KSPO/2S/5/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2S/5/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200127 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8015200127.4ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Moniky Tobiášovej v právnej veci žalobkyne A. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom L. č. XXX/XX, XXX XX E. H., právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou Hudzík & Partners s.r.o., so sídlom v Poprade, Mnoheľová 830/15, 058 01 Poprad, zastúpenej konateľom - advokátom JUDr. Jánom Hudzíkom, proti žalovanému Okresnému úradu Prešov, Odbor opravných prostriedkov so sídlom v Prešove, Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného zo dňa 09. januára 2015 č. Xo 42/2014/Lu na základe žaloby jednohlasne takto

rozhodol:

Žalobu zamieta.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Včas podanou žalobou sa žalobkyňa domáha preskúmania napadnutého rozhodnutia žalovaného uvedeného v úvodnej časti rozsudku, ktoré žiada zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Žalobkyňa v žalobe argumentuje tým, že správny orgán sa nevysporiadal s otázkou, ako mohli byť zapísané geometrické plány bez súhlasného stanoviska vlastníkov predmetných nehnuteľností. Ďalej zdôraznila tú skutočnosť, že ako mohol vyhotoviť geometrický plán č. 930-0190-8, ktorý bol následne schválený Správou katastra D., pričom žalobkyňa od počiatku tvrdí, že tento geometrický plán bol správny, keď bol schválený Správou katastra D.. Žalovaný v rozhodnutí uviedol, že na základe rozhodnutia o dedičstve č. D XXX/XX po nebohom C. N. nadobudla G. G. rod. N. v podiele X okrem iných aj pozemkovoknižnú parcelu mpč. XXX/a zapísanú v PKV č. XXX v k.ú. E. H.. Zápis vlastníckeho práva bol vykonaný na základe PVZ č. X/XX na novozaložený tzv. hluchý list vlastníctva č. XXX v k.ú. E. H.. Tento hluchý list je bez uvedenia pozemkov označených parcelným číslom a bez majetkovej podstaty. Žalobkyňa ďalej v žalobe poukázala na dôvody rozhodnutia žalovaného a tvrdí, že odvolací orgán nedostatočne riešil otázku, prečo katastrálny odbor v D. Notársku zápisnicu N XXX/XX, NZ XXX/ XX overenú štátnym notárom v D. zmenil ňou vlastnícke práva bez vedomia vlastníkov. Týmto boli porušené podľa žalobkyne vlastnícke práva tak jej, ako aj ostatných jej príbuzných. Na základe uznesenia Krajského súdu v Prešove sp. zn. 2S/5/2015 - 19 zo dňa 15.04.2015 žalobkyňa písomným podaním zo dňa 24.04.2015 doplnila žalobu v tom zmysle, že nezákonnosť rozhodnutia vidí predovšetkým v porušení Ústavy SR, v porušení jej vlastníckych práv. Ona nič iné nechce, len aby bolo v katastri nehnuteľnosti to, čo ukladá notárska zápisnica N XXX/XX, NZ XXX/XX, pričom poukázala na to, že právoplatnosť tejto notárskej zápisnice potvrdil aj súd dňa 24.04.1970. Žiada, aby jej bolo navrátené jej vlastnícke právo v zmysle tejto notárskej zápisnice. Právny zástupca žalobkyne v písomnom podaní zo dňa 06.10.2015 okrem predloženia plnomocenstva navrhol, aby súd v predmetnej veci rozhodol tak, že zrušuje rozhodnutie Okresného úradu v D. č. Xo 42/2014/Lu zo dňa 09.01.2015 a vec mu vracia na ďalšie konanie.

K podanej žalobe sa písomným stanoviskom zo dňa 13.03.2015, v ktorom poukázal na dôvody rozhodnutia žalovaného a navrhol žalobu ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietnuť. Žalovaný zároveň netrval na osobnej účasti na pojednávaní a po vytýčení termínu pojednávania svoju neúčasť písomne ospravedlnil a súhlasil, aby vykonal súd pojednávanie bez jeho prítomnosti.

Z administratívneho spisu predloženého žalovaným vyplýva, že prvostupňový správny orgán Okresný úrad D., katastrálny odbor vydal rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte dňa 10.10.2014 pod sp. zn. X 109/14/Zg-01, ktorým zamietol návrh A. G. podľa § 59 ods. 3 Zákona o katastri nehnuteľností č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zo dňa 23.06.2014. Výrok rozhodnutia odôvodnil správny orgán poukazom na predmet prešetrenia v rámci podaného podnetu na konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte a to konkrétne parcely C KN XXX/X, XXX/X a XXX/X k.ú. E. H.. Prvostupňový správny orgán popísal skutkový stav, ako aj vykonané dokazovanie, pričom zdôraznil, že na základe geometrického plánu č. 930-0190-8, ktorý bol vyhotovený nesprávne a údaje uvedené v novom stave t. j. parc. E-XXX/X o výmere XXXX m2, parc. XXX/X o výmere XXX mX a parc. XXX/X o výmere XXX m2 nie sú správnou identifikáciou pôvodnej parcely mpč. X evidovanej v pkv č. XXX k.ú. E. H.. Následne v odôvodnení prvostupňový správny orgán poukázal na listinné dôkazy, ktoré boli predložené jednak žalobkyňou, ako aj tie, ktoré boli súčasťou katastrálneho operátu. Podľa § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Z.z. prvostupňový správny orgán aj bez návrhu opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo inou listinou, alebo výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra. Šetrením sa preukázalo, že v operáte boli vykonané dva chybné zápisy. Prvým bol zápis do operátu EN po PVZ XX/XX. Išlo o notársku zápisnicu N XXX/XX, ktorej technickým podkladom bola nesprávna identifikácia v GP č. 930-0190-8. Chyba v operáte EN bola odstránená v rámci údržby pod PVZ 196/74. Druhou chybou bol nesprávny zápis C. R. na LV č. XXX v spoluvlastníckom podiely X podľa notárskej zápisnice N XXX/XX. Nakoľko tento podiel bol dotknutý ďalšou právnou zmenou (kúpna zmluva N XXX/XX) nie je možné chybu v operáte KN odstrániť konaním o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 zákona č. NR SR č. 162/1995 Z.z.

O odvolaní žalobkyne, ktoré obsahovalo identické skutočnosti, ako sú uvedené v podanej žalobe rozhodol žalovaný ako odvolací orgán rozhodnutím zo dňa 09.01.2015 č.: Xo 42/2014/Lu tak, že podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku odvolanie žalobkyne zamietol a rozhodnutie Okresného úradu D., katastrálny odbor zo dňa 10.10.2014 č. X 109/14/Zg - 01 potvrdil. V odôvodnení rozhodnutia žalovaný poukázal na obsah prvostupňového rozhodnutia, ako aj na vykonané dôkazy prvostupňovým správnym orgánom, pričom poukázal na skutkový stav týkajúci sa pôvodnej pozemnoknižnej parcely mpč. X a výmere pôvodne XXX š.s. zapísanej v pozemnoknižnej vložke pkv č. XXX v k.ú. E. H., ako aj pozemnoknižnú parcelu mpč. XXX/a, ktorá bola zapísaná v pkv č. XXX v k.ú. H. H., ktoré boli pôvodnými parcelami, z ktorých boli následne vytvorené parcely, ktoré sú sporné v predmetnom konaní a to C - KN č. XXX/X, XXX/X a XXX/X v k.ú. H. H.. Na základe zisteného skutkového stavu a po citácii príslušných ustanovení Zákona o katastre nehnuteľností a Správneho poriadku odvolací orgán uviedol, že napadnuté rozhodnutie správneho orgánu považuje za vecne správne a zákonné, pričom argumentoval tým, že geometrický plán č. 920-0198-8 bol geometrickým plánom č. 920 zadefinovaný bol priebeh hraníc novovytvorených parciel EN č. XXX/X o výmere XXXX mX, XXX/X o výmere XXX m2 a XXX/X o výmere XXX m2, t. j. spolu o výmere X XXX m2. Tieto parcely podľa GP boli vytvorené z pozemnoknižnej parcely mpč. X o výmere XXX š.s. t. j. iba cca XXXX m2 zapísanej v pkv č. XXX v k.ú. H. H.. Šetrením správneho orgánu bolo zistené, že vo výkaze výmer predmetného geometrického plánu nebola identifikácia právneho stavu vykonaná správne, pretože v ňom nie je uvedená aj časť pôvodnej pozemnoknižnej parcely mpč. XXX/a v D. č. XXX. Hranice parciel č. EN XXX/X, XXX/X a XXX/X neboli totožné s hranicou parcely pozemnkového katastra č. XXX (pôvodnou mpč. 1) z čoho vyplýva, že parcela EN č. XXX/X zasahovala do parcely mpč. XXX/a. V skutočnosti novo vytvorené parcely č. EN č. XXX/X, XXX/X a XXX/X boli vytvorené nielen z pôvodnej pozemnoknižnej parcely mpč. 1, ale aj z časti pôvodnej mpč. XXX/a. Ďalej žalovaný poukázal na priebeh zápisov od roku 1974 na základe vykonaného šetrenia v obci H. H., ako aj po zápise geometrického plánu č. 243-3403-195-85 vyhotovenom v júni 1985 a nakoniec na základe Darovacej zmluvy č. RI XXX/XX, ktorou odvolávajúca sa nadobudla parcely EN č. XXX/X o výmere XXX mX a XXX/X o výmere XXX m2 a Darovacou zmluvou č. V 906/1995 parc. C - KN č. XXX/X o výmere XXXmX. Táto skutočnosť vyvracia tvrdenie odvolateľky, že jej bol neoprávnene odňatý pozemok vo výmere XXXX m2, pretože odvolateľka nadobudla uvedené parcely v celkovej výmere XXXX m2. Podľa žalovaného je právne irelevantný aj jej názor, že o zmene výmery parc. EN č. XXX/X v roku 1974 nebol upovedomený vlastník, keďže vlastnícke právo k tejto parcele nadobudla až v roku 1995 vkladom č. V XXX. Správny orgán preto nie je povinný vrátiť odvolateľke pozemok o výmere X XXX m2, pretože takýto pozemok odvolateľka nenadobudla žiadnou listinou. Žalovaný ďalej uviedol v odôvodnení rozhodnutia, že aj namietané nezapísanie výmer parc. EN č. XXX/ X, XXX/X a XXX/X na LV č. XXX v roku XXXX nie je dôvodné. PVZ č. XX/XX boli tieto parcely zapísané na LV č. XXX v súlade s v tom čase platnou právnou úpravou zákona č. 22/1964 Zb., pričom výmery parciel sa na LV nezapisovali. Údaje katastra týkajúce sa parciel vo vlastníctve odvolateľky sú v súlade s verejnými listinami, na základe ktorých tieto parcely nadobudla, preto nie sú dané dôvody na opravu chyby v katastrálnom operáte. Zo zisteného skutkového stavu vyplýva, že odvolateľka Kúpnou zmluvou č. V 3819/1998 nadobudla v podiele 1 parc. č. C KN XXX/X a XXX/X, ktoré boli zapísané v prospech predávajúceho C. R. v rozpore s verejnou listinou č. N XXX/XX. Pre nedostatok právomocí však správny orgán nemôže tento zápis opraviť. V závere rozhodnutia žalovaný citoval rozsudky Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžr/101/2011 a 1Sžr/37/2013. Z vykovaného dokazovania podľa žalovaného nepochybne vyplýva právny záver, že neboli splnené podmienky na vykonanie opravy chyby v katastrálnom operáte, pričom správne orgány na úseku katastra sú povinné rešpektovať listiny už zapísané v katastri nehnuteľnosti, následné právne zmeny, dobromyseľnosť nadobúdateľov i princíp právnej istoty.

Z vyššie uvedených dôvodov, ktoré sú obsahom žaloby, ako aj z rozhodnutí správnych orgánov jednoznačne vyplýva, že žalobkyňa sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného podľa príslušných ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p.

Krajský súd podľa § 250j ods. 1 O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe, vypočul účastníkov konania, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu a jednohlasne dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, pretože rozhodnutie žalovaného a postup správnych orgánov, ktorý predchádzal jeho vydaniu boli v súlade so zákonom.

Základom preskúmavacieho konania, ako už súd vyššie uviedol podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. upravujúcej rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupu správnych orgánov, ako to vyplýva z ustanovenia § 247 a nasledujúcich ustanovení O.s.p. je jednoznačne predmetom preskúmania rozhodnutie správneho orgánu Okresného úradu D., ktorý svojim rozhodnutím podľa § 59 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností zamietol návrh žalobkyne zo dňa 23.06.2014 o opravu chyby v katastrálnom operáte zaevidovaný pod č. konania X XXX/XX, ktoré na základe odvolania žalobkyne žalovaný podľa § 59 ods. 2 Správneho poriadku ako správne potvrdil, pretože mal za to, že neboli splnené podmienky na opravu chyby v katastrálnom operáte, keďže žalobkyňa nehnuteľnosti, ku ktorým žiada určiť vlastnícke právo vlastne nikdy žiadnou listinou nenadobudla a Osvedčenie notárskej zápisnice N XXX/XX, NZ XXX/XX bolo vykonané v súlade s obsahom tejto verejnej listiny.

Rozsah preskúmavacieho konania bol vyslovene daný rozsahom námietok uvedených v žalobe a vzhľadom na obsah týchto námietok bolo základom preskúmavacieho konania posúdenie základnej otázky, či mohol správny orgán postupom podľa § 59 Katastrálneho zákona opraviť chybu v katastrálnom operáte tak, ako navrhovala žalobkyňa v návrhu, resp. či mal právo preskúmať spôsobilosť notárskeho osvedčenia na N XXX/XX, NZ XXX/XX, na základe ktorého sa žalobkyňa opravy chyby domáha.

Žalobkyňa v podanom návrhu, ako aj v odvolaní voči prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu a napokon aj v žalobe argumentuje tým, že boli porušené jej vlastnícke práva, ako aj vlastnícke práva ostatných príbuzných a zároveň dôvodí tým, že bola porušená týmto konaní správneho orgánu Ústava SR. Občiansky súdny poriadok v § 244 ods. 1 upravuje, že v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť ( § 244 ods. 2,3 O.s.p. ).

Podľa § 249 ods. 2 O.s.p., žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov upravuje, že správa katastra aj bez návrhu a/ opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra, b/ v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice pozemkov, c/ v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví údaje katastra spôsobené chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a iných listinách.

Podľa § 59 ods. 2 citovaného zákona, vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave chýb v katastrálnom operáte poskytovať pravdivé a presné informácie a predkladať doklady na ich preukázanie; ak je to na opravu chýb v katastrálnom operáte nevyhnutné, sú povinní zúčastniť sa na tomto katastrálnom konaní.

Podľa § 59 ods. 3 citovaného ustanovenia, ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže kedykoľvek požiadať o odstránenie chýb v katastrálnom operáte. Správa katastra je povinná vykonať opravu do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.

Podľa § 59 ods. 4 citovaného zákona, oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; to neplatí, ak ide o opravu podľa § 59 ods. 1 písm. a/ a §78 ods. 1.

Podľa § 59 ods. 5 citovaného zákona, na opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak sa oprava týka údajov uvedených v liste vlastníctva; to neplatí, ak ide o opravu výmery pozemku evidovaného v mape určeného operátu.

Podľa § 78 ods. 1 Katastrálneho zákona - zápisy práv k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú pravdivosť skutočností v nich uvedených, ak sa nepreukáže opak. Ak sa preukáže opak, správa katastra opraví zápis.

S poukazom na dôvody, ktoré uvádza žalobkyňa v žalobe je zrejmé, že namieta nesprávnosť zápisov jednotlivých listín, ktoré boli predložené tak ňou, ako aj jej príbuznými správou katastra, avšak v tomto prípade je zrejmé, že aplikácia týchto ustanovení § 59 ods. 1 až 5 citovaného zákona v preskúmavanej veci do úvahy neprichádza.

V súvislosti s námietkami žalobkyne je preto potrebné súhlasiť s názorom správnych orgánov, že dôvody odvolania žalobkyne, ako aj žalobné námietky v žalobe vo vzťahu k obsahu notárskej zápisnice N XXX/ XX, NZ XXX/XX a ďalších zápisov v katastri nehnuteľností súd považuje za právne irelevantné, pretože vo vzťahu k následnej darovacej zmluve registrovanej N XXX/XX NZ XXX/XX v čase ich zápisu platil zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľnosti, ktorý bol zrušený následne zákonom č. 266/1992 Zb. Predmetný zákon v ustanovení § 4 ods. 2 upravoval, že zápis právnych vzťahov o nehnuteľnostiach podľa ods. 1 písm. b) podporne sa použijú zápisy v doterajších pozemkových knihách, železničných knihách, v jednotnej evidencii pôdy a v bývalom pozemkovom katastri. Orgány geodézie zapíšu do evidencie nehnuteľností toho, kto podľa výsledku vyšetrenia je oprávnený alebo povinný.

Ako vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 3 citovaného zákona, orgány a organizácie predložia rozhodnutia miestne príslušnému orgánu geodézie najneskôr do 60 dní potom, keď nadobudli právoplatnosť a iné listiny do 60 dní odo dňa vzniku právneho vzťahu.

Podľa § 5 ods. 1 citovaného zákona, v evidencii nehnuteľností sa bežne zapisujú zmeny vlastníckych vzťahov, vlastnícke práva novovzniknuté, ako aj ich obmedzenia, obdobné údaje o správe národného majetku a novovzniknuté práva trvalého užívania národného majetku a osobného užívania pozemkov a podľa ods. 2 tohto ustanovenia, orgán geodézie opraví zápis, ktorý nebol vykonaný v súlade s predloženými dokladmi alebo výsledkami vyšetrenia. Pri zápise právnych vzťahov môže orgán geodézie opraviť iné nesprávnosti len na základe právoplatného rozhodnutia alebo opatrenia orgánov a organizácii uvedených v § 4 ods. 2.

Z ustanovenia § 6 ods. 1 vykonávacej vyhlášky č. 23/1964 Zb. (ktorou sa vykonával zákon č. 22/1964 Zb.) vyplýva, že zápisy právnych vzťahov k nehnuteľnostiam sa vykonávajú na základe overených odpisov, prípadne originálov, najmä týchto rozhodnutí alebo iných listín: a) ak ide o vlastníctvo (správu národného majetku): notársky registrovaná zmluva, rozhodnutie v dedičskom konaní, hospodárska zmluva, opatrenie nadriadených orgánov o prevode správy národného majetku, rozhodnutie národného výboru o vyvlastnení, rozhodnutie národného výboru podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb., rozhodnutie národného výboru podľa osobitných predpisov, rozhodnutie orgánu spoločenskej organizácie o prevode majetku, rozsudok súdu o prepadnutí majetku, písomná dohoda alebo potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súhlasné vyhlásenie o tom, že v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebol podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom, potvrdenie štátneho notárstva o nadobudnutí nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia, rozhodnutie o udelení popisného alebo evidenčného čísla spolu s geometrickým plánom, ak ide o novú stavbu vo vlastníctve občanov, b) ak ide o právo osobného užívania pozemku alebo právo trvalého užívania národného majetku: notársky registrovaná dohoda alebo oznámenie užívateľa o zániku užívania, opatrenie o trvalom užívaní národného majetku, rozsudok o zániku užívania, registrovaná dohoda o spoločnom užívaní, dohoda alebo súdny rozsudok o vyporiadaní pri zrušení spoločného užívania, c) ak ide o obmedzenie vlastníckeho práva: registrovaná zmluva o obmedzení prevodu, rozhodnutie národného výboru a zavedení národnej správy, návrhy príslušných orgánov na zápis zákonného záložného práva podľa osobitných predpisov a iné listiny, uvedené pod písm. e), ak je v nich uvedené obmedzenie vlastníckeho práva.

Z uvedených ustanovení zákona, ako aj vykonávacej vyhlášky vyplýva, že orgán geodézie bol iba evidenčným orgánom a zápisy realizoval iba na základe uvedených citovaných listín.

Súd na základe uvedených ustanovení zákona č. 22/1964 Zb., ako aj vykonávacej vyhlášky a následne tak zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, ktorý bol účinný do roku 1995, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 162/1995 Zb. o katastri nehnuteľností je toho názoru, že správne orgány zapísali predložené listiny v súlade s ich obsahom. Z toho vyplýva, že aj notárska zápisnica N XXX/XX, NZ XXX/XX a následne notárska zápisnica N XXX/XX, NZ XXX/XX bola zapísaná v súlade s jej obsahom.

Príslušný správny orgán podľa týchto zákonov, ktoré platili do roku 1995 a následne aj po aplikácii príslušných ustanovení zákona č. 162/1995 Z.z. po predložení listín zistí, či je takto predložená listina bez chýb v písaní alebo počítaní a bez iných zrejmých nesprávností. Ak je listina vyhotovená štátnym orgánom, alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, vykoná príslušný správny orgán zápis do katastra, inak vráti listinu tomu, kto ju vyhotovil. Z vyššie citovaných ustanovení právnych predpisov je bezpochyby preukázané, že je ovládané základnou zásadou, že orgány evidencie nehnuteľností, resp. na úseku katastra nehnuteľností vo vzťahu k listinám vyhotovených štátnymi orgánmi a iných listín neposudzovali z právneho hľadiska spôsobilosť týchto listín, ale iba chyby v písaní a počítaní a iné zrejmé nesprávnosti a boli iba evidenčnými orgánmi. Teda pre záznam platia iné zákonné podmienky ako pre vklad podľa zákona č. 265/1992 Zb. a následne aj podľa zákona č. 162/1995 Z.z., podľa ktorého príslušný orgán preskúmal listinu z hľadiska oprávnenia účastníkom s predmetom zmluvy nakladať, či je úkon urobený v predpísanej forme, či zmluvné prejavy účastníkov sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná vôľa nie je obmedzená... .

Pokiaľ žalobkyňa namietala a namieta aj v žalobe uvedené skutočnosti a tieto podmieňuje vyriešením otázky právneho posúdenia listín a nestotožňuje sa s názorom správnych orgánov, že za obsah notárskej zápisnice vyhotovenej notárom nezodpovedá správny orgán, ale má takúto listinu posudzovať aj z právneho hľadiska, takýto názor súd nezdieľa a nemôže sa s týmto názorom žalobkyne stotožniť vzhľadom na vyššie citované ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Naviac musí súd zdôrazniť, že v uvedenom prípade tak, ako na to poukázal žalovaný vo svojom rozhodnutí vo výkaze výmer geometrického plánu č. XXX-XXXX-X nebola identifikácia právneho stavu vykonaná správne, pretože v ňom nie je uvedená aj časť pozemnoknižnej parcely mpč. XXX/a z D. č. XXX. Hranice parciel EN č. XXX/X, XXX/X, XXX/X neboli totožné s hranicou pozemkového katastra č. XXX, teda pôvodnou pozemnoknižnou parcelou mpč. X z čoho vyplýva, že parcela EN č. XXX/X zasahovala parcely pozemkového katastra č. XXX (pôvodnej mpč. XXX/a). V skutočnosti novovytvorené parcely EN č. XXX/X, XXX/X, XXX/X boli vytvorené nielen z mpč. X PKV č. XXX, ale aj z časti pôvodnej mpč. XXX/a z pkv č. XXX. Do operátu EN bol priebeh hraníc novovytvorených parciel zapísaný a zakreslený podľa Geometrického plánu č. 920-0190-8. Následný popis vykonaného šetrenia, ktorý je presne uvedený od roku 1974 v rozhodnutiach správnych orgánov a následný zápis geometrického plánu č. 243-3403-195-85 z júna 1985 v katastri nehnuteľností vytvoril stav, ktorý tam existuje v súčasnej dobe a ktorý žalobkyňa namieta. Aj súd je toho názoru, že žalobkyňa pozemok, ktorý si nárokuje a ktorý podľa nej jej bol odňatý o výmere 1054 m2 nikdy nevlastnila, pretože pozemky, ktorých je vlastníčkou a ktoré nadobudla Darovacou zmluvou R I. XXX/XX a D XXX/XXXX o celkovej výmere XXXX m2 sú jej vlastníctvom a tieto skutočnosti boli preukázané aj samotnými listinami, ktoré sú uvedené ako dôkazy v administratívnom spise. Preto tvrdenia žalobkyne, že jej bol neoprávnené odňatý pozemok o výmere XXXX mX v predmetnom konaní nebolo preukázané a namietané nezapísanie výmer EN č. XXX/X,XXX/X a XXX/X na liste vlastníctva č. XXX z roku 1970 nie je dôvodné. Ako vyplýva z PVZ č. XX/XX tieto parcely boli zapísané na LV č. XXX v súlade s v tom čase platnou právnou úpravou zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ktoré príslušné ustanovenia súd bližšie citoval v rozsudku, pričom výmery paciel sa na list vlastníctva nezapisovali.

Aj súd je totožného názoru ako správne orgány, že zo zisteného skutkového stavu vyplýva, že žalobkyňa Kúpnou zmluvou č. V 3819/1998 nadobudla v podiele 1 parcely C KN č. XXX/X a XXX/X, ktoré boli zapísané v minulosti v prospech predávajúceho C. R. v rozpore s verejnou listinou č. U Z týchto dôvodov preto správny orgán z nedostatku právomoci nemohol tento zápis opraviť, pretože mu to zákon neumožňuje. Vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte podľa ustanovení § 59 Katastrálneho zákona preto správny orgán v žiadnom prípade vykonať ani nemohol tak, ako to navrhovala vo svojom návrhu z 23.06.2014 žalobkyňa. Aj súd poukazuje na judikatúru Najvyššieho súdu SR v tomto prípade rozsudky pod sp. zn. 1Sžr/101/2011, ako aj 1Sžr/37/2013, z ktorých vyplýva, že správny orgán podľa § 59 Katastrálneho zákona nemôže vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte, ak medzi vydaním verejnej alebo inej listiny a žiadosťou o opravu nastali už iné skutočnosti, resp. zmeny v operáte na základe neskorších listín, resp. nemôže nad rámec stanovený zákonmi zrušiť, či zmeniť zápis listín, alebo zasahovať do znenia zmlúv a listín, môže len opraviť chyby, ktoré vznikli pri ich zápise do katastra.

Z uvedených skutočností mal súd za preukázané, že správny orgán v predmetnej veci postupoval bezpochyby v súlade so zákonom, keď návrhu žalobkyne o opravu chyby, ktorý podala na príslušný správny orgán na Okresný úrad D. dňa 23.06.2014 zaevidovaný pod č. k. X109/14 nevyhovel a tento zamietol podľa § 59 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. ako návrh neoprávnený, nakoľko neboli splnené podmienky s poukazom na § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/1995 Zb.

Správny orgán nebol v predmetnej veci oprávnený vykonať opravu chyby v katastrálnom operáte na základe návrhu žalobkyne zo dňa 23.06.2014, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahol do súkromnoprávnych vzťahov týkajúcich sa vlastníckych práv a správnemu orgánu táto právomoc ani neprislúcha. Spor o týchto otázkach je vyslovene v kompetencii a právomoci súdov v riadnom sporovom občianskoprávnom konaní. Krajský súd sa vo svojom rozhodnutí stotožnil s argumentáciou správnych orgánov, že oprava chýb v katastrálnom operáte je špecifický právny inštitút, ktorého cieľom je opraviť údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou, alebo inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov z katastra, čo nie je prípad žalobkyne, pretože táto žiadala v katastrálnom konaní posúdiť platnosť a účinky notárskeho osvedčenia N XXX/XX, NZ XXX/XX. Pokiaľ žalobkyňa tieto skutočnosti namietala, podľa názoru krajského súdu v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 ods. 1 Katastrálneho zákona, správnemu orgánu neprináležalo oprávnenie posudzovať spôsobilosť tejto listiny na zápis vlastníckeho práva. Podľa názoru súdu k zápisu vlastníckeho práva žalobkyne v zmysle notárskeho osvedčenia N XXX/XX, NZ XXX/XX došlo v súlade s touto verejnou listinou a teda nedošlo k porušeniu jej vlastníckych práv.

Krajský súd sa stotožnil s názorom správnych orgánov, že ak sa žalobkyňa nestotožňuje so zápisom vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností, môže sa domáhať nápravy inými prostriedkami a to žalobou na príslušnom súde v občianskoprávnom konaní podľa § 80 O.s.p.

Z uvedených dôvodov preto krajský súd podľa § 250j ods. 1 O.s.p. po preskúmaní žalobných dôvodov dospel jednohlasne k záveru, že žaloba nie je dôvodná, pretože rozhodnutie žalovaného bolo vydané v súlade so zákonom a preto žalobu ako nedôvodnú zamietol.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p z dôvodu, že žalobkyňa nebola v konaní úspešná a žalovaný nemá právo na náhradu trov konania rozhodol tak, že náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Prešove a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha, teda ako navrhuje, aby vo veci rozhodol odvolací súd.