KSPO/2CoE/112/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2CoE/112/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8515201705 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8515201705.1Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31690904, proti povinnému: T. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. S. XXX, o vymoženie 187,15 Eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Stará Ľubovňa zo dňa 19.8.2015 pod č. k. 4 Er 197/2015-21 jednohlasne takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e uznesenie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že oprávnený vedie exekúciu proti povinnému titulom rozhodcovského rozsudku Arbitrážneho súdu Košice zo dňa 19.1.2012 pod sp. zn. 2C/2689/2012. Podkladom na vydanie rozhodcovského rozsudku bola predchádzajúca Poistná zmluva zo dňa 1.6.2008, kde povinný poistné podmienky riadne neplnil. Súd skúmal vydaný rozhodcovský rozsudok podľa § 53 ods. 4 písm. r) Občianskeho zákonníka, či neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Exekučný súd konštatoval, že dojednanie rozhodcovskej doložky v časti XV. Všeobecných poistných podmienok je neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Pri poistných zmluvách vo všeobecných poistných podmienkach bolo dojednané, že všetky vzájomné spory a sporné nároky z poistenia sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom.

Rozhodcovské konanie sa riadi zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Dojednanie rozhodcovskej doložky vyvoláva hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom v neprospech spotrebiteľa. Rozhodcovské konanie môže spotrebiteľa odradiť od uplatnenia jeho práv a môže byť v neprospech spotrebiteľa. Rozhodcovská doložka v predmetnej exekučnej veci mala založiť legitimitu pre exekučný titul v tomto konaní, avšak tak ako je opísaná v rozhodcovskom rozsudku a jej obsah je známy súdu aj z iných hromadných a obsahovo úplne totožných exekučných konaniach nebola dojednaná v súlade so zákonom. Rozhodcovská doložka bola dojednaná iba ako súčasť poistných podmienok, ktoré sú súčasťou zmluvy a v rámci nich aj príslušný rozhodcovský súd, ktorý určí poisťovňa. Nedošlo preto k platnej dohode o rozhodcovskej zmluve. Preto súd žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nevyhovel.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdny úradníkom, pričom zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti uzneseniu okresného súdu podal odvolanie oprávnený. Prvostupňový súd konštatoval, že dojednanie rozhodcovskej doložky je neprijateľnou zmluvnou podmienkou a je neplatné. Odvolateľ poukazuje na to, že arbitrážny rozsudok má účinky právoplatného rozsudku a je záväzný pre všetky orgány, vrátane exekučného súdu. Exekučný súd nesmie skúmať vlastnosti vykonávaného rozhodnutia a nie je možné preskúmavať jeho vecnú správnosť v exekučnom konaní. Dojednanie rozhodcovskej doložky nie je v rozpore so zákonom, nie je neprijateľnou zmluvnou podmienkou a je v plnom rozsahu platné. Rozhodcovská doložka bola individuálne dojednaná, pričom bolo na vôli povinného, či túto rozhodcovskú doložku podpíše alebo nie. Navrhol odvolaciemu súdu zrušiť rozhodnutie exekučného súdu a vec vrátiť okresnému súdu na ďalšie konanie.

Judikatúra súdov vrátane európskeho súdu nevyžaduje, aby na každý argument strany (účastníka) bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia (porov. rozsudok Georgiadis proti Grécku z 29. mája 1997, sťažnosť č. 21522/93, Zbierka rozsudkov a rozhodnutí 1997-III; rozsudok Higginsová a ďalší proti Francúzsku z 19. februára 1998, sťažnosť č. 20124/92, Zbierka rozsudkov a rozhodnutí 1998- I; uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júna 2004 sp. zn. III. ÚS 209/04). Odvolací súd so zreteľom na rozhodcovskú doložku nepovažoval za potrebné zaoberať sa ostatnými odvolacími námietkami.

Krajský súd prejednal vec v medziach, v ktorých sa odvolateľ domáhal preskúmania napadnutého rozsudku, a zistil, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je potrebné potvrdiť ako vecne správne. Oprávnený viedol exekúciu proti povinnému na základe uzavretej Poistnej zmluvy zo dňa 1.6.2008, kde povinný bol poistníkom - nepodnikateľom, ktorý s oprávneným uzavrel životné poistenie. Súčasťou poistnej zmluvy boli aj všeobecné poistné podmienky pre poistenie zjednané Prvou československou poisťovňou Rapid a.s., ktoré všeobecné poistné podmienky boli podpísané povinným.

Tieto v časti XV., bodu 1, obsahujú tzv. rozhodcovskú doložku, že všetky vzájomné spory a sporné nároky z poistenia sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom. Podľa bodu 5, rozhodnutie rozhodcovského súdu v spore je rozhodnutím konečným a nemožno ho preskúmavať iným rozhodcom alebo rozhodcovským súdom. V § 53 ods. 4 písm. r) Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. sa uvádza, že za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní. Podľa § 54 ods. 5, neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Samotná poistná zmluva bola uzavretá dňa 30.12.2008. Občiansky zákonník v § 53 považuje za neprijateľnú zmluvnú podmienku rozhodcovskú doložku, aby spory s dodávateľom sa riešili výlučne v rozhodcovskom konaní. Takáto rozhodcovská doložka je neplatná.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je dohodnutá telefaxom alebo pomocou iných telekomunikačných zariadení, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhodcovskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli.

Podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení platnom k 4.6.2008 (ďalej len „OZ“), spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Podľa § 52 ods. 2 OZ, ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Podľa § 52 ods. 3 OZ, dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 52 ods. 4 OZ, spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa ust. § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len neprijateľná podmienka ).

Podľa ust. § 53 ods. 2 Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah.

Podľa ust. § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané.

Podľa ust. § 53 ods. 4 písm. r) Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia spotrebiteľskej zmluvy, za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní.

Podľa ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka, neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Podľa ust. § 54 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.

Rozhodcovská doložka vyvoláva hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom v neprospech spotrebiteľa. Takáto zmluvná podmienka sa prieči dobrým mravom. Bez platnej rozhodcovskej doložky nemohol vo veci rozhodovať rozhodca. Oprávnený nemá titul na vedenie exekúcie podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku č. 233/1995 Z. z., pretože vo veci rozhodoval neprávomocný orgán. Okresný súd mohol s poukazom na § 44 ods. 2 Exekučného poriadku žiadosť o udelenie poverenia zamietnuť, ak oprávnený nemá titul na vedenie exekúcie, vydaný právomocným orgánom. Krajský súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne, ak žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonane exekúcie zamietol. Oprávnený nemá titul na vedenie exekúcie vydaný právomocným orgánom na rozhodnutie veci, pričom ani nedošlo k platnému uzavretiu rozhodcovskej doložky.

Keďže súd prvého stupňa správne postupoval, ak žiadosť o udelenie poverenia v celom rozsahu zamietol, odvolací súd postupom vyplývajúcim z ust. § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v súlade s ust. § 224 ods. 4 O.s.p., nakoľko z tohto ustanovenia vyplýva, že ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu vo veci samej, ktorým nebolo rozhodnuté o trovách konania z dôvodu postupu podľa § 151 ods. 3 O.s.p., o trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.