete z cestnej komunikácie parc. č. KN C č. 9487/4 cez pozemok KN C č. 6458, pričom tento jeho záver je nesprávny, lebo tento pozemok nikdy žalobcom nepatril, a ani v súčasnosti im nepatrí. Vlastníci pozemku parc. č. KN C č. 6458 len trpia prechod žalobcov, a to dočasne do vyriešenia ich prístupu cez zatiaľ sporný pozemok na parc. č. 6474. Za nepravdivé žalobcovia považujú aj tvrdenie žalovaného, že už od roku 1960 mali možnosť vysporiadať pozemok cestou súdu, pretože v roku 1960 došlo k nezákonnej okupácii pozemkov zo strany štátnych orgánov vrátane ONV, vtedajší vlastníci tohto pozemku boli perzekvovaní, vyvlastňovacie rozhodnutie bolo zrušené OPÚ Prešov v roku 2006 a potvrdené rozsudkom Najvyššieho súdu SR. Sám žalovaný svojimi tvrdeniami naznačuje, že žalobcovia si uplatňujú vlastnícke právo k spornému pozemku, na ktorom bola dodatočne povolená stavba. Už len z tohto dôvodu je napadnuté rozhodnutie predčasné a konanie žalovaného je v rozpore s ustanoveniami zák. č. 50/1976 Zb. a č. 71/1967 Zb. Prvostupňový správny orgán neurčil podľa § 137 zák. č. 50/1976 Zb. žalobcom lehotu na predloženie dôkazu, že na súde bol podaný návrh v spornej veci, preto bolo povinnosťou žalovaného toto napraviť a zrušiť prvostupňové rozhodnutie. Žalobcovia sa domnievajú, že im zostalo zachované vlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti, ak bola zabratá štátom bez právneho dôvodu, s už len z tohto dôvodu bolo povinnosťou správnych orgánov k tejto skutočnosti prihliadnuť a zaoberať sa otázkou vlastníctva k predmetnému pozemku. Nesúhlas s umiestnení stavby na spornom pozemku z uvedeného dôvodu žalobcovia namietali v priebehu celého správneho konania. Podľa ich názoru, ak správny orgán prvého stupňa zistil, že žalobcovia sa domáhajú svojho práva na súde nesprávnou žalobou, bolo jeho povinnosťou poučiť žalobcov nezastúpených advokátom, že nárok je potrebné uplatniť inou žalobou, ako predbežným opatrením.

Súčasťou žaloby je i návrh žalobcov na odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia podľa § 250c Občianskeho súdneho poriadku, ktorý odôvodnili tým, že okamžitým výkonom rozhodnutia im hrozí závažná majetková ujma. V situácii, keď právoplatný rozhodnutím správneho orgánu bola dodatočne povolená stavba, môže mať rozhodnutie súdu vo veci za následok porušenie subjektívnych práv a právom chránených záujmov žalobcov. Návrh na odklad vykonateľnosti je preto dôvodný.

Žalovaný žiada žalobu zamietnuť.

Podľa § 247 zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. Predmetom preskúmania môže byť za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj rozhodnutie, proti ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným.

Podľa § 250c ods. 1 O.s.p. žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom účastníka.

Uvedené zákonné ustanovenie nešpecifikuje povahu vážnej ujmy, ktorej hrozbu má účastník preukazovať a súd zohľadňovať pri rozhodovaní o žiadosti o odloženie vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, pričom žalobca nie je povinný ani preukazovať, že táto ujma bezprostredne nastane. Vyžaduje sa preukázanie, že výkonom napadnutého rozhodnutia určitá závažná ujma hrozí.

V predmetnej veci má ísť o odklad vykonateľnosti rozhodnutí, na základe ktorých bola dodatočne povolená stavba pre stavebníkov na časti pozemku, o ktorom žalobcovia tvrdia, že vlastníctvo k nemu je sporné a samy si vlastníctvo k nemu uplatňujú.

Z napadnutých rozhodnutí vyplýva, že dodatočne povolená stavba bude stáť na pozemku parc. č. KN C 6474 a KN C 6475 v k.ú. Z.. Z kópie katastrálnej mapy v administratívnom spise vyplýva, že žalobcovia sú vlastníkmi pozemku parc. č. 6460, ktorý hraničil s pozemkom parc. č. 6475, na ktorom má dodatočne povolená stavba stáť. Podľa novšej katastrálnej mapy bol tento pozemok rozdelený na parc. č. 6475/1 a parc. č. 6475/2, s ktorou jedinou teraz susedí nehnuteľnosť žalobcov.

Súd vzal do úvahy situovanie nehnuteľností žalobcov a stavebníka, ktoré majú, resp. mali spoločnú hranicu, a tiež musel zohľadniť tvrdenie žalobcov o prítomnosti sporu o vlastníctvo časti dotknutých nehnuteľností. Na základe zváženia týchto okolností, bez toho, aby v tomto štádiu riešil otázku vlastníctva dotknutých nehnuteľností alebo priebehu hraníc medzi nimi, ktorú ani nemôže v rámci správneho súdnictva vyriešiť, dospel k záveru, že je dôvodné odložiť vykonateľnosť rozhodnutia, ktorým bola dodatočne povolená stavba, pretože okamžitým výkonom napadnutých rozhodnutí správnych orgánov by mohli byť dotknuté vlastnícke práva žalobcov, čo sa vo všeobecnosti nepochybne dá považovať za závažnú ujmu.

Preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.