KSPO/2Cob/83/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Cob/83/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8314209470 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kohút ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8314209470.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Kohúta a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Petra Šama, v právnej veci žalobcu: RWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava 811 02, IČO: 44 291 809, zastúpeného JUDr. Marekom Hroudom, advokátom, AK so sídlom Krmanova 16, 040 01 Košice, proti žalovanému: iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty úpadcu ILaS ENERGY s.r.o., so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 45 944 377, o zaplatenie 46.564,12 eur s príslušenstvom, o späťvzatie návrhu vo veci vedenej Okresným súdom Humenné pod sp. zn. 12Cb/106/2015, takto

rozhodol:

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, rozsudok Okresného súdu Humenné č. k. 12Cb/106/2015-73 zo dňa 9.7.2015 zrušuje a konanie v celom rozsahu z a s t a v u j e.

Žiadna zo strán sporu n e m á nárok na náhradu trov prvostupňového, ani odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom č. k. 12Cb/106/2015-73 zo dňa 9.7.2015 Okresný súd Humenné (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozhodol takto: „Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 46 564,12 eur s 8,25 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 8044,12 eur od 17.6.2014 do zaplatenia, s 8,25 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 9124,86 eur od 17.6.2014 do zaplatenia, s 8,25 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 8452,49 eur od 17.6.2014 do zaplatenia, s 8,50 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 2636,51 eur od 17.6.2014 do zaplatenia, s 8,50 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 5377,19 eur od 17.6.2014 do zaplatenia, s 8,50 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 5950,42 eur od 17.6.2014 do zaplatenia, s 8,25 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 6975,53 eur od 17.6.2014 do zaplatenia a trovy konania vo výške 4059,57 eur to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku“.

2. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný včas odvolanie.

3. Žalobca po výzve odvolacieho súdu písomným podaním doručeným krajskému súdu dňa 20.9.2016 z dôvodu vyhláseného konkurzu na majetok žalovaného, zobral žalobu späť v celom rozsahu, pričom v zmysle § 257 Civilného sporového poriadku navrhol stranám sporu nepriznať náhradu trov konania z dôvodu vyhláseného konkurzu a zároveň žiadal o vrátenie zaplateného súdneho poplatku.

4. Správca konkurznej podstaty žalovaného sa k späťvzatiu návrhu nevyjadril.

5. Podľa § 370 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. 6. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví.

7. Späťvzatím žaloby sa rozumie procesný úkon žalobcu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že na prejednanie svojho návrhu v odvolacom konaní netrvá. Rešpektujúc dispozičné právo žalobcu, využitím ktorého vzal žalobu v celom rozsahu späť, odvolací súd, a to s prihliadnutím na to, že žalovaný nevyslovil nesúhlas so späťvzatím žaloby podľa § 370 ods. 2 CSP, odvolací súd späťvzatie žaloby pripustil, rozsudok okresného súdu zrušil a konanie zastavil.

8. O prípadnom vrátení alikvótnej čiastky zaplateného súdneho poplatku za návrh rozhodne súd prvej inštancie v súlade s § 11 ods. 8 zák. č 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

9. O trovách prvoinštančného, ako aj odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1, § 255 ods. 2 a § 256 ods. 1 CSP tak, že žiadna zo strán sporu nemá nárok na náhradu trov prvostupňového, ani odvolacieho konania.

10. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).